Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Linh Muïc bò caùo buoäc saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi ñöôïc traû töï do

Linh Muïc bò caùo buoäc saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi ñöôïc traû töï do.

(Reuters 17/02/99) - Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala) - Thöù Tö 17/02/99, moät vò thaåm phaùn ngöôøi Guatemala ñaõ ra leänh traû töï do cho linh muïc Mario Orantes, ngöôøi bò caùo buoäc laø thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Guatemala. Ñöa ra quyeát ñònh naøy, thaåm phaùn Henry Monroy noùi raèng, phía coâng toá vieân chính phuû khoâng coù ñuû baèng chöùng ñeå buoäc toäi cha Orantes. Tuy nhieân, oâng cuõng noùi laø oâng chæ taïm gaùc laïi vuï aùn naøy, vaø cha Orantes vaãn coù theå bò baét laïi neáu uûy ban ñieàu tra tìm theâm ñöôïc baèng chöùng laø cha coù dính líu tôùi vuï aùn naøy.

Cha Orantes ñaõ bò giam töø thaùng 7 naêm ngoaùi cho ñeán nay vaø khi uûy ban coâng toá cuûa chính phuû caùo buoäc raèng cha ñaõ duøng con choù do cha nuoâi ñeå taán coâng Ñöùc Cha Juan Gerardi. Tuy nhieân caùc cuoäc giaûo nghieäm xaùc cuûa vò Giaùm Muïc quaù coá ñaõ khoâng cho ñuû baèng côù ñeå uûng hoä caùo buoäc naøy. Hai ngaøy tröôùc khi qua ñôøi daïo cuoái thaùng 4/1998 naêm ngoaùi, Ñöùc Cha Gerardi ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo thu thaäp nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong 36 naêm noäi chieán taïi nöôùc naøy. Caùc nhaø quan saùt tin raèng ñaây laø lyù do khieán cho ngaøi bò saùt haïi, vaø giaùo hoäi Coâng Giaùo Guatemala cho raèng nhieàu vò só quan cao caáp trong quaân ñoäi Guatemala ñaõ nhuùng tay vaøo vuï saùt haïi vò Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Leân tieáng taïi nhaø thöông nôi cha ñang naèm chöõa beänh, linh muïc Orantes ñaõ noùi vôùi caùc kyù giaû nhö sau: "Thaåm phaùn Henry Monroy ñaõ chöùng toû raèng vaãn coøn coâng lyù taïi Guatemala". Trong khi moät phaùt ngoân vieân cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn thuoäc vaên phoøng Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala ñaõ cay ñaéng baøy toû caûm nghó nhö sau: "Söï kieän coâng toá vieân chính phuû caùo buoäc linh muïc Orantes laø ngöôøi saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi, roõ raøng laø moät cuoäc tuyeân truyeàn ñeå laøm haï giaûm uy tín cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo cuõng nhö cuûa vò coá Giaùm Muïc Gerardi".


Giaùo daân Singapore hoïp nhau caàu nguyeän ñeå chuaån bò cho Thieân Nieân Kyû môùi

Giaùo daân Singapore hoïp nhau caàu nguyeän ñeå chuaån bò cho Thieân Nieân Kyû môùi.

(UCAN SG1937.1015 17/02/99) - Singapore - Khoaûng 1,500 giaùo daân Singapore, cuøng vôùi caùc nhoùm Canh Taân Thaùnh Linh ñaõ hoïp nhau caàu nguyeän ñeå chuaån bò cho Thieân Nieân Kyû môùi.

Linh Muïc Simon Pereira, giaùm ñoác Phong Traøo Canh Taân Thaùnh Linh cuûa Toång Giaùo Phaän Singapore vaø laø ngöôøi ñöùng ra toå chöùc buoåi caàu nguyeän vaøo ngaøy 25/01/99. Buoåi caàu nguyeän coù chuû ñeà: "Laïy Cha, xin laøm cho chuùng con neân moät", vaø laø buoåi caàu nguyeän ñaàu tieân trong loaït buoåi caàu nguyeän ñöôïc toå chöùc vaøo cuoái ngaøy thöù Hai moãi thaùng. Giaûng trong buoåi caàu nguyeän, cha Pereira ñaõ nhaán maïnh tôùi nhu caàu cuûa tình ñoaøn keát giöõa caùc tín höõu qua söï canh taân taâm hoàn. Cha noùi nhö sau: "Taát caû ngöôøi cha coù moät vai troø ñaëc bieät trong vieäc xaây döïng gia ñình trong Naêm daønh cho Thieân Chuùa Cha, tuy nhieân coù nhieàu ngöôøi cha ñang phaïm toäi ngoaïi tình vaø gaây bieát bao ñau khoå cho vôï con mình. Thieân Chuùa ñaõ laøm moät giao öôùc vôùi chuùng ta, nhöng giao öôùc cuûa loøng tin naøy ñaõ bò phaù vôõ khi chuùng ta coá tình phaïm toäi, vaø tieáp tuïc giöõa nguyeân tình traïng naøy. Chuùng ta haõy trôû veà vôùi gia ñình vaø vôùi Thieân Chuùa.

