Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Keát thuùc hoäi nghò quoác teá laàn thöù ba veà "vaên hoùa vaø truyeàn thoâng"

Keát thuùc hoäi nghò quoác teá laàn thöù ba veà "vaên hoùa vaø truyeàn thoâng".

Salamanca, Taây Ban Nha [Zenit 18/02/99] - Hoäi nghò quoác teá laàn thöù ba veà "vaên hoùa vaø truyeàn thoâng" ñöôïc toå chöùc taïi Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Salamanca, Taây Ban Nha, vöøa keát thuùc.

Trong baøi phaùt bieåu veà söï hoäi nhaäp vaên hoùa cuûa Giaùo Hoäi baèng caùc phöông tieän truyeàn thoâng, Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon, toång tröôûng boä Giaùo Só, khaúng ñònh raèng "Giaùo hoäi rao giaûng Tin möøng baèng caùch ñaøo luyeän löông taâm caù nhaân cuõng nhö taäp theå. Vieäc rao giaûng Tin möøng môùi caàn phaûi ñöa söù ñieäp vaøo trong neàn vaên hoùa môùi do caùc phöông tieän truyeàn thoâng hieän ñaïi taïo neân".

Vò Hoàng Y ngöôøi Colombia nhaán maïnh raèng Giaùo Hoäi khoâng chæ xöû duïng caùc phöông tieän, maø coøn phaûi phuïc vuï neàn vaên hoùa cuûa caùc phöông tieän naøy ñeå bieán ñoåi noù, vì nhaän thöùc raèng caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuûng coá tình lieân ñôùi giöõa caùc daân toäc. Ñeà caäp ñeán caùc kyû thuaät môùi, ngaøi noùi raèng caùc nhaø truyeàn gíao cuûa thôøi ñaïi cuõng nhö caùc linh muïc, phaûi theo doõi vaø am hieåu neàn vaên hoùa hieän ñaïi.

Veà phaàn mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà caùc phöông tieän truyeàn thoâng, nhaán maïnh ñeán tích caùch "choùng taøn" cuûa neàn vaên hoùa môùi do caùc phöông tieän truyeàn thoâng taïo neân. Ngaøi caûnh caùo veà traøo löu "duøng roài neùm ñi" cuûa con nguôøi thôøi ñaïi. Ñeà caäp ñeán phim aûnh, vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi noùi raèng ngaøy nay ngöôøi ta ñaùnh giaù moät cuoán phim döïa vaøo soá ñoâng ngöôøi ñi xem vaøo ngaøy cuoái tuaàn khi noù ñöôïc ñem ra trình chieáu. Ngaøi cho raèng con ngöôøi thôøi ñaïi khoâng coøn muoán boû giôø ra ñeå tieâu hoùa vaø thaåm ñònh veà nguoàn thoâng tin hoï nhaän nöõa.

Chính vì theá maø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Foley keâu goïi nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc truyeàn thoâng haõy xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng khoâng phaûi ñeå thoõa maõn nhöõng khuynh höôùng thaáp heøn cuûa con ngöôøi, maø ñeå coå voõ söï hieäp nhöùt, tinh thaàn hoøa bình, söï hieåu bieát vaø leõ khoân ngoan.


Vieät Nam nhìn nhaän söï ñoùng goùp cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà maët luaân lyù

Vieät Nam nhìn nhaän söï ñoùng goùp cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà maët luaân lyù.

Vatican [Zenit 18/02/99] - Moät baûng baùo caùo veà moät chieán dòch ñöôïc thöïc hieän trong hai naêm qua taïi tænh Ñoàng Nai, nhìn nhaän söï ñoùng goùp cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà maët luaân lyù. Theo trích thuaät cuûa Baùo Ngöôøi Quan Saùt Roma, cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh Vatican, oâng Nguyeãn Quoác Vuõ, chuû tòch cuûa UÛy Ban ñaëc traùch veà vieäc phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi taïi caùc tænh phía nam, ñaõ nhìn nhaän raèng nhöõng vuøng coù ñoâng nguôøi Coâng Giaùo gaëp ít vaán ñeà xaõ hoäi hôn nhöõng nôi khaùc. Baûng baùo caùo chính thöùc cuõng ca ngôïi caùc Linh Muïc vì ñaõ ñoäng vieân giaùo daân coäng taùc vôùi chính quyeàn ñòa phöông trong vieäc baøi tröø vieäc buoân baùn ma tuùy.

