Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha môøi ÑTC vieáng thaêm Fatima

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha môøi ÑTC vieáng thaêm Fatima.

(Reuters 10/02/99) - Boà Ñaøo Nha (Lisbon) - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha seõ môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm ñeàn thaùnh Ñöùc Meï Fatima vaøo ngaøy 13/05/99 tôùi ñaây.

Ñaøi Phaùt Thanh Renascenca cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Boà Ñaøo Nha cho bieát nhö treân vaøo hoâm thö Tö (10/02/99). 13/05 laø ngaøy leã ñaùnh daáu bieán coá Ñöùc Meï baét ñaàu hieän ra vôùi ba treû muïc ñoàng daïo naêm 1917. Caùc cuoäc hieän ra naøy keùo daøi trong voøng 5 thaùng. Fatima laø moät trong caùc ñeàn thôø Ñöùc Meï thaùnh thieâng nhaát cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Thöù Saùu 11/02/99, Ñöùc Cha Serafim Ferreira e Silva, Giaùm Muïc Leiria-Fatima, seõ chính thöùc göûi lôøi môøi tôùi Toøa Thaùnh.

ÑTC Gioan Phaoloâ II raát coù loøng suøng kính ñoái vôùi Meï Maria. Laàn cuoái cuøng ngaøi vieáng thaêm ñeàn thaùnh Fatima laø vaøo naêm 1991, ñeå caûm taï Ñöùc Meï ñaõ cöùu maïng soáng ngaøi trong vuï aùm saùt taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ ôû Roma.


Coâng boá pheùp laï khoûi beänh thöù 66 taïi Loä Ñöùc

Coâng boá pheùp laï khoûi beänh thöù 66 taïi Loä Ñöùc.

(Reuters 10/02/99) - Phaùp (Toulouse) - Moät ngöôøi ñaøn oâng bò chöùng beänh sô cöùng maïch thaàn kinh (multiple sclerosis) ñaõ ñöôïc khoûi beänh vaøi giôø sau chuyeán vieáng thaêm ñeàn thôø Ñöùc Meï taïi Loä Ñöùc, beân Phaùp. Pheùp laï naøy xaûy ra caùch ñaây 12 naêm, nhöng chæ môùi ñöôïc thaåm quyeàn giaùo hoäi taïi Toulouse xaùc nhaän sau cuoäc ñieàu tra kyõ löôõng vaø cho coâng boá keát quaû vaøo hoâm thöù Tö, 10/02/99. Ñaây laø pheùp laï khoûi beänh thöù 66 ñöôïc chính thöùc ghi nhaän taïi Loä Ñöùc.

Ngöôøi ñaøn oâng 51 tuoåi luùc xaûy ra pheùp laï, khoâng ñi ñöôïc, nhöng ñaõ hoài phuïc chæ vaøi giôø sau khi ñeán vieáng hang ñaù Ñöùc Meï ôû Loä Ñöùc. Caùc cuoäc thöû nghieäm y khoa xaùc nhaän raèng oâng ñaõ hoài phuïc baát ngôø, söï hoài phuïc naøy ñöôïc caùc baùc só chöùng nhaän laø hoaøn toaøn vaø vónh vieãn. Tröôùc tröôøng hôïp cuûa ngöôøi ñaøn oâng naøy, moät pheùp laï khoûi beänh khaùc thöù 65 taïi Loä Ñöùc, ñöôïc Giaùo Hoäi chính thöùc nhìn nhaän tröôùc ñaây, xaûy ra daïo naêm 1976.


Back to Radio Veritas Asia Home Page