Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùm Muïc Thöôïng Haûi hy voïng ÑTC seõ vieáng thaêm Hoàng Koâng

Giaùm Muïc Thöôïng Haûi hy voïng ÑTC seõ vieáng thaêm Hoàng Koâng.

(Zenit 14/02/99) - Vatican - ÑTC Gioan Phaoloâ II coù theå vieáng thaêm Hoàng Koâng nôi ngaøi seõ coâng boá toâng huaán sau Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

Treân ñaây laø caûm nghó cuûa Ñöùc Cha Aloysius Jin Luxan, Giaùm Muïc Thöôïng Haûi trong cuoäc phoûng vaán vôùi nguyeät san "30 Ngaøy" cuûa YÙ. Vò Giaùm Muïc Thöôïng Haûi ñaõ noùi nhö sau: "Hoàng Koâng laø moät phaàn cuûa Trung Quoác, nhöng ñöôïc quyeàn töï trò vaø coù theå töï quyeát ñònh trong vaán ñeà naøy. Hôn nöõa, Hoàng Koâng laø moät ñaëc khu vaø ñoái vôùi chuùng toâi, ñeå ñeán ñaëc khu naøy gaëp nhaø laõnh ñaïo toái cao cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo quaû laø moät ñieàu khoù khaên".

Lieân quan tôùi quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Trung Quoác, Ñöùc Cha Jin Luxan nghó raèng Baéc Kinh ñang noùi chuyeän vôùi Toøa Thaùnh vaø vôùi hoàng aân Thieân Chuùa, hy voïng trong töông lai hai beân seõ caûm thoâng nhau vaø ñaït tôùi thoûa thuaän veà vaán ñeà ñaët toøa söù thaàn taïi Baéc Kinh hay Ñaøi Baéc.


Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC môû ra caùc cuoäc tranh luaän taïi Hoa Kyø

Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC môû ra caùc cuoäc tranh luaän taïi Hoa Kyø.

(Zenit 14/02/99) - Hoa Kyø (New York) - "Taát caû nhöõng ñeà taøi chính ÑTC ñeà caäp tôùi trong chuyeán vieáng thaêm Hoa Kyø vöøa qua cuûa ngaøi, töø baûo veä söï soáng cho ñeán tình ñoaøn keát giöõa Baéc vaø Nam Myõ, ñang môû ra nhieàu cuoäc tranh luaän. Chuùng toâi hy voïng raèng nhöõng suy tö naøy seõ laøm phaùt sinh moät phong traøo dö luaän".

Ñoù laø lôøi phaùt bieåu cuûa Ñöùc Cha Justin Rigali, Toång Giaùm Muïc St. Louis vôùi nhaät baùo "Töông Lai" cuûa YÙ. Moät trong nhöõng bieán coá ñaùng löu yù nhaát cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ taïi thaønh phoá St. Louis cuûa Hoa Kyø laø qua söï can thieäp töø ÑTC, thoáng ñoác bang Missouri ñaõ aân xaù moät töû toäi saép bò mang ra haønh quyeát. Khi ñöôïc hoûi laø aûnh höôûng cuûa vieäc aân xaù naøy seõ nhö theá naøo, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rigali traû lôøi nhö sau: "Bieán coá naøy töï noù ñaõ coù moät giaù trò ñaëc bieät. Missouri ñöùng haøng thöù hai trong caùc bang cuûa Hoa Kyø veà con soá nhöõng vuï haønh quyeát. Vì theá, duø chæ laø moät ngöôøi thoâi ñöôïc aân xaù, cuõng raát coù yù nghóa. Vò thoáng ñoác bang Missouri ñaõ bò chæ trích nhieàu nhöng cuõng coù nhieàu lôøi chuùc möøng. Bieán coá naøy moät laàn nöõa ñang gaây neân nhieàu cuoäc tranh luaän treân caû nöôùc veà aùn töû hình. Chaéc chaén ÑTC khoâng nghó laø caùc vuï haønh quyeát seõ chaám döùt chæ noäi trong moät ngaøy, nhöng ngaøi hy voïng khôûi ñaàu moät tieán trình daãn tôùi vieäc xoùa boû aùn töû hình. Lôøi keâu xin cuûa ÑTC laøm saùng toû laäp tröôøng cuûa giaùo hoäi vaø moïi ngöôøi coù theå thaáy ñöôïc keát quaû qua söï tröôûng thaønh trong dö luaän cuûa coâng chuùng. Dó nhieân, quan troïng laø chuùng ta phaûi nhôù raèng söï can thieäp cuûa ÑTC choáng laïi aùn töû hình laø moät phaàn trong söï daán thaân baûo veä söï soáng cuûa giaùo hoäi, trong ñoù bao goàm caû choáng phaù thai, gieát ngöôøi eâm dòu, vaø nhöõng quyeàn caàn thieát ñeå ñaûm baûo vieäc toân troïng phaåm giaù cuûa moãi moät con ngöôøi".

