Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 1 thaùng 02/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC bò caûm neân khoâng tieáp khaùch theo chöông trình aán ñònh

ÑTC bò caûm neân khoâng tieáp khaùch theo chöông trình aán ñònh.

Vatican - 01.02.99 - Saùng thöù Hai 1/02/99, tuyeân boá vôùi giôùi baùo chí, Tieán só Navarro Walls, phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, noùi: "ÑTC coù nhöõng hoäi chöùng veà caûm laïnh" vaø vì lyù do naøy, ngaøi khoâng tieáp khaùch nhö chöông trình aán ñònh". Trong giôø ñoïc kinh Truyeàn Tin Chuùa nhaät 31.01.99 vöøa qua, chính ÑTC cuõng noùi ñeán tình hình söùc khoûe cuûa ngaøi nhö sau: "Hoâm nay toâi hôi caûm laïnh vaø vì theá, toâi noùi vaén taét thoâi". Saùng thöù Hai 1/02/99, theo chöông trình, ÑTC tieáp Ban Haønh Chính thò xaõ Roma vaøo dòp Ñaàu Naêm Môùi. Nhöng buoåi tieáp kieán ñaõ bò hoaõn laïi. Trong nhöõng ngaøy naøy, taïi caû nöôùc YÙ trôøi laïnh khaùc thöôøng. Tuyeát phuû khaép nôi. Theo caùc chuyeân vieân veà khí töôïng, tình hình naøy coøn keùo daøi trong ít ngaøy nöõa.


Hai linh muïc thuoäc giaùo hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng beân Trung Quoác bò baét giöõ

Hai linh muïc thuoäc giaùo hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng beân Trung Quoác bò baét giöõ.

(AFP 1/02/99) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Coù ít nhaát laø hai linh muïc thuoäc giaùo hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng beân Trung Quoác ñaõ bò baét giöõ taïi tænh Haø Baéc.

Hoäi Cung Phaàn Mai coù truï sôû taïi Hoa Kyø ñaõ cho bieát nhö treân trong moät thoâng caùo coâng boá vaøo thöù Hai hoâm 1/02/99. Cha Pei Yunchao vaø Chen Hekun bò baét giam ngaøy 25/01/99 khi ñang hoïp maët vôùi moät soá anh em, trong soá naøy coù caû caùc chuûng sinh vaø linh muïc. Cuõng theo thoâng caùo, cha Pei Yunchao thuoäc giaùo phaän Chaùnh Ñònh vaø hieän ñang soáng taïi laøng Youton, trong khi cha Chen Hekun, 36 tuoåi thuoäc giaùo phaän Baûo Ñònh. Ñöôïc bieát cha Chen ñaõ hai laàn bò coâng an tænh Haø Baéc goïi leân thaåm vaán vaø bò ñaùnh ñaäp daõ man.

Khi ñöôïc haõng thoâng taán AFP ñieän thoaïi hoûi veà tin treân ñaây, ban toân giaùo tænh Haø Baéc noùi laø hoï khoâng bieát gì veà hai linh muïc treân ñaây vaø cuõng khoâng coù tin veà vuï baét giöõ naøy.


Ngöôøi Kitoâ thuoäc daân saéc toäc ôû AÁn Ñoä xuoáng ñöôøng phaûn ñoái nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ

Giaùo daân Kitoâ thuoäc ngöôøi saéc toäc ôû AÁn Ñoä xuoáng ñöôøng phaûn ñoái nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ.

(AFP 01/02/99, Zenith 31/01/99) - AÁn Ñoä (Guwahati) - Thöù Hai 1/02/99, khoaûng 10 ngaøn ngöôøi Kitoâ thuoäc daân saéc toäc taïi bang Mizoram beân AÁn Ñoä ñaõ xuoáng ñöôøng bieåu tình ñeå phaûn ñoái nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ do caùc thaønh phaàn AÁn Giaùo cöïc ñoan chuû möu.

Bang Mizoram coù 98% daân chuùng theo Kitoâ giaùo vaø ñaây laø moät söï bieåu loä tình hieäp nhaát vôùi caùc anh chò em Kitoâ ôû AÁn Ñoä, ñaëc bieät laø taïi nhöõng nôi xaûy ra baïo ñoäng. Taát caû caùc nhaø thôø trong bang Mizoram ñaõ treo côø ñen, trong khi taïi cuoäc xuoáng ñöôøng vaø trong nghi leã caàu nguyeän, caùc laõnh tuï Kitoâ ñaõ keâu goïi chính phuû lieân bang AÁn Ñoä haõy coù nhöõng haønh ñoäng quyeát lieät hôn ñeå ngaên ngöøa nhöõng vuï taán coâng khaùc nöõa trong töông lai. Moät laõnh tuï Kitoâ coøn ñöa ra lôøi caûnh caùo raèng, neáu New Delhi vaãn tieáp tuïc laëng thinh ñöùng ngoaøi nhìn laøn soùng baùch haïi ngöôøi Kitoâ gia taêng, thì caùc tín höõu Kitoâ taïi bang Mizoram seõ bò buoäc môû moät phong traøo ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa nhöõng ngöôøi thieåu soá.

