Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC seõ tieáp OÂng Yasser Arafat, chuû tòch Nhaø Caàm Quyeàn Palestine, ñeán Roma, ñeå tham döï Hoäi Nghò cuûa Lieân Hieäp Quoác veà ñeà taøi: "Bethlem naêm 2000"

ÑTC seõ tieáp OÂng Yasser Arafat, chuû tòch Nhaø Caàm Quyeàn Palestine, ñeán Roma, ñeå tham döï Hoäi Nghò cuûa Lieân Hieäp Quoác veà ñeà taøi: "Bethlem naêm 2000".

Vatican 16/02/99 - Saùng thöù Ba, Tieán Só Navarro Valls, Giaùm Ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, loan tin: Thöù Saùu tôùi ñaây 19.02.99, ÑTC seõ tieáp OÂng Yasser Arafat, chuû tòch Nhaø Caàm Quyeàn Palestine, ñeán Roma, ñeå tham döï Hoäi Nghò cuûa Lieân Hieäp Quoác veà ñeà taøi: "Bethlem naêm 2000".

Vaø trong tuaàn thöù nhaát Muøa Chay, töø Chuùa Nhaät 21/02/99 cho ñeán thöù Baûy 27 thaùng 2/1999, ÑTC vaø nhöõng coäng taùc vieân cuûa Ngaøi taïi Toøa Thaùnh, seõ tham döï tuaàn caám phoøng haèng naêm. Vò giaûng thuyeát cho tuaàn phoøng naêm nay laø Ñöùc Cha Anreâ Leùonard, Giaùm Muïc Namur, beân Bæ. Moïi chöông trình tieáp kieán ñeàu ñöôïc huûy boû.


Keát thuùc cuoäc gaëp gôõ giöõa Phaùi Ñoaøn cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin vaø caùc UÛy Ban Giaùo Lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, Canada vaø Chaâu Ñaïi Döông

Keát thuùc cuoäc gaëp gôõ giöõa Phaùi Ñoaøn cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin vaø caùc UÛy Ban Giaùo Lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, Canada vaø Chaâu Ñaïi Döông.

(Avvenire 16.02.99 )- San Francisco - 16.02.99. Cuoäc gaëp gôõ giöõa phaùi ñoaøn cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, do Ñöùc Hoàng Y Joseph Rtazinger, Toång Tröôûng, höôùng daãn vaø caùc vò chuû tòch UÛy Ban Giaùo Lyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, Canada vaø Chaâu Ñaïi Döông taïi San Francisco, keát thuùc hoâm thöù Saùu vöøa qua 12.02.99. Cuoäc gaëp gôõ ñaõ keùo daøi 4 ngaøy, vaø ñöôïc daønh cho caùc vaán ñeà giaùo lyù lieân heä maät thieát vôùi vieäc rao giaûng Chaân Lyù veà Chuùa Gieâsu Kitoâ trong nhöõng hoaøn caûnh vaên hoùa khaùc nhau. ÑHY Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boâï Giaùo Lyù Ñöùc Tin vaø tröôûng phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh, xaùc nhaän raèng: "Taát caû caùc neàn vaên hoùa coù theå ñoùn nhaän chaân lyù veà Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø moïi ngoân ngöõ loaøi ngöôøi ñeàu coù theå trôû neân nhöõng xe chuyeân chôû Lôøi Chuùa ñeán cho moïi ngöôøi".

Trong caùc ñeà taøi cuûa cuoäc gaëp gôõ, ngöôøi ta coù theå löu yù ñeán nhöõng ñeà taøi sau ñaây veà söï coäng taùc giöõa caùc giaùm muïc vaø caùc nhaø thaàn hoïc, veà nhöõng lieân luïy cuûa Phong Traøo Phuï Nöõ ñoái vôùi tö töôûng Coâng Giaùo, vaø veà muïc vuï cho caùc ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi.

Vaøo luùc keát thuùc cuoäc gaëp gôõ, caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø, Canada vaø Chaâu Ñaïi Döông cho phoå bieán moät thoâng caùo noùi leân nhöõng lo laéng chung cuûa caùc ngaøi veà tình hình vaø ñöa ra moät soá ñeà nghò ñeå tieán ñeán söï coäng taùc cuï theå giöõa caùc UÛy Ban Giaùo Lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñòa phöông vaø Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin ôû Roma.


Ñöùc Cha Belo caûnh caùo veà moät neàn ñoäc laäp voäi vaøng cho Ñoâng Timor

Ñöùc Cha Belo caûnh caùo veà moät neàn ñoäc laäp voäi vaøng cho Ñoâng Timor.

Dili - Ñoâng Timor [Apic 16/02/99] - Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, Giaùm Muïc Dili, Ñoâng Timor, ñaõ leân tieáng caûnh caùo veà moät neàn ñoäc laäp "voäi vaû" cho xöù sôû cuûa ngaøi. Vò Giaùm Muïc ñaõ töøng ñöôïc trao taëng giaûi Nobel Hoøa Bình naêm 1996 noùi raèng caàn coù moät giai ñoaïn chuyeån tieáp ñeå taïo neân söï hoøa giaûi giöõa caùc nhoùm saéc daân khaùc nhau trong nöôùc.

Phaùt bieåu hoâm thöù Ba 16/02/99 taïi Melbourne, Australia, Ñöùc Cha Belo noùi raèng caàn phaûi coù moät giai ñoaïn töï trò hoaøn toaøn trong voøng 10 naêm. Trong giai ñoaïn naøy, Ñoâng Timor vaãn coù theå ñöôïc xem laø moät phaàn cuûa Indonesia. Sau giai ñoaïn töï trò ñoù, daân chuùng seõ quyeát ñònh neân hay khoâng neân coù ñoäc laäp.

Ñöùc Giaùm Muïc Dili hy voïng raèng töông lai cuûa Ñoâng Timor seõ khoâng ñöôïc giaûi quyeát baèng söï can thieäp quaân söï. Nhöng neáu caàn, thì quaân ñoäi ñoù chæ coù theå laø quaân ñoäi cuûa Lieân Hieäp Quoác maø thoâi. Hieän nay söï caêng thaúng giöõa caùc phe phaùi khaùc nhau trong nöôùc ngaøy caøng gia taêng khieán cho nhieàu ngöôøi sôï raèng noäi chieán coù theå buøng noå baát cöù luùc naøo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page