Theo moät soá nhaø quan saùt, vaán ñeà heä taïi ôû choã laø ngöôøi daân Myõ chæ chaáp nhaän moät phaàn chöù khoâng phaûi hoaøn toaøn nhöõng lôøi giaùo huaán veà söï soáng cuûa ÑTC. Veà ñieåm naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rigali ñaõ giaûi thích nhö sau: "Söù ñieäp cuûa giaùo hoäi quaû laø khoù coù theå ñöôïc chaáp nhaän hoaøn toaøn, cuõng khoù nhö khi thöïc haønh nhöõng ñieàu Chuùa Gieâsu daïy vaäy. Tuy nhieân, Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù taøi coâng boá söï thaät moät caùc thaät laø haáp daãn, khieán cho moät ngöôøi coù theå nghó raèng Chuùa Thaùnh Thaàn thöïc söï hieän dieän trong nhöõng lôøi ñoù. Khoù khaên vaãn coøn ñoù, nhöng cuõng coù nhöõng môû ngoõ vaø chuùng ta neân ñôïi cho nhöõng haït gioáng naøy naåy maàn".


Linh muïc Jacques Loew, ngöôøi tieân phong trong phong traøo Linh Muïc Thôï, ñaõ qua ñôøi

Linh muïc Jacques Loew, ngöôøi tieân phong trong phong traøo Linh Muïc Thôï, ñaõ qua ñôøi.

Fribourg - Thuïy Só [Apic 14/02/99] - Linh Muïc Jacques Loew, moät trong nhöõng göông maët tieân phong trong phong traøo linh muïc thôï taïi Phaùp vöøa qua ñôøi hoâm thöù Baûy [13/02/99] vöøa qua, taïi Fribourg, Thuïy Só, höôûng thoï 90 tuoåi.

Cha Loew sinh naêm 1908 taïi Clermont - Ferrand, Phaùp, trong moät gia ñình khoâng tín ngöôõng. Naêm 24 tuoåi, Jacques Loew môùi tìm gaëp ñöùc tin. Sau moät thôøi gian tìm hieåu ôn goïi, Jacques Loew quyeát ñònh trôû thaønh Linh Muïc. Anh ñaõ xin vaøo doøng Ñaminh vaø thuï phong Linh Muïc naêm 1939. Ñeå caûm thoâng vôùi giôùi thôï thuyeàn, naêm 1941, cha Loew ñaõ tình nguyeän ñeán laøm vieäc vôùi caùc phu khuaân vaùc beán taøu. Luùc ñaàu cha chæ ñònh laøm vieäc trong voøng hai tuaàn leã, nhöng sau ñoù ñaõ soáng kieáp thôï thuyeàn ñeán 12 naêm.

