Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 8 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes vieáng thaêm daân bò naïn ñoäng ñaùt taïi Colombia

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes vieáng thaêm daân bò naïn ñoäng ñaùt taïi Colombia.

Vatican - 08.2.99 - Nhaân danh ÑTC, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Taâm ("Cor Unum") töø hoâm thöù Hai 8.02.99, leân ñöôøng ñi Colombia, ñeå vieáng thaêm caùc nhoùm daân bò naïn ñoäng ñaát hoâm 25 thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, caùch rieâng hai giaùo phaän bò thieät haïi naëng neà hôn caû: Armenia vaø Pereira. Cuõng nhaân danh ÑTC, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñem ñeán moät soá tieàn cho caùc Giaùm Muïc cuûa caùc giaùo phaän bò taøn phaù, nhö daáu hieäu cuûa tình lieân ñôùi vaø söï gaàn guõi cuûa ÑTC vôùi caùc naïn nhaân.

Theo chöông trình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cordeøs seõ gaëp chung caùc giaùm muïc Colombia hieän ñang tham döï khoùa khoaùng ñaïi taïi Bogotaø (thuû ñoâ). Trong cuoäc gaëp gôõ naøy seõ baøn ñeán nhöõng theå thöùc ñeå ñoái phoù vôùi tình hình khaån tröông do vuï ñoäng ñaát gaây neân vaø ñeán vai troø cuûa caùc cô quan coâng giaùo trong giôø phuùt khoù khaên naøy. Ñöùc Cha Cordeøs cuõng seõ vieáng thaêm caùc nôi bò ñoäng ñaát ñeå bieát roõ tình hình taïi choã. Neân nhôù laïi: ngay töø luùc ñaàu, Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc huy ñoäng treân caû theá giôùi ñeå cöùu trôï khaån caáp caùc naïn nhaân cuûa vuï ñoäng ñaát khuûng khieáp naøy. Ngaøy 27 thaùng Gieâng 1999, nghóa laø sau hai ngaøy xaåy ra vuï ñoäng ñaát, Hoäi Caritas Internationalis ñaõ ñaùp laïi töùc khaéc baèng vieäc göûi tôùi caùc ngöôøi bò naïn nöûa trieäu Myõ Kim.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cordeøs ñaõ döï tính ñeán vieäc trieäu taäp Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Quyõ "Phaùt Trieån Caùc Daân Toäc" ("Populorum progressio") töø ngaøy 12 ñeán 14 thaùng 7/1999 tôùi ñaây taïi Manizales, Toång Giaùo Phaän keá beân mieàn bò ñoäng ñaát. Quó Phaùt trieån caùc daân toäc, do Ñöùc Gioan Phaoloâ II thieát laäp naêm 1992, ñeå phaùt trieån toaøn dieän ngöôøi daân thoân queâ vaø ngöôøi daân thoå cö cuûa Chaâu Myõ Latinh.


Bang Oregon, Hoa Kyø, pheâ chuaån luaät môùi nhaèm baûo veä bí maät toøa giaûi toäi

Bang Oregon, Hoa Kyø, pheâ chuaån luaät môùi nhaèm baûo veä bí maät toøa giaûi toäi.

Oregon, Hoa Kyø [Apic 8/02/99] - Quoác Hoäi taïi Bang Oregon, Hoa Kyø vöøa pheâ chuaån moät döï thaûo luaät môùi nhaèm baûo veä bí maät toøa giaûi toäi cuûa caùc tuø nhaân trong bang. Döï thaûo luaät naøy caám khoâng cho xöû duïng noäi dung cuûa vieäc xöng toäi trong caùc phieân toøa. Nhö vaäy, veà maët phaùp lyù, bí maät toøa giaûi toäi ñöôïc xem nhö tuyeät ñoái vaø ñöùng treân taát caû nhöõng bí maät ngheà nghieäp khaùc, nhö bí maät giöõa luaät sö vaø thaân chuû, giöõa baùc só vaø beänh nhaân. Neáu luaät naøy ñöôïc ban haønh, Oregon seõ laø bang thöù 13 taïi Hoa Kyø coù luaät baûo veä bí maät tuyeät ñoái cuûa toøa giaûi toäi. Theo döï tính, luaät naøy coù theå seõ ñöôïc ban haønh vaøo cuoái thaùng 02/1999 naøy.

Naêm 1996, caùc thaåm phaùn taïi quaän Lane, bang Oregon ñaõ vi phaïm bí maät toøa giaûi toäi khi khai thaùc vieäc xöng toäi cuûa moät nguôøi bò tình nghi. Vuï vieäc ñaõ gaây nhieàu tieáng vang. Do ñoù, quoác hoäi Bang Oregon ñaõ tieán haønh vieäc pheâ chuaån luaät môùi naøy.


Caùc Giaùm Muïc Bosnia vaø Croatia ñöa ra saùng kieán hoøa giaûi

Caùc Giaùm Muïc Bosnia vaø Croatia ñöa ra saùng kieán hoøa giaûi.

Zagreb, Sarajevo [Apic 8/02/99] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo taïi Banja Luka, Bosnia vaø Djakovo, Croatia, ñaõ ñöa ra nhöõng saùng kieán môùi nhaèm keâu goïi hoøa giaûi trong vuøng. Trong moät buoåi noùi chuyeän vôùi chuû tòch Lieân Minh Hoài Giaùo Croat cuûa Bosnia Herzegovina laø oâng Ivan Andric Luzanski, Ñöùc Cha Komarica, Giaùm Muïc Giaùo Phaän Banja Luka, ñaõ ñeà nghò taïo ra moät cuoäc gaëp gôõ giöõa caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò trong lieân minh vaø caùc ñaïi dieän cuûa phe Serbia.

Vò Giaùm Muïc Giaùo Phaän Banja Lika khaúng ñònh raèng haèng traêm nguôøi Serbia bò ñuoåi ra khoûi lieân minh ñaõ saün saøng trôû veà queâ quaùn cuûa hoï vaø haèng traêm nguôøi Croat vaø Hoài Giaùo cuõng muoán trôû veà queâ quaùn cuûa hoï.

Trong khi ñoù Ñöùc Cha Marin Srakic, Giaùm Muïc Djakovo beân Croat cuõng ñöa ra nhöõng saùng kieán hoøa giaûi nhö theá. Vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo ñaõ ñöa ra saùng kieán hoøa giaûi naøy trong moät cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc Giaùm Muïc Chính Thoáng Serbia taïi thaønh phoá Dalj, naèm treân soâng Danube. Trong cuoäc gaëp gôõ, hai beân cuõng ñaõ thaûo luaän veà moái quan heä giöõa Zagreb vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng Serbia, veä vieäc hoaøn traû laïi cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhöõng taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi ñaõ bò cheá ñoä coïng saûn tòch thu trong hai thaäp nieân 40 vaø 50, cuõng nhö vieäc daïy giaùo lyù trong caùc tröôøng coâng laäp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page