Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myanmar thieát laäp hoïc vieän thaàn hoïc vaø trung taâm linh höôùng

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myanmar thieát laäp hoïc vieän thaàn hoïc vaø trung taâm linh höôùng.

(UCAN MY2089.1016 24/02/99) - Myanmar (Yangoon) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myanmar ñaõ quyeát ñònh thieát laäp moät vieän thaàn hoïc vaø moät trung taâm linh höôùng ñeå huaán luyeän vaø canh taân tinh thaàn cho haøng tu só vaø giaùo daân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy.

Trong khoùa hoïp baùn nieân vöøa qua, caùc Giaùm Muïc Myanmar ñoàng yù naâng caáp moät trung taâm giaùo lyù ôû Myaungmya, naèm caùch thuû ñoâ Yangoon 45 caây soá veà höôùng Taây Nam, thaønh hoïc vieän trieát vaø thaàn hoïc daønh rieâng cho caùc tu só vaø giaùo daân. Ngoaøi ra moät trung taâm linh höôùng ôû Anisakhan, caùch Yangoon 758 caây soá veà höôùng Ñoâng Baéc cuõng seõ ñöôïc thieát laäp daønh rieâng cho vieäc huaán luyeän caùc tu só vaø giaùo daân. Ñöùc Cha Charles Maung Bo, Giaùm Muïc Pathein vaø laø chuû tòch UÛy Ban Möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myanmar loan baùo, leã möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Myanmar seõ ñöôïc toå chöùc töø ngaøy muøng 5 ñeán ngaøy 7 thaùng 2 naêm 2000 taïi Mandalay. Moãi giaùo phaän trong toång soá 12 giaùo phaän cuûa giaùo hoäi Myanmar seõ göûi ñaïi dieän ñeán tham döï caùc sinh hoaït möøng Ñaïi Naêm Thaùnh.

Trong phieân hoïp vôùi caùc Giaùm Muïc Myanmar daïo trung tuaàn thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luigi Bressan, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi caùc nöôùc Thaùi Lan, Laøo-Camboát vaø Myanmar, ñaõ keâu goïi toaøn theå giaùo hoäi Coâng Giaùo Myanmar haõy tích cöïc tham gia chöông trình möøng Ñaïi Naêm Thaùnh. Ngaøi keâu goïi giaùo hoäi ñòa phöông haõy thaêng tieán caùc cuoäc ñoái thoaïi ñaïi keát vaø lieân toân, choïn caùc ñòa ñieåm haønh höông treân toaøn nöôùc cuõng nhö ôû caùc giaùo phaän, vaø môû caùc khoùa hoäi thaûo nhaém ñaøo saâu ñöùc tin cuûa caùc tín höõu, trong naêm thaùnh 1999 naøy, laø naêm ñöôïc daønh cho Thieân Chuùa Cha. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bressan cuõng keâu goïi giaùo hoäi ñòa phöông haõy phoå bieán roäng raõi, söù ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ veà ngaøy Caàu Nguyeän cho hoøa bình theá giôùi naêm 1999, ñeå giuùp caûi tieán caùc giaù trò trong xaõ hoäi, ñaëc bieät laø caùc giaù trò coù lieân quan ñeán quyeàn töï do vaø phaåm giaù con ngöôøi vaø sau cuøng, ngaøi nhaán maïnh tôùi nhu caàu môû caùc khoùa huaán luyeän veà thaàn hoïc cho caùc linh muïc cuõng nhö caùc chuûng sinh, söï tham gia cuûa haøng tu só vaøo caùc chöông trình canh taân, vaø thieát laäp moät hoäi ñoàng taøi chaùnh trong moãi giaùo phaän.


Ngöôøi Kitoâ ôû Nepal hoan ngheânh vieäc caám quaûng caùo thuoác laù vaø röôïu treân ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình

Ngöôøi Kitoâ ôû Nepal hoan ngheânh vieäc caám quaûng caùo thuoác laù vaø röôïu treân ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình.

