Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Philippines choáng laïi thoûa öôùc quoác phoøng giöõa Hoa Kyø vaø Philippines

Caùc Giaùm Muïc Philippines choáng laïi thoûa öôùc quoác phoøng giöõa Hoa Kyø vaø Philippines.

(AFP, Inquirer 9/03/99) - Philippines (Manila) - Thöù Ba 9/03/99, caùc Giaùm Muïc Philippines cam keát seõ vaän ñoäng heát mình ñeå Thöôïng Vieän nöôùc naøy khoâng thoâng qua thoûa öôùc quoác phoøng giöõa Hoa Kyø vaø Philippines. Thoûa öôùc naøy ñöôïc hai nöôùc kyù keát daïo naêm ngoaùi, taùi laäp caùc cuoäc taäp traän quaân söï vôùi söï tham gia cuûa quaân ñoäi hai nöôùc ñoàng minh. Laäp tröôøng naøy cuûa giaùo hoäi ñaët giaùo hoäi ñöùng veà cuøng phía vôùi caùc nhoùm taû, laø caùc nhoùm ñang môû cuoäc vaän ñoäng rieâng ñeå choáng laïi thoûa hieäp quaân söï vöøa noùi.

Trong moät cuoäc hoïp baùo ôû thuû ñoâ Manila, nöõ tu Rosanne Mallilin, thuoäc uûy ban ñaëc traùch veà caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho bieát, giaùo hoäi Coâng Giaùo seõ tham gia cuoäc bieåu tình vaøo thöù Naêm 12/03/99 giöõa luùc Thöôïng Vieän trieäu taäp cuoäc ñieàu traàn coâng coäng chung keát (final public hearing), lieân quan tôùi thoûa hieäp quaân söï vôùi Hoa Kyø. Caùc thaønh phaàn choáng ñoái thoûa hieäp cho raèng Philippines khoâng caàn nhöõng cuoäc taäp traän quaân söï, bôûi vì caùc cuoäc taäp traän naøy chæ laøm cho tình hình an ninh trong vuøng AÙ Chaâu-Thaùi Bình Döông, voán ñaõ caêng thaúng, nay laïi caøng caêng thaúng theâm. Theâm vaøo ñoù, Hoa Kyø coù theå ñöa caùc taøu chieán coù trang bò voõ khí nguyeân töû vaøo laõnh thoå Philippines vaø ñieàu naøy vi phaïm moät ñieàu khoaûn trong hieán phaùp quoác gia, nghieâm caám söï hieän dieän cuûa voõ khí nguyeân töû treân laõnh thoå Philippines.

Trong thoâng caùo ñöôïc coâng boá, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho raèng thoûa hieäp quaân söï naøy laø khoâng coâng baèng, coù nhieàu ñieàu khoaûn baát lôïi cho Philippines, trong khi cho pheùp Hoa Kyø cuõng nhö caùc binh só nöôùc naøy ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn öu ñaõi ñaëc bieät.


Pakistan vaø AÁn Ñoä ñöôïc keâu goïi tieán tôùi hoøa bình

Pakistan vaø AÁn Ñoä ñöôïc keâu goïi tieán tôùi hoøa bình.

(UCAN AS2165.1018 9/03/99) - Pakistan (Karachi) - Hai vò thuû töôùng cuûa AÁn Ñoä vaø Pakistan neân coù nhöõng noã löïc cuï theå ñeå tieán tôùi hoøa bình.

Treân ñaây laø lôøi keâu goïi cuûa moät hoäi nghò quoác teá veà hoøa bình dieãn ra taïi Karachi trong hai ngaøy cuoái thaùng Hai 1999 vöøa qua. Hoäi nghò naøy do toå chöùc Lieân Minh Hoøa Bình Pakistan ñöùng ra baûo trôï. Tham döï hoäi nghò naøy coù caùc toå chöùc tranh ñaáu cho hoøa bình vaø nhaân quyeàn töø caùc nöôùc trong vuøng Nam AÙ nhö: Bangladesh, AÁn Ñoä, Nepal, Sri Lanka vaø caùc nöôùc khaùc. Tuyeân ngoân chung keát cuûa hoäi nghò cho raèng AÁn Ñoä cuõng nhö Pakistan caàn phaûi ñi xa hôn vieäc baøy toû thieän chí maø thoâi, vaø nhöõng noã löïc cuï theå phaûi bao goàm vieäc kyù keát thoûa thuaän khoâng gaây chieán vôùi nhau, khoâng laø nöôùc ñaàu tieân xöû duïng voõ khí nguyeân töû choáng laïi ñoái thuû cuûa mình. Caùc toå chöùc tranh ñaáu cho hoøa bình ôû Nam AÙ ca ngôïi Baûn Tuyeân Ngoân Lahore, ñöôïc kyù keát ngaøy 21/01/1999 giöõa thuû töôùng Atal Vajpayee cuûa AÁn Ñoä vaø thuû töôùng Nawaz Sharif cuûa Pakistan. Tuy nhieân, AÁn Ñoä vaø Pakistan caàn phaûi cam keát vôùi nhau laø khoâng beân naøo xöû duïng voõ khí nguyeân töû, vaø ñoàng thôøi cuõng khoâng tham gia vaøo cuoäc chaïy ñua voõ trang ñeå sôû höõu voõ khí nguyeân töû.

Baûn tuyeân ngoân coù ñoaïn ghi nhö sau: "Chuùng toâi choáng voõ khí nguyeân töû bôûi vì ñaây laø thöù voõ khí ñöôïc cheá taïo döïa treân loøng thuø gheùt vaø lo sôï, noù taïo neân tình traïng khai thaùc gia caáp vaø söï xa caùch giöõa caùc saéc toäc vaø toân giaùo. Ñoái töôïng bò toån thöông nhieàu nhaát trong cuoäc tranh chaáp voõ trang nguyeân töû seõ laø phuï nöõ vaø treû em, nhöõng ngöôøi bò gaït ra ngoaøi leà xaõ hoäi, cuõng nhö caùc thaønh phaàn daân soá thaáp keùm". Hoäi nghò cuõng keâu goïi AÁn Ñoä vaø Pakistan ñöøng ñeå cho vieäc tranh chaáp giöõa hai quoác gia lieân quan tôùi chuû quyeàn laõnh thoå taïi Kashmir, trôû thaønh yeáu toá ngaên caûn söï hôïp taùc laâu beàn giöõa hai nöôùc. Vaø ñeå toû thieän chí, AÁn Ñoä cuõng nhö Pakistan neân ruùt caùc binh só cuûa mình ra khoûi vuøng naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page