Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thuû phaïm baén cheát Ñöùc Giaùm Muïc Jolo ôû mieàn Nam Philippines sa löôùi phaùp luaät

Thuû phaïm baén cheát Ñöùc Giaùm Muïc Jolo ôû mieàn Nam Philippines sa löôùi phaùp luaät.

(UCAN PR1908.1012 29/01/99) - Philippines (Manila) - Thöù Tö, ngaøy 27/01/99 vöøa qua, caûnh saùt taïi mieàn Nam Philippines ñaõ baét giöõ thuû phaïm gieát Ñöùc Cha Benjamin De Jesus, Giaùm Muïc Jolo. Vuï aùn naøy xaûy ra daïo naêm 1997 vaø Ñöùc Cha Benjamin laø vò Giaùm Muïc Philippines ñaàu tieân bò aùm saùt trong lòch söù giaùo hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy.

Ñöôïc bieát thuû phaïm noùi treân teân laø Mubin Mandangan, tröôùc ñaây laø moät nhaân vieân an ninh taïi vaên phoøng cuûa thoáng ñoác tænh Sulu, thuoäc mieàn Nam Philippines. Hai nhaân chöùng xaùc nhaän Mubin Mandagan laø moät trong hai ngöôøi ñaõ xaû suùng baén vaøo ngöôøi Ñöùc Cha Benjamin, tröôùc cöûa nhaø thôø chính toøa ôû Jolo, vaøo ngaøy 4/02/1997. Cho ñeán nay, giôùi höõu traùch vaãn chöa tìm ra ñöôïc ñaâu laø nguyeân nhaân daãn tôùi vieäc aùm saùt Ñöùc Cha Benjamin.


Moät toå chöùc truyeàn thoâng Coâng Giaùo cuûa Sri Lanka baûo trôï nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa TV ñoái vôùi treû em

Moät toå chöùc truyeàn thoâng Coâng Giaùo cuûa Sri Lanka baûo trôï nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa TV ñoái vôùi treû em.

(SR1818.1012 29/01/99) - Sri Lanka (Colombo) - Moät toå chöùc truyeàn thoâng Coâng Giaùo cuûa Sri Lanka ñaõ quyeát ñònh ñöùng ra baûo trôï chöông trình nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa TV ñoái vôùi treû em. Ñaây laø chöông trình nghieân cöùu ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän taïi Sri Lanka.

Hieäp Hoäi Coâng Giaùo Quoác Teá veà Truyeàn Thanh vaø Truyeàn Hình, goïi taét laø UNDA, phaân boä Sri Lanka, seõ cung caáp taøi chaùnh ñeå huaán luyeän caùc nhaân vieân ñaëc traùch cuoäc nghieân cöùu treân toaøn nöôùc. Linh Muïc Cyril Gamini Fernando, giaùm ñoác UNDA Sri Lanka cho bieát hieäp hoäi seõ coâng taùc vôùi ñôn vò nghieân cöùu thuoäc ngaønh truyeàn thoâng cuûa tröôøng ñaïi hoïc Kelaniya, naèm ôû ngoaïi oâ thuû ñoâ Colombo. Nhieàu ngöôøi tin raèng ngaønh truyeàn thoâng ñieän töû, ñaëc bieät laø truyeàn hình, ñang coù nhöõng taùc ñoäng vaø aûnh höôûng maïnh treân treû em, vaø laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu gaây neân tình traïng phaïm phaùp ôû treû em. Tuy nhieân, Sri Lanka chöa heà coù moät chöông trình nghieân cöùu qui moâ veà vaán ñeà naøy.

Muïc tieâu cuûa chöông trình nghieân cöùu laø ñeå gaây yù thöùc nôi phuï huynh, caùc nhaân vieân truyeàn thoâng xaõ hoäi. Ñoái töôïng nghieân cöùu goàm khoaûng 2,500 gia ñình soáng ôû vuøng thaønh thò cuõng nhö taïi mieàn queâ Sri Lanka, ngoaïi tröø nhöõng nôi ñang coù chieán tranh nhö mieàn Baéc vaø mieàn Ñoâng Sri Lanka.