(UCAN NP2072.1016 24/02/99) - Nepal (Katmandu) - Caùc tín höõu Kitoâ taïi Nepal ñaõ hoan ngheânh moät quyeát ñònh cuûa chính phuû nöôùc naøy, caám quaûng caùo thuoác laù vaø röôïu treân ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình, luoân caû cô quan truyeàn thoâng do chính phuû quaûn lyù.

Caùc toå chöùc Coâng Giaùo vaø Tin Laønh ôû Nepal cho raèng thuoác laù vaø röôïu laø hai caùm doã cuûa söï döõ vaø heát loøng uûng hoä quyeát ñònh naøy cuûa chính phuû. Linh Muïc Pius Perumana, cha sôû giaùo xöù Ñöùc Meï Leân Trôøi ôû thuû ñoâ Kathmandu, baøy toû caûm nghó raèng taát caû caùc tín höõu Coâng Giaùo Nepal neân heát loøng uûng hoä caùc noã löïc baøi tröø nhöõng nguy hieåm do thuoác laù vaø röôïu gaây ra, ñaëc bieät veà maët söùc khoûe. Cha Parumana hy voïng laø vieäc nghieâm caám naøy seõ coù hieäu löïc vónh vieãn, cho duø ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình do chính phuû Nepal quaûn lyù seõ maát ñi nguoàn lôïi töùc hôn nöûa trieäu Myõ Kim moãi naêm, baèng quaûng caùo do caùc coâng ty thuoác laù vaø röôïu ñaët mua.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo AÁn Ñoä tham gia ngaøy caàu nguyeän-bieåu tình cuûa ngöôøi Kitoâ

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo AÁn Ñoä tham gia ngaøy caàu nguyeän-bieåu tình cuûa ngöôøi Kitoâ.

(UCAN IA2099.1016 24/02/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Ngaøy 21/02/99 vöøa qua, Chuùa Nhaät thöù Nhaát muøa Chay, nhieàu nhaø laõnh ñaïo toân giaùo ôû AÁn Ñoä ñaõ tham gia ngaøy caàu nguyeän-bieåu tình cuûa ngöôøi Kitoâ ôû thuû ñoâ New Delhi, ñeå phaûn ñoái caùc vuï baïo ñoäng do caùc thaønh phaàn AÁn Giaùo cöïc ñoan chuû möu, nhaém vaøo caùc toân giaùo thieåu soá. Cuøng trong ngaøy, taïi haàu heát caùc giaùo phaän vaø thuû phuû caùc bang AÁn Ñoä, caùc laõnh tuï toân giaùo ñeàu tham gia buoåi caàu nguyeän ñaïi keát ñeå toû tình lieân ñôùi vôùi ngöôøi Kitoâ.

Taïi thuû ñoâ New Delhi, laõnh tuï caùc toân giaùo nhö, ñaïo B'ø Hai, Phaät Giaùo, AÁn Giaùo, Do Thaùi Giaùo, ñaïo Sikh, Coâng Giaùo vaø Tin Laønh, toå chöùc buoåi leã aên chay-caàu nguyeän ñeå taùi xaùc ñònh truyeàn thoáng khoan nhöôïng toân giaùo vaø chung soáng hoøa hôïp cuûa AÁn Ñoä. Khoaûng 4,000 tín höõu thuoäc caùc toân giaùo ñaõ tham gia buoåi leã caàu nguyeän. Ñöùc Cha Alan de Lastic, Toång Giaùm Muïc New Delhi cuøng vôùi 25 Giaùm Muïc Coâng Giaùo cuõng coù maët. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic, ngaøy caàu nguyeän toaøn quoác naøy laø caàn thieát ñeå gia taêng söùc maïnh cho caùc tín höõu vaø gaây söï chuù yù cuûa caùc chính trò gia raèng, caùc vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä vaãn coøn ñang tieáp dieãn. Caàu nguyeän laø voõ khí lôïi haïi nhaát cuûa ngöôøi Kitoâ ñeå hoaùn caûi con ngöôøi vaø mang hoï trôû veà con ñöôøng hoøa bình.


