Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 4 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo Pakistan lieân ñôùi vôùi anh chò em ôû AÁn Ñoä

Caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo Pakistan lieân ñôùi vôùi anh chò em ôû AÁn Ñoä.

(UCAN PA1940.1013 4/02/99) - Pakistan (Karachi) - Ñeå toû tình lieân ñôùi vôùi ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä, caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo ôû Pakistan ñaõ toå chöùc nhöõng buoåi caàu nguyeän, xuoáng ñöôøng ñeå leân aùn nhöõng vuï baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä.

Trong buoåi leã caàu nguyeän do UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình Ñaïi Keát ñöùng ra toå chöùc taïi nhaø thôø thaùnh Patrick ôû thaønh phoá Karachi ngaøy 31/01/99 vöøa qua, anh chò em Kitoâ vaø Hoài Giaùo Pakistan ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi haõy daán thaân cho hoøa bình vaø baát baïo ñoäng ñeå chöõa laønh veát thöông cuûa caùc naïn nhaân. Linh Muïc Arnold Heredia, giaùm ñoác UÛy Ban, xin moïi ngöôøi ñöøng tranh ñaáu vôùi voõ khí cuûa con ngöôøi, nhöng vôùi lôøi caàu nguyeän, aên chay vaø hy sinh thaäp giaù. Haønh ñoäng oân hoøa naøy seõ giuùp chöõa laønh nhöõng veát thöông cuûa caùc anh chò em ôû AÁn Ñoä, ñang laø naïn nhaân cuûa söï baát coâng vaø kyø thò, ñoàng thôøi ñoù cuõng laø söù ñieäp göûi tôùi nhöõng keû ñang baùch haïi Kitoâ giaùo. Veà phaàn mình, linh muïc Archie de Souza, cha chính Toång Giaùo Phaän Karachi, cho raèng trong söï hieäp thoâng vôùi caùc anh chò em ôû AÁn Ñoä, caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø Kitoâ giaùo Pakistan cuøng chia seû moät thaùnh giaù vöôït qua caùc haøng raøo bieân giôùi, nhöng cuõng khoâng nhaém leân aùn nhöõng keû ñang baùch haïi hoï ngay chính taïi Pakistan. Caûnh giaùc veà chuû nghóa cöïc ñoan ñang trong chieàu höôùng gia taêng ôû Nam AÙ, cha Archie de Souza xaùc ñònh raèng, trong luùc ñoøi coâng lyù, ngöôøi Kitoâ cuõng nhö Hoài Giaùo khoâng neân ñeå cho tö lôïi vaø tinh thaàn beø phaùi laán vöôït chính nghóa maø hoï ñang ñaáu tranh.

OÂng Parvez Sultan, vieän tröôûng cuûa Chuûng Vieän Vieän Thaàn Hoïc Thaùnh Toma do giaùo hoäi ñieàu khieån, ñaõ ñeà caäp tôùi nhöõng thaùch ñoá maø caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá ôû AÁn Ñoä vaø Pakistan ñang phaûi ñöông ñaàu, nhöõng vuï tranh chaáp saéc toäc, phaùt sinh töø chuû nghóa cöïc ñoan. Tuy nhieân, nhöõng thaùch ñoá naøy khoâng theå trôû thaønh nguyeân nhaân ngaên caûn hoï kieân nhaãn hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi coù thieän chí, vaø ñeå thöïc hieän coâng taùc naøy, tröôùc heát caàn phaûi coù söï hieäp nhaát vaø ñoaøn keát giöõa caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá.


Tranh luaän soâi noãi taïi Thuïy Ñieån veà moät böùc aûnh trình baøy Chuùa Gieâsu nhö moät ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi

Tranh luaän soâi noãi taïi Thuïy Ñieån veà moät böùc aûnh trình baøy Chuùa Gieâsu nhö moät ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi.

Stockholm - Thuïy Ñieån [Apic 4/02/99] - Moät böùc aûnh trình baøy Chuùa Gieâsu nhö moät ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi ñang gaây ra moät cuoäc tranh caûi soâi noãi taïi Thuïy Ñieån, ngay caû trong quoác hoäi. Maëc duø ñaõ coù söï phaûn ñoái cuûa caùc daân bieåu thuoäc caùc ñaûng daân chuû Kitoâ giaùo vaø baûo thuû, chuû tòch quoác hoäi laø baø Birgitta Dalh, thuoäc ñaûng daân chuû xaõ hoäi, vaãn choáng laïi vieäc huûy boû cuoäc trieån laõm coù chuû ñeà "Naøy laø Ngöôøi" trong haønh lang cuûa Quoác Hoäi.

