Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 7 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vò Giaùm Muïc duy nhaát taïi Coäng Hoøa Hoài Giaùo Iran qua ñôøi

Vò Giaùm Muïc duy nhaát taïi Coäng Hoøa Hoài Giaùo Iran qua ñôøi.

Teheran - 07.02.99. Chuùa Nhaät, muøng 7 thaùng 2/1999, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Romeo Panciroli, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Iran, ñaõ göûi veà Phuû Quoác Vuï Khanh baûn tin cho bieát: Ñöùc Cha Youhannan Semaan Issayi, Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Teheran cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo theo leã nghi Caldeo, ñaõ qua ñôøi (vaøo luùc 9:30 saùng cuøng ngaøy Chuùa Nhaät 7/02/99).

Ñöùc Cha Issayi sinh ngaøy 27 thaùng 6 naêm 1914, taïi Sanandadj, beân Iran vaø thuï phong Linh Muïc ngaøy 3 thaùng 3 naêm 1940. Ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc hieäu toøa Geropoli ngaøy 23 thaùng 6 naêm 1967 vaø taán phong ngaøy 23 thaùng 10/1967 cuøng naêm.

Vôùi tö caùch laø Giaùm Muïc phoù vôùi quyeàn keá vò, ngaøy 7 thaùng 3 naêm 1970, Ñöùc Cha Issayi leân laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Teheran cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Caldeâ. Naêm 1993, Ñöùc Cha Hanna Zora bò truïc xuaát khoûi Iran, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Issayi ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Quaûn Toøa Giaùo Chuû Ahwaz coi soùc caùc ngöôøi Coâng Giaùo Caldeâ".

Laø vò Giaùm Muïc duy nhaát ngöôøi Iran taïi Coäng Hoøa Hoài Giaùo naøy, Ñöùc Cha Issayi ñaõ cai quaûn Toång Giaùo Phaän Teheran trong nhöõng naêm raát khoù khaên; ngaøi ñöôïc kính troïng nhieàu nôi caùc anh em trong Haøng Giaùm Muïc, nôi caùc tín höõu Coâng Giaùo vaø caû nôi ngöôøi khoâng Coâng Giaùo. Ñöùc Cha Issayi ñeå laïi moät chöùng taù veà loøng trung thaønh vaø suøng kính ñoái vôùi Toøa Thaùnh vaø Ñöùc Thaùnh Cha".


Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Ñaïi Keát keâu goïi giôùi laõnh ñaïo chính trò vaø kinh teá theá giôùi haõy duøng tieàn baïc vaø quyeàn haønh ñeå phuïc vuï nhaân loaïi

Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Ñaïi Keát keâu goïi giôùi laõnh ñaïo chính trò vaø kinh teá theá giôùi haõy duøng tieàn baïc vaø quyeàn haønh ñeå phuïc vuï nhaân loaïi.

Istanbul, Thoå Nhæ Kyø [Apic 7/02/99] - Ñöùc Thöôïng Phuï Ñaïi Keát Bartholomeos, Giaùo Chuû Chính Thoáng Constantinople, keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò vaø kinh teá haõy duøng quyeàn haønh vaø tieàn baïc ñeå phuïc vuï nhaân loaïi.

Trong moät baøi phaùt bieåu taïi Dieãn Ñaøn caùc chính trò gia vaø kinh teá gia dieãn ra taïi Davos, Thuïy Só, Ñöùc Thöôïng Phuï Bartholomeos ñaõ trích daãn Taân Öôùc, caùc Trieát Gia Hy Laïp ñeå ñöa ra nhaän xeùt raèng quyeàn haønh vaø tieàn baïc caàn phaûi ñöôïc xöû duïng ñeå phuïc vuï nhaân loaïi. Noùi veà vieäc toaøn caàu hoùa, Ñöùc Thöôïng Phuï giaùo chuû Constantinople ñaõ neâu baät raèng trong baäc thang giaù trò, con nguôøi phaûi chieám ñòa vò cao hôn sinh hoaït kinh teá vaø tieán boä kinh teá chæ trôû neân höõu ích khi naøo noù giuùp thaêng tieán nhöõng giaù trò khoâng kinh teá taïo thaønh vaên hoùa cuûa con nguôøi.

Ñöùc Thöôïng Phuï Ñaïi Keát ñaùnh giaù cao moät soá khía caïnh trong söï hôïp taùc quoác teá, nhöng ngaøi cuõng keâu goïi ñeà cao caûnh giaùc tröôùc hieän töôïng toøan caàu hoùa ñang "caáu xeù" nhöõng khía caïnh khaùc cuûa vaên hoùa nhö "tö töôûng, ngheä thuaät vaø söï chieâm nieäm".


Back to Radio Veritas Asia Home Page