Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 6 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko vieáng thaêm muïc vuï taïi Colombia

Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko vieáng thaêm muïc vuï taïi Colombia.

Vatican - 06.02.99 - Töø ngaøy moàng 7 ñeán 14 thaùng 2/1999, Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc ñeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Colombia. Chuyeán ra ñi, ñaõ ñöôïc döï tính töø laâu, nay ñöôïc thöïc hieän vaøo luùc ñau khoå cho daân toäc Colombia, bò vuï ñoäng ñaát taøn phaù hoâm 23 thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, nhaát laø taïi hai tænh Quindio vaø Risaralda. Vì theá, Ñöùc Hoàng Y seõ ñem ñeán cho nguôøi daân ñòa phöông tình lieân ñôùi cuûa Giaùo Hoäi hoaøn caàu vaø cuûa theá giôùi truyeàn giaùo vaø ngaøi seõ trao taëng, nhaân danh caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo, moät soá tieàn ñeå giuùp ñôõ khaån caáp cho caùc naïn nhaân. Vuï ñoäng ñaát döõ doäi hôn caû vöøa qua taïi Colombia ñaõ gaây neân khoaûng 2,000 ngöôøi cheát vaø töøng traêm ngaøn ngöôøi maøn trôøi chieáu ñaát vaø thieät haïi vaät chaát khoâng theå öôùc tính ñuôïc. Caùc toå chöùc cuûa Nhaø Nöôùc vaø cuûa Giaùo Hoäi Colombia hieäp löïc ñeå cuøng nhau laøm giaûm bôùt nhöõng haäu quaû cuûa caûnh bi ñaùt naøy.

Trong 8 ngaøy vieáng thaêm Colombia, Ñöùc Hoàng Y Toång tröôûng Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia môøi, vaø ñeán gaëp gôõ vôùi nhieàu cô quan truyeàn giaùo vaø vieáng thaêm taïi maáy ñòa ñieåm truyeàn giaùo tröïc thuoäc Boä. Muïc tieâu cuûa chuyeán vieáng thaêm laø ñeå ñem ñeán moät söï thuùc ñaåy môùi cho vieäc coäng taùc truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi Colombia, nhaát laø cho coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng ñaàu tieân trong Ngaøn Naêm thöù ba tôùi ñaây cho nhöõng ngöôøi chöa bieát Chuùa. Cuõng vì muïc tieâu naøy, Ñöùc Hoàng Y Tomko seõ gaëp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, caùc Giaùm Ñoác giaùo phaän cuûa caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo vaø caùc ñaïi bieåu cuûa muïc vuï truyeàn giaùo, caùc Beà Treân caáp cao cuûa caùc Doøng Nam, Nöõ vaø caùc vò quaûn trò caùc laõnh thoå truyeàn giaùo. Ngaøi cuõng seõ vieáng thaêm Trung Taâm Phoái Hôïp truyeàn giaùo vaø Chuûng Vieän "San Luis Betran".


Back to Radio Veritas Asia Home Page