Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Ratzinger keâu goïi coù moät caùi nhìn ñuùng ñaén veà Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin

Ñöùc Hoàng Y Ratzinger keâu goïi coù moät caùi nhìn ñuùng ñaén veà Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin.

San Francisco [Zenit 22/02/99] - Ñöùc Hoàng Y Josef Ratzinger keâu goïi neân coù moät caùi nhìn khaùch quan vaø ñuùng ñaén veà Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin do ngaøi ñöùng ñaàu.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho baùo "Coâng Giaùo San Francisco" thuoäc Bang California, Hoa Kyø, Ñöùc Hoàng Y Ratzinger cho bieát ngaøi khoâng ñoàng yù vôùi hình aûnh do caùc phöông tieän truyeàn thoâng theâu deät veà boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin. Ngaøi noùi nhö sau: "Toâi khoâng noùi raèng chuùng toâi baát khaû ngoä. Toâi cuõng chaúng noùi raèng chuùng toâi khoâng heà sai laàm. Chuùng toâi chæ laøm taát caû nhöõng gì caàn thieát ñeå laøm saùng toû baûn chaát cuûa ñuùc tin vaø baûo veä daân chuùng khoûi rôi vaøo sai laàm. Caùc tín höõu coù quyeàn bieát theá naøo laø Coâng Giaùo vaø theá naøo khoâng phaûi laø Coâng Giaùo".

Vò Hoàng Y toång tröôûng boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin nhaán maïnh raèng quyeàn naøy bò khöôùc töø, bôûi vì roõ raøng laø caùc yù töôûng maø caùc phöông tieän truyeàn thoâng coù veà Thaùnh Boä do ngaøi ñöùng ñaàu, ñeàu khoâng ñuùng.

Ñöùc Hoàng Y Ratzinger ñeán San Francisco, Hoa Kyø ñeå tham döï moät cuoäc gaëp gôõ qui tuï caùc vò chuû tòch vaø thaønh vieân cuûa caùc uûy ban giaùo lyù vaø ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, Canada, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Ñaûo Salomon vaø vuøng Thaùi Bình Döông.

Trong cuoäc gaëp gôõ naøy, Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin ñaõ ñeà caäp ñeán moät soá vaán ñeà nhö tính chuû quan vaø söï thaät ñöùc tin, söï vaâng phuïc Giaùo Hoäi, Lôøi Chuùa vaø caùc neàn vaên hoùa, tính caùch phoå quaùt cuûa Giaùo Hoäi vaø caùc coäng ñoàng ñòa phöông.

Ñeà caäp ñeán caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau, ngaøi noùi nhö sau: "neáu chuùng ta khoâng coù ñöôïc nhöõng giaù trò vaø chaân lyù gioáng nhau hay ít ra moät söï ñoàng thuaän toái thieåu veà nhöõng ñieàu cô baûn lieân quan ñeán söï soáng con ngöôøi, seõ khoâng theå coù ñöôïc moät xaõ hoäi ñích thöïc".

Veà vai troø cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, Ñöùc Hoàng Y Ratzinger khaúng ñònh raèng: "Taát caû moïi tín höõu ñeàu muoán ñöôïc baûo ñaûm raèng quyeát ñònh coù tính caùch Kitoâ Giaùo cuûa hoï phaûi coù neàn taûng vaø ñöùc tin cuûa hoï laø moät caùi gì khaùc hôn laø moät truyeàn thoáng vaên hoùa hay laø keát quaû cuûa vieäc chaøo ñôøi trong moät gia ñình".


Toång thoáng Israel môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Thaùnh Ñòa

Toång thoáng Israel môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Thaùnh Ñòa.

(AFP 22/02/99) - Israel (Tel Aviv) - Thöù Hai 22/02/99, Toång Thoáng Ezer Weizman cuûa Israel ñaõ leân tieáng môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo naêm 2000.

Phaùt bieåu taïi moät hoäi nghò, dieãn ra ôû thuû ñoâ Tel Aviv ñeå baøn veà vieäc chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh taïi Thaùnh Ñòa, oâng Weizman noùi nhö sau: "Toâi muoán duøng cô hoäi naøy ñeå môøi ÑTC ñeán Israel, ñaëc bieät laø muøa chuaån bò ñoùn möøng Thieân Nieân Kyû môùi. Nhieàu vò Giaùm Muïc, caùc giaùo chöùc trong giaùo hoäi, ñaïi dieän ngöôøi Kitoâ cuõng nhö kyù giaû cuûa caùc nguyeät san Kitoâ giaùo vaø caùc haõng du dòch chuyeân toå chöùc haønh höông, ñaõ ñeán döï hoäi nghò.


