Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 9 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc vò Giao Só cao caáp

ÑTC tieáp caùc vò Giao Só cao caáp.

Vatican - 09.02.99 - Saùng thöù Ba, muøng 9 thaùng 2/1999, ÑTC tieáp caùc vò giaùo só caáp cao sau ñaây:

Ñöùc Hoàng Y Jorge Arturo Medina Estevez, Toång Tröôûng Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích.
Ñöùc Toång Giaùm Muïc Marcello Zago, Toång Thö Kyù Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc.
Ñöùc Cha Pierre Mouallem, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Akka cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Hy Laïp-Melkites taïi Israel.
vaø Ñöùc Cha Giulio Sanguineti, Giaùm Muïc giaùo phaän Brescia (Baéc YÙ).

Ñaøi phaùt thanh Vatican loan tin: Thöù Tö 10.02.99, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC seõ tieáp caùc ñoaøn haønh höông. Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö tuaàn tröôùc 3/02/99, ñaõ bò huûy boû, vì ÑTC bò caûm laïnh. Ngaøi chæ ra cöûa soå phoøng laøm vieäc ñeå chaøo thaêm vaø ban pheùp laønh cho caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp trong quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.


Trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo: Hieän töôïng môùi laï taïi Phaùp hieän nay

Trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo: Hieän töôïng môùi laï taïi Phaùp hieän nay.

Roma - 09.02.99 - Nhaät Baùo Coâng Giaùo Töông Lai, xuaát baûn taïi Italia, soá ra ngaøy 09.02.99, ñaõ loan tin: hieän nay taïi Phaùp coù 11 ngaøn thanh nieân, ña soá laø phuï nöõ, xin hoïc giaùo lyù ñeå ñöôïc laõnh Bí Tích Röûa Toäi, ñeå vaøo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Löùa tuoåi cuûa caùc ngöôøi xin hoïc giaùo lyù vaø nhaäp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo töø 20 ñeán 30, ña soá laø phuï nöõ, coù tôùi 70%, thuoäc ñuû caùc giai caáp xaõ hoäi: thôï thuyeàn, sinh vieân, chuyeân nghieäp... Ñaây laø moät môùi laï raát ñaùng löu yù taïi Phaùp, nôi coù ña soá ngöôøi Coâng Giaùo, thuoäc thaønh phaàn ngöôøi giaø caû vaø sinh soáng taïi caùc mieàn thoân queâ.

Con soá xin hoïc giaùo lyù ñeå vaøo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo moãi naêm moãi gia taêng. Caùch ñaây 20 naêm chæ coù khoaûng 900 (chín traêm) ngöôøi maø thoâi, nay leân tôùi 11 ngaøn. Phaàn lôùn nhöõng ngöôøi naày ñaõ tuyeân boá laø: tröôùc ñaây hoï khoâng bao giôø theo toân giaùo naøo caû; vaø coù khoaûng 4%, laø tín höõu Hoài Giaùo xin trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo, laø tín höõu Hoài Giaùo.

11 ngaøn ngöôøi taân toøng naøy seõ theo caùc lôùp giaùo lyù trong voøng hai naêm, ñeå coù moät kinh nghieäm chaéc haén veà Ñaïo Coâng Giaùo, veà Giaùo Hoäi. Hieän nay taïi Phaùp coù khoaûng 13 ngaøn giaùo lyù vieân töï nguyeän saün saøng theo doõi vaø giuùp ñôõ caùc anh chò em taân toøng naøy. Caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï ÑTC taïi Phaùp, nhaát laø Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân vöøa qua taïi Paris khoâng theå khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc trôû laïi ñoâng ñaûo nhö vaäy hieän nay.

Cha Guy Cordonnier, moät ngöôøi bieát roõ hieän töôïng trôû laïi naøy, ñaõ vieát moät cuoán saùch ñeå giuùp anh chò em taân toøng suy tö. Naêm nay cha 51 tuoåi, tröôùc ñaây laø Tuyeân UÙy sinh vieân Ñaïi Hoïc vaø Giaùo Sö taïi Hoïc Vieän Coâng Giaùo Paris, (Institut Catholique Paris) , vaø laø giaùm ñoác Vaên Phoøng quoác gia phuï traùch veà Phong Traøo Taân Toøng. Hieän nay cha laøm cha sôû hoï Marly le Roy vaø Port Marly.


Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laàn thöù 47 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma

Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laàn thöù 47 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma.

Vatican [Zenit 9/02/99] - Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laàn thöù 47 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma töø ngaøy 18 ñeán 25/06 naêm 2000 vôùi chuû ñeà "Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Ñoä duy nhöùt cuûa Theá giôùi, Baùnh cho Söï Soáng môùi. Giaùo phaän Roma, nôi ñöùng ra toå chöùc Ñaïi Hoäi, ñaõ cho coâng boá baûn vaên cô baûn. Cuøng vôùi lôøi caàu nguyeän cho Ñaïi Hoäi, coøn coù moät baøi Vònh Ca neâu baät noäi dung giaùo thuyeát, Giaùo Hoäi vaø muïc vuï cuûa Ñaïi Hoäi.

