Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 3 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Töû toäi ngöôøi Philippines vieát thö xin ÑTC can thieäp

Töû toäi ngöôøi Philippines vieát thö xin ÑTC can thieäp.

(Inquirer 3/02/99) - Philippines (Manila) - OÂng Leo Etchegaray, ngöôøi Philippines saép bò mang ra töû hình, ñaõ vieát thö leân ÑTC Gioan Phaoloâ II xin ngaøi can thieäp cho oâng ñöôïc aân xaù.

Trong moät laù thö nhôø ngöôøi thaân chuyeån tôùi Toøa Thaùnh qua Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, oâng Etchagaray ñaõ noùi vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II nhö sau: "Cuõng nhö khi toâi quì tröôùc maët Thieân Chuùa ñeå caàu nguyeän cho linh hoàn cuûa toâi, toâi xin ñöôïc pheùp quì tröôùc maët ÑTC xin ngaøi can thieäp vôùi toång thoáng Philippines ñeå oâng cöùu xeùt laïi hoaøn caûnh cuûa toâi." Laù thö cuûa oâng Etchegaray ghi ngaøy thöù Ba 2/02/99. Tuy nhieân coù leõ laù thö naøy cuõng khoâng kòp ñeå cöùu oâng khoûi cheát. Theo chöông trình oâng Etchegaray seõ bò haønh quyeát vaøo thöù Saùu ngaøy 5/02/99. Toái Cao Phaùp Vieän ñaõ baùc boû ñôn xin hoaõn töû hình cuûa oâng, trong khi toång thoáng Joseph Estrada thì thaúng thöøng tuyeân boá laø oâng seõ khoâng aân xaù cho toäi nhaân, cho duø coù ÑTC Gioan Phaoloâ II coù tröïc tieáp can thieäp.

Lôøi tuyeân boá naøy cuûa vò toång thoáng Philippines ñaõ laøm phaät loøng giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines. Ñöùc oâng Pedro Quitorio, phaùt ngoân vieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho bieát nhö sau: "Vieäc ÑTC Gioan Phaoloâ II tröïc tieáp can thieäp xin aân xaù cho moät töû toäi chöa heà xaûy ra taïi Philippines. Dòp ÑTC ñaõ gaàn nhö tröïc tieáp leân tieáng xaûy ra daïo thaùng 12/1998 vöøa qua, sau khi Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh ñieän thoaïi cho ñaïi söù Philippines caïnh Toøa Thaùnh, ñeå chuyeån lôøi cuûa ÑTC tôùi chính phuû Philippines xin tha toäi töû hình cho oâng Etchegaray". Thöù Ba vöøa qua (2/02/99), Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, cho raèng baát cöù moät söï can thieäp naøo töø Toøa Thaùnh trong luùc naøy cuõng voâ ích, bôûi vì chính phuû Philippines ñaõ döùt khoaùt muoán töû hình oâng Etchegaray ñeå laøm göông. Tuy nhieân vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cuõng khoâng che daáu noåi söï böïc töùc khi noùi raèng, toång thoáng Estrada cuõng neân hy voïng laø khi oâng leân tieáng xin aân xaù cho nhöõng coâng daân Philippines bò keát aùn töû hình ôû nöôùc ngoaøi thì lôøi keâu goïi cuûa oâng cuõng ñöôïc ngöôøi khaùc laéng nghe. Toång Thoáng Estrada cuûa Philippines ñaõ lieân tieáp baùc boû lôøi keâu goïi cuûa Toøa Thaùnh, Lieân Hieäp AÂu Chaâu, Hoa Kyø, Canada vaø Toå Chöùc Nhaân Quyeàn Quoác Teá, xin baõi boû vieäc xöû töû oâng Etchegaray vaø luoân caû aùn töû hình.


Leã nghi trao ñoåi vaên kieän ñaõ ñöôïc pheâ chuaån giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhaø Nöôùc Israel

Leã nghi trao ñoåi vaên kieän ñaõ ñöôïc pheâ chuaån giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhaø Nöôùc Israel.

Gieârusalem - 03.02.99 - Saùng thöù Tö, moàng 3 thaùng 2, (naêm 1999), taïi Boä Ngoaïi Giao Israel ôû Gieârusalem, ñaõ coù leõ nghi trao ñoåi vaên kieän veà vieäc pheâ chuaån Thoûa Öôùc coâng nhaän tính caùch phaùp lyù cuûa caùc cô caáu Giaùo Hoäi taïi Israel (Legal Personality Agreement). Thoûa Öôùc naøy ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhaø Nöôùc Israel ngaøy moàng 10 thaùng 11 naêm 1997 taïi Truï Sôû cuûa Boä Ngoaïi Giao Israel.

Khai trieån theâm taát caû nhöõng gì ñaõ ñöôïc döï tính bôûi Thoûa Öôùc caên baûn (Fundamental Agreement ) ñöôïc kyù keát tröôùc ñaây, ngaøy 30 thaùng 2 naêm 1993 cuõng taïi Gieârusalem, Thoûa öôùc noùi treân chuaån y vieäc coâng nhaän ñaày ñuû vôùi moïi hieäu löïc daân söï, trong phaïm vi luaät phaùp Israel, (coâng nhaän) caùc phaùp nhaân, do Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thieát laäp baát cöù ôû nôi naøo treân laõnh thoå Israel, theo ñuùng Giaùo Luaät vaø trong phaïm vi luaät phaùp Israel.

Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh do Ñöùc OÂng Celestino Migliore, thöù tröôûng Ngoaïi Giao, höôùng daãn, coøn phaùi ñoaøn Chính Phuû Israel do oâng Eytan Bentsur, Toång Giaùm Ñoác Boä Ngoaïi Giao caàm ñaàu.


Nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger veà Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò

Nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger veà Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò.

Tin Roma (Apic 3/02/99): "Trieàu giaùo hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò tieáp tuïc cung caáp cho chuùng ta nhöõng baát ngôø; vaø nhöõng naêm sau cuøng naày laø nhöõng naêm heát söùc phong phuù". Ñoù laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin, trong baøi ñeà töïa cho taäp saùch baèng hình, daøy 100 trang, do nhaø xuaát baûn San Paolo vöøa phaùt haønh taïi Roma, döôùi töïa ñeà laø: "Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò, 20 naêm hieän dieän trong lòch söû".

Theo nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Ratzinger, thì Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò ñaõ trôû neân giaø ñi vaø söï ñau khoå ñaõ ghi ñaäm neùt treân göông maët ngaøi. Tuy nhieân, quanh ÑTC, ngöôøi ta vaãn coøn laéng nghe ngaøi. Vaø nôi con ngöôøi cuûa ÑTC, ngöôøi ta caûm nghieäm ñöôïc söï theå hieän cuûa maàu nhieäm Giaùo Hoäi. Khi ÑTC leân tieáng chæ cho con ngöôøi thaáy raèng söï ñau khoå coù phaåm giaù rieâng vaø coù söùc maïnh cöùu roãi, thì Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò ñaõ thaät söï hoaøn thaønh moät dòch vuï quan troïng cho con ngöôøi, trong moät xaõ hoäi ñang toân thôø tuoåi treû, vaø coá gaéng che daáu beänh hoaïn taät nguyeàn bao laâu coù theå.


Back to Radio Veritas Asia Home Page