Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc giôùi chöùc Giaùo Hoäi Pakistan hy voïng AÁn Ñoä vaø Pakistan seõ ñaït tôùi hoøa bình

Caùc giôùi chöùc Giaùo Hoäi Pakistan hy voïng AÁn Ñoä vaø Pakistan seõ ñaït tôùi hoøa bình.

(UCAN AS2101.1016 25/02/99) - Pakistan (Lahore) - Chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa thuû töôùng Atal Behari Vajpayee cuûa AÁn Ñoä sang Pakistan ñang môû ra moät vieãn töôïng môùi cho hoøa bình giöõa hai quoác gia.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa moät soá nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Pakistan cuõng nhö cuûa caùc nhaø phaân tích chính trò. Ñöùc Cha Samuel Azariah, Giaùm Muïc Anh Giaùo taïi Raiwind vaø laø ñieàu hôïp vieân cuûa giaùo hoäi Anh Giaùo taïi Pakistan ñaõ phaùt bieåu ngaøy 21/02/99 vöøa qua: "Ngaøy hoâm nay, toâi nhìn thaáy moät chaân trôøi hy voïng môùi, giöõa luùc vò thuû töôùng cuûa AÁn Ñoä ñang coù maët taïi thuû ñoâ Lahore naøy. Caùch ñaây vaøi thaùng, toâi raát tuyeät voïng. Toâi thaáy coù raát ít daáu hieäu hy voïng. Nhöng hoâm nay, tình theá ñaõ khaùc haún. Ñaây laø moät khôûi ñaàu ñaày töôi saùng vaø chuùng ta phaûi tieán haønh xaây döïng neàn hoøa bình giöõa Pakistan vaø AÁn Ñoä. Thuû töôùng Vajpayee cuûa AÁn Ñoä ñaõ ñeán Lahore ngaøy 20/02/99 vaø lieàn sang ngaøy hoâm sau, oâng vaø thuû töôùng Nawaz Sharif cuûa Pakistan ñaõ kyù moät thoûa hieäp hoøa bình goïi laø Baûn Tuyeân Ngoân Lahore. Trong baûn tuyeân ngoân, hai vò thuû töôùng cam keát seõ khoâng tham gia vaøo cuoäc chaïy ñua voõ trang cheá taïo voõ khí nguyeân töû, vaø hai beân seõ hôïp taùc ñeå ñaûm baûo cho töông lai cuûa daân chuùng hai nöôùc qua vieäc gia taêng nhöõng trao ñoåi kinh teá, vaên hoùa vaø xaõ hoäi. Trong cuoäc hoïp baùo nhaân leã kyù baûn tuyeân ngoân, hai oâng Vajpayee vaø Sharif cuøng cam keát thaêng tieán nhaân quyeàn vaø toân troïng nhöõng quyeàn töï do cô baûn cuûa ngöôøi daân, vaø hai beân cuøng nhaém tôùi muïc tieâu bieán Nam AÙ thaønh moät vuøng hoøa bình vaøo naêm 2000. Cuõng trong dòp naøy, hai vò thuû töôùng ñaõ ñeán khaùnh thaønh tuyeán ñöôøng xe buyùt xuyeân bieân giôùi Pakistan vaø AÁn Ñoä. Ñaây laø tuyeán ñöôøng xe buyùt ñaàu tieân giöõa hai quoác gia, ñaõ töøng giao chieán vôùi nhau ba laàn keå töø sau caû hai nöôùc giaønh ñöôïc ñoäc laäp vaøo naêm 1947.

Taïi AÁn Ñoä, moät nhaø phaân tích chính trò laø oâng Yasim Ali Zakaria cho haõng thoâng taán UCAN bieát raèng söï kieän môùi naøy môû maøn moät giai ñoaïn hoøa bình cho vuøng Nam AÙ vaø giuùp chaám döùt nhöõng moái nghi ngôø vaø thuø gheùt giöõa hai daân toäc. OÂng Zakaria noùi nhö sau: "Bao nhieâu naêm qua, AÁn Ñoä vaø Pakistan ñaõ tìm ñuû moïi caùch ñeå vöôït qua maët ñoái thuû cuûa mình trong moïi laõnh vöïc. Baûn tuyeân ngoân Lahore vaø tuyeán ñöôøng xe buyùt seõ chaám döùt chieán dòch gieo raéc söï thuø gheùt vaø baát tín nhieäm giöõa hai quoác gia."


