Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC Gioan Phaoloâ II raát ñau buoàn vì quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Philippines

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc vaø Bæ lo ngaïi veà söï tan raõ cuûa gia ñình.

Roma [Zenit 21/01/99] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc vaø Bæ lo ngaïi veà söï tan raõ cuûa gia ñình. Trong laù thö muïc vuï coù töïa ñeà "hoân nhaân vaø gia ñình trong moät xaõ hoäi laønh maïnh", ñöôïc coâng boá hoâm Chuùa Nhöït 17/01/99 vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ khaúng ñònh raèng hoân nhaân laø con ñöôøng maø phaàn ñoâng choïn löïa ñeå soáng cuoäc soáng löùa ñoâi vaø gaàn 80 phaàn traêm treû em ñöôïc lôùn leân vôùi cha meï töï nhieân cuûa chuùng. Nhöng theo caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc, nhieàu teä naïn ñang laøm baêng hoaïi gia ñình vaø xaõ hoäi nhö ly dò, haï giaûm soá sinh, soáng chung ngoaøi hoân phoái. Caùc ngaøi cuõng laáy laøm ñau buoàn ghi nhaän nhöõng teä naïn khaùc nhö baïo ñoäng trong gia ñình, laïm duïng tình duïc, ñoái xöû teä baïc vôùi phuï nöõ, treû em vaø ngay caû nguôøi giaø".

Trong nhöõng nguyeân nhaân cuûa tình traïng gia ñình ngaøy nay, thö muïc vuï cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc nhaán maïnh ñeán nhöõng baát lôïi veà maët xaõ hoäi vaø kinh teá khieán cho ñôøi soáng gia ñình trôû neân khoù khaên. Nhöõng chi tieâu caù nhaân vaø giaùo duïc con caùi ngaøy caøng gia taêng. Lôïi töùc thaáp, khaû naêng tieát kieäm cuõng haï giaûm.

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc keâu goïi caùc gia ñình haõy töï toå chöùc laáy, ñeå trao ñoåi yù kieán, khuyeán khích vaø naâng ñôõ nhau, cuõng nhö phaùt trieån nhöõng döï aùn chung".

Veà phaàn mình, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Bæ cuõng ñaõ cho phoå bieán moät taøi lieäu coù noäi dung töông töï. Trong laù thö muïc vuï môùi ñaây vôùi töïa ñeà "Choïn löïa hoân nhaân", caùc Ñöùc Giaùm Muïc Bæ leân aùn nhöõng cuoäc soáng chung ngoaøi hoân nhaân vaø nhaán maïnh raèng "taát caû nhöõng ai coøn coù traùch nhieäm ñoái vôùi phaåm chaát cuûa cuoäc soáng vaø töông lai cuûa con nguôøi trong xaõ hoäi, caàn phaûi nhôù raèng gia ñình, voán ñöôïc xaây döïng treân hoân nhaân, laø moät xaõ hoäi maãu möïc vaø laø teá baøo ñoäc nhöùt voâ nhò cuûa xaõ hoäi, caàn thieát cho söï phaùt trieån vaø tröôûng thaønh cuûa caù nhaân cuõng nhö cho söï laønh maïnh cuûa xaõ hoäi.


Tieàn Quyõ Ñaïi Keát Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa

Tieàn Quyõ Ñaïi Keát Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa.

Wahington [Zenit 21/01/99] - Moät nhoùm Ñaïi Keát Kitoâ vöøa thaønh laäp Quyõ Ñaïi Keát Kitoâ nhaèm giuùp cho caùc tín höõu Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa vuôït qua ñöôïc hoaøn caûnh cöïc kyø khoù khaên hieän nay. Chuû Tòch cuûa Quyõ Ñaïi Keát Kitoâ laø oâng Rateb Rabie, moät tín höõu Coâng Giaùo goác AÙ Raäp. Vôùi tö caùch laø thaønh vieân cuûa Hoäi Birzeit, oâng ñaõ töøng chöùng kieán söï giuùp ñôõ maø moät coäng ñoàng Hoa Kyø daønh cho 4,000 ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo cö nguï taïi laøng Birzeit, ngoaïi oâ phía Baéc Gierusalem.

