Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tình hình veà caùc nhaø truyeàn giaùo taïi Sierra Leone

Tình hình veà caùc nhaø truyeàn giaùo taïi Sierra Leone.

Vatican - 31.01.99 - Nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma, cô quan baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh, soá ra ngaøy Chuùa Nhaät 31 thaùng Gieâng 1999, nôi trang nhaát, ñaêng tin veà caùc nhaø truyeàn giaùo taïi Sierra Leone, nôi hieän ñang coù noäi chieán.

Theo nhaät baùo, cha Guglielemo Zambiasi, thuoäc Hoäi Truyeàn Giaùo Saveriano vaø ba Nöõ Tu Thöøa Sai baùc aùi cuûa Meï Teâresa bò baét laøm con tin töø ngaøy 14 thaùng Gieâng 1999, ñaõ ñöôïc töï do ngaøy 30/01/99 vöøa qua. Baùo naøy vieát tieáp: Tieác thay, hai Nöõ Tu Thöøa Sai baùc aùi khaùc cuõng bò phieán quaân baét giam, ñaõ cheát trong nhöõng ngaøy vöøa qua, coù theå bò cheát vì nhöõng vuï phaùo kích vaøo thaønh phoá Freetown. Theo haõng tin Misna, thì hai nöõ tu bò cheát laø chò Carmeline, ngöôøi Kenya, vaø chò Swewa, ngöôøi Bangladesh. Coøn nöõ tu Aloysius Maria bò gieát ngaøy 22 thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, laø nguôøi AÁn Ñoä. Ñaây laø nöõ tu thöù saùu cuûa Tu Hoäi caùc Nöõ Tu truyeàn giaùo baùc aùi cuûa Meï Teâreâsa bò saùt haïi trong gaàn moät naêm. Tröôùc ñaây coù ba nöõ tu cuûa Meï Teâreâsa ñaõ bò moät ngöôøi Hoài Giaùo quaù khích saùt haïi taïi Yemen. Cuõng trong dòp Nöõ Tu Aloysius Maria bò saùt haïi, cha Girolamo Pistoni, ngöôøi YÙ, thuoäc Tu Hoäi Saveriano, bò thöông. Cha cuõng coù teân trong danh saùch caùc ngöôøi bò phieán quaân tieâu dieät. Haõng thoâng taán Misna vieát theâm: Cho tôùi nay khoâng bieát roõ lyù do veà vieäc caùc nhaø truyeàn giaùo treân ñaây ñöôïc traû töï do: phieán quaân cho veà hay caùc ngaøi ñaõ troán thoaùt. Cuøng vôùi caùc nhaø truyeàn giaùo naøy, coù 11 ngöôøi kinh doanh AÁn Ñoä, bò phieán quaân baét giöõ, cuõng ñöôïc töï do. Ba Nöõ Tu Thöøa Sai baùc aùi ñöôïc töï do ñeàu laø nguôøi AÁn Ñoä: Nöõ Tu Suchelle, bò thöông; Nöõ Tu Jeremy Joseph bò soát naëng, caû hai ñang ñöôïc ñieàu trò taïi beänh vieän; vaø Nöõ Tu Hindu, thì khoûe maïnh. Nhaät baùo Avvenire soá ra ngaøy 31.01.99 ñaõ vieát nhö sau: 15 nhaø truyeàn giaùo bò baét coùc - ba bò gieát: Ñaây laø söï ñoùng goùp cuûa Giaùo Hoäi taïi Sierra Leone. Giaùo Hoäi taïi Sierra Leone ñaõ phaûi traû giaù raát cao: 15 nhaø truyeàn giaùo bò baét coùc, trong ñoù coù ba vò bò cheát trong khi bò giam. Nhaø truyeàn giaùo thöùù nhaát bò phieán quaân baét giam laø Cha Mario Guerra, 64 tuoåi, thuoäc tu hoäi Saveriano, ngöôøi YÙ, truyeàn giaùo trong giaùo phaän Makeni. Cha bò baét ñeâm 15 sang ngaøy16 thaùng 11 naêm1998 vaø ñöôïc töï do ngaøy 21 thaùng Gieâng 1999 vöøa qua. Cha laø ngöôøi bò giam laâu hôn caû.


Nieàm tin toân giaùo laø lieàu thuoác choáng laïi nghieän ngaäp ma tuùy

Nieàm tin toân giaùo laø lieàu thuoác choáng laïi nghieän ngaäp ma tuùy.

Madrid [Zenit 31/01/99] - Nieàm tin toân giaùo laø moät lieàu thuoác choáng laïi naïn nghieäp ngaäp ma tuùy.

Theo keát quaû cuûa moät cuoäc nghieân cöùu veà giôùi treû do Hoäi Hoàng Thaäp Töï thöïc hieän taïi moät soá nöôùc AÂu Chaâu, nieàm tin toân giaùo vaø moâi tröôøng gia ñình laønh maïnh laø nhöõng yeáu toá neàn taûng giuùp choáng laïi naïn nghieän ngaäp ma tuùy. Cuoäc nghieân cöùu cuõng cho thaáy raèng loaïi nhaïc maø giôùi treû thích nghe cuõng coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc tieâu thuï ma tuùy.

Tyû leä xöû duïng ma tuùy nôi nhöõng nguôøi khoâng coù nieàm tin toân giaùo hay khoâng thöïc haønh nieàm tin toân giaùo, cao hôn nôi nhöõng ngöôøi soáng nieàm tin toân giaùo: ñaây laø keát luaän cuûa cuoäc nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän taïi Coimbra, Boà Ñaøo Nha; Modena, YÙ; Nice, Phaùp; Utrecht Hoøa Lan vaø Palma de Mallorca, Taây Ban Nha.

Cuõng coù quan heä maät thieát giöõa vieäc xöû duïng ma tuùy vaø aâm nhaïc. Nhöõng ngöôøi nghe caùc loaïi nhaïc "Techno" vaø "Punk" xöû duïng ma tuùy nhieàu hôn nhöõng ngöôøi nghe nhaïc "Pop" vaø "Salsa".

Baùo caùo cuûa Hoäi Ñoàng kinh teá vaø xaõ hoäi, ñöôïc phoå bieán taïi Madrid, Taây Ban Nha cuõng cho thaáy moät söï kieän ñaùng lo ngaïi laø taïi thaønh phoá naøy, cöù 4 thanh nieân döôùi 18 tuoåi, coù moät nguôøi ñaõ töøng huùt thuoác phieän hay caàn sa. 44 phaàn traêm thuù nhaän ñang nghieän thuoác laù vaø 72 phaàn traêm uoáng ruôïu maïnh quaù lieàu löôïng ít nhöùt moãi thaùng moät laàn.

Naêm 1998 vöøa qua, taïi thaønh phoá naøy ñaõ coù 150 nguôøi cheát vì ma tuùy. Vôùi 6,000 naïn nhaân, thuoác laù laø nguyeân nhaân ñöùng haøng thöù ba gaây ra cheát choùc taïi thuû ñoâ Taây Ban Nha.


Back to Radio Veritas Asia Home Page