Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 5 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngöôøi saùng laäp phong traøo Focolare "Toå AÁm" ñöôïc Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm ôû Milano trao taëng baèng tieán só danh döï

Ngöôøi saùng laäp phong traøo Focolare "Toå AÁm" ñöôïc Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm ôû Milano trao taëng baèng tieán só danh döï.

Milano - YÙ [Apic 5/02/99] - Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm taïi Milano, YÙ ñaõ trao taëng baèng tieán só danh döï cho baø Chiara Lubich, ngöôøi saùng laäp phong traøo Focolare, Toå AÁm.

Giaùo sö Zaninelli, vieän tröôûng cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Thaùnh Taâm, noùi raèng ñaây laø laàn ñaàu tieân moät ñaïi hoïc ôû Taây AÂu trao taëng moät danh döï nhö theá cho nguôøi saùng laäp cuûa Phong Traøo Focolare, vì söï ñoùng goùp cuûa baø cho Giaùo Hoäi.

Ngoaøi ra, coù moät lyù do khaùc ñaõ khieán Ñaïi Hoïc Thaùnh Taâm trao taëng baèng tieán só danh döï cho baø Lubich: ñoù laø söï kieän moät soá sinh vieân cuûa tröôøng ñaõ vieát luaän vaên ra tröôøng veà ñieàu ñöôïc goïi laø "neàn kinh teá thoâng hieäp", voán laø moät saùng kieán cuûa phong traøo Focolare. Thaät theá, phong traøo naøy ñeà nghò neân quaûn lyù söï saûn xuaát trong xí nghieäp döïa theo nhu caàu cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo.


Khoâng coù chieâu duï tín ñoà taïi caùc tröôøng hoïc do giaùo hoäi ñieàu khieån

Khoâng coù chieâu duï tín ñoà taïi caùc tröôøng hoïc do giaùo hoäi ñieàu khieån.

(UCAN IC1958.1013 5/02/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Moät vò cöïu boä tröôûng cuûa AÁn Ñoä ñaõ baùc boû caùo buoäc cuûa phe AÁn Giaùo raèng caùc tröôøng hoïc do Giaùo Hoäi ñieàu khieån khuyeán khích caùc hoïc sinh theo ñaïo.

OÂng Madan Lal Khurana, cöïu boä tröôûng ñaëc traùch veà quoác hoäi vuï cuûa chính phuû lieân bang, cho bieát tröôùc ñaây oâng laø hoïc sinh cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc Kitoâ taïi Allahabad ôû mieàn Baéc AÁn, nhöng chöa bao giôø ñöôïc keâu goïi theo ñaïo, vaø oâng baùc boû hoaøn toaøn nhöõng caùo buoäc cuûa phe AÁn Giaùo cuõng nhö duøng lyù do treân ñaây ñeå ñoøi truïc xuaát caùc nhaø truyeàn giaùo ra khoûi AÁn Ñoä. OÂng Khurana ñaõ töø chöùc ngaøy 30/01/99 vöøa qua ñeå phaûn ñoái nhöõng vuï baïo ñoäng choáng Kitoâ giaùo xaûy ra ôû AÁn Ñoä hoài gaàn ñaây. OÂng cuõng ghi nhaän theâm raèng moät soá chính trò gia ngöôøi AÁn Giaùo cuõng theo hoïc taïi caùc tröôøng Kitoâ, thí duï nhö boä tröôûng noäi vuï cuûa AÁn Ñoä, oâng Advani.

Trong buoåi noùi chuyeän vôùi khoaûng 250 ñaïi dieän caùc nhoùm thieåu soá taïi Hoïc Vieän Xaõ Hoäi AÁn Ñoä do Doøng Teân ñieàu khieån ôû thuû ñoâ New Delhi, oâng Khurana ñaõ noùi nhö sau: "Caùc cô sôû giaùo duïc do giaùo hoäi ñieàu khieån luoân phoå bieán neàn giaùo duïc luaân lyù raát coù giaù trò vaø caàn thieát cho caùc hoïc sinh AÁn Ñoä. Ñieàu maø phe AÁn Giaùo ñöøng neân laøm laø keùo luoân caùc cô sôû giaùo duïc vaøo chính trò. OÂng Khurana cho bieát oâng töø chöùc trong chính phuû lieân bang vì oâng thaát voïng tröôùc söï kieän moät soá ngöôøi AÁn Giaùo yeâu nöôùc ñaõ hieåu sai laàm moät soá nguyeân taéc cô baûn cuûa AÁn Giaùo, cuõng nhö tröôùc söï baát löïc cuûa chính phuû ñöông caàm quyeàn trong vieäc ngaên ngöøa nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ. OÂng muoán chöùng toû qua haønh ñoäng hôn laø lôøi höùa suoâng maø thoâi.