Linh Muïc Simon Pereira keâu goïi caùc tín höõu ñöøng naûn loøng vì söï baát toaøn vaø thaát baïi cuûa mình, bôûi vì Thieân Chuùa bieát nhöõng gì chuùng ta ñang traûi qua vaø Ngaøi ñang giô caùnh tay ñaày loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi tôùi chuùng ta. Vieäc trôû laïi cuûa nhöõng ngöôøi mang toäi laø ñieàu coù theå ñöôïc qua caàu nguyeän, cuõng gioáng nhö söï trôû laïi cuûa thaùnh Phaoloâ. Neáu Chuùa Gieâsu coù theå khieán cho moät ngöôøi ñang baùch haïi ngöôøi Kitoâ trôû laïi nhö vaäy, thì chaúng leõ Ngaøi laïi khoâng laøm ñöôïc ñieàu aáy vôùi chính chuùng ta hay sao?


Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø caùc Giaùm Chöùc thuoäc Giaùo Trieàu Roma

Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø caùc Giaùm Chöùc thuoäc Giaùo Trieàu Roma.

Vatican - 17.02.99 - Chieàu Chuùa Nhaät 21.02.99, Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Chay, ÑTC vaø caùc Giaùm Chöùc thuoäc Giaùo Trieàu Roma seõ tónh taâm trong moät tuaàn leã.

Chöông trình tuaàn Tónh Taâm ñöôïc aán ñònh nhö sau:

Chuùa Nhaät 21.02.99, luùc 18 giôø: Haùt kinh Chieàu (taát caû baèng tieáng Latinh) - Baøi giaûng khai maïc - Chaàu Thaùnh Theå.

Caùc ngaøy tieáp theo, töø thöù Hai 22.02.99 cho ñeán chieàu thöù Saùu 26.02.99:

9:00 : Phuïng vuï giôø kinh: Kinh saùng - Baøi giaûng moät -
10:25 : Phuïng vuï giôø Kinh (giôø tröa ) - Baøi giaûng hai.
17:00 : Haùt kinh chieàu - Baøi giaûng ba.
18:15 : Baøi giaûng boán - Kinh Maân Coâi - Chaàu Thaùnh Theå.

Saùng thöù Baåy : 27 thaùng 2/1999:

9:00 : Phuïng vuï giôø kinh : Kinh saùng. Baøi giaûng beá maïc. Dieãn vaên ngaén cuûa cuûa ÑTC.

Ñöùc Cha Andreù-Mutien Leonard, Giaùm Muïc giaùo phaän Namur (Bæ Quoác) ñaõ ñöôïc ÑTC chæ ñònh giaûng trong tuaàn tónh taâm naêm nay (1999). Trong tuaàn tónh taâm, taát caû caùc buoåi tieáp kieán chung vaø rieâng ñeàu hoaõn laïi.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Salvador quan ngaïi veà caùc nhoùm meänh danh laø "dieät tröø toäi aùc"

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Salvador quan ngaïi veà caùc nhoùm meänh danh laø "dieät tröø toäi aùc".

San Salvador [Apic 17/02/99] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Salvador, Trung Myõ quan ngaïi veà söï xuaát hieän cuûa caùc nhoùm voõ trang meänh danh laø "dieät tröø toäi aùc". Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá hoài ñaàu tuaàn naøy, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Salvador leân aùn caùc nhoùm chuyeân gieát haïi caùc thieáu nieân phaïm phaùp taïi thuû ñoâ. Ba tuaàn tröôùc cuoäc baàu cöû toång thoáng, söï leo thang baïo ñoäng naøy chaéc chaén caøng laøm cho daân chuùng hoang mang theâm.

Tuyeân ngoân cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Salvador ñöôïc ñöa ra sau khi moät soá nguôøi xöû duïng caùc ñaøi phaùt thaùnh ñòa phöông ñeå loan baùo raèng "nhaân danh tieáng noùi cuûa nhaân daân", hoï seõ haønh quyeát nhöõng keû phaïm phaùp vaø thuû laõnh cuûa caùc baêng ñaûng cuõng nhö caùc luaät sö vaø vieân chöùc beânh vöïc hoï.

Theo caùc thoáng keâ chính thöùc, taïi San Salvador, moãi ngaøy coù ñeán 19 ngöôøi thieät maïng vì caùc haønh vi baïo ñoäng. Ngoaøi ra, ngöôøi ta cuõng ghi nhaän raèng moãi ngaøy coù treân 500 vuï taán coâng baèng vuõ khí.

Salvador coù khoaûng 6 trieäu daân. Trong caùc thaønh phoá chính trong nöôùc, daân chuùng ñaønh baát löïc tröôùc söï gia taêng cuûa caùc nhoùm voõ trang.

Ñoái vôùi caùc Ñöùc Giaùm Muïc Salvador, khoâng ai coù quyeàn töï mình ñöa ra coâng lyù. Cho daãu an ninh coâng coäng khoâng ñöôïc baûo ñaûm, cho daãu xaõ hoäi caàn coù nhieàu an ninh hôn, caùc nhoùm voõ trang chuû tröông tieâu dieät toäi aùc naøy laø voâ luaân vaø ñöùng ngoaøi voøng phaùp luaät.

Lôøi keâu goïi cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Salvador ñöôïc ñöa ra ba tuaàn leã tröôùc cuoäc baàu cöû toång thoáng seõ dieãn ra vaøo ngaøy 7/03/99 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page