Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaûi thöôûng Templeton naêm 1999 ñöôïc trao taëng cho moät ngöôøi luoân coå voõ cho cuoäc ñoái thoaïi giöõa caùc nhaø khoa hoïc vaø thaàn hoïc gia

Giaûi thöôûng Templeton naêm 1999 ñöôïc trao taëng cho moät ngöôøi luoân coå voõ cho cuoäc ñoái thoaïi giöõa caùc nhaø khoa hoïc vaø thaàn hoïc gia.

New York [Apic 11/03/99] - Giaûi thöôûng Templeton vì söï tieán boä cuûa toân giaùo naêm nay ñöôïc trao taëng cho moät giaùo sö nguôøi Myõ, oâng Ian Barbour, vì ñaõ coù coâng coå voõ cho söï ñoái thoaïi giöõa caùc nhaø khoa hoïc vaø thaàn hoïc gia.

Trò giaù 1,24 trieäu myõ kim, giaûi thöôûng Templeton laø giaûi thöôûng coù giaù trò hieän kim cao nhöùt theá giôùi. Trong soá nhöõng nhaân vaät noãi tieáng ñaõ töøng ñöôïc trao giaûi thöôûng naøy coù vaên haøo nga Alexandre Soljenitsyne vaø Meï Terexa Calcutta.

UÛy ban trao taëng giaûi thöôûng Templeton ghi nhaän raèng giaùo sö Barbour ñaõ ñoùng goùp moät caùch beàn bæ vaøo söï xích laïi gaàn nhau giöõa caùc kieán thöùc khoa hoïc vaø toân giaùo. Naêm 1965, giaùo sö Barbour ñaõ cho aán haønh taùc phaåm coù töïa ñeà "nhöõng vaán ñeà trong khoa hoïc vaø toân giaùo". Cuoán saùch ñaõ trôû thaønh taøi lieäu tham chieáu veà taát caû nhöõng gì coù lieân quan ñeán cuoäc ñoái thoaïi giöõa khoa hoïc vaø toân giaùo.

Theo giaùo sö Barbour, coù boán moái quan heä giöõa khoa hoïc vaø toân giaùo. Moái quan heä thöù nhöùt laø söï xung ñoät giöõa caùc chuyeân gia kinh thaùnh vaø caùc nhaø khoc hoïc voâ thaàn. Trong moái quan heä thöù hai, nguôøi ta laïi xem khoa hoïc vaø toân giaùo laø hai laõnh vöïc hoaøn toaøn bieät laäp vôùi nhau. Trong moät quan heä khaùc, nguôøi ta coá gaéng tìm thaáy nhöõng chieàu kích toân giaùo cuûa khoa hoïc vaø nhö vaäy thieát laäp cuoäc ñoái thoaïi giöõa hai beân. Nhöng theo giaùo sö Barbour, con ñöôøng phong phuù hôn caû chính laø môû ra cho toân giaùo vaø khoa hoïc moät cuoäc ñoái thoaïi trong ñoù caû hai ñeàu ñöôïc nhìn nhaän vaø xöû duïng ñeå caûi thieän coâng ích.

Ñöôïc bieát giaùo sö Barbour seõ ñoùn nhaän giaûi thöôûng Templeton trong moät nghi thöùc rieâng tö ñöôïc toå chöùc trong ñieän Buckingham vaøo ngaøy 11/05/99 tôùi ñaây vaø moät nghi leã coâng khai seõ dieãn ra taïi Kremlin moät tuaàn leã sau ñoù. Ñaây laø laàn ñaàu tieân vieäc trao taëng giaûi thöôûng Templeton dieån ra taïi Nga.


Ngöôøi Kitoâ khoâng coù loãi veà vaán ñeà chieâu duï tín ñoà

Ngöôøi Kitoâ khoâng coù loãi veà vaán ñeà chieâu duï tín ñoà.

