Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Baùo chí vaø phim aûnh khieâu daâm gaây neân naïn toäi phaïm

Baùo chí vaø phim aûnh khieâu daâm gaây neân naïn toäi phaïm.

(Manila Standard 11/02/99) - Philippines (Manila) - Baùo ñoäng tröôùc con soá nhöõng vuï haõm hieáp trong nöôùc ngaøy moät gia taêng, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ qui traùch nhieäm naïn toäi phaïm naøy laø do aûnh höôûng cuûa caùc baùo chí vaø phim aûnh khieâu daâm. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cuõng cho raèng vieäc keát aùn töû hình caùc toäi nhaân seõ khoâng laøm giaûm bôùt toäi aùc tröø khi caùc chieán dòch baøi tröø naïn toäi phaïm cuûa chính phuû ñaït ñöôïc hieäu quaû.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, ghi nhaän hieän töôïng caùc tôø baùo laù caûi trình baøy nhöõng hình aûnh taøi töû khieâu daâm, ñöôïc baøy baùn treân caùc væa heø vaø saïp baùo. Ngoaøi ra, hieän nay caùc haõng saûn xuaát phim aûnh cuûa Philippines laïi coù khuynh höôùng laøm nhöõng cuoán phim coù noäi dung kheâu gôïi tình duïc, raát aên khaùch. Nhöõng hieän töôïng naøy cho thaáy chính phuû ñaõ thaát baïi trong noã löïc baøi tröø baùo chí vaø phim aûnh khieâu daâm. Vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho bieát nhö sau: "Baùo chí vaø phim aûnh khieâu daâm laø nhöõng ñoái töôïng ñaùng bò töû hình, chöù khoâng phaûi maïng soáng con ngöôøi. Giaùo Hoäi choáng phaù thai, töû hình, gieát ngöôøi eâm dòu, vaø ñaây laø lyù do taïi sao Giaùo Hoäi seõ tieáp tuïc tranh ñaáu ñeå baûo veä söï soáng. Toâi keâu goïi tìm ra moät giaûi phaùp hôïp lyù cho vaán naïn naøy. Chuùng ta haõy cuøng nhau tìm hieåu, nghieân cöùu vaø tranh luaän neáu coù theå, ñeå ñaït tôùi moät söï thoûa thuaän khoân ngoan, hôn laø tieán haønh nhöõng vuï töû hình toäi nhaân".

Tuaàn tröôùc, chính phuû Philippines ñaõ tieán haønh vuï xöû töû hình ñaàu tieân sau 23 naêm. Trong thaùng tôùi ñaây, coù theâm 5 toäi nhaân seõ bò mang ra haønh quyeát. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz cho bieát Giaùo Hoäi seõ gaây aùp löïc vôùi Quoác Hoäi ñeå chaám döùt giaûi phaùp tröøng phaït voâ nghóa vaø voâ nhaân ñaïo naøy. Ngaøi noùi nhö sau: "Coâng lyù maø khoâng coù loøng thöông xoùt laø man rôï. Coâng lyù luoân ñi ñoâi vôùi baùc aùi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo seõ tieáp tuïc choáng laïi aùn töû hình vaø baûo veä söï soáng, cho ñeán khi Giaùo Hoäi chieán thaéng choáng laïi haønh ñoäng taøn baïo vaø daõ man naøy cuûa nhaø nöôùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page