Giaùo daân vaø giôùi treû Pakistan ñöôïc khuyeán khích tham gia caùc sinh hoaït möøng Ñaïi Naêm Thaùnh

Giaùo daân vaø giôùi treû Pakistan ñöôïc khuyeán khích tham gia caùc sinh hoaït möøng Ñaïi Naêm Thaùnh.

(UCAN PA1891.1013 5/02/99) - Pakistan (Faisalabad) - Giaùo daân noùi chung vaø cuï theå laø giôùi treû Pakistan ñöôïc khuyeán khích tham gia vaøo caùc chöông trình chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Treân ñaây laø lôøi keâu goïi ñöôïc giaùo hoäi Coâng Giaùo Pakistan göûi tôùi caùc tín höõu trong nöôùc. Vieäc gaây yù thöùc veà gaùnh naëng nôï naàn quoác teá cuûa caùc nöôùc ngheøo vaø vaän ñoäng xin tha nôï naèm trong chöông trình ñöôïc uûy ban coâng lyù vaø hoøa bình cuûa Hieäp Hoäi Beà Treân caùc Doøng Tu Pakistan chuaån bò. UÛy ban ñang môû cuoäc vaän ñoäng, ñaëc bieät nhaém vaøo giôùi treû taïi caùc giaùo xöù, cho chieán dòch xin chöõ kyù treân toaøn nöôùc, keâu goïi caùc nöôùc giaøu haõy giaûm hoaëc xoùa nôï hoaøn toaøn cho caùc nöôùc ngheøo. Rieâng taïi giaùo phaän Faisalabad, caùc ñeà taøi lieân quan tôùi Ñaïi Naêm Thaùnh ñaõ chieám haàu heát chöông trình nghò söï cuûa khoùa hoïp veà muïc vuï thöôøng nieân cuûa caùc linh muïc trieàu trong giaùo phaän, vôùi söï tham döï cuûa ñaïi dieän caùc doøng tu cuûa giaùo phaän. Cuõng nhaân dòp naøy, caùc linh muïc chaùnh xöù ñaõ loan baùo chöông trình sinh hoaït chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh taïi giaùo xöù cuûa mình, vaø keâu goïi caùc anh chò em hieän dieän taïi buoåi hoïp tham döï, hay göûi ñaïi dieän giaùo daân tôùi tham gia vaøo caùc sinh hoaït naøy.

Ñöùc Cha Joseph Coutts, Giaùm Muïc Faisalabad ñaõ ñeán tham döï khoùa hoïp naøy vaø ngaøi keâu goïi caùc tham döï vieân neân tieáp tuïc caùc coâng taùc tranh ñaáu cho Coâng Lyù, Hoøa Bình vaø Nhaân Quyeàn. Ñaây cuõng laø ñeå tieáp tuïc söù maïng cuûa vò tieàn nhieäm laø Ñöùc Coá Giaùm Muïc John Joseph, ngöôøi ñaõ heát loøng tranh ñaáu cho quyeàn cuûa ngöôøi Kitoâ thieåu soá ôû Pakistan.


Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo keâu goïi ngöôøi daân xeùt tôùi haäu quaû neáu Ñoâng Timor ñöôïc ñoäc laäp

Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo keâu goïi ngöôøi daân xeùt tôùi haäu quaû neáu Ñoâng Timor ñöôïc ñoäc laäp.

(ET1970.1013 5/02/99) - Ñoâng Timor (Los Palos) - Ngöôøi daân Ñoâng Timor phaûi thaän troïng trong vieäc suy xeùt ñeà nghò cuûa chính phuû Indonesia ñeå cho Ñoâng Timor ñöôïc ñoäc laäp.

