Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Khaùm phaù di tích cuûa moät nhaø thôø coå taïi daûy Gaza

Khaùm phaù di tích cuûa moät nhaø thôø coå taïi daûy Gaza.

Gaza [Apic 8/03/99] - Caùc nhaø khaûo coå Israel ñaõ khaùm phaù ñöôïc di tích cuûa moät nhaø thôø Byzantin vaøo theá kyû thöù 6, taïi daûy Gaza.

Theo nhöït baùo "the Jerusalem Post", caùc di tích naøy ñöôïc khaùm phaù taïi Tel a-Chakef, thuoäc maïn Taây Baéc daûy Gaza. Duôùi söï ñieàu khieån cuûa nhaø khaûo coå hoïc Israel, oâng Ya’acov Hustler, caùc cuoäc ñaøo bôùi ñaõ cho pheùp nhaän dieän ñöôïc phaàn lôùn ngoâi thaùnh ñöôøng. Tuy nhieân, vôùi söï hieän dieän cuûa quaân ñoäi Israel taïi vuøng chieám ñoùng naøy, coâng vieäc vaãn chöa ñöôïc hoaøn taát.

Hieän nay giôùi höõu traùch veà caùc di tích lòch söû vaø quaân ñoäi ñang thöông thaûo vôùi nhau ñeå tìm caùch baûo toaøn di tích. Cuoäc ñaøo bôùi ñaõ tìm thaáy ñöôïc böùc mosaic ñeïp nhöùt ngay taïi cöûa vaøo cuûa nhaø thôø. Ñöôïc bieát ngoâi nhaø thôø Byzantin naøy ñöôïc daâng hieán cho thaùnh Gioan Taåy Giaû vaø ñöôïc hoaøn taát vaøo naêm 550, döôùi thôøi hoaøng ñeá La Maõ Justiniano, nhöng 80 naêm sau ñoù, ñaõ bò boû troáng vì cuoäc xaâm laêng cuûa nguôøi AÙ Raäp vaøo naêm 634.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coïng Hoaø Croat ñeán Roma vieáng Toaø Thaùnh "Ad Limina"

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coïng Hoaø Croat ñeán Roma vieáng Toaø Thaùnh "Ad Limina".

Vatican - 8.3.99 - saùng thöù Hai,muøng 8 thaùng 3/1999, ÑTC tieáp Ñöùc Cha Michel Sabbah. Giaùo Chuû Gieârusalem coi soùc caùc tín höõu thuoäc leã nghi Latinh. Sau ñoù, ngaøi tieáp 7 Giaùm Muïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coäng hoøa Croat ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina). Tieáp theo, ÑTC tieáp moät nhoùm goàm 5 Toång Giaùm Muïc, 6 Giaùm Muïc vaø hai vò Vieän Phuï thuoäc mieàn Campania (maïn nam nöôùc YÙ) cuõng ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh ñeå töôøng trình veà tình hình giaùo hoäi ñòa phöông. Tröôùc ñaây ÑTC ñaõ tieáp caùc Giaùm Muïc mieàn Lazio, Abruzzo, Calabria vaø Basilicata. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ laø moät Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñoâng ñaûo hôn caû, sau Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brazil. Theo döï tính, töø nay ñeán thaùng Naêm 1999, taát caû caùc Giaùm Muïc YÙ seõ ñöôïc ÑTC tieáp. Sau ñoù ngaøi seõ ñoïc dieãn vaên chung cho taát caû caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi YÙ trong Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi Muøa Xuaân dieãn ra trong Noäi Thaønh Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page