Nhieàu daân bieåu ñaõ leân aùn cuoäc trieån laõm cuûa nhieáp aûnh vieân Elisabeth Olson laø "loá bòch vaø khieâu khích". Daân bieåu Johnny Gylling, laõnh ñaïo nhoùm daân chuû Kitoâ giaùo, ñaõ tuyeân boá raèng cuoäc trieån laõm ñang laøm toån thöông moät caùch traàm troïng nieàm tin Kitoâ giaùo.

Cuoäc trieån laõm ñaõ khôûi söï töø naêm ngoaùi vaø dieãn ra trong nhaø thôø Chính Toøa Uppsala, truï sôû chính cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther, voán ñöôïc xem laø Quoác Giaùo taïi Thuïy Ñieån. Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo ñe doïa seõ chaám döùt caùc quan heä ñaïi keát.


Thoûa öôùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Israel

Thoûa öôùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Israel.

Roma- Tel-Aviv [Apic 4/02/99; Zenit 3/02/99] - Toøa Thaùnh vaø chính phuû Israel ñaõ chính thöùc trao ñoåi vaên kieän cuûa thoûa öôùc veà tính caùch phaùp nhaân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ ñöôïc hai beân pheâ chuaån ngaøy 10/11/1998 naêm ngoaùi. Buoåi leã trao ñoåi vaên kieän ñaõ dieãn ra taïi boä ngoaïi giao Israel hoâm 3/02/99 vöøa qua.

Caàm ñaàu phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh laø Ñöùc OÂng Celestino Migliore, Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao cuûa Toøa Thaùnh.

Vôùi thoûa öôùc naøy, chính phuû Israel thöøa nhaän tính caùch phaùp nhaân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Israel. Ñaây laø ñieàu ñaõ ñöôïc tieân lieäu trong thoûa öôùc caên baûn kyù keát ngaøy 30/12 naêm 1993. Thoûa öôùc naøy ñaõ daãn ñeán vieäc Toøa Thaùnh thöøa nhaän Israel veà maët ngoaïi giao ngaøy 15/6 naêm 1994.


Gaëp gôõ giöõa Ñöùc Hoàng Y Ratzinger vaø caùc chuû tòch uûy ban giaùo lyù Baéc Myõ vaø Ñaïi Döông Chaâu

Gaëp gôõ giöõa Ñöùc Hoàng Y Ratzinger vaø caùc chuû tòch uûy ban giaùo lyù Baéc Myõ vaø Ñaïi Döông Chaâu

Roma [Apic 4/02/99] - Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin, seõ ñeán San Francisco, Hoa Kyø ñeå gaëp gôõ vôùi caùc chuû tòch uûy ban gíao lyù caùc Hoäi Ñoàng giaùm muïc Baéc Myõ vaø Ñaïi Döông Chaâu. Cuoäc gaëp gôõ seõ keùo daøi töø ngaøy 9 ñeán 12/02/99 tôùi ñaây.

Nhöõng cuoäc gaëp gôõ nhö theá cuõng ñaõ töøng dieãn ra taïi Bogota, Colombia naêm 1984, taïi Kinshasa, Zaire naêm 1987, taïi Vienne AÙo Quoác naêm 1989, taïi Hong Kong naêm 1993 vaø taïi Mehico naêm 1996.

Cuoäc gaëp gôõ laàn naøy nhaèm muïc ñích ñaåy maïnh söï coäng taùc thöôøng xuyeân giöõa caùc uûy ban giaùo lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø boä giaùo lyù ñöùc tin. Moät söï coäng taùc nhö theá ñaõ ñöôïc qui ñònh trong Töï Saéc "Apostolos suos" ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 23/07/98 naêm vöøa qua.