Trung Taâm Truyeàn Hình cuûa Vatican chuaån bò cho vieäc Truyeàn Phaùt AÂm Thanh vaø Hình AÛnh ñi khaép theá giôùi

Trung Taâm Truyeàn Hình cuûa Vatican chuaån bò cho vieäc Truyeàn Phaùt AÂm Thanh vaø Hình AÛnh ñi khaép theá giôùi.

Tin Vatican (VIS 25/02/99): "Trung Taâm Truyeàn Hình Vatican" (CTV) cuûa Toøa Thaùnh ñang chuaån bò ñeå thöïc hieän döï aùn Truyeàn Phaùt AÂm Thanh vaø Hình AÛnh khaép nôi treân theá giôùi. Theo Linh Muïc Ugo Moretto, toång giaùm ñoác cuûa Trung Taâm Truyeàn Hình Vatican, thì con soá khaùn thính giaû treân toaøn theá giôùi theo doõi caùc bieán coá quan troïng cuûa Naêm Thaùnh 2000, coù theå leân ñeán 4 tæ ngöôøi. Vaø Naêm Thaùnh 2000 saép ñeán phaûi laø moät bieán coá quoác teá, chôù khoâng phaûi chæ laø bieán coá cuûa Roma khoâng maø thoâi. Vì theá, Naêm Thaùnh 2000 phaûi laø moät naêm cuûa vieäc ñoái thoaïi quoác teá giöõa nhöõng nguôøi Kitoâ vaø nhöõng anh chò em khoâng Kitoâ, moät naêm cuûa söï gaëp gôõ giöõa caùc neàn vaên hoùa. Moät trong nhöõng thaùch thöùc quan troïng cuûa döï aùn noùi treân, laø laøm sao ñeå vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000, ghi daáu bieán coá 2000 Chuùa Kitoâ giaùng traàn, cuõng laø moät bieán coá coù yù nghóa cho nhöõng anh chò em khoâng Kitoâ nöõa. Ñeå thöïc hieän döï aùn, Trung Taâm Truyeàn Hình Vatican ñang chuaån bò thieát laäp moät Trung Taâm AÂm Thanh vaø Hình AÛnh taïi Roma, vôùi söï tham döï vaø trôï giuùp kyû thuaät cuûa nhieàu haõng xöôûng quoác teá khaùc nhau, nhö Philips, Microsoft, Sony, Truyeàn Hình Italia, Trung Taâm Khoâng Gian AÂu Chaâu, ngoõ haàu caùc hình aûnh vaø aâm thanh cuûa caùc buoåi cöû haønh Naêm Thaùnh taïi Roma ñöôïc phoå bieán ñeán khaép nôi treân theá giôùi.

Hieän taïi, Trung Taâm Truyeàn Hình Vatican ñaõ coù chöông trình ñeå truyeàn phaùt cho Toaøn Caàu nhöõng Hình AÛnh vaø AÂm Thanh cuûa boán bieán coá quan troïng sau ñaây cuûa Naêm Thaùnh 2000: Bieán Coá Môû Cöûa Thaùnh taïi Roma vaø taïi caùc giaùo hoäi ñòa phöông vaøo ngaøy Leã Giaùng Sinh naêm 1999; Ngaøy Quoác Teá Lao Ñoäng muøng 1 thaùng 5 naêm 2000; Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû vaøo ngaøy 19 thaùng 8 naêm 2000; bieán coá Böôùc vaøo Ngaøn Naêm Thöù Ba, vaøo ñeâm 31 thaùng 12 naêm 2000 sang saùng muøng 1 thaùng Gieâng naêm 2001.

Ñaëc bieät, Cha UGO Moretto cuõng cho bieát theâm laø hieän ñang coù nhöõng trao ñoåi vôùi Ñaøi Truyeàn Hình Trung Öông Trung Quoác, ñeå truyeàn hình vaøi bieán coá cuûa Naêm Thaùnh 2000, maëc duø trong hieän taïi chöa coù bieán coá phuïng vuï naøo ñöôïc pheùp truyeàn hình treân Ñaøi naày.


Ñöùc Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo Anh Quoác doïa seõ taåy chay caùc nghi leã naêm 2000

Ñöùc Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo Anh Quoác doïa seõ taåy chay caùc nghi leã naêm 2000.

London [Apic 25/02/99] - Ñöùc Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo Anh Quoác doïa seõ taåy chay caùc nghi leã döï ñònh toå chöùc vaøo naêm 2000 taïi Voøm Thieân Nieân Kyû ôû London, neáu Kitoâ Giaùo khoâng ñöôïc daønh cho moät choã ñöùng naøo taïi Voøm naøy.

