Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 2 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hình aûnh cuûa AÁn Ñoä bò lu môø vì caùi cheát cuûa nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc

Hình aûnh cuûa AÁn Ñoä bò lu môø vì caùi cheát cuûa nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc.

(AFP 2/02/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Hình aûnh cuûa AÁn Ñoä ñaõ bò lu môø vì vuï saùt haïi nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc cuøng vôùi hai ngöôøi con trai döôùi tay nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan.

OÂng Madan Lal Khurana, cöïu boä tröôûng ñaëc traùch Quoác Hoäi vuï cuûa chính phuû AÁn Ñoä, ñaõ baøy toû caûm nghó nhö treân vaø ñoå loãi nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo cho caùc thaønh phaàn AÁn Giaùo cöïc ñoan trong ñaûng AÁn Giaùo cuûa thuû töôùng Atal Behari Vajpayee. Tuaàn tröôùc oâng Madan Khurana ñaõ töø chöùc ñeå baøy toû söï phaûn ñoái vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo ñaûng AÁn Giaùo. OÂng cuõng caùo buoäc vò chuû tòch ñaûng AÁn Giaùo laø oâng Kushabhau Thakre vì ñaõ ngaên caûn khoâng cho oâng leân tieáng trong cuoäc hoïp cuûa ñaûng naøy ñeå baøn veà nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo. Vò cöïu boä tröôûng ñaõ phaãn noä leân aùn vuï saùt haïi nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc cuøng vôùi hai ngöôøi con trai, khi oâng noùi nhö sau: "Toâi theo chuû nghóa AÁn Giaùo, moät chuû nghóa khoan nhöôïng. Toâi khoâng tin nôi caùi goïi laø taân chuû nghóa AÁn Giaùo, hay taân chuû nghóa theá tuïc. Vuï saùt haïi nhaø truyeàn giaùo ngöôøi UÙc vaø hai ngöôøi con cuûa oâng, cuõng nhö caùc vuï taán coâng khaùc, ñaõ phaù huûy uy tín cuûa AÁn Ñoä, moät nöôùc vaãn töï xöng mình laø moät quoác gia theá tuïc. Nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ ñaõ laøm lu môø hình aûnh cuûa AÁn Ñoä, cuûa ñaûng AÁn Giaùo, khoâng chæ rieâng taïi AÁn Ñoä naøy maø thoâi, nhöng luoân caû ôû nöôùc ngoaøi".

Nhaø truyeàn giaùo Graham Staines vaø hai ngöôøi con trai cuûa oâng ñaõ bò moät nhoùm ngöôøi AÁn Giaùo ñoát chaùy khi hoï ñang nguû trong moät chieác xe. Vuï naøy xaûy ra ngaøy 22/01/99 taïi bang Orissa, nôi töø 34 naêm qua, oâng Staines ñaõ laøm vieäc baùc aùi cho nhöõng ngöôøi bò beänh phong cuøi.


Beà treân caùc Doøng Tu Pakistan quan taâm veà naïn töï töû

Beà treân caùc Doøng Tu Pakistan quan taâm veà naïn töï töû.

(UCAN PA1921.1013 2/02/99) - Pakistan (Multan) - Beà Treân caùc Doøng Tu vaø nhöõng nhaø tranh ñaáu cho nhaân quyeàn taïi Pakistan ñaõ môû moät cuoäc hoäi thaûo ñeå tìm caùch ngaên chaën naïn töï töû, ñang xaûy ra haàu nhö moãi ngaøy taïi Pakistan.

