Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc toå chöùc nhaân quyeàn Coâng Giaùo Nam Haøn ca ngôïi vieäc traû töï do tuø nhaân chính trò

Caùc toå chöùc nhaân quyeàn Coâng Giaùo Nam Haøn ca ngôïi vieäc traû töï do tuø nhaân chính trò.

(UCAN KO2188.1077 5/03/99) - Nam Haøn (Seoul) - Caùc toå chöùc nhaân quyeàn Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ ca ngôïi quyeát ñònh môùi ñaây cuûa chính phuû traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò, ñeå möøng kyû nieäm moät naêm ngaøy toång thoáng Kim Dae Jung nhaäm chöùc.

OÂng Luke Oh Chang Ik, Toång Thö Kyù UÛy Ban Nhaân Quyeàn Coâng Giaùo ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Chuùng toâi hoan ngheânh quyeát ñònh traû töï do cho 17 tuø nhaân chính trò, tuy nhieân chuùng toâi tieác raèng coøn 260 tuø nhaân chính trò vaãn ñang bò giam giöõ. Theo toâi nghó, Luaät An Ninh Quoác Gia cuûa Nam Haøn, thöôøng xuyeân ñöôïc duøng ñeå baét giam caùc nhaø ñoái laäp, caàn phaûi ñöôïc baõi boû".

Trong ñôït thaû tuø nhaân nhaân dòp naøy, ngoaøi soá tuø nhaân chính trò noùi treân, coøn coù 24 ngöôøi ngoaïi quoác, trong soá naøy coù 2 tuø nhaân ngöôøi Pakistan bò keát aùn töû hình veà toäi gieát ngöôøi. Tuy nhieân, qua söï vaän ñoäng cuûa Giaùo Hoäi vaø ñaëc bieät laø cuûa Ñöùc Hoàng Y Kim Sou Hwan, cöïu Toång Giaùm Muïc Seoul, aùn cuûa hai tuø nhaân ngöôøi Pakistan naøy ñaõ ñöôïc giaûm xuoáng thaønh tuø chung thaân vaø nay hoï ñöôïc traû töï do. Taát caû caùc tuø nhaân ngoaïi quoác ñöôïc traû töï do ñeàu bò truïc xuaát veà nguyeân quaùn.


Caùc tín höõu Coâng Giaùo Pakistan giöõ leã muøa chay

Caùc tín höõu Coâng Giaùo Pakistan giöõ leã muøa chay.

(UCAN PA2164.1017 5/03/99) - Pakistan (Toba Tek Singh) - Muøa chay laø thôøi ñieåm nhieàu tín höõu Coâng Giaùo Pakistan coá gaéng nhaän dieän chính mình vôùi cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Gieâsu qua vieäc ñoïc kinh caàu nguyeän vaø aên chay. Ñaây cuõng laø dòp maø vieäc aên chay trôû thaønh moät sinh hoaït coäng ñoaøn, trong ñoù caùc tín höõu soáng tinh thaàn canh taân döïa treân söï ñôn sô, thoáng hoái vaø yeân laëng.

Ngöôøi Coâng Giaùo Pakistan coi vieäc caùc tín höõu Hoài Giaùo aên chay trong muøa chay tònh Ramadan vaø keát thuùc thaùng aên chay baèng moät böõa aên coäng ñoaøn, laø moät hình thöùc giöõ chay raát hay. Tuy nhieân ngöôøi coâng giaùo coù moät thöïc haønh ñaëc bieät trong muøa chay , ñoù laø suy nieäm ñaøng thaùnh giaù töôûng nhôù cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Gieâsu. Taïi laøng Toba Tek Singh, naèm caùch thuû ñoâ Islamabad khoaûng 450 Kiloâ veà höôùng Nam, moät giaùo xöù toå chöùc moät ñeâm caàu nguyeän töôûng nieäm cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Gieâsu, taïi boán ñòa ñieåm trong laøng do 4 giaùo lyù vieân ñaûm nhieäm. Trong ngaøy caàu nguyeän naøy, caùc tín höõu seõ aên chay vaø sau khi keát thuùc buoåi caàu nguyeän, taát caû moïi ngöôøi seõ tham döï moät böõa aên coäng ñoaøn vôùi söï ñoùng goùp cuûa daân laøng.

Cao ñieåm cuûa moïi sinh hoaït trong muøa chay taïi laøng naøy laø chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù vaøo moät tröa thöù Saùu, vaø caùc tín höõu trong laøng tham döï thaät ñoâng ñaûo.


ÑTC tieáp nhieàu vò khaùch

ÑTC tieáp nhieàu vò khaùch.

Vatican - 5.03.99 - Saùng thöù saùu, muøng 5/03/99, sau khi tieáp UÛy Ban Thoâng Tin vaø saùng kieán veà Hoøa Bình, ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa AÙ Chaâu: Kyrghyzstan, oâng Askar Akayev, vaø ñoaøn tuøy tuøng. Sau ñoù, ÑTC tieáp Thaày Roger, saùng laäp vaø beà treân Coâng Ñoàng ñaïi keát Taizeù, beân Phaùp. Roài nhoùm saùu vò Giaùm Muïc mieàn Basilicata (mieàn Nam nöôùc YÙ) do Ñöùc Cha Ennio Pignanesi, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Potenza, höôùng daãn, ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.


ÑTC boå nhieäm Giaùm Muïc taïi Nam Haøn

ÑTC boå nhieäm Giaùm Muïc taïi Nam Haøn.

Vatican - 5.03.99 - Taïi Nam Haøn, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Sylvester Monteiro, hieän laø Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Nagpur, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Aurangabad. Cuõng taïi Nam Haøn, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Andrew Choi Chang-mou, hieän laø Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Seoul, laøm Toång Giaùm Muïc phoù vôùi quyeàn keá vò Toång Giaùo Phaän Kwangju.


Back to Radio Veritas Asia Home Page