Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Nam vaø Baéc Haøn ñoái thoaïi veà vaán ñeà taùi thoáng nhaát quoác gia

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Nam vaø Baéc Haøn ñoái thoaïi veà vaán ñeà taùi thoáng nhaát quoác gia.

(Zenit 7/03/99) - Nam Haøn (Seoul) - Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Nam vaø Baéc Haøn seõ gaëp nhau taïi thuû ñoâ Tokyo cuûa Nhaät Baûn töø ngaøy 13 ñeán ngaøy 17 thaùng 3/1999 naøy. Vieäc chuaån bò cho cuoäc gaëp gôõ lòch söû naøy ñang ñöôïc xuùc tieán qua trung gian cuûa Hoäi Ñoàng Toân Giaùo vaø Hoøa Bình cuûa Nam Haøn, Hoäi Ñoàng Toân Giaùo cuûa Baéc Haøn vaø Hoäi Ñoàng Toân Giaùo cuûa Nhaät Baûn.

Muïc tieâu cuûa cuoäc hoïp laø ñeå thaêng tieán ñoàng thôøi cuûng coá vieäc ñoái thoaïi vaø hoøa giaûi, hoøa bình giöõa caùc toân giaùo taïi caùc nöôùc trong vuøng Ñoâng Baéc AÙ Chaâu. Ngoaøi ra caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuõng thaûo luaän veà nhöõng ñöôøng höôùng nhaém ñaït tôùi muïc tieâu taùi thoáng nhaát hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa Dominican laøm trung gian hoøa giaûi

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa Dominican laøm trung gian hoøa giaûi.

(Zenit 7/03/99) - Coäng Hoøa Dominican (Santo Domingo) - Sau nhieàu tuaàn leã ñoái ñaàu, môùi ñaây caùc ñaûng phaùi chính trò taïi Coäng Hoøa Dominican ñaõ kyù moät hieäp öôùc hoøa giaûi, cam keát giaûi quyeát caùc tranh chaáp qua ñoái thoaïi vaø chaám döùt moïi tranh caõi ñaõ laøm teâ lieät guoàng maùy quoác gia töø nhieàu thaùng qua. Vieäc kyù hieäp öôùc ñöôïc thöïc hieän qua trung gian cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Coäng Hoøa Dominican.

Cuoäc ñoái ñaàu giöõa chính phuû vaø caùc ñaûng phaùi ñoái laäp taïi Coäng Hoøa Dominican ñaõ lan roäng sang caùc ngaønh haønh phaùp, tö phaùp vaø luaät phaùp, gaây trì treä cho caùc hoaït ñoäng cuûa quoác gia vì caùc nhaø laõnh ñaïo khoâng ñaït tôùi quyeát ñònh döùt khoaùt. Ngaøy 25/02/99 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Nicolas Lopez Rodriguez, Toång Giaùm Muïc Santo Domingo, ñaõ leân tieáng tha thieát keâu goïi caùc thaønh phaàn chính trò haõy baét ñaàu moät cuoäc ñoái thoaïi thöïc söï vaø chaám döùt tình traïng ñoái ñaàu giöõa caùc theá löïc khaùc nhau trong nöôùc. Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ yeâu caàu nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm haõy suy nghó laïi, bôûi vì naïn nhaân cuûa cuoäc khuûng hoaûng cô cheá naøy khoâng ai khaùc hôn laø caû quoác gia.

Cuoäc hoïp maët daãn tôùi vieäc kyù keát hieäp öôùc bao goàm caû Toång Thoáng Leonel Fernandez Reyna, laõnh tuï caùc ñaûng phaùi vaø hai ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, laø Ñöùc Cha Francisco Arnaiz, Giaùm Muïc phuï taù Santo Domingo vaø Linh Muïc Agripino Nunez Collado, giaùm ñoác moät tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo ôû thuû ñoâ. OÂng Emanuel Esquea Guerrero, chuû tòch ñaûng Caùch Maïng Dominican cho raèng, söï hieän dieän cuûa Giaùo Hoäi trong caùc buoåi hoïp baét ñaàu töø ngaøy 4/03/99, laø moät söï ñaûm baûo raèng caùc phe phaùi chính trò kình choáng nhau, phaûi ñaït tôùi moät thoûa thuaän chaám döùt tình traïng beá taéc trong caùc sinh hoaït cuûa quoác gia.


Ngöôøi Coâng Giaùo Sri Lanka phaûn ñoái toå chöùc baàu cöû vaøo ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh

Ngöôøi Coâng Giaùo Sri Lanka phaûn ñoái toå chöùc baàu cöû vaøo ngaøy Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh.

(AFP 7/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Chuùa Nhaät 7/03/99, haøng chuïc ngaøn tín höõu Coâng Giaùo Sri Lanka ñaõ bieåu tình khaép quoác gia ñeå phaûn ñoái vieäc UÛy Ban baàu cöû choïn ngaøy muøng 1 thaùng 4/1999 laø ngaøy baàu cöû Hoäi Ñoàng Tænh.

Baùc boû lôøi keâu goïi cuûa baø Toång Thoáng Chandrika Kumaratunga, tröôùc vaø sau khi tham döï thaùnh leã, caùc tín höõu Coâng Giaùo ñaõ xuoáng ñöôøng mang nhöõng khaåu hieäu baøy toû söï baát bình tröôùc söï kieän vieäc giöõ leã cuûa hoï trong hai ngaøy thöù Naêm vaø thöù Saùu Tuaàn Thaùnh coù theå bò aûnh höôûng, moät khi ngaøy baàu cöû ñöôïc tieán haønh theo nhö döï ñònh. Tröôùc ñoù, vaøo toái thöù Baûy 6/03/99, Toång Thoáng Kumaratunga ñaõ xuaát hieän treân ñaøi truyeàn hình keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo ñöøng bieåu tình.

Trong thoâng caùo ñöôïc coâng boá sau ñoù, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka cho bieát cuoäc bieåu tình ñaõ dieãn ra moät caùch oân hoøa vaø traät töï, ñoàng thôøi hy voïng Toái Cao Phaùp Vieän cho coâng boá quyeát ñònh dôøi ngaøy baàu cöû sang moät ngaøy khaùc. Caùc nhaø laõnh ñaïo Phaät Giaùo vaø Hoài Giaùo taïi Sri Lanka cuõng ñaõ ñöa ra lôøi yeâu caàu töông töï, bôûi vì ngaøy muøng 1 thaùng 4/1999 cuõng quaù gaàn vôùi caùc ngaøy leã cuûa hai toân giaùo naøy. Chuû tòch uûy ban baàu cöû quoác gia, oâng Dayananda Dissanayake cho bieát, tuaàn tröôùc oâng ñaõ vieát thö xin pheùp Toái Cao Phaùp Vieän ñình hoaõn cuoäc baàu cöû vaø quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän, döï truø seõ ñöôïc coâng boá vaøo thöù Ba 9/03/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page