Khoùa hoäi thaûo dieãn ra töø ngaøy 27-28/01/99 taïi Hoïc Vieän Muïc Vuï ôû thaønh phoá Multan thuoäc mieàn Trung Pakistan. Caùc tham döï vieân ghi nhaän laø nhöõng tröôøng hôïp töï töû ñöôïc ñaêng treân baùo, ñaëc bieät treân caùc baùo baèng tieáng Urdu, laø ngoân ngöõ chính cuûa Pakistan. Nguyeân nhaân nhöõng vuï töï töû naøy laø thaát nghieäp, khoâng haïnh phuùc trong ñôøi soáng hoân nhaân vaø baát maõn vôùi heä thoáng xaõ hoäi ôû trong nöôùc. Thaùng tröôùc, moät tôø baùo ñòa phöông ñaõ töôøng thuaät vuï töï töû cuûa moät thanh nieân bò thaát nghieäp teân laø Jahan Zeb. Thanh nieân naøy ñaõ töï thieâu ngay taïi ñòa ñieåm ngöôøi daân coù theå ñeán ñeå ñoøi coâng lyù, do chính thuû töôùng Nawaz Sharif thieát laäp. Tin noùi raèng anh Jahan töï töû sau khi caùo buoäc chính phuû laø khoâng laéng nghe nhöõng lôøi than phieàn cuûa anh. Daân chuùng taïi ñòa phöông noùi raèng, hoaøn caûnh cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo khoâng bao giôø ñöôïc göûi tôùi vaên phoøng cuûa thuû töôùng vì theá hoï luoân luoân baát maõn vôùi heä thoáng tö phaùp ôû Pakistan.

Ñeå ngaên ngöøa nhöõng tröôøng hôïp töï töû nhö treân ñaây, caùc tham döï vieân khoùa hoäi thaûo ñoàng yù laø giôùi treû caàn phaûi ñöôïc chuù yù tôùi nhieàu hôn. Cha Abid Habib, doøng Capuchin, ñaõ thuyeát trình veà nhu caàu phaûi gia taêng caùc coâng taùc xaõ hoäi ôû trong nöôùc. Trong thaùnh leã sau khoùa hoäi thaûo, caùc tham döï vieân ñaõ caàu nguyeän xin cho moïi ngöôøi bieát ñaët nieàm tin töôûng vaø hy voïng nôi Thieân Chuùa, ñoàng thôøi bieát daán thaân nhieàu hôn nöõa ñeå giuùp keû khaùc ñoái phoù vôùi nhöõng thaùch ñoá cuûa cuoäc soáng ngaøy nay.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ñöùc thaát voïng veà thuû töôùng Schroeder

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ñöùc thaát voïng veà thuû töôùng Schroeder.

Berlin [Zenit 2/02/99] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ñöùc thaát voïng veà chính phuû cuûa thuû töôùng Shroeder.

Trong thôøi gian tranh cöû, thuû töôùng Shroeder ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Giaùo Hoäi laø moät tieáng noùi raát quan troïng. Chuùng toâi seõ ñaëc bieät quan taâm ñeán laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi veà nhieàu vaán ñeà". Nhöng chæ 100 ngaøy sau khi ñaéc cöû, thuû töôùng Shroeder ñaõ nuoát nhöõng lôøi höùa heïn cuûa oâng. Nhöõng bieän phaùp vaø nhöõng lôøi tuyeân boá môùi ñaây cuûa taân thuû töôùng vaø noäi caùc cuûa oâng ñaõ khieán cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo phaûi quan ngaïi nhieàu.

Tröôùc heát, ñieàu laøm cho Giaùo Hoäi quan ngaïi nhöùt laø vieäc chính phuû loan baùo seõ hôïp thöùc hoùa cuoäc soáng chung cuûa nhöõng caëp ñoàng tính luyeán aùi. Quyeát ñònh naøy seõ haï giaûm giaù trò cuûa gia ñình voán xaây döïng treân neàn taûng cuûa hoân phoái. Ñöùc Cha Karl Lehman, Giaùm Muïc giaùo phaän Mainz, kieâm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc, sôï raèng bieän phaùp naøy laø moät böôùc nöõa trong vieäc huûy boû hoân nhaân vaø gia ñình.

Moät trong nhöõng haønh ñoäng khaùc cuûa chính phuû khieán Gíao Hoäi phaûi quan ngaïi vaø leân tieáng baùo ñoäng ñoù laø vieäc cho pheùp baùn vieân thuoác phaù thai RU 486.