Laø moät toå chöùc khoâng vuï lôïi, Quyõ Ñaïi Keát Kitoâ Thaùnh Ñòa nhaèm baûo toàn gia saûn khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa Kitoâ Giaùo taïi Thaùnh Ñòa. Ñeå giuùp duy trì söï hieän dieän cuûa caùc tín höõu Kitoâ taïi ñaây, Quyõ naøy ñeà ra muïc tieâu laø trôï giuùp taøi chính cuõng nhö uûng hoä tinh thaàn ñeå caùc tín höõu Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa coù theå vuôït qua ñöôïc nhöõng ñieàu kieän soáng khoù khaên hieän nay. Tuyeân ngoân cuûa Quyõ Ñaïi Keát Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa coù ñoaïn vieát nhö sau: "Chuùng toâi muoán thay theá thaát voïng baèng hy voïng, sôï haõi baèng an ninh vaø mieät thò baèng phaåm giaù con ngöôøi. Caùch ñaëc bieät, chuùng toâi coá gaéng taïo ñieàu kieän ñeå giuùp cho caùc tín höõu Kitoâ ôû laïi vaø coå voõ cuõng nhö giuùp ñôõ cho nhöõng ai ñaõ ra ñi ñöôïc trôû veà".

Ñeå hoaøn thaønh söù meänh treân ñaây, Quyõ Ñaïi Keát Kitoâ Thaùnh Ñòa seõ cung caáp thoâng tin ñeå giuùp cho ngöôøi Myõ hieåu ñöôïc soá phaän cuûa caùc tín höõu Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa, noái keát Thaùnh Ñòa vaø Hoa Kyø baèng caùc cuoäc haønh höông, tieáp xuùc vaø nhöùt laø baèng caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Caùch ñaëc bieät, Quyõ seõ taïo theâm coâng aên vieäc laøm vaø naâng cao ñieàu kieän soáng cuûa caùc tín höõu Kitoâ.


Tuaàn baùo cuûa giaùo phaän Hoàng Koâng cho ñaêng quaûng caùo mieãn phí

Tuaàn baùo cuûa giaùo phaän Hoàng Koâng cho ñaêng quaûng caùo mieãn phí.

(HK1848.1011 21/01/99) - Hoàng Koâng - Ñeå giuùp caùc coâng ty giaûm bôùt gaùnh naëng taøi chaùnh, tuaàn baùo Kung Pao Po cuûa giaùo phaän Hoàng Koâng cho ñaêng quaûng caùo mieãn phí ñoàng thôøi keâu goïi chính quyeàn Hoàng Koâng taïo theâm coâng aên vieäc laøm giöõa luùc tæ leä thaát nghieäp taïi ñaây leân cao nhöùt töø tröôùc tôùi nay.

UÛy ban lo cho ngöôøi thaát nghieäp cuûa Hoäi Thaùnh Vincent De Paul ñoàng yù ñöùng ra baûo trôï cho caùc coâng ty ñaêng quaûng caùo mieãn phí ñeå tìm vieäc laøm cho nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp, haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ñang keùo daøi ôû AÙ Chaâu hieän giôø. OÂng Peter Leung Shing-Kwok, chuû buùt tôø Kung Pao Po vaø laø thaønh vieân cuûa Hoäi Thaùnh Vincent De Paul cho bieát, chöông trình cho ñaêng quaûng caùo mieãn phí naøy keùo daøi töø ngaøy 10/01/99 cho ñeán 28/03/99, vaø oâng hy voïng laø qua chöông trình naøy, giaùo hoäi ñang goùp phaàn cuûa mình ñeå giuùp cho nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp ôû Hoàng Koâng. Noã löïc naøy tuy khieâm nhöôøng nhöng noù theå hieän söï quan taâm cuûa Giaùo Hoäi, ñoàng thôøi coù theå trôû thaønh maãu göông ñeå caùc toå chöùc khaùc ôû Hoàng Koâng noi theo.

