Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi söù ñieäp cho Hoäi Nghò quoác gia cuûa Lieân Ñoaøn YÙ (Federazione Italiana Esercizi Spirituali) veà Tónh Taâm

ÑTC göûi söù ñieäp cho Hoäi Nghò quoác gia cuûa Lieân Ñoaøn YÙ (Federazione Italiana Esercizi Spirituali) veà Tónh Taâm.

Vatican - 15.02.99 - Saùng thöù Hai ngaøy 15 thaùng 2/1999, qua Ñöùc Cha Fiorini Tagliaferri, chuû tòch Lieân Ñoaøn YÙ veà tónh taâm, ÑTC göûi moät söù ñieäp cho caùc ngöôøi tham döï Hoäi Nghò quoác gia laàn thöù 19 veà Tónh Taâm, ñöôïc khai maïc thöù Baåy 13/02/99, taïi Trung Taâm "Mondo Migliore" ôû Rocca di Papa, caùch Roma khoaûng 30 caây soá.

ÑTC vieát trong söù ñieäp nhö sau: Trong vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, ngöôøi Kitoâ ñöôïc môøi goïi trôû laïi thaønh thöïc; con ñöôøng trôû laïi naøy ñoàng thôøi cuõng laø chính vieäc giaûi phoùng mình khoûi toäi loãi vaø vieäc löïa choïn tieán treân con ñöôøng troïn laønh.

ÑTC vieát tieáp: Ñaây laø moät loä trình phaûi ñöôïc khôûi söï vôùi moät haønh ñoäng can ñaûm, cöông quyeát, nhö ngöôøi con hoang ñaøng kia trong duï ngoân Phuùc AÂm, bò ñaùnh ñoäng bôûi söï caàn trôû veà nhaø Cha. Ñaây laø moät con ñöôøng noäi taâm, con ñöôøng ñoøi moät söï thanh tònh veà taâm hoàn. Söï thanh tònh naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän trong yeân laëng beân ngoaøi vaø beân trong, baèng vieäc daønh choã cho saùng kieán cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Y Só cuûa caùc linh hoàn. Ñaây laø moät cuoäc haønh höông: trong söï ngoan ngoaõn ñoùn nhaän söùc thoåi soi saùng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, cuoäc haønh höông naøy trôû neân moät cuoäc haønh höông cuûa taâm hoàn va laøø tieáng thuùc ñaåy cuûa löông taâm, khoâng phaûi chæ laø moät söï xuùc ñoäng choùng qua, nhöng laø loä trình tieán daàn daàn ñeán vieäc kieän toaøn baûn thaân. Trong phaàn keát thuùc, ÑTC vieát nhö sau: Qua chöùng taù Phuùc AÂm cuûa ñôøi soáng, ngöôøi tín höõu Kitoâ ñöôïc môøi goïi goùp phaàn cuûa mình, ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi thöïc söï chuù yù ñeán nhöõng chôø ñôïi saâu xa beân trong cuûa taâm hoàn con ngöôøi. ÑTC khaån xin Chuùa Thaùnh Thaàn ñoå ôn doài daøo cho taát caû caùc ngöôøi tham döï, baèng vieäc phuù thaùc moïi ngöôøi cho söï che chôû cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria "Thaày daïy vaø vò höôùng daãn ñôøi soáng Phuùc AÂm vaø con ñöôøng troïn laønh Kitoâ".


ÑTC seõ vieáng thaêm Slovenia vaøo ngaøy 19/09/99

ÑTC seõ vieáng thaêm Slovenia vaøo ngaøy 19/09/99.

Vatican - 15.02.99 - ÑTC seõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Slovenia vaøo ngaøy 19 thaùng 9/1999 tôùi ñaây, ñeå chuû söï thaùnh leã phong Chaân Phöôùc cho Ñaày Tôù Chuùa Anton Martin Slomsek, Giaùm Muïc, soáng vaøo cuoái theá kyû vöøa qua vaø ñöôïc an taùng trong nhaø thôø chính toøa cuûa Thaønh Phoá Maribor.