Sau Coâng Ñoàng Vatican II, phong traøo Linh Muïc Thôï taïi Phaùp bò giaûi taùn. Vaâng phuïc giaùo quyeàn, cha Loew ñaõ töø giaû cuoäc soáng cuûa nguôøi khuaân vaùc beán taøu. Nhöng cha ñaõ khoâng töø boû coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng trong giôùi thôï thuyeàn. Naêm 1953, cha thaønh laäp moät tu hoäi môùi coù teân laø "Hoäi Truyeàn Giaùo Lao Ñoäng hai thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ" ñeå tieáp tuïc hieän dieän trong giôùi thôï thuyeàn.

Naêm 1971, cha Loew ñöôïc Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI môøi giaûng tænh taâm Muøa Chay taïi Vatican. Cha laø taùc giaû cuûa raát nhieàu taùc phaåm toân giaùo baùn chaïy nhöùt, trong soá ñoù coù cuoán "Nhö Thaáy Ñaáng Voâ Hình" ñaõ ñöôïc dòch sang vieät ngöõ vaø xuaát baûn taïi Mieàn Nam Vieät Nam tröôùc naêm 1975.


Haøng ngaøn tín höõu Chính Thoáng Nga haønh höông ñeán moä thaùnh nöõ Ksenia

Haøng ngaøn tín höõu Chính Thoáng Nga haønh höông ñeán moä thaùnh nöõ Ksenia.

Saint Petersburg [Apic 14/02/99] - Vaøo cuoái tuaàn qua, haøng ngaøn tín höõu Chính Thoáng Nga vaø caùc quoác gia ñoäc laäp ñaõ ñoå xoâ veà Saint Petersburg ñeå vieáng moä thaùnh nöõ Ksenia, nguôøi vöøa ñöôïc Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga phong thaùnh ngaøy 6/02/99 vöøa qua.

Thaùnh nöõ Ksenia sinh vaøo khoaûng naêm 1720 vaø qua ñôøi naêm 71 tuoåi. Sinh ra trong moät gia ñình khaù giaû, Ksenia ñaõ traûi qua moät tuoåi thô haïnh phuùc. Nhöng choàng cheát khi Ksenia vöøa ñöôïc 26 tuoåi. Ksenia lieàn phaân phaùt taát caû taøi saûn cho nguôøi ngheøo roài baét ñaàu kieáp soáng lang thang cuûa nhöõng ngöôøi maø xaõ hoäi Nga thôøi baáy giôø goïi laø "yurodivyi".

"Yurodivyi" khoâng phaûi laø nhöõng lang thang taàm thöôøng, bôûi vì hoï vöøa caàu nguyeän vöøa noùi tieân tri vaø khoâng ngaàn ngaïi toá caùo söï giaû hình cuûa nhöõng keû quyeàn theá. Sôû dæ caùc tín höõu Chính Thoáng, nhöùt laø nhöõng ngöôøi ngheøo vaø khoâng nhaø khoâng cöûa tìm ñeán vôùi thaùnh Ksenia laø vì hoï nhaän ra nôi ngaøi nhöõng neùt cuûa moät vò ñaïi thaùnh laø söï kieân nhaãn chòu ñöïng vaø loøng beàn chí tröôùc ngheøo khoå vaø baát haïnh.

Ñeán caàu nguyeän beân moä thaùnh nöõ, moät vieân chöùc veà höu ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "tröôùc kia chính phuû tìm caùch tieâu dieät nieàm tin cuûa chuùng toâi baèng chuû nghóa voâ thaàn. Ngaøy nay, chính phuû laïi tìm caùch tieâu dieät theå xaùc chuùng toâi baèng caùch ñeå chuùng toâi cheát ñoùi".

Hieän nay ña soá nhöõng ngöôøi ñeán caàu nguyeän beân moä thaùnh nöõ Ksenia ñeàu laø nhöõng ngöôøi ngheøo trong xaõ hoäi Nga.


Back to Radio Veritas Asia Home Page