Trong khi ñoù, uûy ban ñaëc traùch veà lao ñoäng cuûa giaùo phaän Hoàng Koâng ñaõ cho coâng boá keát quaû moät cuoäc thaêm doø vôùi lôøi keâu goïi chính quyeàn Hoàng Koâng haõy noã löïc taïo theâm coâng aên vieäc cuõng nhö giuùp cho nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp nhöõng khoaûn trôï caáp nhoû trong thôøi gian hoï chöa tìm ñöôïc vieäc laøm. Cuoäc thaêm doø dö luaän naøy ñöôïc thöïc hieän trong hai thaùng 11 vaø 12/1998 naêm ngoaùi. 335 ñoái töôïng ñöôïc hoûi laø nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp, trong soá naøy coù 43% laø nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp töø 3 thaùng trôû leân vaø 72% laø nhöõng ngöôøi kieám ñöôïc ñoàng löông döôùi 1,291 Myõ Kim, laø möùc löông toái thieåu cho moät ngöôøi ôû Hoàng Koâng. Baûn baùo caùo keâu goïi chính phuû phaûi ñöùng ra trôï giuùp caùc chöông trình huaán ngheä cho nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp ñeå hoï coù theâm ñieàu kieän tìm ñöôïc coâng aên vieäc laøm môùi.


Giaùm Muïc Urawa- Nhaät Baûn keâu goïi caùc tín höõu tham gia caùc chöông trình chöõa laønh nhöõng beänh taät xaõ hoäi trong naêm Thaùnh daønh cho Thieân Chuùa Cha

Giaùm Muïc Urawa- Nhaät Baûn keâu goïi caùc tín höõu tham gia caùc chöông trình chöõa laønh nhöõng beänh taät xaõ hoäi trong naêm Thaùnh daønh cho Thieân Chuùa Cha.

(UCAN JA1828.1011 21/01/99) - Nhaät Baûn (Urawa) - Trong Naêm Thaùnh daønh cho Thieân Chuùa Cha vaø ñeå chuaån bò ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, Ñöùc Cha Peter Takeo Okada, Giaùm Muïc Urawa, ñaõ keâu goïi caùc tín höõu trong giaùo phaän cuûa ngaøi tham gia caùc chöông trình chöõa laønh nhöõng beänh taät cuûa xaõ hoäi ngaøy nay.

Qua söù ñieäp Giaùng Sinh vaø naêm môùi göûi cho caùc tín höõu, Ñöùc Cha Okada xin caùc tín höõu haõy daønh moät choã cho Chuùa Gieâsu trong böõa aên toái vaøo moãi thöù Saùu, vaø daâng cuùng trò giaù cuûa böõa aên naøy ñeå daâng cuùng trong thaùnh leã ngaøy Chuùa Nhaät. Soá tieàn quyeân goùp ñöôïc seõ ñöôïc giaùo hoäi duøng vaøo caùc coâng taùc giaùo duïc vaø an sinh cho treû em ôû AÙ Chaâu. Ngoaøi ra, Ñöùc Cha Okada cuõng môøi goïi caùc tín höõu cuûa ngaøi haõy böôùc ñi theo con ñöôøng cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo, ñoàng thôøi chia xeû söù ñieäp tình yeâu cuûa Thieân Chuùa vôùi coäng ñoaøn giaùo hoäi, vôùi nhöõng ngöôøi beänh taät vaø giaø yeáu.

Giaùo Phaän Urawa naèm caùch thuû ñoâ Tokyo khoaûng 22 kiloâmeùt, laø moät giaùo phaän qui tuï ngöôøi daân thuoäc caùc quoác tòch khaùc nhau, vì theá Ñöùc Cha Okada cuõng keâu goïi moïi ngöôøi ñaøo saâu söï thoâng caûm laãn nhau vaø tieáp tuïc chia seû ñöùc tin cuûa mình qua caùc quan heä haèng ngaøy. Nieàm hy voïng cuûa vò Giaùm Muïc Urawa laø moïi ngöôøi, luoân caû giôùi treû bieát thaêng tieán tình hieäp nhaát giöõa moïi daân toäc vaø giöõa caùc quoác gia vôùi nhau. Cuõng trong söù ñieäp Ñöùc Cha Okada cho bieát theâm raèng, ñeå chuaån bò cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II keâu goïi tha nôï quoác teá cho caùc nöôùc ngheøo. Giaùo Hoäi Anh Giaùo, Phaät Giaùo, Coâng Giaùo, Tin Laønh vaø thaønh vieân caùc toå chöùc nghieäp ñoaøn ñang tham gia chieán dòch xin chöõ kyù treân khaép nöôùc Nhaät, coå voõ vieäc xoùa giaûm nôï naàn cho caùc nöôùc ngheøo. Söù ñieäp cuûa Ñöùc Cha Urawa ñöa ra lôøi keâu goïi nhö sau: "Tình yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha ñöôïc toû hieän tôùi chuùng ta qua Ñöùc Gieâsu, Ñaáng ñaõ cuøng böôùc ñi vôùi nhöõng keû toäi loãi vaø bò ñau khoå. Chuùng ta cuõng neân chia seû söï ñau khoå naøy vôùi ngöôøi khaùc".


