Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


368 nhaø truyeàn giaùo Nhaät Baûn laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi

368 nhaø truyeàn giaùo Nhaät Baûn laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi.

(UCAN JA2121.1017 2/03/99) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät Baûn hieän coù 368 nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Nhaät ñang laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi.

Treân ñaây laø thoáng keâ ñöôïc ghi nhaän trong moät baûn baùo caùo daøy 112 trang mang töïa ñeà: "Caùc nhaø truyeàn Giaùo Nhaät Baûn, '98", do hai UÛy Ban, moät ñaëc traùch veà di daân vaø moät veà quan heä quoác teá, thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn, soaïn thaûo. Con soá nhaø truyeàn giaùo taäp trung ñoâng nhaát ôû Nam Myõ, vôùi 117 vò, vaø coù 111 vò ñang laøm coâng taùc toâng ñoà taïi 15 quoác gia khaùc thuoäc AÙ Chaâu. Ngoaøi con soá caùc nhaø truyeàn giaùo, maø giaùo hoäi Coâng Giaùo moâ taû laø nhöõng chieác caàu noái lieàn Nhaät Baûn vôùi theá giôùi, baûn baùo caùo cuõng cung caáp nhöõng thoâng tin lieân quan tôùi nhöõng nhaân vieân coù lieân laïc maät thieát vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo Nhaät hieän ñang coâng taùc ôû nöôùc ngoaøi. Danh saùch caùc linh muïc, tu só ngöôøi Nhaät ñang ñi hoïc ôû nöôùc ngoaøi, ñang coâng taùc cho nhaø Doøng hay laøm muïc vuï cho caùc coäng ñoaøn ngöôøi Nhaät ôû ngoaïi quoác, cuõng ñöôïc lieät keâ trong baûn baùo caùo.

Baûn baùo caùo cho bieát, tính ñeán ñaàu naêm 1998, toång soá tín höõu Coâng Giaùo Nhaät chieám 0,35% trong toång soá 126 trieäu daân, töông ñöông khoaûng 442 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo.


Leã nghi möøng vieäc Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa vaøo naêm 2000 seõ ñöôïc cöû haønh taïi Jordani

Leã nghi möøng vieäc Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa vaøo naêm 2000 seõ ñöôïc cöû haønh taïi Jordani.

Aman [Apic 2/03/99] - Caùc nghi leã möøng vieäc Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa vaøo ngaøy 7/01 naêm 2000 seõ ñöôïc cöû haønh taïi Wadi Kharrara, Jordani. Phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi thuû ñoâ Aman ñaõ xaùc nhaän nhö treân vôùi thoâng tín vieân haõng thoâng taán Coâng Giaùo Apic cuûa Thuïy Só.

Cho ñeán nay, nguôøi ta thöôøng ñaët nôi Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa ôû phía Taây soâng Jordan, töùc treân phaàn ñaát hieän ñang ñöôïc Israel kieåm soaùt.

Töø 30 naêm nay, nôi Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa chæ ñöôïc môû ra cho khaùch haønh höông moãi naêm ba ngaøy.

Veà phía chính quyeàn Jordani, nguôøi ta ñaõ baét ñaàu xaây caát moät trung taâm ñoùn tieáp khaùch haønh höông taïi nôi Chuùa Gieâsu ñaõ chòu pheùp röûa. Nhöõng ngöôøi tin raèng nôi Chuùa Gieâsu chòu pheùp röûa naèm treân phaàn ñaát thuoäc veà Jordani, ñaõ trích daãn moät ñoaïn kinh thaùnh theo ñoù "Gioan Taåy giaû laøm pheùp röûa taïi Betania, beân kia soâng Jordan" Nhieàu di tích cuûa Giaùo Hoäi tieân khôûi cuõng ñaõ ñöôïc tìm thaáy taïi Wadi Kharrara.

Caùc quan saùt vieân cho raèng seõ coù nhieàu khaùch haønh höông ñeán Wadi Kharrara hôn laø taây ngaïn soâng Jordan, bôûi vì ñöôøng bay quoác teá qua ngaõ Aman reõ hôn qua Tel Aviv.


Thuïy Só giuùp truøng tu moät trung taâm haønh höông Chính Thoáng Giaùo taïi Ethiopi

Thuïy Só giuùp truøng tu moät trung taâm haønh höông Chính Thoáng Giaùo taïi Ethiopi.