Ngaøy 27/01/99 vöøa qua, Jakarta loan baùo laø seõ cöùu xeùt tôùi vaán ñeà trao traû quyeàn ñoäc laäp cho Ñoâng Timor neáu nhöõng ñeà nghò ñeå cho Ñoâng Timor töï trò bò ngöôøi daân taïi ñaây cuõng nhö coäng ñoàng quoác teá töø choái. Leân tieáng sau moät thaùnh leã ngaøy 31/01/99 vöøa qua taïi Los Palos, thuû phuû quaän Lautem naèm caùch Dili khoaûng 200 kiloâmeùt veà höôùng Ñoâng, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Dili keâu goïi neân bình tónh, chuaån bò vaø khoân ngoan khi phaûi ñoái phoù vôùi moät hoaøn caûnh khoù khaên, ñoù laø choïn löïa töông lai cuûa mình. Ñöùc Cha Belo noùi nhö sau: "Toâi keâu goïi taát caû daân chuùng Ñoâng Timor haõy bình tónh, ñöøng hoaûng hoát nhöng cuõng khoâng neân voäi vui möøng. Quí vò neân tieáp tuïc coâng vieäc xaây döïng gia ñình cuûa quí vò nhö bình thöôøng". Theo Ñöùc Cha Belo, vaán ñeà choïn löïa maø Jakarta ñaët ra cho ngöôøi daân Ñoâng Timor ñoøi hoûi moät söï tröôûng thaønh veà maët chính trò ñeå quyeát ñònh töông lai vónh vieãn cuûa vuøng laõnh thoå naøy. Ñöùc Cha Belo noùi tieáp nhö sau: "Trong tröôøng hôïp, ngöôøi daân quyeát ñònh soáng döôùi qui cheá töï trò ñaëc bieät, toâi hy voïng raèng quyeát ñònh naøy seõ ñöôïc mang ra aùp duïng maø khoâng moät beân naøo caûm thaáy mình laø keû thaéng hay thua cuoäc. Tuy nhieân, neáu quyeát ñònh cuûa hoï laø muoán ñoäc laäp khoûi Indonesia, thì taát caû ngöôøi daân Ñoâng Timor, khoâng ngoaïi tröø baát cöù moät ai, phaûi chaáp nhaän taát caû moïi haäu quaû phaùt sinh do quyeát ñònh naøy."

Cuõng theo Ñöùc Cha Belo, moät khi ngöôøi Ñoâng Timor choïn ñoäc laäp, thì vieäc taùch rôøi khoûi Indonesia phaûi ñöôïc tieán haønh baèng moät ñöôøng loái oân hoøa vaø daân chuû. Trong khi ñoù, ngaøi keâu goïi nhöõng ngöôøi di daân tôùi Ñoâng Timor ñöøng rôøi boû laõnh thoå naøy, bôûi vì ñaây chæ môùi laø moät ñeà nghò môùi cuûa Jakarta chöù chöa haún laø moät quyeát ñònh döùt khoaùt. Ñöùc Cha Belo cuõng ñeà nghò chính quyeàn Jakarta neân laäp töùc aùp duïng chính saùch töï trò cho Ñoâng Timor neáu ñaây thöïc söï laø ñieàu Jakarta muoán.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoàng Koâng keâu goïi toân kính ngöôøi giaø laõo

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoàng Koâng keâu goïi toân kính ngöôøi giaø laõo.

(HK1968.1013 5/02/99) - Hoàng Koâng - Trong söù ñieäp nhaân ngaøy ñaàu naêm AÂm Lòch 1999, caùc nhaø laõnh ñaïo 6 toân giaùo chính taïi Hoàng Koâng keâu goïi moïi ngöôøi haõy bieát toân kính ngöôøi giaø laõo, ñaëc bieät trong naêm 1999 naøy, laø naêm maø Lieân Hieäp Quoác ñaõ tuyeân boá laø Naêm Quoác Teá cho nhöõng ngöôøi giaø laõo. Söù ñieäp cuõng keâu goïi neân tieáp tuïc nhöõng noã löïc nhaém baûo veä moâi sinh, ñoàng thôøi baøy toû hy voïng laø cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän giôø seõ mau chaám döùt vaø Hoàng Koâng phuïc hoài söï oån ñònh vaø thònh vöôïng veà maët kinh teá-xaõ hoäi.