(UCAN ID2230.1018 11/03/99) - AÁn Ñoä (Mumbai)-Ngöôøi Kitoâ khoâng heà aùp löïc caùc tín ñoà AÁn Giaùo theo ñaïo, nhöng traùi laïi caùc nhoùm AÁn Giaùo laø phía ñaõ khích ñoäng gaây neân nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ Giaùo.

Treân ñaây laø keát quaû cuoäc ñieàu tra cuûa moät toaùn ñieàu tra, thuoäc toå chöùc coù teân laø Ekta coù nghóa laø "Hieäp Nhaát", truï sôû ñaët taïi thaønh phoá Mumbai beân AÁn Ñoä. Daïo trung tuaàn thaùng Hai 1999 vöøa qua, baùo chí ñòa phöông thuoäc bang Maharahtra ñaõ trích thuaät nguoàn tin töø phía AÁn Giaùo, caùo buoäc raèng: caùc toå chöùc Kitoâ Giaùo ñaõ aùp löïc 5,000 ngöôøi saéc toäc ôû Ulhasnagar, naèm caùch Mumbai khoaûng 70 Kiloâmeùt veà höôùng Ñoâng Nam, theo ñaïo. Toå chöùc Ekta ñaõ göûi moät toaùn ñieàu tra tôùi taän nôi ñeå kieåm chöùng lôøi caùo buoäc naøy. OÂng Ram, ngöôøi caàm ñaàu toaùn ñieàu tra cho bieát nhö sau: "Chuùng toâi ñaõ gaëp taát caû nhöõng ngöôøi, maø phía AÁn Giaùo cho laø hoï ñaõ bò aùp löïc theo ñaïo; vaø chuùng toâi xaùc ñònh raèng caùo buoäc cuûa ngöôøi AÁn Giaùo laø hoaøn toaøn khoâng ñuùng söï thaät". OÂng Ram cho bieát theâm laø toaùn cuûa oâng ñaõ phoûng vaán moät ngöôøi coù teân laø Sony Basantani, nhaân vaät bò ngöôøi AÁn Giaùo caùo buoäc laø khuyeán duï daân laøng theo ñaïo. Sony Basantani keå laïi raèng, oâng theo ñaïo caùch ñaây 5 naêm sau khi tham döï moät buoåi caàu nguyeän cuûa moät giaùo phaùi Tin Laønh Pentecostal. Nhôø buoåi caàu nguyeän naøy oâng ñaõ döùt khoaùt boû ñöôïc chöùng nghieän röôïu vaø oâng quyeát ñònh daâng cuoäc ñôøi mình cho Chuùa Gieâsu. Thaùng 11 vöøa qua, oâng ñaõ trôû thaønh muïc sö.

Sony Basantani khaúng ñònh raèng nhöõng caùo buoäc cuûa phe AÁn Giaùo laø voâ caên cöù vaø coù duïng yù chính trò. Theo oâng, laøm sao ngöôøi ta coù theå choáng laïi vieäc caàu nguyeän vôùi Ñöùc Gieâsu taïi moät quoác gia, nôi baát cöù ngöôøi naøo cuõng coù quyeàn töï do ñeå coi moät cuïc ñaù laø chuùa cuûa mình vaø caàu nguyeän vôùi cuïc ñaù ñoù. Nhieàu ngöôøi daân trong laøng cuûa oâng thích tham döï caùc buoåi caàu nguyeän cuûa kitoâ giaùo, vaø hoï ñaõ nhìn nhaän Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng Cöùu Ñoä.


ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông giaùo phaän Paderborn (Ñöùc)

ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông giaùo phaän Paderborn (Ñöùc).

Vatican - 11.03.99 - Sau buoåi tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Hoài Giaùo Iran, ÑTC tieáp phaùi ñoaøn haønh höông cuûa Toång Giaùo Phaän Paderborn, beân Ñöùc, goàm 350 nhaân vieân cuûa Toøa Soaïn vaø ñoäc giaû cuûa Tuaàn Baùo Coâng Giaùo "Liboriusblatt", tôø baùo chuyeân veà caùc vaán ñeà gia ñình, nhaân dòp möøng kyû nieäm 100 naêm thaønh laäp.