Tröôùc ñoù vaøo hoâm thöù Saùu (29/01/99), Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic cuûa thuû ñoâ New Delhi ñaõ daãn ñaàu moät cuoäc bieåu tình ñeå phaûn ñoái laøn soùng baïo ñoäng nhaém vaøo caùc coäng ñoaøn Kitoâ vaø Hoài Giaùo. Nhöõng ngöôøi tham gia cuoäc bieåu tình ñaõ caùo buoäc chính phuû AÁn Giaùo ñöông caàm quyeàn laø ñaõ phaûn öùng vaø haønh ñoäng raát chaäm chaïp trong traùch nhieäm baûo veä nhöõng coäng ñoaøn Kitoâ bò taán coâng. Cuøng tham gia cuoäc bieåu tình naøy coù moät laõnh tuï Hoài Giaùo. Trong baøi dieãn vaên ñoïc treân truyeàn hình phaùt ñi toaøn quoác ngaøy 30/01/99 vöøa qua, kyû nieäm thöù 51 ngaøy ñaïi laõnh tuï Mahatma Gandhi cuûa AÁn Ñoä qua ñôøi, thuû töôùng Atal Vajpayee ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi thöïc thi tinh thaàn khoan nhöôïng toân giaùo. Baøi dieãn vaên cuûa oâng Vajpayee taäp trung vaøo nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä vaø goïi nhöõng vuï taán coâng naøy laø moät söï vi phaïm truyeàn thoáng vaø neàn vaên hoùa ñöôïc xaây döïng treân tinh thaàn khoan nhöôïng cuûa AÁn Ñoä. OÂng Vajpayee ñaõ aên chay trong ngaøy leã naøy nhö moät cöû chæ baøy toû söï ñau buoàn tröôùc nhöõng vuï baïo ñoäng ñang xaûy ra.

Baùo chí taïi AÁn Ñoä ñaõ goïi haønh ñoäng aên chay naøy cuûa thuû töôùng Vajpayee laø giaû doái. Trong baøi xaõ luaän, tôø India Times cho raèng neáu thuû töôùng Vajpayee thaät loøng quan taâm tôùi soá phaän cuûa ngöôøi Kitoâ thì ñuùng ra oâng phaûi töø chöùc ñeå gaùnh traùch nhieäm veà nhöõng gì xaûy ra trong thaùng vöøa qua.


Döï thaûo luaät veà qui cheá cuûa caùc Kitoâ höõu trong xaõ hoäi Ai Caäp

Döï thaûo luaät veà qui cheá cuûa caùc Kitoâ höõu trong xaõ hoäi Ai Caäp.

Cairo [Apic 1/02/99] - Ñöùc Chenouda III, giaùo chuû Giaùo Hoäi Copte taïi Alexandrie, Ai Caäp, loan baùo raèng Giaùo Hoäi naøy seõ ñeä trình leân quoác hoäi moät döï thaûo luaät veà qui cheá caù nhaân cuûa caùc tín höõu Kitoâ trong xaõ hoäi Ai Caäp.

Phaùt bieåu treân tuaàn baùo "Al Ahram Hebdo" cuûa chính phuû, Ñöùc Chenouda III cho bieát nhö sau: "Caùc vò laõnh ñaïo cuûa caùc coäng ñoàng Kitoâ taïi Ai Caäp ñaõ hoïp nhau ñeå soaïn thaûo moät döï thaûo luaät thoáng nhöùt veà qui cheá cuûa caùc tín höõu Kitoâ". Döï thaûo luaät naøy seõ ñöôïc chuyeån ñeán Boä Tö Phaùp ñeå nghieân cöùu veà phöông dieän phaùp lyù vaø sau ñoù seõ ñöôïc ñeä trình leân quoác hoäi.

Theo haõng tin SOP cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng, luaät naøy nhaém ñöa ra caùc trôû ngaïi haàu ngaên chaän caùc thuû tuïc ly dò giöõa caùc thaønh phaàn cuûa coäng ñoàng Copte. Neáu ñöôïc thoâng qua, luaät naøy seõ huûy boû keû hôû thöôøng ñöôïc caùc tín höõu lôïi duïng ñeå ly dò, ñaëc bieät baèng caùch rôøi boû Giaùo Hoäi copte ñeå gia nhaäp vaøo Giaùo Hoäi Chính Thoáng Hy Laïp, Syri hay Tin Laønh.

Ñöùc Giaùo Chuû Chenouda III coøn keâu goïi caùc ñaûng phaùi chính trò Ai Caäp haõy uûng hoä caùc öùng cöû vieân Copte trong cuoäc baàu cöû quoác hoäi saép tôùi.

Naêm 1995, ñaõ coù 70 tín höõu cuûa Giaùo Hoäi copte ra tranh cöû, nhöng khoâng ngöôøi naøo ñaéc cöû.

Soá tín höõu Kitoâ taïi Ai Caäp chieám khoaûng töø 6 ñeán 7 phaàn traêm daân soá, ña soá thuoäc Giaùo Hoäi Copte.


Back to Radio Veritas Asia Home Page