Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan

ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan.

Vatican - 12.02.99 - Saùng thöù Saùu, 12 thaùng 2/19999, ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa AÙi Nhó Lan, Baø Mary McAleese, phu quaân vaø ñoaøn tuøy. Buoåi tieáp kieán rieâng keùo daøi nöûa giôø. Sau ñoù Toång Thoáng ñeán vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh. Hai phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vaø AÙi Nhó Lan ñaõ baøn ñeán caùc ñeà taøi lieân heä ñeán lôïi ích cuûa caû hai beân.

Nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát: Chính phuû Dublin ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc giaûi quyeát vuï tranh chaáp keùo daøi trong nhieàu naêm taïi Baéc AÙi Nhó Lan vaø ñi ñeán vieäc kyù keát thoûa öôùc hoøa bình taïi Blefast thaùng Tö naêm 1998 giöõa ñaïi dieän cuûa Anh Quoác - AÙi Nhó Lan vaø cuûa hai phe tranh chaáp; sau ñoù Thoûa Öôùc ñaõ ñöôïc chaáp thuaän taïi AÙi Nhó Lan thaùng 5 (1998) baèng moät cuoäc tröng caàu daân yù.

Baø Mary Mc Aleese ñöôïc baàu laøm Toång Thoáng ngaøy 31 thaùng 10 naêm 1997. Baø ñöôïc keå laø nhaân vaät chuû choát cuûa tieán trình "hieän ñaïi hoùa" AÙi Nhó Lan trong laõnh vöïc kinh teá, xaõ hoäi vaø chính trò. Nhôø neàn kinh teá phaùt trieån vaø vieäc laønh maïnh hoùa neàn taøi chaùnh quoác gia, AÙi Nhó Lan ñaõ ñaït tôùi caùc tieâu chuaån do Thoûa Öôùc Maastricht ñeà ra, vaø do ñoù thaùng 5/1998 naêm ngoaùi, ñaõ gia nhaäp nhoùm thöù nhaát cuûa caùc quoác gia tham döï vaøo Khoái Lieân Hieäïp kinh teá vaø tieàn teä Chaâu AÂu.

Daân soá AÙi Nhó Lan hieän nay laø 3 trieäu 644 ngaøn, theo thoáng keâ naêm 1997. Caùc ngöôøi Coâng Giaùo chieám hôn 90%. Vieäc gia taêng daân soá bò ñình laïi nhieàu trong nhöõng naêm vöøa qua, nhö taïi nhieàu quoác gia Chaâu AÂu; nhöng con soá thanh nieân coøn cao. Soá ngöôøi di daân vaøo AÙi Nhó Lan cuõng giaûm bôùt, nhöng soá nguôøi AÙi Nhó Lan di taûn ra ngoaøi nöôùc töø nhieàu naêm nay trôû veà queâ höông laïi gia taêng.

Neân nhaéc laïi: ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm AÙi Nhó Lan caùch ñaây 20 naêm, vaøo cuoái thaùng 9 vaø ñaàu thaùng 10 naêm 1979.


Tieáp Taân taïi Ñaïi Söù Quaùn Coäng Hoøa YÙ caïnh Toøa Thaùnh nhaân dòp kyû nieäm 70 naêm Hoøa Öôùc Lateranense

Tieáp Taân taïi Ñaïi Söù Quaùn Coäng Hoøa YÙ caïnh Toøa Thaùnh nhaân dòp kyû nieäm 70 naêm Hoøa Öôùc Lateranense.

Roma - 12.02.99 - Nhaân dòp kyû nieäm 70 naêm Hoøa Öôùc Lateran giöõa Toøa Thaùnh vaø Chính Phuû YÙ (11.02.1929 - 1999), chieàu thöù Naêm 11.02.99, Ñaïi Söù Quaùn Coäng Hoøa YÙ caïnh Toøa Thaùnh ñaõ toå chöùc buoåi tieáp taân long troïng vôùi söï tham döï: veà phía Chính Phuû YÙ coù Toång Thoáng Oscar Luigi Scalfaro, Thuû Töôùng Massimo D’Alema - veà phía Toøa Thaùnh coù Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Givaonni Re, ñaëc traùch Noäi Vuï vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ñaëc traùch Ngoaïi Vuï. Ngoaøi ra, coøn coù nhieàu vò Ñaïi Söù, Nghò Só, Daân Bieåu Quoác Hoäi vaø ñaïi dieän giôùi Vaên ngheä vaø nhieàu só quan cao caáp trong Quaân Ñoäi Coäng Hoøa YÙ.

Ngaøy 11.02.1929 cuõng laø ngaøy khai sinh Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican. Naêm 1870, sau khi Toøa Thaùnh maát heát laõnh thoå, Thaønh Roma cuõng bò chieám, caùc vò Giaùo Hoaøng khoâng bao giôø ra khoûi Vatican nöõa. Maõi ñeán ñôøi Ñöùc Pio XI (1922-1939), Toøa Thaùnh vaø Chính Phuû YÙ ñaõ kyù Thoûa Öôùc coâng nhaän Thaønh Phoá Vatican, nhö moät quoác gia hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø coù chuû quyeàn. Vôùi söï coâng nhaän naøy, caùc Vò Giaùo Hoaøng ñöôïc hoaøn toaøn töï do vaø töø ñoù caùc ngaøi môùi ra khoûi Vatican.

Trong buoåi gaëp gôõ taïi Ñaïi Söù Quaùn YÙ, Thuû Töôùng Massimo D’Alema ñaõ tieát loä laø Chính Phuû YÙ baûo ñaûm vôùi Toøa Thaùnh, laø seõ ñöùng ra beânh vöïc quyeàn töï do toân giaùo taïi Trung Quoác, nhaân chuyeán vieáng thaêm tôùi ñaây cuûa Chuû Tòch Nhaø Nöôùc Trung Quoác taïi YÙ. Veà ñieåm naøy, Ñöùc Hoàng Y Sodano, Quoác Vuï Khanh, tuyeân boá: "Chuùng toâi bieát ôn Nhaø Caàm Quyeàn YÙ trong nhöõng naêm naøy, vôùi nhieàu thaän troïng vaø teá nhò, ñaõ luoân luoân nhaéc cho Chính Phuû Trung Quoác raèng: Moái quan heä môùi giöõa YÙ vaø Trung Quoác bao goàm caû quyeàn töï do toân giaùo. Nöôùc YÙ, ña soá thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, öôùc muoán raèng: laù côø cuûa töï do toân giaùo phaûi luoân luoân ñöôïc treo cao. Vì theá, caû trong chuyeán vieáng thaêm tôùi ñaây cuûa Chuû Tòch Trung Quoác, chuùng toâi ñaõ yeâu caàu, neáu coù theå, xin nhaéc laïi nguyeân taéc quan troïng naøy veà töï do toân giaùo. Taïi Trung Quoác, caùc ngöôøi Coâng Giaùo laø nhöõng coâng daân vaø nhöõng ngöôøi phuïc vuï trung haønh cuûa Quoác Gia nhö caùc ngöôøi khaùc, vaø vì theá, phaûi ñöôïc höôûng töï do toân giaùo hoaøn toaøn taïi ñaây; töï do naøy hieän khoâng coù taïi Trung Quoác".


Back to Radio Veritas Asia Home Page