Ngoaøi ra, Ñöùc Hoàng Y Ratzinger coøn thaûo luaän vôùi caùc vò chuû tòch caùc uûy ban giaùo lyù veà lôøi theà trung thaønh vôùi ñöùc tin Coâng Giaùo maø nhöõng ngöôøi thi haønh söù vuï nhaân danh Giaùo Hoäi phaûi tuyeân ñoïc, caùch rieâng caùc nhaø thaàn hoïc giaûng daïy trong caùc ñaïi hoïc Coâng Giaùo. Lôøi tuyeân theä trung thaønh naøy ñaõ ñöôïc boä giaùo lyù ñöùc tin xaùc ñònh ngaøy 30/06/98 naêm vöøa qua.

Cuoái cuøng, nhöõng thaùch ñoá cuûa phong traøo tranh ñaáu cho nöõ quyeàn vaø ñoàng tính luyeán aùi cuõng seõ laø nhöõng ñeà taøi ñöôïc ñem ra baøn thaûo trong cuoäc gaëp gôõ giöõa vò toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin vaø caùc vò chuû tòch caùc uûy ban giaùo lyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Baéc Myõ vaø Ñaïi Döông Chaâu.


Tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC

Tình traïng söùc khoûe cuûa ÑTC.

Vatican - 04.02.99 - Saùng thöù Tö 03.02.99, ÑTC xuaát hieän nôi cöûa soå phoøng laøm vieäc, ñeå chaøo thaêm vaø ban Pheùp Laønh cho caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vì ngaøi bò caûm laïnh khoâng theå tieáp kieán chung trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI ñöôïc . Tieáng noùi chöa bình thöôøng. Vaø Saùng thöù Naêm, muøng 4 thaùng 2/1999, tình hình söùc khoûe xem ra khaù hôn vaø coù theå trong moät vaøi ngaøy nöõa ÑTC seõ tieáp khaùch theo chöông trình ñaõ aán ñònh.

Thöù Baûy tôùi ñaây moàng 6 thaùng 2/1999, thöù Baåy ñaàu thaùng, trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän Giaùo Phaän Roma, seõ ñaïi dieän ÑTC chuû söï leã nghi ñoïc kinh Maân Coâi, vôùi söï tham döï cuûa nhieàu gia ñình.


Phaùi ñoaøn Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin vieáng thaêm Baéc Myõ vaø Chaâu Ñaïi Döông

Phaùi ñoaøn Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin vieáng thaêm Baéc Myõ vaø Chaâu Ñaïi Döông.

Vatican - 04.02.99 - Ngaøy muøng 9 thaùng 2/1999 tôùi ñaây phaùi ñoaøn cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, do Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng, höôùng daãn, seõ leân ñöôøng vieáng thaêm San Francisco (Hoa Kyø) , ñeå gaëp gôõ trong voøng ba ngaøy caùc vò chuû tòch caùc UÛy Ban Giaùo Lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ôû Baéc Myõ vaø Chaâu Ñaïi Döông.

Thoâng caùo cuûa Boä giaûi thích nhö sau: Saùng kieán naøy laø chính boån phaän cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin: boån phaän coå voõ vaø baûo veä ñöùc tin, vaø nhaèm tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi Haøng Giaùm Muïc ñòa phöông. Tröôùc ñaây ñaõ coù nhöõng cöôïc gaëp gôõ nhö vaäy taïi Bogotaø (thuû ñoâ Colombia) naêm 1984; taïi Kinshasa (thuû ñoâ Zaire, nay laø Coäng Hoøa Daân Chuû Congo), naêm 1987, taïi Viena (thuû ñoâ AÙo) naêm 1989; taïi Hoàng Koâng (Trung Quoác) naêm 1993 vaø taïi Guadalajara (Mexico) naêm 1996.

Thoâng caùo cuûa Boä cuõng noùi ñeán muïc ñích cuûa cuoäc gaëp gôõ: tröôùc heát ñeå bieát roõ raøng vaø gaàn guõi hôn thöïc taïi cuûa tình hình toân giaùo ôû Baéc Myõ vaø ôû Chaâu Ñaïi Döông vaø sau ñoù ñeå suy tö vôùi caùc giaùm muïc ñòa phöông. Ngoaøi ra, Cuoäc gaëp gôõ naøy cuõng nhaèm coå voõ theâm hoaït ñoäng cuûa caùc UÛy Ban Giaùo Lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø söï coäng taùc thöôøng xuyeân vaø qui cuû cuûa caùc UÛy Ban naày vôùi Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin cuûa Toøa Thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page