Taøi lieäu ñöôïc chia thaønh boán phaàn. Phaàn ñaàu taäp trung vaøo meänh leänh cuûa Chuùa Gieâsu "Haõy laøm vieäc naøy maø nhôù ñeán Thaày". Phaàn thöù hai giaûi thích bieåu tröng cuûa baùnh vaø ruôïu. Phaàn thöù ba trình baøy Thaùnh Theå nhö moät aân ban mang laïi söï soáng vaø keâu goïi tinh thaàn traùch nhieäm. Trong phaàn cuoái cuûa vaên kieän, Thaùnh Theå ñöôïc trình baøy nhö maàu nhieäm Ñöùc tin.

Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå laàn cuoái cuøng ñaõ dieãn ra hoài naêm 1997 taïi Wroclaw, Ba Lan.


Phaåm giaù cuûa ngöôøi haáp hoái

Phaåm giaù cuûa ngöôøi haáp hoái.

Vatican [Zenit 9/02/99] - Phieân khoaùng ñaïi laàn thöù 5 cuûa Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng seõ dieãn ra töø ngaøy 24 ñeán 27 thaùng 2/1999 vôùi chuû ñeà "Phaåm giaù cuûa ngöôøi haáp hoái". Cuoäc gaëp gôõ seõ ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï cho caùc nhaân vieân y teá, khai maïc.

Caùc dieãn giaû seõ laàn luôït thuyeát trình veà caùc ñeà taøi nhö sau: xaõ hoäi vaø Söï Cheát, söï kieän Cheát, nhöõng vi phaïm phaåm giaù cuûa nguôøi haáp hoái, trôï giuùp nguôøi haáp hoái, giaùo duïc vaø söï cheát. Haøn Laâm Vieän Söï Soáng ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II thaønh laäp ngaøy 11/2 naêm 1994 vôùi muïc ñích "nghieân cöùu, thoâng tin, giaùo duïc veà nhöõng vaán ñeà chính cuûa y khoa vaø luaät phaùp coù lieân quan ñeán vieäc thaêng tieán vaø baûo veà söï soáng, cuõng nhö luaân lyù Kitoâ giaùo vaø caùc chæ thò cuûa Giaùo Quyeàn.


Toå chöùc Leã Hoäi Coâng Giaùo ñeå choáng laïi ngaøy Vuõ Hoäi taïi Brasil

Toå chöùc Leã Hoäi Coâng Giaùo ñeå choáng laïi ngaøy Vuõ Hoäi taïi Brasil.

Rio de Janeiro [Zenit 9/02/99] - Vaøo giöõa luùc thaønh phoá Rio de Janeiro, Brasil ñang naùo nöùc chuaån bò ngaøy Vuõ Hoäi haèng naêm vaøo ngaøy thöù Ba tröôùc khi böôùc vaøo Muøa Chay, thì moät nhoùm tín höõu Coâng Giaùo cuõng ñöùng ra ñaõ toå chöùc moät ngaøy Leã Hoäi Coâng Giaùo.

Vuõ Hoäi hay coøn ñöôïc goïi baèng anh ngöõ laø Carnival, baét nguoàn töø caùc nöôùc Coâng Giaùo beân AÂu Chaâu. Ñöôïc Toå chöùc vaøo ngaøy thöù Ba tröôùc khi böôùc vaøo Muøa Chay, ngaøy vuõ hoäi ñaõ trôû thaønh moät dòp nhaûy muùa loá laêng nhöùt.

Ñöùc Hoàng Y Eugenio Araujo Sales, Toång Giaùm Muïc Rio de Janeiro ñaõ cho toå chöùc moät Leã Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc meänh danh laø "Doøng Soâng Söï Soáng" loâi keùo ñöôïc khoaûng 25 ngaøn thanh nieân thieáu nöõ Coâng Giaùo vaø hieän nay ñaõ trôû thaønh moät truyeàn thoáng môùi trong toång giaùo phaän. Leã hoäi ñöôïc toå chöùc trong voøng boán ngaøy taïi hí tröôøng Rio de Janeiro. Naêm nay, Ñöùc Hoàng Y Araujo keâu goïi caùc giaùo xöù vaø nhieàu phong traøo giaùo daân phoái hôïp ñeå toå chöùc Leã Hoäi Coâng Giaùo ngoõ haàu cuoäc leã ñöôïc toå chöùc ñoàng thôøi taïi 5 ñòa ñieåm khaùc khau.

Dó nhieân, trong Leã Hoäi Coâng Giaùo naøy, nhö Ñöùc Hoàng Y Araujo cho bieát, giôùi treû seõ gaëp gôõ nhau trong lôøi caàu nguyeän, suy nieäm, haân hoan vaø chia seû. Leã Hoäi naêm nay seõ ñöôïc khai maïc vôùi Thaùnh Leã seõ ñöôïc cöû haønh vaøo thöù Baûy 13/02/99 tôùi ñaây. Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Rio de Janeiro giaûi thích nhö sau: "Cuoäc gaëp gôõ cuõng laø moät haønh ñoäng ñeàn buø cho Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu vì voâ soá toäi loãi xaûy ra taïi ñaây trong nhöõng ngaøy naøy". Hôn nöõa, trong boán ngaøy Leã Hoäi, seõ coù khoaûng 70 Linh Muïc tuùc tröïc ñeå giaûi toäi. Leã Hoäi seõ keát thuùc vôùi vieäc Chaàu Thaùnh Theå vaø Pheùp Laønh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page