Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Beà Treân caùc Doøng Nöõ AÁn Ñoä ñoøi chính phuû baûo veä ngöôøi thieåu soá

Beà Treân caùc Doøng Nöõ AÁn Ñoä ñoøi chính phuû baûo veä ngöôøi thieåu soá.

(UCAN IA1874.1012 27/01/99) - AÁn Ñoä (Bangalore) - Beà Treân caùc Doøng Nöõ ôû AÁn Ñoä ñaõ chæ trích söï baát löïc cuûa chính phuû nöôùc naøy trong coâng taùc baûo veä ngöôøi Kitoâ thieåu soá vaø ñoàng thôøi ñaët nghi vaán veà duïng yù cuûa thuû töôùng AÁn Ñoä khi oâng keâu goïi môû moät cuoäc tranh luaän toaøn quoác veà vaán ñeà chieâu duï tín ñoà.

Trong moät kieán thö mang chöõ kyù cuûa 238 thaønh vieân thuoäc Hoäi Ñoàng Caùc Doøng Nöõ AÁn Ñoä moâ taû nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ laø moät chieán dòch coù keá hoaïch vaø heä thoáng ñeå taïo ra moät baàu khí baát an vaø sôï haõi trong caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá. Kieán thö ñöôïc göûi leân thuû töôùng, boä tröôûng noäi vuï vaø thoáng ñoác caùc bang, trong ñoù Beà Treân caùc Doøng Nöõ khaúng ñònh raèng ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä yeâu chuoäng hoøa bình vaø toân troïng luaät phaùp, ñang phuïc vuï cho quoác gia naøy vôùi söï daán thaân vaø loøng yeâu thöông. Kitoâ giaùo coù maët taïi AÁn Ñoä keå töø theá kyû ñaàu tieân vaø qua bao nhieâu theá kyû, chöa heà coù tình traïng baïo ñoäng choáng laïi caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá nhö hieän nay. Beân caïnh nhöõng ñoùng goùp quan troïng cho söï phaùt trieån quoác gia, ngöôøi Kitoâ cuõng ñoùng moät vai troø khoâng nhoû trong coâng taùc thaêng tieán söï hieäp nhaát quoác gia vaø ñoaøn keát lieân toân. Kieán thö khaúng ñònh theâm raèng ngöôøi Kitoâ luoân giöõ thaùi ñoä tha thöù vaø hoøa giaûi ngay caû vôùi nhöõng keû baùch haïi mình, vaø keâu goïi chính phuû AÁn Ñoä haõy chöùng minh uy tín cuûa mình baèng vieäc ñaûm baûo an ninh cho ngöôøi Kitoâ cuõng nhö caùc nhaø truyeàn giaùo ôû AÁn Ñoä.

Ñeå baøy toû tình lieân ñôùi vôùi caùc phuï nöõ, 238 vò ñaïi dieän cho 80 ngaøn Nöõ Tu ôû AÁn Ñoä cuõng leân aùn nhöõng vuï taán coâng treân phuï nöõ, laø moät trong nhöõng thaønh phaàn yeáu ñuoái nhaát cuûa xaõ hoäi. Kieán thö baøy toû moái quan ngaïi tröôùc tæ leä nhöõng vuï haõm hieáp vaø haï nhuïc phuï nöõ ôû AÁn Ñoä ñang ngaøy moät gia taêng tôùi möùc baùo ñoäng. Tình traïng naøy xaûy ra haàu nhö moãi ngaøy, vì theá chính phuû lieân bang cuõng nhö taïi ñòa phöông caàn phaûi coù bieän phaùp caáp thieát ñeå ñoái phoù. Lieân quan tôùi ñeà nghò cuûa thuû töôùng Vajpayee môû moät cuoäc tranh luaän veà vaán ñeà chieâu duï tín ñoà, kieán thö cho raèng ñaây khoâng phaûi laø giaûi phaùp cho nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ ñang xaûy ra taïi nhieàu nôi trong nöôùc. Hay noùi moät caùch khaùc, ñeà nghò naøy khoâng khaùc gì laø moät chieâu baøi chính trò ñeå ñaùnh laïc höôùng söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi tröôùc vaán ñeà chính, ñoàng thôøi ñeå che daáu söï thaát baïi cuûa chính phuû trong vieäc ñaûm baûo quyeàn lôïi vaø an ninh cho caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page