Ngoaøi ra Giaùo Hoäi cuõng ñaõ leân tieáng baùo ñoäng veà vieäc chính phuû xaõ hoäi Ñöùc ñeà nghò môû caùc trung taâm ñeå chính thöùc phaân phaùt ma tuùy cho nhöõng nguôøi nghieän ngaäp.

Chæ coù moät ñeà nghò cuûa chính phuû ñöôïc Giaùo Hoäi haân hoan ñoùn nhaän ñoù laø cho nhöõng nguôøi di daân ñang sinh soáng taïi Ñöùc ñöôïc pheùp mang hai quoác tòch trong moät thôøi gian.


Caùc giaùo hoäi Anh Quoác leân aùn phim taøi lieäu veà vieäc sinh con ñuùng ngaøy ñaàu tieân cuûa thieân nieân kyû môùi

Caùc giaùo hoäi Anh Quoác leân aùn phim taøi lieäu veà vieäc sinh con ñuùng ngaøy ñaàu tieân cuûa thieân nieân kyû môùi.

(Reuters 2/02/99) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Thöù Ba hoâm 2/02/99, caùc giaùo hoäi ôû Anh Quoác ñaõ leân aùn moät ñaøi truyeàn hình veà döï tính laøm moät cuoán phim taøi lieäu noùi veà vaán ñeà sinh con ñuùng ngaøy ñaàu tieân cuûa thieân nieân kyû môùi.

Ñaøi truyeàn hình Yorkshire ñang döï tính thöïc hieän moät cuoán phim vôùi 10 caëp vôï choàng hy voïng con cuûa hoï seõ sinh ra vaøo ñuùng ngaøy ñaàu tieân cuûa thieân nieân kyû thöù ba. Moät phaùt ngoân vieân cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Anh Quoác caùo buoäc ñaøi truyeàn hình Yorkshire laø muoán haï giaûm giaù trò cuûa söï soáng con ngöôøi khi thöïc hieän cuoán phim naøy. Phaùt ngoân vieân naøy noùi nhö sau: "Ñaây laø moät söï dieãu côït ñoái vôùi giaù trò cuûa moät söï soáng. Vieäc choïn thôøi ñieåm ñeå sinh con vaø ñöa chieáu leân TV thì quaû laø ñieàu quaù loá bòch". OÂng Gavin Drake, thaønh vieân cuûa moät giaùo hoäi Tin Laønh, cuõng ñoàng yù vôùi quan ñieåm naøy cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo. OÂng noùi nhö sau: "Treû thô laø moät söï soáng vónh vieãn chöù khoâng phaûi rieâng thieân nieân kyû môùi maø thoâi" (A baby is for life, not just the millenium).

Ñaøi truyeàn hình Yorkshire ñaõ baøo chöõa cho vieäc thöïc hieän cuoán phim taøi lieäu naøy, vaø laäp luaän raèng: "Caùc ñoâi vôï choàng tham gia thöïc hieän cuoán phim seõ khoâng ñöôïc traû leä phí vaø hoï seõ ñöôïc choïn löïa raát kyõ caøng".


Toång thoáng Habibie cam keát taän duïng moïi noã löïc ñeå baét nhöõng keû xuùi giuïc noåi loaïn

Toång thoáng Habibie cam keát taän duïng moïi noã löïc ñeå baét nhöõng keû xuùi giuïc noåi loaïn.

(AFP 2/02/99) - Indonesia (Jakarta) - Indonesia seõ taän duïng moïi noã löïc ñeå tìm ra nhöõng ngöôøi ñöùng ra khích ñoäng daân chuùng, taïo neân nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhoùm toân giaùo hoài gaàn ñaây taïi nöôùc naøy.

