Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano BARRAGAN, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Muïc Vuï Nhaân Vieân Y Teá, keâu goïi hy sinh khoâng huùt thuoác trong voøng 24 tieáng ñoàng hoà, ñeå daønh tieàn trôï giuùp cho caùc beänh nhaân

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano BARRAGAN, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Muïc Vuï Nhaân Vieân Y Teá, keâu goïi hy sinh khoâng huùt thuoác trong voøng 24 tieáng ñoàng hoà, ñeå daønh tieàn trôï giuùp cho caùc beänh nhaân.

Tin Roma (Zenit 4/03/99): Thöù Naêm, muøng 4 thaùng 3/1999, Ñöùc Toång Giaùm Muïc JAVIER LOZANO BARRAGAN, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá, ñaõ leân tieáng keâu goïi taát caû moïi ngöôøi Kitoâ treân theá giôùi, haõy hy sinh khoâng huùt thuoác trong voøng 24 tieáng ñoàng hoà, trong Muøa Chay naày, ñeå daønh tieàn trôï giuùp cho caùc nhaø thöông hay nhöõng trung taâm y teá chaêm soùc cho caùc beänh nhaân bò beänh Lieät Khaùng (AIDS). Nhaéc laïi lôøi ÑTC keâu goïi caùc tín höõu haõy thöïc thi Ñöùc Baùc AÙi trong naêm chuaån bò cuoái cuøng naày, tröôùc Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, Ñöùc Toång Giaùm Muïc BARRAGAN noùi theâm nhö sau: "Trong naêm cuoái cuøng naày tröôùc naêm 2000, Muøa Chay môøi goïi Giaùo Hoäi suy tö veà Maàu Nhieäm Thieân Chuùa Cha vaø nhaân ñöùc baùc aùi. Vì theá, nhöõng ngöôøi Kitoâ treân theá giôùi, haõy coá gaéng laøm chöùng maïnh meõ hôn cho tình thöông cuûa Thieân Chuùa, ñeå chuaån bò cho Ñaïi Toaøn Xaù Naêm 2000.


Ñöùc Hoàng Y LUSTIGER, Toång Giaùm Muïc Paris, seõ ban bí tích Röûa Toäi cho 279 ngöôøi lôùn, trong leã Phuïc Sinh saép ñeán

Ñöùc Hoàng Y LUSTIGER, Toång Giaùm Muïc Paris, seõ ban bí tích Röûa Toäi cho 279 ngöôøi lôùn, trong leã Phuïc Sinh saép ñeán.

Tin Paris (Zenit 4/03/99): 279 nguôøi lôùn, ñeán töø 18 giaùo xöù khaùc nhau cuûa Toång Giaùo Phaän Paris, vaø laø nhöõng ngöôøi di daân töø khaép naêm chaâu ñeán ñònh cö, ñaõ xin Ñöùc Hoàng Y Lustiger, ban bí tích Röûa Toäi cho hoï, dòp leã Phuïc Sinh saép ñeán. Ngaøy 20 thaùng 2/1999 vöøa qua, 279 anh chò em naày ñaõ ñöôïc nhaän vaøo haøng döï toøng. Nguôøi cao nieân nhaát trong soá nhöõng anh chò em döï toøng naày, naêm nay ñaõ 91 tuoåi. Vaø trong soá 279 ngöôøi lôùn xin trôû laïi vôùi Ñöùc Tin Coâng Giaùo, ngöôøi ta löu yù ñeán hai tröôøng hôïp ñaëc bieät sau ñaây:

Coâ Lara, ngöôøi Do Thaùi, ñaõ xin trôû laïi Coâng Giaùo, nhôø aûnh höôûng cuûa maãu göông tha thöù cuûa OÂng Noäi coâ, moät ngöôøi tuø cuûa traïi taäp trung Auschwitz coøn soáng soùt. Vaø Coâ Rita laø moät ngöôøi tò naïn töø Caêmphuchia; toaøn theå gia ñình cuûa coâ ñaõ bò nhoùm Khmer Ñoû saùt haïi, chæ coøn laïi moät mình coâ soáng soùt.

Trong thôøi gian vaøi naêm qua, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Phaùp ñaõ ñoùn nhaän nhieàu ngöôøi lôùn xin ñöôïc Röûa Toäi gia nhaäp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Chaúng haïn nhö trong naêm 1996, ñaõ coù 20,779 ngöôøi lôùn laõnh nhaän Bí Tích Röûa Toäi.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø huaán luyeän nhaân vieân muïc vuï ñeå ñoái phoù vôùi caùc giaùo phaùi

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø huaán luyeän nhaân vieân muïc vuï ñeå ñoái phoù vôùi caùc giaùo phaùi.

Phoenix [Apic 4/03/99] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø ñang huaán luyeän caùc nhaân vieân muïc vuï goác Taây Ban Nha ñeå ñoái phoù vôùi caùc giaùo phaùi.

Haøng ngaøn giaûng vieân giaùo lyù vaø nhaân vieän muïc cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo taïi Phoenix, bang Arizona, vöøa hoaøn taát giai ñoaïn ñaàu cuûa moät khoùa minh giaùo veà "vieäc rao giaûng Tin Möøng môùi ñeå ñoái phoù vôùi caùc giaùo phaùi".

Nhieàu Giaùm Muïc vaø Linh Muïc ñaõ tham gia vaøo khoùa huaán luyeän naøy. Caùc ngaøi oân laïi giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi veà nhöõng ñeà taøi thöôøng bò caùc giaùo phaùi choái boû nhö vieäc röûa toäi treû em, toân kính aûnh thaùnh, vieäc xöng toäi vôùi linh muïc, söï ñoàng trinh cuûa Meï Maria, quyeàn toái thöôïng cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, saùch khaûi huyeàn, ngaøy theá maït v.v...

Ñöùc Cha Thomas Joseph O’Brien, Giaùm Muïc giaùo phaän Phoenix, ñaõ toû ra hoan hæ vì söï phaán khôûi vaø quan taâm cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo goác Myõ Chaâu La Tinh ñoái vôùi caùc ñeà taøi hoä giaùo. Ngaøi nhaán maïnh raèng ñaøo luyeän ñöùc tin laø phöông caùch toát nhöùt ñeå choáng laïi vieäc lan traøn cuûa caùc giaùo phaùi vaø laøn soùng tuïc hoùa.

Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Renato Ascension Leon, Giaùm Muïc giaùo phaän Ciudad Juarez, Mehicoâ, neâu baät raèng chöông trình huaán luyeän ñeå baûo veä ñöùc tin Coâng Giaùo laø moät ñaùp öùng ñuùng luùc tröôùc nhöõng taán coâng cuûa caùc giaùo phaùi. Ngaøi noùi nhö sau: "Ñaây laø moät thöù minh giaùo laønh maïnh mang laïi nhöõng keát quaû toát taïi nhöõng nôi chuùng ta trình baøy. Ñieàu naøy cho pheùp cuûng coá caên tính cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaø mang laïi moät caâu traû lôøi cuûa Kinh Thaùnh cho nhöõng vaán naïn chính ñöôïc caùc giaùo phaùi ñöa ra".

Ñöùc Cha Leon cho bieát: nhôø chöông trình huaán luyeän ñöùc tin, giaùo phaän Ciudad laø moät trong nhöõng giaùo phaän ít bò caùc giaùo phaùi taán coâng nhöùt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page