Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coïïng Hoøa Domingo keâu goïi chaám döùt tình traïng ñoái ñaàu trong nöôùc

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coïïng Hoøa Domingo keâu goïi chaám döùt tình traïng ñoái ñaàu trong nöôùc.

Santo Domingo [Zenit 26/02/99] - Ñöùc Hoàng Y Nicolas Lopez Rodriguez, Toång Giaùm Muïc Santo Domingo, ñaõ maïnh meõ keâu goïi caùc phe phaùi chính trò haõy ñoái thoaïi vaø chaám döùt tình traïng ñoái ñaàu tröôøng kyø khieán cho heä thoáng chính trò trong nöôùc bò teâ lieät.

Ñöùng tröôùc söï xung ñoät lieân tuïc giöõa haønh phaùp, laäp phaùp vaø tö phaùp vaø tình traïng beá taéc cuûa chính phuû, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Santo Domingo keâu goïi nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm haõy "suy tö, bôûi vì cuoái cuøng chính toaøn theå ñaát nöôùc phaûi gaùnh chòu nhöõng haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng veà cô cheá naøy". Ngaøi laáy laøm tieác laø caùc ñaûng phaùi chính trò, "thay vì nhaém ñeán nhöõng muïc tieâu cuï theå ñeå thaûo luaän moät caùch nghieâm chænh, thì laïi nhaän nhau xuoáng buøn".

Veà phaàn mình, Linh Muïc Jose Aleman, nguôøi ñöôïc môøi ra laøm trung gian giöõa caùc phe phaùi chính trò, noùi raèng caùc phe lieân heä ñeàu thieáu "söï trong suoát vaø thaønh thaät", khieán cho heä thoáng phaùp lyù cuûa quoác gia bò suy giaûm. Theo Linh Muïc Aleman, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo "phaûi thöïc thi vai troø tieân tri cuûa mình baèng caùch neâu roõ ñieàu sai traùi trong sinh hoaït chính trò hieän nay".


Ñöùc Hoàng Y VLK (ñoïc laø Vaác) gaëp Thuû Töôùng ZEMAN cuûa Coäng Hoøa TCHEQUE ñeå trao ñoåi veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc

Ñöùc Hoàng Y VLK (ñoïc laø Vaác) gaëp Thuû Töôùng ZEMAN cuûa Coäng Hoøa TCHEQUE ñeå trao ñoåi veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc.

Tin PRAHA (Tieäp) - (RG 26/02/99): Theo baûn tin cuûa Ñaøi Vatican, thì Thuû Töôùng Coäng Hoøa Tieäp (TCHEQUE), OÂng ZEMAN vöøa tieáp Ñöùc Hoàng Y MILOSLAV VLK, Toång Giaùm Muïc PRAHA, kieâm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc TCHEQUE. Sau cuoäc gaëp gôõ, Ñöùc Hoàng Y VLK (ñoïc laø Vaác), ñaõ môû cuoäc hoïp baùo cho bieát laø ngaøi ñaõ trao ñoåi vôùi Thuû Töôùng veà vieäc thieát laäp moät UÛy Ban Chính Phuû ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà coøn laïi giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Sau thôøi cai trò ñoäc taøi, Giaùo Hoäi muoán ñöôïc Nhaø Nöôùc nhìn nhaän nhö moät nguôøi coäng taùc coù giaù trò trong nhöõng coâng taùc xaõ hoäi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Coäng Hoøa Tcheque khoâng yeâu caàu phaûi coù Baûn Hieäp Öôùc giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc, nhöng muoán coù giaûi ñaùp cho vaøi vaán ñeà caên baûn lieân quan ñeán sinh hoaït thöôøng nhaät cuûa Giaùo Hoäi; ñoù laø nhöõng vaán ñeà nhö: caùc tröôøng hoïc, vieäc trôï giuùp y teá, vieäc giuùp ñôõ tinh thaàn cho caùc tuø nhaân, vaán ñeà veà lieân heä giöõa giaùo luaät vaø caùc luaät daân söï trong nöôùc, neàn taûng phaùp lyù cuûa caùc vò tuyeân uùy quaân ñoäi, vaø vaán ñeà caùc giaùo só ñöôïc quyeàn xöû duïng nhieàu hôn caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi. Ngoaøi ra cuõng caàn phaûi giaûi quyeát vaán ñeà xeáp ñaët laïi vaø duy trì phaàn gia taøi lòch söû vaø caùc nôi daønh cho vieäc thôø phöôïng. Vieäc traû laïi nhöõng taøi saûn cho Giaùo Hoäi seõ giuùp cho giaùo hoäi coù phöông tieän thöïc thi söù maïng rieâng cuûa mình. Ñöùc Hoàng Y coøn nhaän ñònh theâm raèng xaõ hoäi Tcheque ñang phaûi chòu nhöõng haäu quaû cuûa söï troáng vaéng caùc giaù trò gaây neân do bôûi neàn giaùo duïc voâ thaàn tröôùc ñaây, vaø raèng tinh thaàn thuï höôûng voâ chöøng möïc ñang daån ñeán nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc laøm tan raû xaõ hoäi.