ÑTC Gioan Phaoloâ II raát ñau buoàn vì quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II raát ñau buoàn vì quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Philippines.

(Philippines Star 21/01/99) - Philippines (Manila) - ÑTC Gioan Phaoloâ II raát ñau buoàn vì quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Philippines ruùt laïi leänh ñình hoaõn xöû töû hình toäi nhaän bò keát aùn veà toäi haõm hieáp con gaùi cuûa oâng.

Ñöùc Hoàng Y Jose Sanchez, ngöôøi Philippines vaø laø ñaëc söù cuûa ÑTC ñeán tham döï Ñaïi Hoäi veà ñeà taøi "Thieân Chuùa laø Cha" ñöôïc khai maïc taïi Manila hoâm thöù Tö vöøa qua (20/01/99). Ñöùc Hoàng Y Sanchez cho bieát trong thôøi gian gaàn ñaây, ÑTC ñaõ nhieàu laàn keâu goïi baõi boû aùn töû hình bôûi vì ngaøi tin raèng bieän phaùp tröøng phaït naøy khoâng giuùp ngaên ngöøa naïn toäi phaïm. ÑTC seõ tieáp tuïc caàu nguyeän ñeå cho nhöõng ngöôøi uûng hoä aùn töû hình ñöôïc ôn soi saùng cuõng nhö cho linh hoàn cuûa nhöõng toäi phaïm ñaõ bò töû hình. Vò ñaëc söù cuûa ÑTC ghi nhaän theâm, ñieàu ñaùng buoàn laø, Philippines, quoác gia coù ñoâng daân soá Coâng Giaùo ñöùng haøng thöù tö treân theá giôùi vaø thöù nhaát ôû AÙ Chaâu, laïi vaãn coøn aùp duïng aùn töû hình. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaãn luoân luoân giöõ vöõng laäp tröôøng choáng laïi aùn töû hình.

Theo moät nguoàn tin trong Giaùo Hoäi Philippines, caùc giôùi chöùc taïi phuû Toång Thoáng Philippines ñang daøn xeáp moät cuoäc hoäi kieán giöõa Ñöùc Hoàng Y Jose Sanchez vôùi Toång Thoáng Estrada, vaø trong dòp naøy Ñöùc Hoàng Y Sanchez seõ chuyeån tôùi Toång Thoáng Philippines caûm nghó cuûa ÑTC lieân quan tôùi aùn töû hình. Veà phaàn mình Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila cho baøy toû caûm nghó raèng quyeát ñònh xuùc tieán aùn töû hình cuûa Toái Cao Phaùp Vieän laø moät söï xuùc phaïm tôùi luaân lyù. Vò Toång Giaùm Muïc Manila noùi nhö sau: "Caùc nöôùc treân theá giôùi ñang baõi boû aùn töû hình, trong khi taïi quoác gia theo Coâng Giaùo naøy, ngöôøi ta laïi taùi laäp aùn töû hình.


Baïo ñoäng toân giaùo laïi dieãn ra taïi Indonesia

Baïo ñoäng toân giaùo laïi dieãn ra taïi Indonesia.

(AFP 21/01/99) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Naêm 21/01/99, haøng ngaøn caûnh saùt vaø binh só Indonesia ñang tuaàn haønh treân caùc ngaõ ñöôøng cuûa thaønh phoá Ambon, thuoäc mieàn Ñoâng Indonesia, nôi ñaõ dieãn ra cuoäc baïo ñoäng lieân tieáp trong hai ngaøy giöõa ngöôøi Hoài Giaùo vaø ngöôøi Kitoâ khieán cho 24 ngöôøi bò thieät maïng vaø 300 ngöôøi khaùc bò thöông.