Quoác Hoäi Kurk löu vong xin Ñöùc Thaùnh Cha can thieäp ñeå cöùu soáng oâng Ocalan

Quoác Hoäi Kurk löu vong xin Ñöùc Thaùnh Cha can thieäp ñeå cöùu soáng oâng Ocalan.

Roma [Apic 24/02/99] - Chuû Tòch Quoác Hoäi Kurk löu vong taïi Bruxelles, Bæ, oâng Ysar Kaya, ñaõ vieát thö xin Ñöùc Thaùnh Cha can thieäp ñeå cöùu maïng soáng laõnh tuï Abdullah Ocalan.

Hoài ñaàu tuaàn , trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo YÙ "Coïng Hoøa", Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, ñaõ khaúng ñònh raèng Toøa Thaùnh seõ can thieäp vôùi Chính Phuû Thoå Nhæ Kyø ñeå xin tha maïng cho oâng Abdullah Ocalan. Vaán ñeà hoaøn toaøn coù tính caùch nhaân ñaïo. Môùi ñaây, trong chuyeán vieáng thaêm Hoa Kyø, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ taùi khaúng ñònh phaåm giaù cuûa moãi moät ngöôøi. Ngaøi ñaõ leân aùn tính caùch voâ ích vaø daû man cuûa aùn töû hình.

Trong laù thö ñöôïc haõng thoâng taán Fides trích daãn, chuû tòch quoác hoäi Kurk löu vong xin Ñöùc Thaùnh Cha can thieäp vôùi chính phuû Thoå Nhæ Kyø ñeå cöùu maïng soáng cuûa laõnh tuï Ocalan vaø giaûi quyeát vaán ñeà Kurd baèng con ñöôøng ngoaïi giao. Ngoaøi ra, oâng Ysar Kaya cuõng xin ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán cuøng vôùi phaùi ñoaøn cuûa oâng.

Hoâm thöù Tö 24/02/99, khoaûng 15 ngaøn ngöôøi Kurd ñaõ bieåu tình taïi khu phoá beân caïnh Vuông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø Caû vaø gaàn hí tröôøng Coliseo ôû Roma.


Toøa Thaùnh hy voïng ngöôøi ngheøo ñöôïc höôûng lôïi töø khoaûn lôïi nhuaän ñeán töø 4 trieäu du khaùch vieáng thaêm Thaùnh Ñòa

Toøa Thaùnh hy voïng ngöôøi ngheøo ñöôïc höôûng lôïi töø khoaûn lôïi nhuaän ñeán töø 4 trieäu du khaùch vieáng thaêm Thaùnh Ñòa.

(Reuters 24/02/99) - Jerusalem - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo hy voïng khoaûn lôïi nhuaän töø öôùc löôïng 4 trieäu du khaùch ñeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo dòp Ñaïi Naêm Thaùnh, seõ ñöôïc chia seû giöõa ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi Palestine.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pietro Sambi, ñaëc söù cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ baøy toû caûm nghó nhö treân hoâm thöù Tö 24/02/99, taïi moät hoäi nghò lieân toân vôùi chuû ñeà "Côn soát Thieân Nieân Kyû - Caên Nguyeân cuûa Hoát Hoaûng hay Lieân Hoan? (Millenium Fervor-A Cause for Panic or Celebration), dieãn ra taïi Jerusalem. Trong baøi thuyeát trình taïi hoäi nghò, vò ñaëc söù cuûa Toøa Thaùnh noùi nhö sau: "Nieàm hy voïng cuûa Giaùo Hoäi laø nhöõng khoaûn lôïi thöông maïi ñeán töø caùc du khaùch seõ ñöôïc phaân phoái ñoàng ñeàu giöõa moïi thaønh phaàn trong caùc coäng ñoaøn taïi Do Thaùi cuõng nhö ôû Palestine; vaø trong tinh thaàn ñích thöïc cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh, lôïi nhuaän ñoù phaûi ñeán tay nhöõng ngöôøi ngheøo".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pietro Sambi cuõng baùc boû nhöõng tin töùc ñöôïc giôùi truyeàn thoâng phoùng ñaïi lieân quan tôùi moät soá giaùo phaùi Kitoâ chuû tröông coi naêm 2000 nhö laø moät bieán coá khaûi huyeàn baùo hieäu ngaøy taän theá. Thaùng tröôùc, chính quyeàn Israel ñaõ truïc xuaát 14 thaønh vieân cuûa moät giaùo phaùi töø Hoa Kyø, ñang döï tính thöïc hieän haøng loaït nhöõng vuï baïo ñoäng maø hoï nghó raèng seõ ruùt ngaén ngaøy trôû laïi cuûa Chuùa Gieâsu laàn thöù hai, ñang khi theá giôùi böôùc vaøo naêm cuoái cuøng cuûa thieân nieân kyû thöù hai vaø cuõng laø kyû nieäm 2000 naêm ngaøy sinh cuûa Ngaøi.