Coäng ñoàng Emmanuel taïi Phaùp ñöôïc Toøa Thaùnh nhìn nhaän

Coäng ñoàng Emmanuel taïi Phaùp ñöôïc Toøa Thaùnh nhìn nhaän.

Paris [Apic 29/01/99] - Coäng ñoàng canh taân ñaëc suûng Thaùnh Linh Emmanuel taïi Phaùp ñaõ ñöôïc Toøa Thaùnh thöøa nhaän nhö moät "hieäp hoäi tö vaø quoác teá cuûa caùc tín höõu, thuoäc quyeàn Giaùo Hoaøng".

Phaùt sinh taïi Phaùp vaøo giöõa thaäp nieân 70 vôùi Phong Traøo canh taân ñaëc suûng Thaùnh Linh, coäng ñoàng Emmanuel ñaõ cuøng vôùi nhieàu nhoùm khaùc laøm ñaûo loän caùc thoùi quen cuûa nguôøi Coâng Giaùo. Ñöôïc gôïi höùng töø laøn soùng nguõ tuaàn cuûa Myõ vaø ñeà cao caùc ôn cuûa Thaùnh Linh, coäng ñoàng Emmanuel ñaõ ñoùng goùp nhieàu vaøo vieäc canh taân Giaùo Hoäi taïi Phaùp.

Töø 10 naêm qua, vôùi 6,000 thaønh vieân, 130 linh muïc, 110 chuûng sinh vaø coù maët taïi khoaûng 15 giaùo xöù, Coäng Ñoàng Emmanuel ñaõ ñoùng moät vai troø quan troïng giöõa loøng Giaùo Hoäi. Thaät theá, vaøo giöõa luùc ôn goïi ngaøy caøng khan hieám, coäng ñoàng naøy laø moät löïc löôïng cung caáp ôn goïi ñaùng keå.

Theo yeâu caàu cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp vaø keát hôïp vôùi chöông trình truyeàn hình "Ngaøy cuûa Chuùa", coäng ñoàng Emmanuel ñaõ toå chöùc nhieàu khoùa huaán luyeän veà phuïng vuï.


Giaùo phaùi chöùng nhaân Giehoâva taïi Phaùp môû chieán dòch phuïc hoài hình aûnh cuûa hoï

Giaùo phaùi chöùng nhaân Giehoâva taïi Phaùp môû chieán dòch phuïc hoài hình aûnh cuûa hoï.

Paris [Apic 29/01/99] - Giaùo phaùi chöùng nhaân Gieâhoâva taïi Phaùp môû chieán dòch phuïc hoài hình aûnh cuûa mình.

Döôùi töïa ñeà "hôõi ngöôøi Phaùp, nguôøi ta ñang ñaùnh löøa caùc baïn", Giaùo Phaùi naøy ñaõ cho phaùt taïi Paris 12 trieäu tôø truyeàn ñôn trong ñoù hoï toá caùo yù ñoà ñoàng hoùa hoï vôùi caùc giaùo phaùi. Môùi ñaây moät baûng baùo caùo cuûa UÛy Ban Quoác Hoäi Phaùp veà caùc giaùo phaùi ñaõ lieät keâ taát caû 172 giaùo phaùi taïi Phaùp, trong soá naøy coù caùc chöùng nhaân Gieâhoâva. Theo Ñöùc Cha Jean Vernette, chuû tòch uûy ban Giaùm Muïc ñaëc traùch veà caùc giaùo phaùi vaø caùc phong traøo toân giaùo, caùc chöùng nhaân Giehoâva khoâng phaûi laø Kitoâ höõu. Khoâng nhöõng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo maø Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ cuõng khoâng nhìn nhaän töôùc hieäu Kitoâ cuûa caùc chöùng nhaân Gieâhoâva, bôûi vì hoï khoâng tin thieân tính cuûa Chuùa Gieâsu vaø Thieân Chuùa Ba Ngoâi.

Veà maët xaõ hoäi, ñaây laø moät giaùo phaùi coù chuû tröông taùch bieät khoûi traàn theá: hoï khoâng chaáp nhaän nghóa vuï quaân söï vaø vieäc tieáp maùu.