Khoaûng 300 daân cö khaùc trong thaønh phaûi tìm laùnh naïn taïi caùc traïi lính, ña soá sôï khoâng daùm ra ñöôøng, vì e ngaïi baïo ñoäng laïi coù theå taùi dieãn. Trong khi ngoaïi kieàu cö nguï taïi ñaây ñang tìm moïi caùch ñeå di chuyeån ñi nôi khaùc. Haõng thoâng taán Antara töôøng thuaät, cuoäc baïo ñoäng xaûy ra vaøo hoâm thöù Ba (19/01/99) theo sau vuï ñuïng ñoä giöõa daân chuùng cuûa hai laøng, moät theo Hoài Giaùo vaø moät theo Kitoâ Giaùo. Coù 3 Ñeàn Thôø Hoài Giaùo vaø ba Giaùo Ñöôøng bò ñoát chaùy taïi Ambon, vaø 3 nhaø thôø khaùc ôû hai ñaûo laân caän cuõng bò ñoát chaùy sau khi baïo ñoäng lan tôùi ñaây.

Taïi thuû ñoâ Jakarta, caùc nhaø phaân tích chính trò lo ngaïi raèng vuï baïo ñoäng môùi naøy coù theå ñöôïc duøng laøm lyù do ñeå ñình hoaõn cuoäc baàu cöû ñaàu tieân keå töø khi cöïu toång thoáng Suharto töø chöùc daïo thaùng 5/1998 naêm ngoaùi. Cuoäc baàu cöû saép tôùi döï truø seõ dieãn ra vaøo thaùng 6/1999 tôùi ñaây. OÂng Kusnanto Anggoro, moät chuyeân gia veà chính trò cho haõng thoâng taán AFP bieát nhö sau: "Ñieàu duy nhöùt maø chuùng toâi bieát laø coù nhöõng baèng chöùng cho thaáy roõ raøng laø moät vaøi phe nhoùm taïi Indonesia, cuï theå laø chính phuû ñöông nhieäm vaø quaân ñoäi, seõ coù lôïi neáu cuoäc baàu cöû bò ñình hoaõn. Ngöôøi ta coù theå vieän leõ tình hình baïo ñoäng ñeå hoaõn laïi cuoäc baàu cöû". Cuõng theo oâng Anggoro, thì khoù coù theå noùi lieäu nhöõng vuï baïo ñoäng toân giaùo naøy laø do moät phe nhoùm naøo ñoù coá tình gaây ra hay khoâng. Tuy nhieân nhöõng vuï baïo ñoäng taïi Indonesia chöùng toû raèng cô cheá quoác gia ñang bò lung lay vaø moûng doøn ñeán möùc naøo, xeùt veà caû hai maët, moät maët laø giöõa caùc nhoùm saéc daân, caùc phe nhoùm vaø toân giaùo, maët kia laø giöõa ngöôøi daân vaø chính quyeàn. Töông lai cuûa Indonesia ñang bò ñe doïa vaø coøn coù theå trôû neân teä hôn hieän giôø.


ÑTC göûi ñieän vaên cho caùc Giaùm Muïc Yougosalvie

ÑTC göûi ñieän vaên cho caùc Giaùm Muïc Yougosalvie.

Vatican - 21.01.99 - Trong nhöõng ngaøy naøy, ÑTC quan taâm theo doõi nhöõng dieãn bieán bi thaûm taïi Kosovo. Thöù Tö 21/01/99, trong buoåi tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông, ÑTC keâu goïi chaám döùt tình hình lo laéng naøy. Tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm Mexico, ÑTC laïi quan taâm ñeán tình hình bi thaûm naøy, vaø göûi moät ñieän vaên cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Yougoslavie, trong ñoù ngaøi nhaéc laïi moái quan taâm ñoái vôùi moät mieàn bò thöû thaùch döõ doäi nhö vaäy. ÑTC vieát: "Ñöùng tröôùc côn khuûng hoaûng moãi ngaøy moãi gia taêng, toâi caûm thaáy boån phaän baøy toû vôùi taát caû moïi ngöôøi bò thöû thaùch bôûi nhöõng bieán coá bi thaûm môùi ñaây söï gaàn guõi cuûa toâi. Moät laàn nöõa toâi xin caùc vò traùch nhieäm veà ñôøi soáng coâng coäng haõy chaám döùt nhöõng baïo ñoäng vaø haõy tìm con ñöôøng ñoái thoaïi xaây döïng, trong toân troïng caùc quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa moãi moät con ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page