Quoác Hoäi YÙ vaø Toøa Thaùnh ñoái nghòch nhau veà vaán ñeà thuï tinh nhaân taïo

Quoác Hoäi YÙ vaø Toøa Thaùnh ñoái nghòch nhau veà vaán ñeà thuï tinh nhaân taïo.

(Reuters 24/02/99) - Roma-Thöù Tö 24/02/99, Quoác Hoäi YÙ ñaõ ñaët mình vaøo theá ñoái nghòch vôùi Toøa Thaùnh sau khi Haï Vieän YÙ pheâ chuaån luaät cho pheùp caùc ñoâi vôï choâng khoâng cöôùi hoûi quyeàn xöû duïng phöông phaùp thuï tinh nhaân taïo ñeå coù con. Ñöôïc söï uûng hoä maïnh meõ cuûa phe taû, döï luaät ñöôïc thoâng qua vôùi 276 phieáu thuaän vaø 188 phieáu choáng vaø seõ ñöôïc göûi leân Thöôïng Vieän nôi maø ngöôøi ta tin raèng noù cuõng seõ ñöôïc thoâng qua.

Toøa Thaùnh vaø caùc giôùi chöùc cuûa Giaùo Hoäi ñaõ leân aùn caùc vò daân bieåu boû phieáu thuaän cho döï luaät naày vaø goïi ngaøy thöù Tö 24/02/99 vöøa qua laø moät ngaøy ñen toái trong lòch söû cuûa nöôùc YÙ. Trong baøi bình luaän, tôø "Ngöôøi Quan Saùt Roma" ñaët ra caâu hoûi nhö sau: "Coù theå naøo Quoác Hoäi YÙ ñaõ thöïc söï gaây thöông toån cho gia ñình ñeán möùc ñoä nhö vaäy sao. Quyeát ñònh naøy ñaõ taïo theâm moät veát thöông chí töû cho gia ñình. Cuoäc boû phieáu hoâm thöù Tö 24/02/99, laø cuoäc boû phieáu choáng laïi gia ñình, choáng laïi caùc gia ñình "bình thöôøng", vaãn ñöôïc coi laø röôøng coät cuûa ngöôøi daân YÙ".

Ñaây laø moät thaát baïi cho caùc chính trò gia baûo thuû ngöôøi Coâng Giaùo, maø hoâm ñaàu thaùng Hai 1999 naøy hoï ñaõ ñaït ñöôïc moät thaéng lôïi chính trò vaø luaân lyù tröôùc phe taû, qua vieäc Quoác Hoäi baùc boû moät ñieàu khoaûn trong döï luaät cho pheùp moät ngöôøi phuï nöõ xöû duïng tinh truøng cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc khoâng phaûi laø choàng mình ñeå ñöôïc thuï thai. Caùc giôùi chöùc cuûa Giaùo Hoäi cho raèng döï luaät naøy, moät khi trôû thaønh luaät haún hoi, seõ gaây nhieàu thöông toån cho treû em ñöôïc sinh ra baèng phöông phaùp thuï tinh nhaân taïo, ñaëc bieät vì söï baát oån ñònh trong quan heä giöõa caùc caëp vôï choàng khoâng coù cöôùi hoûi. Ñöùc Cha Alessandro Maggiolini, Giaùm Muïc Coma thuoäc mieàn Baéc YÙ, ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ñoái töôïng thöôøng xuyeân bò queân laõng trong caùc ñaïo luaät nhö theá vaãn laø treû em, ñeå nhöôøng choã cho caùi goïi laø 'töï do vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lôùn'. Ngöôøi ta queân raèng treû em coù quyeàn coù moät ngöôøi cha vaø moät ngöôøi meï, ñöôïc keát hieäp trong tình yeâu thöông vaø gaén boù trong moät moâi tröôøng oån ñònh, chöù khoâng phaûi trong moät quan heä maø moïi söï tuøy thuoäc giöõa hai con ngöôøi chæ soáng chung vôùi nhau maø thoâi."