Trong moät baøi phoûng vaán ñöôïc ñaêng treân baùo "Catholic Herald", Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Carey noùi raèng neáu caùc nghi leã khoâng qui chieáu veà vieäc sinh ra cuûa Chuùa Kitoâ, thì cho daàu coù ñeïp ñeõ vaø vó ñaïi ñeán ñaâu, chuùng seõ troáng roãng maø thoâi. Ñöùc Hoàng Y Basil Hume, Toång Giaùm Muïc London, cuõng chia seû moät laäp tröôøng vôùi vò Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Anh Giaùo. Ngaøi cho bieát: neáu "Kinh Laïy Cha" vaø moät kinh naøo ñoù khoâng ñöôïc ñoïc trong buoåi leã, ngaøi seõ khoâng tham döï nghi leã ñöôïc döï truø seõ dieãn ra trong Voøm Thieân Nieân Kyû vó ñaïi hieän ñang ñöôïc xaây caát.

Ban toå chöùc vaãn chöa xaùc ñònh chöông trình toái giao thöøa naêm 2000. Tuy nhieân, moät buoåi leã coù tính caùch thieâng lieâng seõ ñöôïc toå chöùc trong Voøm Thieân Nieân Kyû. Ngoaøi ra, Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo chuû Anh Giaùo cuõng uûng hoä vieäc Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi xoùa boû nôï naàn cho caùc nöôùc ngheøo. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carey noùi raèng söï kieän moät tyû 3 trieäu ngöôøi hieän vaãn chöa ñuû aên ñuû maëc laø moät göông muø cho nhaân loaïi ngaøy nay.


Caûnh saùt Mascôva khaùm xeùt hai vaên phoøng cuûa giaùo phaùi Khoa Hoïc Luaän

Caûnh saùt Mascôva khaùm xeùt hai vaên phoøng cuûa giaùo phaùi Khoa Hoïc Luaän.

(Reuters 25/02/99) - Nga (Mascôva) - Thöù Naêm 25/02/99, caûnh saùt Mascôva ñaõ ñeán khaùm xeùt hai vaên phoøng cuûa giaùo phaùi Khoa Hoïc Luaän. Cuoäc khaùm xeùt baát ngôø naøy keùo daøi 12 tieáng ñoàng hoà.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, ñaïi dieän cuûa phaùi Khoa Hoïc Luaän ôû Mascôva ñaõ goïi ñaây laø moät söï vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo. Trong khi muïc sö Heber Jentzsch, chuû tòch phaùi Khoa Hoïc Luaän ôû Los Angeles beân Hoa Kyø thì cho raèng cuoäc boá raùp laø moät söï saùch nhieãu traùi hieán phaùp nhaém vaøo moät toân giaùo oân hoøa. Thoâng caùo cuûa muïc sö Jentzsch ghi nhö sau: "Trong quaù khöù, chuùng toâi ñaõ chòu ñöïng nhieàu vuï saùch nhieãu töø chính quyeàn Nga. Ñöùng tröôùc tình traïng naøy, giaùo phaùi Khoa Hoïc Luaän chuùng toâi vaãn tieáp tuïc phaùt trieån töø con soá vaøi trung taâm, nay leân tôùi hôn 54 tuï ñieåm truyeàn giaùo vaø haøng chuïc ngaøn thaønh vieân treân khaép nöôùc Nga. Nhöõng haønh ñoäng saùch nhieãu baøi toân giaùo naøy, cuõng nhö caùc laàn tröôùc, seõ qua ñi".

Muïc sö Heber Jentzsch cuõng göûi tôùi oâng Yuri Ushakov, ñaïi söù Nga taïi Hoa Kyø, moät laù thö phaûn ñoái haønh ñoäng cuûa caûnh saùt Mascôva, ñoàng thôøi yeâu caàu oâng ñaïi söù can thieäp ñeå ngaên ngöøa vieäc taùi dieãn nhöõng vuï saùch nhieãu nhaém vaøo phaùi khoa hoïc luaän taïi Nga. Chính phuû Nga ñaõ ban haønh moät ñaïo luaät toân giaùo, nhaém giôùi haïn hoaït ñoäng cuûa caùc toân giaùo khoâng ñöôïc coi laø "toân giaùo truyeàn thoáng" cuûa Nga. Tuy nhieân, ngöôøi ta chöa roõ laø vuï khaùm xeùt vaên phoøng phaùi Khoa Hoïc Luaän ôû Mascôva hoâm thöù Naêm 25/02/99 coù lieân quan gì tôùi vieäc aùp duïng luaät toân giaùo môùi cuûa Nga hay khoâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page