Söù Ñieäp Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi laàn thöù 33

Söù Ñieäp Ngaøy Quoác Teá Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi laàn thöù 33.

Tin Vatican (VIS 29/01/99) Saùng thöù Saùu 29 thaùng Gieâng 1999, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ phoå bieán Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II cho ngaøy Quoác Teá Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, laàn thöù 33, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 16 thaùng 5/1999 tôùi ñaây. Söù ñieäp ñaõ ñöôïc ÑTC kyù nhaän hoâm ngaøy 24 thaùng Gieâng 1999, ngaøy leã kính Thaùnh Phanxicoâ ñeä Saleâ, quan thaày cuûa caùc nhaø baùo, vaø coù chuû ñeà laø: "Caùc Phöông Tieän Truyeàn Thoâng Ñaïi Chuùng: ngöôøi baïn ñoàng haønh vôùi nhöõng ai ñi tìm Thieân Chuùa Cha".

Chuû ñeà cuûa Söù Ñieäp ñaët ra cho chuùng ta hai caâu hoûi ñeå suy tö: caâu hoûi thöù nhaát, caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi coù theå laøm vieäc vôùi Thieân Chuùa hay choáng laïi Ngaøi? Vaø Caâu hoûi thöù hai laø: Laøm sao ñeå caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi trôû thaønh baïn ñoàng haønh vôùi nhöõng ai ñi tìm söï hieän dieän ñaày yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi soáng hoï? Noäi dung cuûa söù ñieäp caùch chung laø moät lôøi môøi goïi hy voïng. Nhöõng ai daán thaân hoaït ñoäng trong theá giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi caøng ngaøy caøng phaûi daán thaân nhieàu hôn ñeå trôï giuùp, hôn laø ngaên caûn, anh chò em ñi tìm yù nghóa cuoäc soáng. ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh trong söù ñieäp traùch nhieäm ñaëc bieät cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng phaûi laøm chöùng cho söï thaät veà söï soáng con ngöôøi, veà phaåm giaù, veà yù nghóa ñích thaät cuûa söï töï do vaø söï tuøy thuoäc laãn nhau.


Toaøn Quoác Argentina cöû haønh Ngaøy cuûa Treû Khoâng Ñöôïc Sinh Ra vaøo ngaøy 25 thaùng 3/1999 tôùi ñaây

Toaøn Quoác Argentina cöû haønh Ngaøy cuûa Treû Khoâng Ñöôïc Sinh Ra vaøo ngaøy 25 thaùng 3/1999 tôùi ñaây.

Tin BUENOS AIRES/Argentina (Zenit 29/01/999): Laàn ñaàu tieân taïi Argentina, vaøo ngaøy 25 thaùng 3/1999 tôùi ñaây, vaø do saùng kieán cuûa Toång Thoáng Argentina, Ngaøy cuûa Treû Khoâng Ñöôïc Sinh Ra (day of the Unborn), seõ ñöôïc cöû haønh toaøn quoác.

Theo OÂng Juan Jose Laprovitta, ngöôøi ñöùng ñaàu Vaên Phoøng coù traùch nhieäm toå chöùc Ngaøy cöû haønh naày, thì saùng kieán treân raát phuø hôïp vôùi nhöõng lôøi giaûng khuyeân cuûa ÑTC trong chuyeán vieáng thaêm Meâhicoâ vöøa qua, vöøa ñoàng thôøi noùi leân quan taâm cuûa Toång Thoáng Carlos Menem cuûa Argentina trong vieäc baûo veä söï soáng con ngöôøi ngay töø luùc thuï thai, vöøa ñoàng thôøi coå voõ vaø baûo veä neàn vaên hoùa cuûa söï soáng.

Nhöõng ñaïi dieän cuûa caùc toân giaùo coù maët taïi Argentina, nhö Do Thaùi Giaùo, Hoài Giaùo, caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh, vaø nhöõng thaønh vieân cuûa caùc toå chöùc trí thöùc vaø chuyeân nghieäp, ñeàu ñöôïc môøi tham döï Ngaøy cuûa Treû Khoâng Ñöôïc Sinh Ra naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page