Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC boå nhieäm giaùm muïc vaø thaønh laäp giaùo tænh môùi

ÑTC boå nhieäm giaùm muïc vaø thaønh laäp giaùo tænh môùi.

Vatican - 30.01.99 - Taïi YÙ ÑTC vöøa boå nhieäm Linh muïc Salvatore Nunnari, 60 tuoåi, hieän laøm ñaïi dieän Giaùm Muïc phuï traùch veà muïc vuï trong Toång Giaùo Phaän Reggio Calabria laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Sant Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, thuoäc mieàn Nam nöôùc YÙ.

Taïi Uganda, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Martin Luluga, hieän laø Giaùm Muïc Giaùo Phaän Gulu, laøm Giaùm Muïc Giaùo Phaän Nebbi. Cuõng taïi Uganda, ÑTC boå nhieäm hai linh muïc: Christopher Kakoosa, 47 tuoåi, hieän laø Toång Ñaïi Dieän Toång Giaùo Phaän Kampala (thuû ñoâ) vaø Joseph Mygenyi Sabiiti, 45 tuoåi, hieän laø cha sôû hoï Welkomiire, laøm Giaùm Muïc Phuï Taù Toång Giaùo Phaän Kampala.

Vaãn taïi Uganda, ÑTC thaønh laäp ba Toång Giaùo Tænh môùi: Giaùo Tænh Gulu, Toång Giaùm Muïc môùi laø Ñöùc Cha John Baptist Odama, hieän laø Giaùm Muïc Giaùo Phaän Nebbi - Giaùo Tænh Mbarara; Ñöùc Cha Paul Bakyenga, hieän laø Giaùm Muïc taïi choã, ñöôïc thaêng Toång Giaùm Muïc vaø Toång Giaùo Phaän Tororo; Ñöùc Cha James Odongo, hieän ñang cai quaûn giaùo phaän, ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc.

Cuõng hoâm 30 thaùng Gieâng, ÑTC cöû Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc nhaân vieân Y Teá, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi khai maïc vaø chuû toïa Ñaïi Hoäi veà Ngaøy theá giôùi beänh nhaân laàn thöù baåy ñöôïc toå chöùc taïi Harissa beân Libano, töø moàng 8 ñeán 11 thaùng Hai 1999 tôùi ñaây. Ñoàng thôøi ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Fiorenzo Angelini, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Y Teá, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi, ñeå beá maïc Ñaïi Hoäi Harissa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page