Moät nguôøi phaùt ngoân cuûa Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Xuaân Loäc, nôi chieán dòch ñöôïc thöïc hieän, noùi raèng xaõ hoäi Vieät Nam ñaõ phaûi gaùnh chòu nhieàu teä naïn xaõ hoäi do ngheøo ñoùi vaø thaùi ñoä tieâu thuï taïo neân. Vieäc di daân töø noâng thoân ra thaønh thò cuõng taïo ra nhieàu vaán ñeà, nhöùt laø veà maët ñaïo ñöùc.


Hoäi nghò "Belem Naêm 2000"

Hoäi nghò "Belem Naêm 2000".

Roma [Zenit 18/02/99] - "Belem 2000": laø chuû ñeà cuûa moät hoäi nghò do UÛy Ban Lieân Hieäp Quoác veà vieäc thöïc thi nhöõng quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa daân toäc Palestine, ñöùng ra toå chöùc taïi Roma. Ñaây laø moät döï aùn ñaõ ñöôïc ñeà ra hoài thaùng Ba 1998 naêm vöøa qua vôùi muïc tieâu thieát laäp nhöõng cô caáu nhaèm bieán sinh quaùn cuûa Chuùa Kitoâ thaønh moät nôi haønh höông quan troïng.

Ñaây cuõng laø moät saùng kieán ñaày yù nghóa cho coäng ñoàng Kitoâ taïi Palestine, maëc daàu hieän nay ngaøy caøng coù nhieàu tín höõu rôøi boû vuøng ñaát naøy. Nguoàn taøi trôï cho döï aùn naøy ñeán töø Lieân Hieäp Quoác, Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø nhieàu chính phuû cuõng nhö caùc toå chöùc Kitoâ vaø tö nhaân. Hieän nay soá tieàn quyeân ñöôïc ñaõ leân ñeán 137 trieäu myõ kim. Chæ caàn theâm 70 trieäu nöõa laø ñuû cho döï aùn ñeà ra.

Raát tieác laø hieän nay Thaùnh Ñòa chöa thöïc söï ñöôïc yeân oån. Chính vì theá maø Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Trung Öông chuaån bò Naêm Thaùnh 2000 ñaõ keâu goïi Lieân Hieäp Quoác môû Hoäi Nghò "Belem 2000".

Hoäi nghò laø dòp ñeå taùi tuïc tieán trình Hoøa Bình taïi Trung Ñoâng. Ñöùc Hoàng Y Etchagary ñaõ khaúng ñònh nhö sau: "Hoøa bình khoâng phaûi laø moät khaåu hieäu quaûng caùo, cuõng chaúng nhaèm ñeå thu huùt khaùch haønh höông vaø du lòch. Treân heát, hoøa bình laø moät ñoøi hoûi thieát yeáu cho nhöõng ai ñang soáng töøng ngaøy trong vuøng ñaát naøy. Nhö ng hoøa bình khoâng tuøy thuoäc ôû moät tieán trình, maø phaùt xuaát töø moät söï hoaùn caûi loøng trí vaø xaây döïng treân phaåm giaù cuûa moãi moät con ngöôøi".

Tham döï hoäi nghò, chuû tòch Arafat cuûa Palestine ñaõ phaän taùch nhöõng khoù khaên trong vieäc thöïc hieän hoøa bình taïi Trung Ñoâng. Trong baøi phaùt bieåu cuûa oâng, chuû tòch Arafat ñaõ nhaéc ñeán söï hy sinh vì hoøa bình cuûa cöïu thuû töôùng Israel, oâng Isaac Rabin.


Tieåu söû ñaàu tieân cuûa nöõ tu Nirmala, ngöôøi keá vò Meï Terexa Calcutta

Tieåu söû ñaàu tieân cuûa nöõ tu Nirmala, ngöôøi keá vò Meï Terexa Calcutta.

Roma [Zenit 18/02/99] - "Toâi, Nirmala": ñoù laø töïa ñeà cuûa quyeån tieåu söû ñaàu tieân veà nöõ tu Nirmala, ngöôøi keá vò Meï Terexa Calcutta trong chöùc vuï beà treân Doøng Nöõ Tu thöøa sai baùc aùi. Taùc giaû cuûa quyeån tieåu söû naøy laø oâng Gianpaolo Mattei, moät kyù giaû cuûa baùo Ngöôøi quan saùt Roma, cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh Vatican.

