Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka phaûn ñoái toå chöùc baàu cöû vaøo thöù Naêm Tuaàn Thaùnh

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka phaûn ñoái toå chöùc baàu cöû vaøo thöù Naêm Tuaàn Thaùnh.

(AFP 1/03/99) - Sri Lanka (Colombo) - Thöù Hai 1/03/99, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka ñaõ leân tieáng phaûn ñoái vieäc UÛy Ban baàu cöû Sri Lanka toå chöùc kyø baàu cöû ñòa phöông vaøo ñuùng ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh, töùc laø ngaøy muøng 1 thaùng 4/1999. Caùc laõnh tuï toân giaùo khaùc cuõng yeâu caàu hoaõn laïi cuoäc baàu cöû Hoäi Ñoàng ñòa phöông, vì lyù do laø ngaøy naøy truøng hay quaù gaàn vôùi caùc ngaøy leã cuûa Phaät Giaùo cuõng nhö Hoài Giaùo.

Thoâng thöôøng sau ngaøy baàu cöû, chính phuû thöôøng ban haønh leänh giôùi nghieâm vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka than phieàn raèng leänh giôùi nghieâm seõ laøm giaùn ñoaïn caùc sinh hoaït giöõ leã ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo. OÂng Dayananda Dissanayake, chuû tòch uûy ban baàu cöû Sri Lanka ñaõ ngoû yù raèng oâng khoâng coù thaåm quyeàn ñeå thay ñoåi ngaøy baàu cöû ban hoäi ñoàng tænh, ñöôïc döï truø vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 4/1999 tôùi ñaây.


Caùc tín höõu Coâng Giaùo Myanmar toå chöùc röôùc kieäu Ñöùc Meï Loä Ñöùc

Caùc tín höõu Coâng Giaùo Myanmar toå chöùc röôùc kieäu Ñöùc Meï Loä Ñöùc.

(UCAN MY2090.1017 1/03/99) - Myanmar (Yangoon) - Hôn 3,000 tín höõu Coâng Giaùo Myanmar ñaõ tham döï cuoäc röôùc kieäu möøng kính Ñöùc Meï Loä Ñöùc, dieãn ra treân ñöôøng phoá thuû ñoâ Yangoon ngaøy 6/02/99 vöøa qua.

Sau thaùnh leã ñoàng teá taïi nhaø thôø thaùnh Gioan, töôïng Ñöùc Meï Loä Ñöùc ñöôïc röôùc qua caùc ñöôøng phoá ôû thuû ñoâ, theo sau laø haøng ngaøn tín höõu ñoïc kinh Maân Coâi vaø haùt thaùnh ca. Leã möøng kính Ñöùc Meï Loä Ñöùc laø moät bieán coá ñöôïc cöû haønh vaøo thaùng Hai taïi Myanmar. Tín höõu thuoäc caùc toân giaùo khaùc cuõng tham gia cuoäc röôùc kieäu. Ñaây laø naêm thöù 15, giaùo xöù thaùnh Gioan möøng leã kyû nieäm cuoäc hieän ra cuûa Ñöùc Meï vôùi thaùnh nöõ Bernadetta töø ngaøy 11/02 ñeán ngaøy 16/07 naêm 1858 taïi Loä Ñöùc beân Phaùp.

Linh Muïc Saw David, cha xöù nhaø thôø thaùnh Gioan ñaõ baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi caùc tín höõu ñaõ nhieät thaønh tham gia leã möøng kính Ñöùc Meï Loä Ñöùc, vaø luoân caû ban laõnh ñaïo chính quyeàn ñòa phöông duø hoï khoâng phaûi laø ngöôøi Coâng Giaùo, nhöng ñaõ heát loøng uûng hoä vaø taïo ñieàu kieän deã daøng ñeå cuoäc röôùc kieäu ñöôïc thaønh coâng myõ maõn. Moät giaùo daân Coâng Giaùo tham döï cuoäc röôùc kieäu ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Laø moät ngöôøi Coâng Giaùo, toâi caûm thaáy haõnh dieän vaø coi ñaây laø giôø phuùt chieán thaéng cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo. Neáu chæ laø moät ngöôøi ñöùng coi töø beân ngoaøi thì coù leõ toâi seõ khoâng caûm nghieäm ñöôïc ñieàu naøy.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila ñeà nghò ñöùng ra laøm trung gian thöông thuyeát

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Manila ñeà nghò ñöùng ra laøm trung gian thöông thuyeát.

(AFP 1/03/99) - Philippines (Manila) - Thöù Hai 1/03/99, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, ñaõ ñeà nghò ñöùng ra laøm trung gian nhaém môû laïi cuoäc thöông thuyeát giöõa chính phuû vaø caùc phieán quaân coäng saûn, bò Toång Thoáng Joseph Estrada ñình hoaõn sau khi caùc phieán quaân baét coùc hai só quan cao caáp cuûa quaân ñoäi.

