Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC Gioan Phaoloâ II gaëp giôùi treû Roma vaøo ngaøy 25 thaùng 3/1999 naày, ñeå chuaån bò cho Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû vaøo Naêm 2000 taïi Roma

ÑTC Gioan Phaoloâ II gaëp giôùi treû Roma vaøo ngaøy 25 thaùng 3/1999 naày, ñeå chuaån bò cho Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû vaøo Naêm 2000 taïi Roma.

Tin Vatican (Zenit 10/03/99): Ngay töø baây giôø, ngöôøi ta döï truø laø seõ coù khoaûng moät trieäu röôõi baïn treû ñeán Roma tham döï Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû trong Naêm Thaùnh 2000, seõ ñöôïc cöû haønh töø ngaøy 15 ñeán 20 thaùng 8 naêm 2000, taïi Roma. Ñeå chuaån bò cho bieán coá naày, thì vaøo ngaøy 25 thaùng 3 naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ gaëp gôõ vôùi giôùi treû Roma taïi Vatican, theo chuû ñeà: "Thieân Chuùa Cha yeâu thöông chuùng con". Trong cuoäc gaëp gôõ saép ñeán, Baøi Haùt chính thöùc cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû Naêm 2000, seõ ñöôïc trình dieãn. Baøi haùt coù töïa ñeà laø "Eâmmanuel" "Thieân-Chuùa-ôû-cuøng-chuùng-ta". Moät nhoùm baïn treû seõ trình baøy hoaït caûnh veà "Duï Ngoân Ngöôøi Con Phung Phaù". Cao ñieåm cuûa cuoäc gaëp gôõ vaøo ngaøy 25 thaùng 3/1999 naày, seõ laø cuoäc ñoái thoaïi giöõa ÑTC vaø caùc baïn treû, trong ñoù ÑTC seõ traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi cuûa caùc baïn treû veà caùc ñeà taøi: tình yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha trong nhöõng luùc con ngöôøi gaëp ñau khoå, veà vieäc aên naên saùm hoái vaø tha thöù.

Nhö chuùng ta ñaõ bieát, Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû naêm 1999 naày, seõ ñöôïc cöû haønh ôû caáp ñoä ñòa phöông, vaøo ngaøy Chuùa Nhaät Leã Laù 28 thaùng 3/1999. Taïi Roma, chieàu ngaøy thöù Saùu 26 thaùng 3/1999, seõ coù cuoäc canh thöùc caàu nguyeän do caùc baïn treû cuûa Coäng Ñoaøn Taizeù ñöùng ra toå chöùc, vaø ngaøy thöù Baûy 27 thaùng 3/1999, caùc baïn treû Roma seõ tham döï nghi thöùc Thoáng Hoái, taïi Ñeàn Thôø kính Thaùnh Laêwrence Lucina, naèm ôû trung taâm thaønh phoá Roma.


Caùc Giaùm Muïc Ai Len quan ngaïi veà söï trì treä trong tieán trình hoøa bình ôû mieàn Baéc

Caùc Giaùm Muïc Ai Len quan ngaïi veà söï trì treä trong tieán trình hoøa bình ôû mieàn Baéc.

(AFP 10/03/99) - Ai Len (Dublin) - Thöù Tö 10/03/99, caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Ai Len ñaõ baøy toû quan taâm veà tình traïng maát ñaø tieán trong vieäc aùp duïng thoûa öôùc hoøa bình taïi mieàn Baéc Ai Len.

Moái quan taâm cuûa caùc Giaùm Muïc Ai Len ñöôïc ghi nhaän vì söï trì treä trong vaán ñeà giaûi giôùi caùc löïc löôïng baùn quaân söï, phaùt sinh töø söï thieáu tin töôûng giöõa hai coäng ñoaøn ngöôøi Coâng Giaùo vaøo Tin Laønh ôû Baéc Ai Len. Thoâng caùo cuûa caùc Giaùm Muïc ghi nhö sau: "ÔÛ giai ñoaïn naøy, chuùng toâi quan taâm veà traïng thaùi baát an noùi chung vaø maát ñaø tieán trong dieãn tieán hoøa bình. Roõ raøng ngöôøi ta khoâng tin töôûng laø moät cuoäc ñoái thoaïi chính trò vaø thöông thuyeát khoâng thoâi, coù theå mang laïi söï hoøa bình oån ñònh ôû Baéc Ai Len".

