Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC keâu goïi hoøa bình taïi Ethiopia vaø Eritrea

Coäng ñoàng thaùnh Egidio keâu goïi hoaõn aùn töû hình nhaân dòp Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Roma [Apic 3/03/99] - Coäng ñoàng thaùnh Egidio keâu goïi hoaõn thi haønh aùn töû hình nhaân dòp Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Töø nay ñeán cuoái naêm, coäng ñoàng thaùnh Egidio ñang xin moät trieäu chöõ kyù ñeå thænh nguyeän caùc nöôùc coøn aùn töû hình haõy ñình hoaõn vieäc thi haønh aùn naøy.

Phaùt sinh taïi Roma naêm 1968, Coäng ñoàng thaùnh Egidio laø moät hieäp hoäi qui tuï giaùo daân Coâng Giaùo daán thaân phuïc vuï ngöôøi ngheøo, coå voõ hoøa bình vaø ñoái thoaïi lieân toân. Coù maët taïi haàu heát caùc luïc ñòa, coäng ñoàng thaùnh Egidio qui tuï khoaûng 17 ngaøn thaønh vieân.

Trong chieán dòch keâu goïi ñình hoaõn vieäc thi haønh aùn töû hình, coäng ñoàng Thaùnh Egidio nhaán maïnh raèng Naêm Thaùnh, theo yù nghóa Kinh Thaùnh, caàn phaûi ñöôïc hieåu nhö moät naêm aân xaù. Caùc chöõ kyù thu thaäp ñöôïc treân khaêp theá giôùi seõ ñöôïc chuyeån leân oâng Kofi Annan, toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác, vaøo khoaûng cuoái naêm nay, thôøi ñieåm maø ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác seõ thaûo luaän veà vieäc coù neân huûy boû toaøn dieän aùn töû hình khoâng. Theo coäng ñoàng thaùnh Egidio, töû hình laø moät hình phaït taøn nhaãn, voâ nhaân ñaïo chaúng khaùc naøo haønh ñoäng tra taán. Hieän nay ñaõ coù raát nhieàu nhaân vaät tieáng taêm treân khaép theá giôùi ñaõ kyù teân vaøo thænh nguyeän thö cuûa coäng ñoàng thaùnh Egidio.


Giaùo Hoäi Tin Laønh taïi Hy Laïp lieân keát vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñeå ñoøi hoûi quyeàn bình ñaúng veà toân giaùo

Giaùo Hoäi Tin Laønh taïi Hy Laïp lieân keát vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñeå ñoøi hoûi quyeàn bình ñaúng veà toân giaùo.

Athenes [Apic 3/03/99] - Giaùo Hoäi Tin Laønh taïi Hy Laïp lieân keát vôùi Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñeå ñoøi hoûi quyeàn bình ñaúng toân giaùo taïi ñaây.

Tieáp theo chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa 6 vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hy Laïp hoài thaùng Hai 1999 vöøa qua, caùc vò laõnh ñaïo cuûa hai Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh ñaõ lieân keát vôùi nhau ñeå yeâu caàu chính phuû nhìn nhaän vaø toân troïng caùc quyeàn töï do toân giaùo cuûa caùc Giaùo Hoäi thieåu soá. Ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh cuõng keâu goïi Giaùo Hoäi Chính Thoáng laø Giaùo Hoäi chieám ña soá daân taïi Hy Laïp, phaûi côûi môû hôn vôùi phong traøo ñaïi keát.

Trong buoåi tieáp kieán daønh cho caùc 6 vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hy Laïp hoài thaùng Hai 1999 vöøa qua, Ñöùc Thaùnh cha ñaõ ñeà caäp ñeán nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán qui cheá phaùp lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây vaø keâu goïi haøng giaùo phaåm nöôùc naøy haõy tieáp xuùc vôùi caùc thaåm quyeàn lieân heä ñeå giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch coâng bình vaø hôïp lyù.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haõng thoâng taán ñaïi keát ENI, muïc sö Antoni Koulouris, Toång Thö Kyù Giaùo Hoäi Tin Laønh Hy Laïp, tuyeân boá raèng caùc haïn cheá veà maët phaùp lyù aùp ñaët treân caùc Giaùo Hoäi thieåu soá döôùi thôøi nhaø ñoäc taøi Metaxas hoài naêm 1936-37 vaãn coøn hieäu löïc, chaúng haïn caàn phaûi coù söï chuaån y cuûa moät vò Giaùm Muïc Chính Thoáng môùi ñöôïc xaây caát moät nôi phuïng töï.

Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Hy Laïp coù khoaûng 50 ngaøn tín höõu goác Hy Laïp vaø 150 ngöôøi thuoäc nhieàu saéc daân khaùc. Naêm 1994, toái cao phaùp vieän Hy Laïp phaùn quyeát raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc töï do toân giaùo, nhöng khoâng coù moät qui cheá phaùp lyù. Ñieàu 3 cuûa Hieán Phaùp Hy Laïp, coøn khaúng ñònh raèng Chính Thoáng Giaùo laø "toân giaùo chính" cuûa quoác gia vaø neáu khoâng coù pheùp tröôùc cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng, moïi vieäc phieân dòch Kinh Thaùnh ñeàu bò caám.


ÑTC keâu goïi hoøa bình taïi Ethiopia vaø Eritrea

ÑTC keâu goïi hoøa bình taïi Ethiopia vaø Eritrea.

Vatican - 3.03.99 - Trong buoåi tieáp chung saùng thöù Tö muøng 3.03.99, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC keâu goïi hoøa bình cho Ethiopia vaø Eritrea vaø ca ngôïi quyeát ñònh môùi ñaây cuûa hai beân ñi ñeán ñình chieán, do trung gian cuûa Toå Chöùc caùc quoác gia thuoäc Lieân Hieäp Chaâu Phi, sau nhöõng traän ñaùnh döõ doäi vaø ñaãm maùu trong nhöõng tuaàn vöøa qua.

ÑTC noùi: "Toâi ca ngôïi quyeát ñònh khoân ngoan cuûa Ethiopia vaø Eritrea. Toâi theo doõi quyeát ñònh naøy baèng lôøi caàu nguyeän soát saéng. Chæ coù quyeát ñònh nhö vaäy môùi coù theå ñi ñeán chaám döùt cuoäc tranh chaáp huynh ñeä töông taøn, môùi coù theå ñem laïi bình thaûn cho taâm hoàn, cho ngöôøi daân vaø môùi coù theå coå voõ moät kieåu maãu môùi cuûa vieäc cai trò vaø cuûa cuoäc chung soáng hoøa bình taïi Luïc Ñòa Chaâu Phi".


ÑTC thaønh laäp giaùo phaän môùi taïi Brazil

ÑTC thaønh laäp giaùo phaän môùi taïi Brazil.

Vatican - 3.03.99 - ÑTC vöøa cho thaønh laäp moät giaùo phaän môùi taïi Brazil laø giaùo phaän Caraguatatuba, vôùi laõnh thoå caét chia bôûi giaùo phaän Santos, thuoäc mieàn Nam. Giaùo phaän môùi laø giaùo phaän naèm trong Giaùo Tænh Saõo Paulo. Giaùo phaän môùi roäng 2,121 caây soá vuoâng, vôùi 210 ngaøn daân cö, trong ñoù coù 175 ngaøn laø ngöôøi coâng giaùo, ñöôïc chia thaønh 7 giaùo xöù do 14 Linh Muïc coi soùc (6 linh muïc giaùo phaän vaø 8 linh muïc doøng), vôùi söï coäng taùc cuûa 2 thaày Saùu vónh vieãn, 3 Tu Huynh vaø 42 Nöõ Tu. Soá Ñaïi Chuûng Sinh hieän nay laø 10 thaày. ÑTC boå nhieäm Cha Fernando Mason, thuoäc Doøng Phanxico Vieän Tu (Conventuel) laøm giaùm muïc tieân khôûi cuûa Giaùo Phaän môùi. Cha Mason naêm nay 54 tuoåi, hieän laø beà treân tænh Doøng taïi Brazil, tröôùc ñoù cha ñaõ giöõ chöùc vuï Giaùm Ñoác Taäp Vieän, Giaùm Ñoác Chuûng Vieän vaø Cha Sôû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page