Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thö muïc vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Angola veà tình hình trong nöôùc

Thö muïc vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Angola veà tình hình trong nöôùc.

Luanda - 28.01.99 - Hoâm thöù Naêm 28 thaùng Gieâng 1999, caùc Giaùm Muïc Angola cho coâng boá moät vaên kieän coù töïa ñeà laø "Calvario cuûa daân toäc Angola". Trong phaàn ñaàu vaên kieän, caùc Giaùm Muïc nhaéc laïi caùch maïnh meõ raèng: Giaùo Hoäi soáng giöõa ngöôøi daân, ñau khoå vôùi nguôøi daân, laø traïng sö beânh vöïc ngöôøi daân". Trong phaàn tieáp theo, caùc Giaùm Muïc neâu leân nhöõng khoå cöïc cuûa ngöôøi daân Angola ñang phaûi gaùnh chòu vì chieán tranh laïi buøng noå: Bieát bao ngöôøi phaûi cöôõng eùp boû nhaø cöûa ra ñi, ra ñi ñeán choã ñoùi khoå vaø cheát choùc; bieát bao gia ñình bò taøn phaù; bieát bao ngöôøi voâ toäi bò saùt haïi, bò ñaáu toá; bieát bao thanh nieân bò cöôõng eùp ñöa ra maët traän; bieát bao ngöôøi bò baét coùc; bieát bao phuï nöõ bò cöôõng eùp laøm ngheà maõi daâm . Caùc ngaøi keát luaän phaàn naøy baèng nhöõng lôøi cay ñaéng sau ñaây: "Trong taát caû caùc söï xaåy ra naøy, ngöôøi ñau khoå nhaát dó nhieân laø ngöôøi daân, laø daân toäc Angola". Trong phaàn keá tieáp, caùc Giaùm Muïc nhaéc laïi nhöõng lo laéng cuûa ÑTC veà tình hình bi thaûm cuûa Angola. Ngaøy moàng 3 thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, ÑTC ñaõ keâu goïi caùc vò traùch nhieäm chính trò vaø quaân söï haõy hoaït ñoäng ñeå chaám döùt caûnh bi thaûm "huynh ñeä töông taøn naøy".

Nhaéc laïi lôøi khuyeân cuûa ÑTC, caùc Giaùm Muïc ñeà nghò thieát laäp moät quaân ñoäi duy nhaát trong nöôùc, vì ñaây laø ñieàu kieän raát quan troïng ñeå ñi ñeán hoøa bình. Ñeå ñaït tôùi muïc tieâu, caùc toå chöùc quoác teá, tröôùc heát Toå Chöùc Lieân Hieäp Quoác, daán thaân trong vieäc giaûi quyeát vuï tranh chaáp taïi Angola, caàn phaûi coäng taùc tích cöïc. Trong phaàn cuoái cuøng cuûa vaên kieän, nhaéc ñeán caùc nhaø truyeàn giaùo vaø caùc toå chöùc nhaân ñaïo, caùc Giaùm Muïc yeâu caàu tieáp tuïc nhöõng coá gaéng quaûng ñaïi ñeà giuùp ñôõ ngöôøi daân trong luùc naøy. Vôùi caùc cha sôû, caùc giaùo lyù vieân, caùc vò chuû chaên Angola yeâu caàu taát caû haõy hoaït ñoäng ñeå Ngaøy quoác gia Hoøa Giaûi ñöôïc cöû haønh soát saéng vaø caùc ngaøi uûng hoä vieäc cuûng coá haønh ñoäng cuûa Phong Traøo "Pro Pace" (cho Hoøa Bình): moät phong traøo goàm caùc giaùo hoäi Kitoâ vaø caùc phong traøo chính trò khaùc trong nöôùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page