Treân ñaây laø tin do chính phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls, loan ñi tröa thöù Hai 15.02.99. ÑTC ñaõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Slovenia thaùng 5 naêm 1996. Slovenia tröôùc ñaây laø moät trong caùc quoác gia thuoäc Lieân Bang Yougoslavia. Naêm 1996, ÑTC ñaõ vieáng thaêm caû ba giaùo phaän cuûa Coäng Hoøa Slovenia, laø Toång Giaùo Phaän Lubiana, thuû ñoâ, Giaùo Phaän Postojna vaø Giaùo Phaän Maribor. Slovenia, moät quoác gia nhoû beù, chieám 20,251 caây soá vuoâng, vôùi gaàn 2 trieäu daân, ña soá laø Coâng Giaùo.


Hoäi thaûo quoác teá kyû nieäm 100 naêm coâng ñoàng mieàn Chaâu Myõ La Tinh

Hoäi thaûo quoác teá kyû nieäm 100 naêm coâng ñoàng mieàn Chaâu Myõ La Tinh.

Roma [Apic 15/02/99] - Moät cuoäc hoäi thaûo quoác teá ñeå kyû nieäm 100 naêm coâng ñoàng mieàn Chaâu Myõ Latinh seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma töø ngaøy 21 ñeán 25/06/99 tôùi ñaây. Coâng ñoàng mieàn Chaâu Myõ Latinh ñaõ ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng Leâoâ 13 trieäu taäp töø thaùng 5 ñeán thaùng 7 naêm 1899.

Ñöôïc UÛy Ban Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà Chaâu Myõ Latinh trieäu taäp, cuoäc hoäi thaûo quoác teá naøy seõ qui tuï caùc söû gia, giaùo só vaø giaùo daân ñeå nghieân cöùu veà "100 naêm rao giaûng Tin Möøng taïi Chaâu Myõ Latinh". Moät cuoäc hoäi thaûo nhö theá cuõng ñaõ ñöôïc toå chöùc hoài thaùng 5 naêm 1992 nhaân dòp kyû nieäm 500 naêm rao giaûng tin möøng taïi luïc ñòa naøy. Coâng ñoàng mieàn Chaâu Myõ Latinh ñöôïc Ñöùc Leâoâ 13 trieäu taäp caùch ñaây 100 naêm ñaõ qui tuï 13 Toång Giaùm Muïc vaø 40 Giaùm Muïc. Caùc quyeát ñònh ñöôïc thoâng qua trong coâng ñoàng naøy ñaõ ñöôïc Ñöùc Leâoâ pheâ chuaån ngaøy 1/01 naêm 1900.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Havana leân aùn cuoäc caám vaän cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Cuba

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Havana leân aùn cuoäc caám vaän cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Cuba.

Havana [Apic 15/02/99] - Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Havana, leân aùn cuoäc caám vaän kinh teá cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Cuba.

Leân tieáng trong nghi thöùc khai maïc cuoäc gaëp gôõ caùc Ñöùc Giaùm Muïc toaøn Chaâu Myõ hoâm Chuùa Nhöït [14/02/99] vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Havana noùi nhö sau: "Caùc yù thöùc heä chính trò khoâng theå thay theá cho tình yeâu ñoái vôùi tha nhaân".

Ñöùc Hoàng Y Ortega cuõng leân tieáng choáng laïi aùn töû hình vaø haønh ñoäng phaù thai. Ngaøi cuõng baøy toû hoái tieác raèng quyeàn con nguôøi khoâng ñöôïc toân troïng trong taát caû caùc quoác gia cuûa luïc ñòa.

Cuoäc gaëp gôõ caùc Ñöùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Baéc Myõ vaø ñaïi dieän cuûa lieân hieäp caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu Latinh dieãn ra moãi naêm moät laàn. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät cuoäc gaëp gôõ nhö theá ñöôïc toå chöùc taïi Cuba.

Trong nhöõng vaán ñeà then choát ñöôïc ñem ra baøn thaûo, coù vieäc chuaån bò ñoùn möøng naêm thaùnh 2000 vaø hoïc hoûi veà toâng thö haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu vöøa ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha coâng boá nhaân chuyeán vieáng thaêm Mehicoâ vöøa qua.

Cuoäc gaëp gôõ seõ keát thuùc vaøo thöù Tö 17/02/99 vôùi thaùnh leã troïng theå taïi giaùo xöù "Corpus Christi" thuoäc thuû ñoâ Havana.


Back to Radio Veritas Asia Home Page