Theo caùc Giaùm Muïc Ai Len, phía Tin Laønh khoâng tin laø quaân ñoäi Coäng Hoøa Ai Len seõ giöõ ñuùng lôøi cam keát toân troïng daân chuû vaø töø boû baïo ñoäng. Do ñoù, vaán ñeà coát yeáu hieän giôø laø söï laïc quan vaø tin töôûng. Sau cuøng thoâng caùo keâu goïi moïi ngöôøi haõy saün saøng thoâng caûm cho söï hoaøi nghi, lo sôï vaø noãi baát an, maø moãi beân ñeàu coù vôùi ñoái thuû cuûa mình; ñoàng thôøi hai beân neân chaáp nhaän laãn nhau hôn laø aùp ñaët ñieàu mình muoán leân ngöôøi khaùc.


Toái Cao Phaùp Vieän Sri Lanka cho pheùp hoaõn ngaøy baàu cöû hoäi ñoàng tænh

Toái Cao Phaùp Vieän Sri Lanka cho pheùp hoaõn ngaøy baàu cöû hoäi ñoàng tænh.

(UCAN SR2246.1018 10/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Hoâm thöù Ba (9/03/99), Toái Cao Phaùp Vieän Sri Lanka ñaõ cho pheùp uûy ban baàu cöû nöôùc naøy hoaõn laïi ngaøy baàu cöû hoäi ñoàng tænh, döï truø dieãn ra vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 4/1999, töùc laø truøng vaøo thöù Naêm Tuaàn Thaùnh.

Ñöùc Cha Oswald Gomis, Giaùm Muïc Anuradhapura vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka, ñaõ caùm ôn oâng Dayananda Dissanayake, chuû tòch uûy ban baàu cöû, vaø Toång Thoáng Sri Lanka, baø Chandrika Kumaratunga, vì nhöõng noã löïc cuûa hoï, thay maët ngöôøi Coâng Giaùo can thieäp vôùi Toái Cao Phaùp Vieän. Quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Sri Lanka ñöôïc ñöa ra hai ngaøy, sau ngaøy caùc tín höõu Coâng Giaùo Sri Lanka ñaõ bieåu tình oân hoøa ñeå phaûn ñoái vieäc toå chöùc baàu cöû vaøo ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh.


ÑTC gôûi thö chuùc möøng Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko dòp möøng kyû nieäm 50 naêm thuï phong Linh Muïc

ÑTC gôûi thö chuùc möøng Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko dòp möøng kyû nieäm 50 naêm thuï phong Linh Muïc.

Vatican - 10.3.99 - ÑTC Gioan Phaoloâ II vöøa göûi thö chuùc möøng Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, nhaân dòp möøng kyû nieäm 50 naêm thuï phong Linh Muïc vaøo ngaøy 12 thaùng 3/1999 naøy. Thö cuûa ÑTC ñöôïc kyù ngaøy 20 thaùng 2 naêm 1999, nhöng chæ ñöôïc coâng boá hoâm thöù Tö 10.03.99. Trong thö ÑTC nhaéc laïi nhöõng hoaït ñoäng vaø coâng ôn cuûa Ñöùc Hoàng Y trong 50 naêm qua, nhaát laø trong chöùc vuï Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi, roài Toång Tröôûng Boä Truyeàn Giaùo, töø ngaøy 27.05.1985 tôùi nay. Chính ÑTC ñaõ phong chöùc Giaùm Muïc cho ngaøi vaøo naêm 1979 vaø toân phong Ngaøi leân baäc Hoàng Y ngaøy 25 thaùng 5 naêm 1985, roài sau ñoù boå nhieäm laøm Toång Tröôûng Boä Truyeàn Giaùo, moät trong caùc Boä quan troïng nhaát cuûa Giaùo Trieàu Roma. Ñöùc Hoàng Y Tomko laø ngöôøi Slovak, sinh naêm 1924, thuï phong Linh Muïc ngaøy 12 thaùng 3 naêm 1949, taán phong Giaùm Muïc ngaøy 15.9.1979.