Toång thoáng Habibie cuûa Indonesia ñaõ ñöa ra lôøi cam keát treân ñaây vôùi moät phaùi ñoaøn cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Theá Giôùi, ñang coù maët ôû Jakarta. Phaùi ñoaøn goàm caùc ñaïi dieän ñeán töø Hoàng Koâng, Philippines, Australia vaø Hoøa Lan. OÂng David Gill, ngöôøi caàm ñaàu phaùi ñoaøn cho caùc kyù giaû bieát raèng toång thoáng Habibie ñaõ ñaûm baûo vôùi hoï laø giôùi höõu traùch ñang laøm taát caû nhöõng gì coù theå ñeå tìm ra nhöõng keû chòu traùch nhieäm xuùi giuïc ngöôøi daân noåi loaïn vaø taán coâng vaøo caùc nhoùm toân giaùo.

Cho ñeán nay, chính phuû Indonesia ñaõ ñoå loãi nhöõng vuï baïo ñoäng taïi Indonesia leân nhöõng ngöôøi maø chính phuû cho laø ñaõ ñöùng ra khieâu khích taïo thaønh cuoäc baïo ñoäng giöõa hai phía Hoài Giaùo vaø Kitoâ giaùo. Toång thoáng Habibie cuõng nhö chính phuû do oâng caàm ñaàu ñaõ maïnh meõ leân aùn nhöõng noåi loaïn taïi Indonesia hoài gaàn ñaây, nhaát laø nhöõng vuï ñuïng ñoä giöõa hai phía ngöôøi Hoài Giaùo vaø Kitoâ giaùo, daãn tôùi vieäc ñoát phaù caùc nhaø thôø vaø ñeàn thôø Hoài Giaùo, cuõng nhö gaây thieät haïi to lôùn veà nhaân maïng cuõng nhö taøi saûn.


Caùc laõnh tuï toân giaùo AÁn Ñoä baùc boû caùc caùo buoäc veà vieäc duøng trôï caáp taøi chaùnh töø nöôùc ngoaøi ñeå chieâu duï tín ñoà

Caùc laõnh tuï toân giaùo AÁn Ñoä baùc boû caùc caùo buoäc veà vieäc duøng trôï caáp taøi chaùnh töø nöôùc ngoaøi ñeå chieâu duï tín ñoà.

(UCAN IA1919.1013 2/02/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Caùc laõnh tuï giaùo hoäi AÁn Ñoä ñaõ baùc boû lôøi tuyeân boá cuûa vò boä tröôûng noäi vuï nöôùc naøy raèng ña soá tieàn vieän trôï töø nöôùc ngoaøi cho giaùo hoäi ñöôïc duøng vaøo coâng taùc chieâu duï ngöôøi AÁn Ñoä theo ñaïo.

Daïo trung tuaàn thaùng Gieâng, 17/01/99 vöøa qua, oâng Lal Advani, boä tröôûng noäi vuï AÁn Ñoä, ñaõ tuyeân boá trong moät cuoäc hoïp baùo raèng, 70% toång soá ngaân quyõ trôï giuùp cuûa caùc toå chöùc göûi vaøo AÁn Ñoä, laø ñeå caùc nhaø truyeàn giaùo duøng vaøo coâng taùc truyeàn giaùo ñeå keâu chieâu duï ngöôøi AÁn Ñoä theo ñaïo. Ñöùc Cha Karam Masih, thuoäc giaùo hoäi Mieàn Baéc AÁn, ñaõ baùc boû lôøi nhaän ñònh naøy cuûa boä tröôûng Advani, ñoàng thôøi goïi ñaây laø moät chieán thuaät chaùnh trò ñeå chuyeån höôùng söï chuù yù cuûa ngöôøi daân trong nöôùc veà nhöõng vuï taán coâng vaøo ngöôøi Kitoâ, xaûy ra gaàn ñaây. Ñöùc Cha Masih ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi khoâng nhaän baát cöù khoaûn trôï caáp naøo duøng ñeå truyeàn ñaïo. Taát caû nhöõng nguoàn taøi chaùnh ñeàu ñöôïc duøng cho caùc beänh vieän vaø nhöõng coâng taùc xaõ hoäi khaùc. Moät vò Giaùm Muïc Tin Laønh ôû AÁn Ñoä ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Taát caû tieàn cuûa ñeàu ñeán töø Thieân Chuùa vaø coù theå ñöôïc duøng cho vieäc phaùt trieån con ngöôøi ôû baát cöù nôi naøo treân theá giôùi".