Keû cöôùp hoái loãi vaø hoân chaân vò Toång Giaùm Muïc

Keû cöôùp hoái loãi vaø hoân chaân vò Toång Giaùm Muïc.

(Reuters 24/02/99) - Taây Ban Nha (Port of Spain) - Moät ngöôøi ñaøn oâng Taây Ban Nha toan tính muoán cöôùp moät vò Toång Giaùm Muïc ngay trong nhaø thôø ñaõ hoái loãi vaø quì xuoáng hoân chaân cuûa vò Toång Giaùm Muïc.

Ñöùc Cha Anthony Pantin, Toång Giaùm Muïc Port of Spain cho bieát, söï vieäc xaûy ra vaøo saùng thöù Ba (23/02/99). Moät ngöôøi ñaøn oâng bòt maët baèng moät chieác khaên ñoû ñaõ xoâng vaøo nhaø thôø, duøng dao dí vaøo coå ngaøi vaø ñoøi ngaøi ñöa tieàn. Ñöùc Cha Pantin nhaän ra gioïng cuûa ngöôøi ñaøn oâng naøy teân laø Wayne Peters vaø cuõng chính laø ngöôøi maø ngaøi môùi giuùp ñôõ gaàn ñaây. Ngaøi ñaõ khieån traùch oâng Wayne coù haønh ñoäng ñaùng xaáu hoå trong nhaø thôø. OÂng Wayne ñaõ khoùc vaø naèm phuïc xuoáng döôùi neàn nhaø thôø. Khi ñöôïc yeâu caàu rôøi nhaø thôø, oâng ñaõ xin loãi Ñöùc Cha vaø quì xuoáng hoân chaân ngaøi.


Leã boån maïng cuûa Thaùnh Anthony thaønh Padua taïi Bangladesh

Leã boån maïng cuûa Thaùnh Anthony thaønh Padua taïi Bangladesh.

(UCAN BA2049.1016 24/02/99) - Bangladesh (Gazipur) - Trong ngaøy leã boån maïng cuûa Thaùnh Anthony thaønh Padua, vò Giaùm Muïc chuû teá thaùnh leã ñaõ keâu goïi khoaûng 30 ngaøn tín höõu haõy quay veà vaø taäp trung ñöùc tin cuûa hoï nôi Thieân Chuùa Cha.

Thaùnh leã dieãn ra ngaøy 12/02/99 taïi giaùo xöù Nagori thuoäc Panjora, naèm caùch thuû ñoâ Dhaka khoaûng 40 kiloâmeùt veà höôùng Ñoâng Baéc. Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Cha Linus Gomes, Doøng Teân, hieän ñaõ veà höu, ñaõ noùi nhö sau: "Anthony thaønh Padua trôû thaønh Thaùnh do bôûi nhöõng coâng vieäc Thaùnh Nhaân ñaõ laøm vì danh nghóa Chuùa Gieâsu vaø vôùi ñöùc tin nôi Thieân Chuùa. Tuy nhieàu ngöôøi trong chuùng ta ñaõ quay maët vôùi Thieân Chuùa, taát caû ñeàu ñöôïc môøi goïi ñeán vôùi Ngaøi, Ñaáng seõ tha thöù cho chuùng ta neáu chuùng ta trôû laïi. Chuùng ta haõy noi göông cuûa Thaùnh nhaân".