Nhaân dòp naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, cuøng vôùi Ñöùc OÂng Phanxico Traàn Vaên Khaû, vieân chöùc Boâï Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, chuû tòch Hoäi Lieân Tu Só Vieät Nam ôû Roma, nhaân danh Coäng Ñoàng Linh Muïc, Nam Nöõ Tu Só taïi Roma, gôûi ñieän vaên chuùc muøng Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng. Ñieän vaên vieát nhö sau: "Nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm thuï phong Linh Muïc cuûa Ñöùc Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän vaø Coäng Ñoàng Linh Muïc, Tu Só Nam Nöõ Vieät Nam ôû Roma, xin kính gôûi leân Ñöùc Hoàng Y lôøi chuùc möøng noàng nhieät nhaát, keøm theo lôøi caàu nguyeän cho Ñöùc Hoàng Y vaø Thöøa Taùc Vuï veà phuïc vuï Giaùo Hoäi vaø caùch rieâng caùc Giaùo Hoäi taïi caùc xöù truyeàn giaùo. Chuùng con cuõng xin caûm ôn Ñöùc Hoàng Y veà taát caû nhöõng gì ñaõ laøm cho Giaùo Hoäi taïi Vieät Nam. Xin Ñöùc Hoàng Y chuùc laønh cho chuùng con".


Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II keâu goïi bình tónh lieân quan tôùi cuoäc khuûng hoaûng Chechnya

Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II keâu goïi bình tónh lieân quan tôùi cuoäc khuûng hoaûng Chechnya.

(Reuters 10/03/99) - Nga (Mascôva)-Thöù tö hoâm qua (10/3), Ñöùc thöôïng phuï Alexis II, giaùo chuû giaùo hoäi chính thoáng Nga, ñaõ leân tieáng keâu goïi tìm moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc ñoái ñaàu vöøa boäc phaùt giöõa Nga vaø Chechnya, moät tænh ly khai cuûa Nga.

Caêng thaúng giöõa Nga vaø Chechnya ñang gia taêng. Thöù Saùu 5/03/99, moät vò töôùng thuoäc boä noäi vuï Nga ñaõ bò moät nhoùm ngöôøi voõ trang baét coùc taïi thuû ñoâ Grozny cuûa Chechnya. Trong moät buoåi leã trao giaûi thöôûng taïi toøa thöôïng phuï ôû Mascôva, Ñöùc Alexis II ñaõ noùi vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Chuùng ta phaûi laøm taát caû nhöõng gì caàn thieát ñeå ñaït tôùi moät con ñöôøng thöông thuyeát vaø ñoái thoaïi. Dó nhieân, haønh ñoäng baét coùc moät ngöôøi laø ñieàu sai traùi, ñaëc bieät khi ñoù laø moät vuï baét coùc ñeå ñoøi tieàn chuoäc. Khuûng boá laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc vaø phaûi bò choáng ñoái tôùi cuøng. Tuy nhieân, chuùng ta vaãn phaûi tìm moät giaûi phaùp ñeå traùnh ñoå maùu vaø hy sinh.

Nga ñaõ trieäu hoài ñaïi dieän cuûa mình ôû Chechnya ñeå phaûn ñoái vuï baét coùc thieáu töôùng Gennady Shpigun. Maëc duø Nga ñaõ phaûn öùng maïnh meõ tröôùc vuï baét coùc naøy nhöng caùc nhaø quan saùt cho raèng, Mascôva khoâng muoán xöû duïng haønh ñoäng quaân söï ñeå giaûi cöùu töôùng Shpigun. Caùc binh só Nga ñaõ ruùt khoûi Chechnya moät caùch thaûm baïi sau cuoäc chieán keùo daøi 2 naêm ñeå deïp tan caùc löïc löôïng ñoøi ly khai. Chính thöùc thì Chechnya vaãn tieáp tuïc laø moät phaàn laõnh thoå cuûa Lieân Bang Nga, nhöng caùc laõnh tuï Chechnya thì coi laõnh thoå naøy laø hoaøn toaøn ñoäc laäp. Chính quyeàn Chechnya cuõng ñang phaûi ñoái phoù vôùi laøn soùng baïo ñoäng ñang gia taêng vaø caùc thaønh phaàn choáng ñoái quyeàn cai trò cuûa toång thoáng Aslan Maskhadov. OÂng Maskhadov ñaõ yeâu caàu ñöôïc hoäi kieán vôùi toång thoáng Yeltsin cuûa Nga ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng naøy moät caùch eâm thaém. Theo oâng Maskhadov, moät cuoäc ñoái ñaàu baèng quaân söï trong luùc naøy ñeàu khoâng coù lôïi cho caû Nga laãn Chechnya.


Back to Radio Veritas Asia Home Page