Söù ñieäp noùi treân do moät UÛy Ban hoãn hôïp goàm Phaät Giaùo, Coâng Giaùo, Tin Laønh, ñaïo Khoång, ñaïo Laõo vaø Hoài Giaùo, coâng boá gaàn hai tuaàn tröôùc ngaøy ñaàu naêm AÂm Lòch. Söù ñieäp ghi nhaän raèng vieäc saên soùc cho ngöôøi giaø laõo laø baøi hoïc ñaàu tieân cuûa ñaïo ñöùc, vaø ngöôøi daân Hoàng Koâng phaûi ñi tieân phong trong vieäc uûng hoä Naêm Quoác Teá daønh cho ngöôøi giaø laõo, ñeå laøm göông cho con caùi vaø caùc theá heä veà sau. Linh Muïc Edward Chau King-fun, ñaïi dieän giaùo hoäi Coâng Giaùo trong uûy ban hoãn hôïp, baøy toû caûm nghó raèng chuû ñeà veà vieäc chaêm soùc cho ngöôøi giaø laõo naøy phuø hôïp vôùi naêm 1999 naøy, ñöôïc giaùo hoäi Coâng Giaùo daønh cho Thieân Chuùa Cha. Cha Chau King-fun noùi nhö sau: "Thieân Chuùa, trong hình aûnh moät ngöôøi Cha, cuõng coù theå ñöôïc coi la moät Ngöôøi giaø. Qua vieäc saên soùc cho nhöõng ngöôøi laõo, caùc tín höõu Coâng Giaùo cuõng baøy toû söï toân kính cuûa hoï ñoái vôùi Thieân Chuùa".


Töû toäi Philippines bò haønh quyeát

Töû toäi Philippines bò haønh quyeát.

(AFP 5/02/99) - Philippines (Manila) - Sau 23 naêm, aùn töû hình ñaõ trôû laïi taïi Philippines, quoác gia coù ñoâng daân soá Coâng Giaùo nhaát ôû AÙ Chaâu.

Thöù Saùu hoâm 5/02/99, töû toäi Leo Etchegaray, 38 tuoåi, ñaõ bò mang ra haønh quyeát vaøo luùc 3 giôø chieàu. Tröôùc ñoù trong ngaøy, toái cao phaùp vieän Philippines ñaõ baùc boû ñôn xin hoaõn aùn töû hình do caùc luaät sö cuûa oâng Etchegaray noäp vaøo giôø choùt. Ñaây laø moät ngaøy buoàn cho giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines, trong nhöõng ngaøy qua ñaõ maïnh meõ vaän ñoäng ñeå xin chính phuû hoaõn aùn töû hình oâng Etchegaray. Trong giôø phuùt aùn töû hình ñöôïc thi haønh, chuoâng caùc nhaø thôø taïi thuû ñoâ Manila ñaõ ñoå leân ñeå caàu nguyeän cho linh hoàn cuûa töû toäi cuõng nhö ñeå phaûn ñoái aùn töû hình naøy. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Ñaây laø moät ngaøy buoàn. Söï soáng ñaõ bò cöôùp ñi, khoâng phaûi vì tai naïn, beänh taät, hay bôûi moät toäi phaïm, nhöng chính nhaø nöôùc ñaõ töôùc ñi quyeàn soáng cuûa moät ngöôøi".

Toái thöù Naêm (4/02/99), moät nhoùm tu só Doøng Teân ñaõ ñöôïc pheùp ñeán gaëp maët oâng Etchegaray trong nhaø tuø vaø cho bieát caùc toäi nhaân cuøng bò keát aùn töû hình nhö oâng ñaõ toå chöùc moät buoåi canh thöùc caàu nguyeän. Toång Thoáng Joseph Estrada ñaõ döùt khoaùt khoâng aân xaù cho toäi nhaân maëc duø coù nhieàu lôøi xin töø Toøa Thaùnh, Toå Chöùc Nhaân Quyeàn Quoác Teá, Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø cuûa caùc toå chöùc baûo veä söï soáng trong nöôùc. OÂng Estrada noùi aùn töû hình phaûi ñöôïc thi haønh nhö laø moät trong nhöõng phöông caùch ngaên ngöøa naïn toäi phaïm taïi Philippines. Hieän nay coù toång coäng 914 ngöôøi Philippines ñaõ bò keát aùn töû hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page