Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toå chöùc AÁn Giaùo cöïc ñoan ñoøi truïc xuaát caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác

Toå chöùc AÁn Giaùo cöïc ñoan ñoøi truïc xuaát caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác.

(AFP 20/01/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) -Thöù Tö 20/01/99, Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi ñaõ leân tieáng ñoøi truïc xuaát caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác ra khoûi AÁn Ñoä. Trong cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc kyù giaû ngoaïi quoác, oâng Vishnu Hari Dalmia, chuû tòch Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo cho raèng taøi chaùnh ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc göûi tôùi caùc nhaø truyeàn giaùo ñeå duøng vaøo vieäc chieâu duï tín ñoà, do ñoù Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo caûm thaáy coù nhu caàu thöïc hieän moät chöông trình nhaém keâu goïi caùc tín höõu theo ñaïo trôû laïi vôùi AÁn Giaùo. Tuy nhieân chöông trình naøy ñoøi hoûi phaûi coù ngaân khoaûn taøi chaùnh to lôùn maø hoäi ñoàng AÁn Giaùo khoâng coù khaû naêng cung caáp. Do ñoù, ñeå chaën ñöùng vieäc chieâu duï tín ñoà AÁn Giaùo theo ñaïo, ñieàu toát nhaát laø phaûi truïc xuaát caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác ra khoûi AÁn Ñoä. Theo oâng Vishnu Dalmia, caùc vuï baïo ñoäng xaûy ra taïi bang Gujarat choáng ngöôøi Kitoâ hoài gaàn ñaây laø phaûn öùng tröïc tieáp tröôùc nhöõng toan tính cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo muoán chieâu duï nhöõng ngöôøi saéc toäc ôû ñòa phöông theo ñaïo, vaø Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo khoâng coù dính líu tôùi nhöõng vuï taán coâng theo nhö lôøi caùo buoäc töø phía Kitoâ giaùo.

Cuõng theo oâng Vishnu Dalmia, tuy Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo hoan ngheânh caùc coâng taùc xaõ hoäi do caùc Giaùo Hoäi Kitoâ ñaûm nhieäm, nhöng chính phuû AÁn Ñoä caàn phaûi theo doõi caùc khoaûn tieàn daâng cuùng töø nöôùc ngoaøi ñöôïc göûi sang AÁn Ñoä cho caùc nhaø truyeàn giaùo. Noùi moät caùch khaùc, phe AÁn Giaùo muoán chính phuû ban haønh caùc bieän phaùp ñeå ngaên ngöøa caùc nhaø truyeàn giaùo duøng tieàn trôï caáp töø beân ngoaøi ñeå laøm coâng taùc truyeàn giaùo.


ÑTC keâu goïi chaám döùt baïo ñoäng taïi Kosovo vaø Sierra Leone

ÑTC keâu goïi chaám döùt baïo ñoäng taïi Kosovo vaø Sierra Leone.

(Reuters 20/01/99) - Vatican - Trong buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn saùng hoâm thöù Tö 20/01/99, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tha thieát keâu goïi chaám döùt tình traïng baïo ñoäng taïi Kosovo vaø Sierra Leone, cuoäc baïo ñoäng maø ngaøi cho laø ñaày tính caùch taøn baïo vaø daõ man.

ÑTC noùi nhö sau: "Chuùng ta khaån xin Thieân Chuùa vôùi ñöùc tin ñöôïc canh taân, raèng nôi naøo coù ñaày thuø gheùt, xin Thieân Chuùa mang laïi loøng thöông xoùt cuûa moät ngöôøi cha, laøm thöùc tænh löông taâm taâm cuûa nhöõng ngöôøi ñang naém giöõ vaän meänh cuûa con daân, vaø xin ngaøi ñaùnh ñoäng taâm hoàn cuûa moïi ngöôøi ñeå hoï bieát nghó ñeán hoøa bình. Giao chieán giöõa caùc phieán quaân vaø quaân ñoäi chính phuû vaãn coøn tieáp dieãn ôû thuû ñoâ Freetown cuûa Sierra Leone nôi coù hôn möôøi nhaø truyeàn giaùo ñaõ bò caùc phieán quaân baét coùc. ÑTC ñaõ ñaëc bieät nhaéc ñeán Ñöùc Cha Joseph Henry Ganda, Toång Giaùm Muïc Freetown, hieän ñang bò caùc phieán quaân baét giöõ. ÑTC keâu goïi nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm haõy traû töï do cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc cuûa Freetown vaø nhöõng nhaø truyeàn giaùo khaùc.

Trong khi ñoù, tình hình taïi Kosovo ñang trôû neân caêng thaúng vaø coù theå daãn ñeán vieäc khoái Minh Öôùc Baéc Ñaïi Taây Döông, goïi taét laø NATO, seõ duøng bieän phaùp quaân söï ñeå tröøng phaït Serbia vì ñaõ khoâng tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn trong thoûa öôùc ñình chieán ôû Kosovo. Caùc nhaø quan saùt quoác teá cho bieát caùc löïc löôïng an ninh cuûa Serbia ñaõ môû cuoäc taán coâng vaøo moät soá laøng maïc trong tænh Kosovo, nôi coù 90% daân soá laø ngöôøi goác Albanie. Coù ít nhaát laø 45 thöôøng daân ñaõ bò thieät maïng taïi moät laøng thuoäc tænh Kosovo hoài cuoái tuaàn qua.


Ñöùc giaùm muïc Freetown, Sierra Leone, keâu goïi tình lieân ñôùi cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc treân theá giôùi

Ñöùc giaùm muïc Freetown, Sierra Leone, keâu goïi tình lieân ñôùi cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc treân theá giôùi.

Freetown - Sierra Leone [Apic 20/01/99] - Ñöùc Cha Biguzzi, Giaùm Muïc Freetown, Sierra Leone, keâu goïi tình lieân ñôùi cuûa caùc Giaùm Muïc treân theá giôùi.

Trong lôøi keâu goïi gôûi ñeán caùc Giaùm Muïc treân theá giôùi, Ñöùc Cha Biguzzi vieát nhö sau: "Toâi tha thieát keâu goïi caùc Ñöùc Cha, vì tình lieân ñôùi, haõy trôï giuùp thöïc phaåm cho haøng traêm ngaøn ngöôøi lôùn vaø treû con ñang bò naïn ñoùi ñe doïa".

Ngaøi moâ taû tình hình khuûng khieáp cuûa xöù sôû nhö sau: "Ñaây laø moät ñaát nöôùc bò ñaûo loän vì moät cuoäc chieán taøn khoác ñang gieo vaõi cheát choùc vaø huûy dieät. Khoâng theå ñeám heát xaùc ngöôøi trong caùc ñöôøng phoá cuûa thuû ñoâ. Bao nhieâu gia ñình tan naùt vì baïo ñoäng vaø khuûng boá". Ñöùc Cha Biguzzi coøn noùi raèng taïi Freetown, ngöôøi ta thieáu thoán taát caû moïi söï, keå caû thuoác men.

Ñöùc Giaùm Muïc Freetown coøn keâu goïi giaûi thoaùt Ñöùc Cha Joseph Ganda vaø 11 nhaø truyeàn giaùo khaùc, bò caùc phieán quaân cuûa maët traän RUF, töùc maët traän caùch maïng thoáng nhöùt, baét coùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page