Taïi cuoäc hoïp baùo ngaøy 17/01/99, boä tröôûng Advani noùi raèng chæ rieâng trong quí cuoái cuøng cuûa naêm 1998, caùc toå chöùc Kitoâ ôû AÁn Ñoä ñaõ nhaän ñöôïc 140 trieäu rupee, töông ñöông khoaûng 3,3 trieäu Myõ Kim. Soá tieàn naøy naèm trong toång soá 198 trieäu rupee ñöôïc göûi töø nöôùc ngoaøi vaøo AÁn Ñoä trong naêm 1998. Caùc nöôùc aân nhaân goàm coù, Ñöùc, YÙ, Thuïy Só, Anh vaø Hoa Kyø. Veà phaàn mình oâng John Dayal, moät giaùo daân vaø laõnh tuï phong traøo tranh ñaáu cho quyeàn cuûa ngöôøi Kitoâ, thì toá caùo boä tröôûng Advani laø ñang töï oâng taïo ra moät söï lieân keát giaû taïo giöõa vaán ñeà tieàn trôï caáp cho giaùo hoäi vôùi vaán ñeà chieâu duï tín ñoà.


ÑTC khoâng tieáp khaùch. Ngaøy thöù Tö, cuõng khoâng coù buoåi tieáp kieán chung

ÑTC khoâng tieáp khaùch. Ngaøy thöù Tö, cuõng khoâng coù buoåi tieáp kieán chung.

Vatican - 02.02.99 - Baûn tin Ñaøi Vatican ngaøy 2.02.99 cho bieát: Saùng thöù Ba 2/02/99 ÑTC vaãn coøn caûm laïnh, neân khoâng coù buoåi tieáp khaùch naøo caû. Thöù Tö moàng 3.02.99, ngaøi cuõng khoâng tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI nhö chöông trình aán ñònh. Nhöng luùc 10:30 saùng thöù Tö , ÑTC ra nôi cöûa soå ñeå chaøo thaêm vaø ban Pheùp laønh cho caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. ÑTC bò caûm laïnh töø Chuùa Nhaät vaø chính ngaøi ñaõ loan baùo tröôùc khi ñoïc Kinh Truyeàn Tin: "Hoâm nay toâi hôi caûm, neân chæ noùi vaén taét thoâi". Baøi giaûng thaùnh leã cuûa ÑTC trong ngaøy caàu nguyeän cho ñôøi soáng taän hieán, luùc 17 giôø 30 chieàu thöù Ba muøng 2 thaùng 2/1999, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, do Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, Toång Tröôûng Boä caùc Tu Só ñoïc thay.


Ñaïi Chuûng Vieän môùi taïi Laøo Quoác

Ñaïi Chuûng Vieän môùi taïi Laøo Quoác.

Thakhek - 2.02.99 - Nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ Töông Lai (Avvenire), soá ra ngaøy 2.02.99 ñaõ loan tin: Ñaïi Chuûng Vieän ñaàu tieân Laøo Quoác trong Giaùo Phaän ñaïi dieän Toâng Toøa Savanakhet ñaõ döôïc khaùnh thaønh. Töø tröôùc tôùi giôø, caùc chuûng sinh Laøo quoác phaûi ra nöôùc ngoaøi hoïc, ñeå chuaån bò leân chöùc Linh Muïc. Ñaïi Chuûng Vieän môùi ñöôïc xaây caát ñeå ñaùp laïi nhöõng ñoøi hoûi cuûa boán Giaùo Phaän ñaïi dieän Toâng Toøa taïi Laøo Quoác: Luang Prabang - Pakseù - Savanakhet vaø Vientiane.

Vieäc môû chuûng vieän nhö vaäy laø daáu hieäu cho thaáy Nhaø Caàm Quyeàn Laøo Quoác khoâng gaây khoù khaên hoaëc caûn trôû hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page