Trong dieãn vaên vaén ñoïc cho ñoaøn haønh höông, ÑTC nhaán maïnh raèng: giöõa bieát bao tö töôûng vaø khuynh höôùng khaùc nhau treân theá giôùi ngaøy nay trong laõnh vöïc thoâng tin, söï hieän dieän cuûa baùo chí Coâng Giaùo laø ñieàu khaån caáp. Roài ngaøi nhaéc ñeán Saéc leänh cuûa Coâng Ñoàng Chung Vatican II veà caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi. Saéc leänh khuyeán khích vieäc coå voõ vaø naâng ñôõ "baùo chí thöïc söï coù tính caùch Coâng Giaùo", ñeå huaán luyeän caùc ñoäc giaû veà tinh thaàn Kitoâ thuaàn tuùy.

ÑTC chuùc möøng moät traêm naêm cuûa tôø Tuaàn Baùo Coâng Giaùo Ñöùc: trong thôøi kyø khoâng deã daøng ñaõ khoâng nhöõng giöõ vöõng, maø coøn taêng cöôøng maàu saéc Coâng Giaùo, vaø chieám moät choã ñöùng yù nghóa trong theá giôùi thoâng tin, baùo chí.

Ñuùc Gioan Phaoloâ II noùi theâm: Tieác thay, soá löôïng thöôøng gaây haïi cho phaåm chaát. Dö luaän quaàn chuùng thöôøng ñöôïc thoåi phoàng nhaèm gaây xuùc ñoäng caûm giaùc vaø gaây haïi cho noäi dung cuûa tin töùc. Nhö vaäy, chaân lyù thuôøng bò hy sinh cho luaät leä cuûa thò tröôøng. Nhaân ñoù, ÑTC nhaän xeùt raèng "veà ñieàu naøy khoâng nhöõng caùc nhaø saûn xuaát coù traùch nhieäm, nhöng caû caùc ñoäc giaû, khaùn giaû vaø thính giaû... xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi vôùi nhöõng löïa choïn töï do vaø caù nhaân, cuõng coù moät traùch nhieäm rieâng cuûa mình trong ñoù nöõa.


ÑTC boå nhieäm vò Giaùm Ñoác Thö Vieän Toøa Thaùnh trong Noäi Thaønh Vatican

ÑTC boå nhieäm vò Giaùm Ñoác Thö Vieän Toøa Thaùnh trong Noäi Thaønh Vatican.

Vatican - 11.03.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Tieán Só Ambrogio M. Piazzoni, hieän laø Phoù Giaùm Ñoác Thö Vieän Toøa Thaùnh trong Noäi thaønh Vatican, laøm Giaùm Ñoác, thay theá Linh Muïc Giaùm Ñoác Paul Canart, veà höu. Ñaây laø laàn thöù nhaát trong lòch söû nhieàu theá kyû cuûa Thö Vieän Vatican, moät vò giaùo daân laõnh nhaän traùch nhieäm quan troïng nhö vaäy.

Tieán Só Piazzoni, ngöôøi mieàn Lombardia, mieàn Baéc nöôùc YÙ, 49 tuoåi, coù gia ñình vaø ba ngöôøi con, ñaäu Tieán Só Trieát Hoïc taïi Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc "La Sapienza" ôû Roma. Trong nhöõng naêm töø 1980-1990, tieán só laø Thö Kyù cuûa Hoäi Vaên Hoùa LaTinh, Latinitas. Naêm 1986, oâng giöõ chöùc vuï phuï taù cuûa Phaân Boä "Caùc loaïi saùch vieát tay" (Manuscrits) cuûa Thö Vieän Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page