Trong thoâng caùo coâng boá töø toøa Toång Giaùm Muïc, Ñöùc Hoàng Y Sin noùi nhö sau: "Cöûa vaên phoøng cuûa toâi roäng môû ñeå Chính Phuû vaø Maët Traän Giaûi Phoùng Quoác Gia môû laïi cuoäc ñoái thoaïi vôùi nhau. Toâi ñaõ chuaån bò vaø saün saøng ñöùng ra laøm trung gian neáu caàn. Toøa Toång Giaùm Muïc coù theå trôû thaønh nôi ñeå hai beân ngoài laïi vôùi nhau. Vieäc ñình hoaõn thöông thuyeát chæ gaây theâm tình traïng gaây haán vaø ñöa ñeán nhöõng thieät haïi veâ nhaân maïng maø thoâi." Trong thoâng caùo, vò Toång Giaùm Muïc Manila khoâng nhaéc tôùi vieäc moät vò töôùng vaø moät ñaïi uùy cuûa quaân ñoäi Philippines bò caùc phieán quaân baét coùc. Trong khi chính phuû Philippines thì khaúng ñònh laø thöông thuyeát hoøa bình chæ taùi dieãn khi naøo hai só quan naøy ñöôïc traû töï do. Maët Traän Daân Chuû Quoác Gia caûnh caùo laø hoï seõ ñem hai só quan naøy ra xeùt xöû vaø hai ngöôøi naøy coù theå bò keát aùn töû hình.


ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác vaø sinh vieân Ñaïi Chuûng Vieän Saint Mary ôû Cleveland (Hoa Kyø)

ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác vaø sinh vieân Ñaïi Chuûng Vieän Saint Mary ôû Cleveland (Hoa Kyø).

Vatican - 01.03.99 - Saùng thöù Hai, muøng 1 thaùng 3/1999, ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác vaø caùc sinh vieân Ñaïi Chuûng Vieän Saint Mary ôû Cleveland (Hoa Kyø) ñeán haønh höông Roma, nhaân dòp möøng kyû nieäm 150 naêm thaønh laäp Hoïc Vieän, ñeå taï ôn Chuùa vaø ñeå kính vieáng caùc nôi thaùnh, ñaõ ñöôïc thaùnh hoùa baèng maùu cuûa hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ-Phaoloâ vaø caùc Vò Töû ñaïo khaùc, nhöõng keû ñaõ ñoå maùu mình ra ñeå minh chöùng Chuùa Kitoâ vaø Phuùc AÂm cuûa Ngöôøi trong caùc theá kyû ñaàu Giaùo Hoäi.

Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho Ban Giaùm Ñoác vaø caùc Chuûng Sinh, ÑTC caàu chuùc raèng cuoäc haønh höông Roma cuûng coá öôùc muoán trôû neân nhöõng linh muïc xöùng ñaùng vaø nhöõng ngöôøi phuïc vuï quaûng ñaïi caùc maàu nhieäm cöùu roãi, ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho Giaùo Hoäi. ÑTC noùi tieáp: "Öôùc gì cuoäc gaëp gôõ vôùi Vò Keá Nghieâïp Pheâroâ coù theå giuùp caùc Beà Treân vaø caùc sinh vieân cuûa Chuûng Vieän bieát ñaùnh giaù cao tính caùch hoaøn vuõ vaø söï hieäp nhaát Coâng Giaùo cuûa Giaùo Hoäi.


ÑTC tieáp kieán nhieàu phaùi ñoaøn

ÑTC tieáp kieán nhieàu phaùi ñoaøn.

Vatican - 01.03.99 - Saùng thöù Hai, sau hai buoåi tieáp kieán daønh cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân vaø caùc sinh vieân Chuûng Vieän Saint Mary ôû Cleveland, ÑTC coøn tieáp nhieàu vò khaùc nöõa nhö:

Ñöùc Cha Armando Dini, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Campobasso (mieàn Nam YÙ) ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giorgio Zur, chuû tòch Haøn Laâm Vieän Giaùo Só , töùc Tröôøng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh - Ñaïi Söù Nam Haøn, oâng Heungsoo Kim vaø phu nhaân, ñeán töø giaõ ÑTC. Sau ñoù, ÑTC tieáp 10 Giaùm Muïc mieàn Abruzzo vaø Molise (mieàn Trung-Ñoâng vaø mieàn Nam nöôùc YÙ) ñeán Roma "Ad Limina". Ñaây laø nhoùm thöù hai caùc Giaùm Muïc YÙ ñeán Roma "Ad Limina" ñöôïc ÑTC tieáp. Tröôùc ñaây ÑTC ñaõ tieáp gaàn 30 vò mieàn Lazio, thuoäc nhoùm thöù nhaát.


ÑTC boå nhieäm Giaùm Muïc taïi Phaùp vaø cöû vò ñaëc söù chuû toïa leã nghi möøng moät ngaøn naêm Ñöùc Slivestro II ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng

ÑTC boå nhieäm Giaùm Muïc taïi Phaùp vaø cöû vò ñaëc söù chuû toïa leã nghi möøng moät ngaøn naêm Ñöùc Slivestro II ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng.

Vatican - 01.03.99 - Taïi Phaùp, ÑTC vöøa boå nhieäm Linh Muïc Gilbert Louis, 59 tuoåi, hieän laø Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Seøes, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Chaâlons.

Ngaøy 11 thaùng 4/1999 tôùi ñaây, taïi thaønh phoá Aurillac, thuû phuû Quaän Cantal, thuoäc mieàn Trung Nöôùc Phaùp, seõ coù leã möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm Ñöùc Slivestro II ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng.

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa, nhaân danh ngaøi, chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm, ñöôïc toå chöùc taïi Aurillac. Ñöùc Slivestro II sinh taïi Auvergne (Phaùp) naêm 938 . Tu doøng Beùneùdictin ôû Ñan vieän Saint Geùrard ôû thaønh phoá Aurillac; ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng ngaøy 2 thaùng 4 naêm 999 vaø qua ñôøi ngaøy 12.05.1003. Ngaøi noåi tieáng laø vò beânh vöïc can ñaûm cho quyeàn Giaùo Hoaøng vaø laø vò caûi toå kyû luaät haøng giaùo só.


Back to Radio Veritas Asia Home Page