Ñöùc Cha Linus Gomes cuõng keâu goïi caùc tín höõu ñaõ tham döï leã boån maïng cuûa Thaùnh Anthony thaønh Padua hoài naêm ngoaùi, haõy suy tö veà söï tröôûng thaønh cuûa mình, ñaëc bieät laø phöông dieän tinh thaàn vaø haõy caàu nguyeän xin thaùnh Anthony caàu baàu vôùi Thieân Chuùa ñeå xin ôn naâng ñôõ giuùp ñaøo saâu ñöùc tin. Leã boån maïng cuûa Thaùnh Anthony naêm 1999 naøy mang moät yù nghóa ñaëc bieät, bôûi vì ñaây laø naêm ñöôïc daønh cho Thieân Chuùa Cha, trong giai ñoaïn 3 naêm chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.


Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II möøng sinh nhöït thöù 70

Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II möøng sinh nhöït thöù 70.

Mascova [Apic 24/02/99] - Sinh Nhaät thöù 70 cuûa Ñöùc thöôïng phuï Alexis II, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga, ñaõ ñöôïc möøng long troïng taïi thuû ñoâ Mascova.

Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, toång thoáng Boris Yeltsin, caùc chính trò gia thuoäc moïi khuynh höôùng, caùc nhaø doanh nghieäp ñaõ tham döï nhieàu cuoäc leã ñöôïc toå chöùc ñeå möøng sinh nhöït thöù 70 cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II. Ñaøi Truyeàn Hình quoác gia ñaõ cho trình chieáu nguyeân moät chöông trình daønh rieâng cho Ñöùc Thöôïng Phuï. Caùc tôø baùo lôùn trong nöôùc cuõng ñaêng ôû trang ñaàu caùc cuoäc phoûng vaán qua ñoù Ñöùc Alexis II noùi veà söï nghieäp cuõng nhö baøy toû quan ngaïi cuûa ngaøi veà tình hình baát oån hieän taïi.

Trong baàu khí töng böøng cuûa ngaøy leã, ngöôøi ta khoâng coøn chuù yù ñeán nhöõng lôøi ñoàn thoåi ñöôïc ñaêng treân baùo chí xuaát baûn taïi Anh Quoác, theo ñoù hoài naêm 1958, luùc coøn laø moät Linh Muïc treû taïi Estoni, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis ñaõ laøm vieäc cho cô quan maät vuï KGB vôùi teân laø "Drozdov".

Theo moät taøi lieäu cuûa chi nhaùnh KGB taïi Estoni ñöôïc baùo "the Guardian" trích thuaät, "Drozdov" ñöïôïc thaêng chöùc Giaùm Muïc laø ñeå ñi laïi trong caùc nöôùc tö baûn vôùi tö caùch laø thaønh vieân cuûa phaùi ñoaøn Giaùo Hoäi vaø nhö vaäy deã daøng hoaït ñoäng cho Lieân Xoâ.

Maëc duø Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga vaø KGB khoâng bao giôø chính thöùc nhìn nhaän, nhöng ai cuõng bieát raèng döôùi thôøi coïng saûn, khoâng coù moät söï boå nhieäm Giaùm Muïc naøo maø khoâng coù söï chuaån y cuûa KGB.

Naêm 1991, trong moät baøi phoûng vaán daønh cho baùo Izvestia, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II ñaõ chính thöùc leân tieáng xin loãi nhöõng ai ñaõ phaûi ñau khoå vì söï thoûa hieäp, söï thinh laëng vaø thaùi ñoä thuï ñoäng cuõng nhö söï hôïp taùc cuûa Giaùo Hoäi vôùi cheá ñoä Coïng Saûn.

Tuy nhieân, sau khi cheá ñoä coïng saûn suïp ñoã, vì laäp tröôøng khoâng phe phaùi vaø nhôø taøi ngoaïi giao cuûa mình, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II ñöôïc moïi nguôøi xem nhö laø nhaân vaät duy nhöùt trong nöôùc ñöôïc ñaïi dieän caùc ñaûng phaùi toân troïng vaø uûng hoä.