Teân thaät cuûa nöõ tu Nirmala laø Kusuk, nghóa laø "boâng hoa". Chò sinh ngaøy 23/07 naêm 1934 taïi Duranda, bang Bihar, AÁn Ñoä, trong moät gia ñình AÁn Giaùo giaøu coù. Chò noùi veà gia ñình mình nhö sau: "Cha meï toâi raát traân troïng caùc giaù trò AÁn Giaùo, nhöùt laø söï khieát tònh vaø trung thaønh trong baäc hoân nhaân, vieäc caàu nguyeän, loøng caûm thoâng, giuùp ñôõ ngöôøi tuùng thieáu vaø töï cheá. Toâi ñaõ caàu nguyeän vôùi Chuùa vôùi nhöõng teân nhö Ran, Krisna vaø Shiva. Ngay töø tuoåi thô, toâi ñaõ khao khaùt ñöôïc yeâu meán ngöôøi ngheøo".

Nöõ Tu Nirmala xaùc nhaän raèng chò ñaõ haáp thuï nhöõng giaù trò cao ñeïp nhöùt cuûa AÁn Giaùo. Naêm leân 7, chò ñöôïc cha meï gôûi vaøo moät tröôøng hoïc do caùc thöøa sai Coâng Giaùo ñieàu khieån. Taïi ñaây, laàn ñaàu tieân chò nghe noùi veà "moät ngöôøi teân laø Gieâsu Kitoâ". Naêm leân 9, trong khi chôi ñuøa vôùi caùc baïn, laàn ñaàu tieân chò nhö bò thu huùt bôûi moät töôïng Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu ñeán ñoä moãi ngaøy tröôùc khi ra veà, chò ñeàu ñeán ngaém nhìn böùc töôïng.

Sau khi toát nghieäp trung hoïc, chò ghi danh hoïc luaät taïi ñaïi hoïc Patna vaø noäi truù trong moät cö xaù do caùc Nöõ Tu Coâng Giaùo ñieàu khieån. Chính qua tieáng chuoâng trong tu vieän maø Chuùa Gieâsu ñaõ ñaùnh ñoäng chò. Nhöng phaûi maát saùu naêm phaán ñaáu, cuoái cuøng chò môùi coù ñuû can ñaûm trình baøy vôùi cha meï veà vieäc chò muoán trôû thaønh moät tín höõu Coâng Giaùo. Vaø cuoái cuøng, nhôø trung gian cuûa moät linh muïc Doøng Teân, chò ñaõ ñöôïc giôùi thieäu ñeán gaëp Meï Terexa taïi Calcutta.


Coäng Ñoaøn Thaùnh EÂGIDIOÂ ñöôïc giaûi thöôûng Hoøa Bình NIWANOÂ naêm 1999

Coäng Ñoaøn Thaùnh EÂGIDIOÂ ñöôïc giaûi thöôûng Hoøa Bình NIWANOÂ naêm 1999.

Tin Roma (CNS 18/2/99): Hoâm thöù Naêm 18 thaùng 2/1999, Hoäi Hoøa Bình NIWANOÂ taïi Nhaät Baûn ñaõ coâng boá trao giaûi thöôûng NIWANOÂ Hoøa Bình naêm 1999, trò giaù 175 ngaøn myõ kim, cho Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ.

Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ ñaõ ñöôïc thaønh laäp taïi Roma vaøo naêm 1968, vôùi con soá thaønh vieân khôûi ñaàu laø 10 anh chò em hoïc sinh Trung Hoïc, daán thaân daïy hoïc cho con em cuûa nhöõng gia ñình ngheøo. Hieän nay, Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ coù toång coäng 18 ngaøn thaønh vieân giaùo daân nam nöõ trong haïn tuoåi töø 20 ñeán 40, hoaït ñoäng taïi 20 quoác gia treân theá giôùi, trong ba laõnh vöïc: phuïc vuï ngöôøi ngheøo, ñoái thoaïi lieân toân, vaø giuùp giaûi quyeát nhöõng cuoäc xung ñoät quoác teá. Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ ñaõ thaønh coâng laøm trung gian giaûi quyeát keát thuùc cuoäc noäi chieán taïi Mozambique naêm 1992. Tieáp sau ngaøy Quoác Teá Caàu Nguyeän cho Hoøa Bình ñöôïc toå chöùc taïi Assisi vaøo naêm 1986, Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ haèng naêm ñöùng ra hoå trôï cho Ngaøy Lieân Toân Caàu Nguuyeän cho Hoøa Bình Theá Giôùi.