An Ninh taïi quaän Dangs beân AÁn Ñoä ñöôïc taêng cöôøng tröôùc ngaøy leã cuûa AÁn Giaùo

An Ninh taïi quaän Dangs beân AÁn Ñoä ñöôïc taêng cöôøng tröôùc ngaøy leã cuûa AÁn Giaùo.

(AFP 26/02/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Ñeå ngaên ngöøa nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ Giaùo nhaân dòp moät leã hoäi cuûa AÁn Giaùo vaøo tuaàn tôùi, an ninh taïi quaän Dangs thuoäc bang Gujarat ñang ñöôïc taêng cöôøng. Caûnh saùt trong quaän ñang ñöôïc ñaët trong tình traïng baùo ñoäng.

Trong soá ra thöù Saùu 26/02/99, tôø Thôøi Baùo AÁn Ñoä ôû thuû ñoâ New Delhi cho bieát, trong dòp leã hoäi Holi cuûa AÁn Giaùo, caùc tín höõu boâi phaán maøu leân maët cuûa nhau vaø ñaây laø dòp hoï uoáng röôïu cho thoûa thích, vaø seõ coù nhieàu ngöôøi say röôïu. Giôùi höõu traùch lo ngaïi raèng khi coù men röôïu trong ngöôøi, moät soá thaønh phaàn AÁn Giaùo cöïc ñoan coù theå seõ taán coâng ngöôøi Kitoâ Giaùo. OÂng Manoj Shashidhar, caûnh saùt tröôûng quaän Dang cho tôø Thôøi Baùo AÁn Ñoä bieát nhö sau: "Chuùng toâi ñang nghó tôùi nhöõng tröôøng hôïp teä haïi nhaát, trong ñoù duø chæ laø moät chuyeän xích mích nhoû giöõa nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo say röôïu vôùi nhau thoâi, thì cuõng ñuû trôû thaønh nguyeân nhaân ñeå trôû thaønh cuoäc ñuïng ñoä giöõa hai coäng ñoaøn Kitoâ vaø AÁn Giaùo."

Quaän Dangs laø nôi caùc tín höõu Kitoâ ñaõ chòu nhieàu vuï taán coâng töø nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan keå töø leã Giaùng Sinh vöøa qua. Baïo ñoäng ñaõ lan sang nhieàu bang khaùc ôû AÁn Ñoä, vaø ñaëc bieät laø taïi bang Orissa, nôi moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Australia vaø hai ngöôøi con trai cuûa oâng ñaõ bò thieät maïng döôùi tay nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo. Linh Muïc Ozie Ferrao, hieäu tröôûng cuûa moät tröôøng Coâng Giaùo taïi quaän Dang bò taán coâng trong dòp leã Giaùng Sinh vöøa qua cho bieát, cha ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu cuù ñieän thoaïi caûnh caùo raèng tröôøng cuûa cha seõ bò taán coâng laàn nöõa vaøo dòp leã hoäi cuûa AÁn Giaùo tuaàn tôùi ñaây. Cuõng theo cha Ozie Ferrao, thì beà ngoaøi, quaän Dangs xem coù veû yeân tònh, nhöng tình traïng caêng thaúng vaãn coøn ñang aâm æ, nhaát laø vaøo dòp leã hoäi seõ coù nhieàu ngöôøi AÁn Giaùo ñi laøm ôû xa trôû veà queâ quaùn ñeå möøng leã.


Back to Radio Veritas Asia Home Page