ÑTC boå nhieäm Vieân Chöùc Giaùo Trieàu Roma, vaø boå nhieäm nhieàu Giaùm Muïc taïi nhieàu nöôùc khaùc nhau

ÑTC boå nhieäm Vieân Chöùc Giaùo Trieàu Roma, vaø boå nhieäm nhieàu Giaùm Muïc taïi nhieàu nöôùc khaùc nhau.

Vatican - 24.02.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm hai vò thaåm phaùn môùi cuûa Toøa AÙn Rota Romana: Ñöùc OÂng Americo Ciani, ngöôøi YÙ vaø Jair Ferreira Pena, nguôøi Brazil. Vieän Thaåm phaùn Rota goàm 20 vò thaåm phaùn: 8 vò ngöôøi YÙ, 2 Ba Lan, 2 Hoa Kyø, 2 Taây Ban Nha, moät vò thuoäc caùc nöôùc: AÙi Nhó Lan, Slovak, Ñöùc, Phaùp, Brazil vaø Liban. Vò ñöùng ñaàu vieän: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mario Pompedda, nguôøi YÙ.

Taïi Hungari - ÑTC boå nhieäm Linh Muïc Babel Balaùzs, hieän laø Giaùm Ñoác Ñaïi Chuûng Vieän Giaùo Phaän Vaùc, laøm Toång Giaùm Muïc phoù vôùi quyeàn keá vò Toång Giaùo Phaän Kalocsa-Kecskemeùt.

Taïi Brazil - ÑTC chaáp nhaän ñôn xin töø chöùc cuûa Ñöùc Cha Benedicto Domingos Coscia, Giaùm Muïc giaùo phaän Jatai, vì lyù do tuoåi taùc vaø boå nhieäm Ñöùc Cha Miguel Pedro Mundo, 62 tuoåi, hieän laø Giaùm Muïc phuï taù cuûa Giaùo Phaän naøy, leân laøm Giaùm Muïc chính toøa. Vaãn taïi Brazil - Ñöùc Gioan Phaoloâ II boå nhieäm linh muïc Antonio Lino Silva Dinis, 56 tuoåi, thuoäc haøng giaùo só cuûa Toång Giaùo Phaän Braga, beân Boà Ñaøo Nha, hieän laø Giaùm Ñoác Ñaïi Chuûng Vieän giaùo phaän Thaùnh Pio X, laøm Giaùm Muïc Giaùo Phaän Itumbiara beân Brazil. Cuõng taïi Brazil - ÑTC boå nhieäm Linh Muïc Pertinez Fernandez Lagoas, 47 tuoåi, thuoäc Doøng Thaùnh Augustino, hieän giöõ chöùc Beà Treân Giaùm Tænh ñaëc uûy cuûa Doøng taïi Trung Myõ Chaâu (Costa Rica) laøm Giaùm Muïc Giaùo Phaän Rio Branco.

Taïi Cameroun - Ñöùc Gioan Phaoloâ II thieát laäp giaùo phaän môùi Manife, vôùi laõnh thoå caét chia töø Giaùo Phaän Bueùa; ñoàng thôøi boå nhieäm linh muïc Francis Teke Lysinge, 61 tuoåi, thuoäc haøng giaùo só giaùo phaän Bueùa, hieän laø vò linh höôùng Ñaïi Chuûng Vieän mieàn "Thaùnh Toma Aquino" ôû Bambui, laøm Giaùm Muïc giaùo phaân môùi. Giaùo Phaän môùi Manife laø Giaùo Phaän phuï thuoäc cuûa Giaùo Tænh Bamenda, roäng hôn 10 ngaøn caây soá vuoâng vôùi 337 ngaøn daân cö, trong ñoù coù 35 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo.

Cuõng taïi Cameroun - ÑTC boå nhieäm Linh Muïc Dieudonneù Bogmis, 44 tuoåi, hieän laø linh höôùng vaø giaùo sö Thaàn Hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän cuûa Toång Giaùo Phaän Douala, laøm Giaùm Muïc phuï taù cuûa Giaùo Phaän naøy.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï tuyeát lôû beân AÙo Quoác

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï tuyeát lôû beân AÙo Quoác.