Giaûi Thöôûng Hoøa Bình NIWANOÂ ñaõ ñöôïc thaønh laäp taïi Nhaät Baûn, ñeå khuyeán khích vaø thöôûng coâng nhöõng caù nhaân hoaëc nhöõng toå chöùc ñaõ ñoùng goùp quan troïng cho söï coäng taùc lieân toân vaø cho neàn hoøa bình theá giôùi. Tröôùc khi trao giaûi thöôûng, Hoäi NIWANOÂ ñaõ thu nhaän nhöõng ñeà nghò cuûa 1,000 tö nhaân vaø toå chöùc vaên hoùa treân theá giôùi. Sau ñoù, moät uûy ban goàm coù baûy thaønh vieân, ñaïi dieän cho ba toân giaùo lôùn laø Phaät Giaùo, Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo, hoïp nhau ñeå quyeát ñònh ai hay toå chöùc naøo ñöôïc truùng giaûi.

Giaûi thöôûng Hoøa Bình NIWANOÂ naêm 1999 seõ ñöôïc trao cho Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ, vaøo ngaøy muøng 7 thaùng 5/1999 tôùi ñaây, trong moät nghi thöùc ñöôïc toå chöùc taïi TOKYO, Nhaät Baûn. Tröôùc ñaây, naêm 1983, Giaûi Thöôûng Hoøa Bình NIWANO ñaõ ñöôïc trao cho Ñöùc Cha Helder Camara, Toång Giaùm Muïc Olinda vaø Recife, Brazile; Naêm 1994, Ñöùc Hoàng Y Paoloâ ARNS, Cöïu Toång Giaùm Muïc Sao Paolo, Brazile; vaø Naêm 1997, Coäng Ñoaøn CORRYMEÂELA taïi Baéc AÙi Leân. Giaûi Thöôûng Hoøa Bình NIWANOÂ, ñaõ ñöôïc Vò Hoøa Thöôïng NICHIKO NIWANO, thuû laõnh cuûa Phaät Giaùo Nhaät Baûn, thaønh laäp vaøo naêm 1978.


Chaëng ñaøng thaùnh giaù cho vieäc giaûm nôï ñeå möøng Ñaïi Naêm Thaùnh

Chaëng ñaøng thaùnh giaù cho vieäc giaûm nôï ñeå möøng Ñaïi Naêm Thaùnh.

(UCAN AS2034.1015 18/02/99) - Thaùi Lan (Bangkok) - Tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo nhaát cuûa theá giôùi vaøo naêm 2000.

Ñoù laø lôøi caàu nguyeän trong chaëng ñaøng thaùnh giaù cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø caùc tham döï vieân taïi khoùa hoäi thaûo do Vaên Phoøng Phaùt Trieån Nhaân Baûn cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöùng ra baûo trôï. Cuoäc hoäi thaûo dieãn ra taïi trung taâm doøng Chuùa Cöùu Theá ôû Pattaya, Thaùi Lan, töø ngaøy 8-13 thaùng Hai 1999, vôùi söï tham döï cuûa moät vò Hoàng Y, 16 Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Só nam nöõ vaø giaùo daân. Chuû ñeà cuûa khoùa hoäi thaûo laø "Hoøa Giaûi vaø Ñoaøn Keát - Giaûi phaùp cuûa chuùng ta cho Thieân Nieân Kyû Thöù Ba".

Taïi moãi chaëng ñaøng thaùnh giaù, moät tham döï vieân ñoïc moät ñoaïn kinh thaùnh, sau ñoù laø vaøi phuùt suy nieäm nhaán maïnh tôùi söï ñau khoå cuûa Chuùa Gieâsu vaãn tieáp tuïc cho tôùi ngaøy nay trong caûnh soáng cuûa ngöôøi ngheøo ôû khaép nôi treân theá giôùi. Töïu chung, moãi chaëng ñeàu noùi leân tính caùch baát coâng cuûa gaùnh naëng nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo, ñang tieáp tuïc phaûi traû nhöõng khoaûn tieàn lôøi khoång loà cho caùc quoác gia giaøu, ñaõ vaø hieän vaãn coøn tieáp tuïc naém giöõ trong tay ñaïi ña soá tieàn cuûa vaø taøi nguyeân treân theá giôùi. Trong chaëng cuoái dieãn taû söï phuïc sinh cuûa Ñöùc Kitoâ, taøi lieäu suy tö khaúng ñònh raèng, haèng traêm ngaøn ngöôøi treân theá giôùi uûng hoä söï thay ñoåi tình traïng baát coâng naøy. Nhöõng tieáng keâu ñang vang doäi xin tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo, ñeå möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Sau cuøng taát caû moïi ngöôøi caàu xin Thieân Chuùa ban söùc maïnh, söï quyeát taâm vaø can ñaûm, ñeå tieáp tuïc coâng taùc tranh ñaáu ñoøi coâng lyù cho taát caû daân Chuùa.


Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Trung Hoa Daân Quoác, Ñaøi Loan, vieáng thaêm Toøa Thaùnh

Boä Tröôûng Ngoaïi Giao Trung Hoa Daân Quoác, Ñaøi Loan, vieáng thaêm Toøa Thaùnh.

Vatican - 18.2.99 - Saùng thöù naêm 18.02.99, Tieán Só Navarro Valls, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây: "Nhaân dòp vieáng thaêm Chaâu AÂu, Ngoaïi Tröôûng Trung Hoa Daân Quoác (töùc Ñaøi Loan), oâng Jason Hu, ñaõ yeâu caàu ñöôïc vieáng thaêm Vatican, trong khuoân khoå cuûa nhöõng moái quan heä ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø Trung Hoa Daân Quoác (Ñaøi Loan)". Thoâng caùo vieát tieáp: "Chieàu thöù Naêm 18.02.99 OÂng Jason Hu ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ñaëc traùch Ngoaïi Vuï cuûa Toøa Thaùnh, töùc phuï traùch vieäc lieân laïc vôùi caùc quoác gia theá giôùi (töông ñöông Boä Tröôûng Ngoaïi Giao cuûa caùc chính phuû), tieáp kieán, vaø saùng thöù Baåy Ngoaïi Tröôûng seõ gaëp vaø thaûo luaän vôùi Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh".

(AFP, Reuters 18/2/99) - Ñaøi Loan (Ñaøi Baéc) - Haõng thoâng taán Trung Öông cuûa chính phuû Ñaøi Loan cho bieát: Thöù Naêm 18/02/99, oâng Jason Hu, ngoaïi tröôûng cuûa Ñaøi Loan, ñaõ baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh, keùo daøi trong ba ngaøy. Muïc ñích cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy laø ñeå cuûng coá theâm quan heä giöõa Ñaøi Baéc vaø Toøa Thaùnh, ñaëc bieät tröôùc khi chuû tòch Giang Traïch Daân cuûa Trung Quoác baét ñaàu chuyeán coâng du sang AÂu Chaâu vaøo thaùng 3/1999 tôùi ñaây. Moät phaùt ngoân vieân cuûa boä ngoaïi giao Ñaøi Loan cho bieát chuyeán ñi cuûa ngoaïi tröôûng Jason Hu ñaõ ñöôïc chuaån bò tröôùc. Trong khi ñaøi phaùt thanh cuûa chính phuû Ñaøi Loan thì noùi raèng trong nhöõng ngaøy löu laïi Vatican, ngoaïi tröôûng Jason Hu seõ khoâng coù cuoäc tieáp kieán vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Chuyeán ñi cuûa ngoaïi tröôûng Ñaøi Loan cuõng baét ñaàu theo sau bieán coá Ñaøi Loan vaø Macedonia thieát laäp quan heä ngoaïi giao vaøo ngaøy 27/01/99 vöøa qua. Haønh ñoäng naøy cuûa Macedonia ñaõ khieán cho Baéc Kinh töùc giaän vaø quan heä giöõa Trung Quoác vaø Macedonia ñaõ bò caét ñöùt hai tuaàn sau ñoù. Vatican vaø nay coù theâm Macedonia laø hai quoác gia AÂu Chaâu coù quan heä ngoaïi giao vôùi Ñaøi Loan. Baéc Kinh ñang ban haønh moät cuoäc caám vaän ngoaïi giao leân Ñaøi Loan ñeå buoäc chính phuû nöôùc naøy coâng nhaän chuû quyeàn cuûa Trung Quoác treân Ñaøi Loan. Baéc Kinh vaãn thöôøng xuyeân duøng aûnh höôûng cuûa mình ñeå coâ laäp Ñaøi Loan treân chính tröôøng quoác teá.

Ñoái vôùi Trung Quoác, quan heä ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh vôùi Ñaøi Loan chöôùng ngaïi to lôùn nhaát khieán cho Trung Quoác khoâng muoán thieát laäp bang giao vôùi Vatican. Beân caïnh ñoù laø vieäc Toøa Thaùnh luoân chæ trích Baéc Kinh vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo cuûa ngöôøi daân. Tuy nhieân Toøa Thaùnh vaãn giöõ laäp tröôøng raèng vieäc thieát laäp quan heä vôùi Baéc Kinh vaãn môû ngoû. Môùi ñaây Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ phaùt bieåu raèng neáu Baéc Kinh ñoàng yù thì Toøa Thaùnh saün saøng dôøi Toøa Khaâm Söù töø Ñaøi Baéc sang Baéc Kinh, tuy nhieân ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø Toøa Thaùnh muoán caét ñöùt quan heä ngoaïi giao vôùi Ñaøi Loan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page