Toång Giaùm Muïc Seoul taëng troïn soá tieàn tieát kieäm ñöôïc trong 38 naêm cho moät Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo

Toång Giaùm Muïc Seoul taëng troïn soá tieàn tieát kieäm ñöôïc trong 38 naêm cho moät Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo.

(UCAN KO2073.1016 22/02/99) - Nam Haøn (Seoul) - Ñöùc Cha Nicolas Cheong Jin-Suk, Toång Giaùm Muïc Seoul beân Nam Haøn, ñaõ trao taëng troïn soá tieàn ngaøi daønh duïm ñöôïc trong 38 naêm trôøi, cho moät Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo vöøa môùi ñöôïc thaønh laäp. Ñaây laø moät tröôøng ñaïi hoïc chuyeân veà an sinh xaõ hoäi, laáy teân laø Kkottongnea Hyundo, coù nghóa laø "Laøng Hoa". Laøng Hoa naøy cuõng laø teân cuûa moät nôi ñöôïc daønh cho nhöõng ngöôøi taät nguyeàn vaø voâ gia cö, do Linh Muïc John Oh Woong-Jin saùng laäp. Muïc tieâu cuûa cha laø ñaïo taïo caùc caùn söï xaõ hoäi theo tinh thaàn cuûa söï töông trôï ñaõ coù töø khi saùng laäp cuûa "Laøng Hoa". Cha John Oh Woong-Jin seõ kieâm chöùc giaùm ñoác cuûa ñaïi hoïc môùi, naèm ôû Hyondo thuoäc tænh Chungchongbuk.

Trong buoåi leã khaùnh thaønh vaøo ngaøy 9/02/99 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nicolas Cheong Jin-Suk ñaõ trao taëng soá tieàn 427 ngaøn Myõ Kim cho cha giaùm ñoác, vaø vò Toång Giaùm Muïc Seoul ñaõ baøy toû nieàm vui möøng cuûa ngaøi ñöôïc dòp ñoùng goùp vaøo coâng taùc ñaøo taïo caùc nhaân vieân xaõ hoäi. Cuøng hieän dieän taïi buoåi leã khaùnh thaønh coù khoaûng 2,000 aân nhaân cuûa tröôøng ñaïi hoïc, trong soá naøy coù hai vò cöïu thuû töôùng cuûa Nam Haøn. Cha giaùm ñoác ñaïi hoïc tuyeân boá soá tieàn daâng taëng seõ ñöôïc duøng ñeå thaønh laäp moät quó hoïc boång laáy teân cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Seoul, cho khoaûng töø 40 ñeán 50 sinh vieân moät naêm.


ÑTC thieát laäp Giaùo Phaän môùi vaø boå nhieäm giaùm muïc taïi Zimbabwe

ÑTC thieát laäp Giaùo Phaän môùi vaø boå nhieäm giaùm muïc taïi Zimbabwe.

Vatican - 22.02.99 - Taïi Coäng Hoøa Zimbabwe (Chaâu Phi), ÑTC vöøa coù nhöõng quyeát ñònh quan troïng sau ñaây:

- Chaáp nhaän ñôn xin töø chöùc cuûa Ñöùc Cha Ignacio Prieto Vega, giaùm muïc giaùo phaän Hwange; ñoàng thôøi boå nhieäm Linh Muïc Robert Christopher Ndlovu, thuoäc haøng giaùo só cuûa giaùo phaän naøy, vaø hieän laø Giaùm Ñoác Ñaïi Chuûng Vieän, laøm Giaùm Muïc thay theá Ñöùc Cha Prieto Vega.

- Hai laø Thaønh laäp giaùo phaän môùi Masvingo, vôùi laõnh thoå caét chia bôûi Giaùo Phaän Gweru. Giaùo Phaän môùi seõ laø giaùo phaän phuï thuoäc Giaùo tænh Bulawayo.

ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Michael Dixon Bhasera, hieän laø Giaùm Muïc giaùo phaän Gokwe, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän môùi.

Giaùo phaän môùi Masvingo roäng 70 ngaøn caây soá vuoâng, vôùi hôn moät trieäu daân cö, trong soá naøy coù hôn 100 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, ñöôïc chia thaønh 14 giaùo xöù vaø 10 ñòa ñieåm truyeàn giaùo, döôùi söï höôùng daãn cuûa 27 linh muïc giaùo phaän vaø 16 linh muïc thuoäc caùc doøng tu, vôùi söï coäng taùc cuûa 10 tu só khoâng coù chöùc linh muïc vaø 132 Nöõ tu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page