Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC Boå nhieäm Giaùm Muïc môùi taïi YÙ

ÑTC Boå nhieäm Giaùm Muïc môùi taïi YÙ.

Vatican - 20.02.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc Cha Arrigo Miglio, hieän laø Giaùm Muïc Giaùo Phaän Iglesias, ôû Ñaûo Sardegna, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Ivrea, (Baéc YÙ) thay theá Ñöùc Cha Luigi Bettazzi, ñeán tuoåi hoài höu . Ñöùc Cha Luigi Bettazzi sinh ngaøy 26 Thaùng 11 naêm 1923. Ñöùc Cha Bettazzi ñaõ nhieàu laàn vieáng thaêm Vieät Nam vaø quen bieát nhieàu Giaùm Muïc taïi ñaây. Sau moãi chuyeán vieáng thaêm, ngaøi thöôøng vieát nhöõng nhaän xeùt veà tình hình Giaùo Hoäi taïi Vieät Nam vaø cho ñaêng treân nhaät baùo Coâng Giaùo Töông Lai (Avvenire). Tröôùc ñaây ngaøi ñaõ giöõ chöùc chuû tòch Hoäi Pax Christi (Hoøa Bình cuûa Chuùa Kitoâ).

Ñöùc Cha Miglio, taân Giaùm Muïc Ivrea, sinh ra trong tænh Torino, nhöng thuoäc giaùo phaän Ivrea. Ngaøi hoïc taïi Ñaïi Hoïc Gregoriana vaø Hoïc Vieän Thaùnh Kinh ôû Roma. Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc Iglesias (ñaûo Sardegna) ngaøi ñaõ laøm giaùo sö Kinh Thaùnh taïi Phaân Khoa Thaàn Hoïc mieàn Baéc nöôùc YÙ vaø tuyeân uùy quoác gia Hoäi Höôùng Ñaïo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page