Adis Abeba [Apic 2/03/99] - Hoâm thöù Saùu [26/02/99] vöøa qua, Ñaïi Söù Thuïy Só taïi Ethiopi vaø Boä Tröôûng Vaên Hoùa Ethiopi ñaõ khaùnh thaønh Nhaø Thôø Adadi Mariam. Nhaø Thôø naøy caùch thuû ñoâ Adis Abeba 65 caây soá vaø ñöôïc xem laø moät trung taâm haønh höông noãi tieáng taïi Ethiopi.

Ñaây laø moät Nhaø Thôø haàm ñöôïc ñeûo trong ñaù caùch ñaây 500 naêm. Haèng naêm, cöù ñeán ngaøy 29/01, Ngaøy cuûa Meï Maria, caùc tín höõu Chính Thoáng taäp trung veà ñaây ñeå caàu nguyeän. Ñöôïc Quó phaùt trieån vaø hôïp taùc cuûa Thuïy Só taøi trôï vaø vôùi söï goùp coâng cuûa daân chuùng ñòa phöông, coâng cuoäc truøng tu ñaõ keùo daøi trong 18 thaùng. Nhôø moät chieác caàu daønh cho nguôøi ñi boä vöøa ñöôïc thieát laäp, töø nay khaùch haønh höông vaø du lòch coù theå ñeán ñaây suoát naêm. Caùc cô sôû ñoùn tieáp do daân chuùng ñòa phöông quaûn lyù cuõng taïo theâm coâng aên vieäc laøm.


Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray ñöôïc taëng baèng "Tieán Só danh döï"

Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray ñöôïc taëng baèng "Tieán Só danh döï".

Milano - 02.03.99 - Thöù Hai muøng 1 thaùng 3/1999, Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo "Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu" taïi Milano, ñaõ trao taëng baèng Tieán Só danh döï veà Kinh Teá vaø Thöông Maïi cho Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegary, ngöôøi Phaùp, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, vaø hieän nay laø Chuû Tòch UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000.

Leã nghi trao taëng dieãn ra taïi Phaân Khoa Kinh Teá cuûa Ñaïi Hoïc ôû Milano, vôùi söï hieän dieän cuûa Giaùo Sö Vieän Tröôûøng Sergio Zaninelli, Khoa Tröôûng Phaân Khoa Kinh Teá, giaùo sö Cova, Ñöùc Hoàng Y Carlo Maria Martini, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Milano, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, nhieàu giaùo sö vaø sinh vieân cuûa Phaân Khoa Kinh Teá.

Trong baûn tuyeân döông coâng traïng, Giaùo Sö Vieän Tröôûng neâu cao coâng vieäc giaùo duïc cuûa Ñöùc Hoàng Y Etchegaray trong nhöõng naêm laõnh ñaïo Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, moät coâng vieäc ñöôïc lieân keát vôùi quan nieäm veà phaùt trieån. Coâng vieäc phaùt trieån khoâng theå boû qua chieàu kích kinh teá, nhöng coøn ñaët noù trong vieãn töôïng cuûa moät phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi vaø coäng ñoàng, nhö ñieàu kieän caàn thieát cho vieäc cuûng coá neàn hoøa bình.


Naïn thieáu Linh Muïc taïi Australia

Naïn thieáu Linh Muïc taïi Australia.

(Avvenire 02.03.99) - Sydney - 02.03.99 - Naïn thieáu Linh Muïc taïi Australia laø moät trong caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc neâu leân trong Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi môùi ñaây veà Chaâu Ñaïi Döông, nhöng ñaây khoâng phaûi laø vaán ñeà môùi.

Naïn thieáu Linh Muïc ñang gaây neân nhöõng thieät haïi lôùn lao cho vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø laø moái lo laéng cuûa caùc vò chuû chaên vaø cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông taïi Australia. Giaùo Hoäi taïi Australia hieän nay chæ coù 2,097 Linh Muïc giaùo phaän cho 5 trieäu ngöôøi Coâng Giaùo. Nhöng vaán ñeà con soá ít hay nhieàu khoâng phaûi laø moái lo ngaïi chính; moái lo chính laø vaán ñeà haïng tuoåi cuûa caùc Linh Muïc. Ña soá Linh Muïc Australia nay treân 65 tuoåi. Soá chuûng sinh trong caû nöôùc hieän nay chæ coù 27 thaày. Soá Linh Muïc môùi khoâng theå buø ñaép vaøo soá giaø nua vaø cheát ñi. Tình traïng lo ngaïi naøy seõ coøn keùo daøi cho tôùi luùc naøo ? Moät caâu hoûi khoâng ai coù theå tìm ra caâu traû lôøi trong luùc naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page