Vatican - 24.02.99 - Trong ñieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ÑTC, göûi tôùi Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Innsbruck (AÙo Quoác), ÑTC baøy toû söï ñau ñôùn vaø xuùc ñoäng cuûa ngaøi veà tai naïn lôùn lao xaåy ra trong thung luõng Galtur do vuï tuyeát lôû suïp, gaây neân nhieàu ngöôøi cheát, bò thöông vaø maát tích. Trong ñieän vaên, Ñöùc Hoàng Y quaû quyeát raèng: ÑTC baøy toû söï gaàn guõi thieâng lieâng vôùi caùc ngöôøi trong gia ñình ñang khoùc thöông nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa mình, vaø daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cho söï nghæ yeân ñôøi ñôøi cho caùc ngöôøi ñaõ qua ñi. ÑTC khaån xin söùc an uûi cuûa Thieân Chuùa cho moïi ngöôøi trong côn thöû thaùch naøy".


Baïo ñoäng giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo taïi Ambon, Indonesia

Baïo ñoäng giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo taïi Ambon, Indonesia.

(Reuters 24/02/99) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Tö 24/02/99, coù ít nhaát laø taùm ngöôøi bò baén cheát hay bò thieät maïng vì truùng muõi teân, trong vuï baïo ñoäng giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo keùo daøi trong 7 tieáng ñoàng hoà taïi thaønh phoá Ambon, thuoäc mieàn Ñoâng Indonesia. Haøng traêm ngoâi nhaø ñaõ bò ñoát chaùy vaø quaân ñoäi giöõ gìn an ninh ñaõ phaûi noå suùng vaøo ñaùm ñoâng ñeå giaûi taùn hoï.

Haõng thoâng taán Antara cuûa Indonesia töôøng thuaät raèng vuï baïo ñoäng xaûy ra vaøo luùc 3 giôø saùng thöù Tö 24/02/99, sau khi coù nhieàu tieáng bom xaêng noå vaø tieáp theo laø cuoäc aáu ñaõ giöõa hai phe ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo. Muõi teân laøm taïi gia laø moät trong nhöõng khí giôùi ñöôïc duøng vaø coù nhieàu ngöôøi bò cheát hay bò thöông vì truùng teân. Ambon, naèm caùch thuû ñoâ Jakarta khoaûng 2,300 kiloâmeùt veà höôùng Ñoâng vaø keå töø thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, ñaõ xaûy ra nhieàu vuï ñuïng ñoä giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo. Tröôùc ñoù vaøo ngaøy thöù Hai 22/02/99 vaø thöù Ba 23/02/99, coù ít nhaát laø 6 ngöôøi cuõng bò thieät maïng vì caùc vuï ñuïng ñoä. Tính ñeán nay, toång coäng coù khoaûng 160 ngöôøi ñaõ bò thieät maïng vaø thaønh phoá Ambon giôø ñaây chaúng khaùc naøo nhö moät baõi chieán tröôøng.

Tình hình naøy ñang taïo ra moät laøn soùng ngöôøi tò naïn ñang chen laán treân caùc chuyeán taøu rôøi Ambon ñeå ñi laùnh naïn. Indonesia ñang traûi qua nhöõng cuoäc baïo ñoäng giöõa baàu khí caêng thaúng ngaøy moät taêng giöõa caùc nhoùm saéc toäc, toân giaùo; vaø nhö ñöôïc ñoå daàu theâm bôûi naïn ngheøo ñoùi nghieâm troïng, phaùt sinh töø cuoäc khuûng hoaûng chính trò, kinh teá trong nöôùc. Caûnh saùt vaø caùc binh só ñaõ ñöôïc leänh noå suùng vaøo nhöõng ngöôøi noåi loaïn ñeå ñoái phoù vôùi tình traïng voâ traät töï vaø thieáu an ninh nhö hieän nay. Tình hình coù nguy cô trôû neân teä haïi hôn cho ñeán ngaøy toång tuyeån cöû, döï truø vaøo ngaøy 7/06/99 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page