Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Trung taâm Thaùnh Maãu lôùn nhöùt taïi Phi Chaâu

Trung taâm Thaùnh Maãu lôùn nhöùt taïi Phi Chaâu.

Dassa - Zoumeù, Beùnin [Apic 18/01/99] - Moät trung taâm Thaùnh Maãu lôùn nhöùt cuûa Phi Chaâu seõ ñöôïc xaây caát trong giaùo phaän Dassa-Zoumeù, thuoäc maïn Ñoâng Nam Beùnin. Töø nhieàu naêm qua, khaùch haønh höông, töø khaép nôi trong nöôùc, cuõng nhö töø caùc nöôùc laùng gieàng nhö Niger, Nigeria, Burkina Faso vaø Togo ñaõ ñoå xoâ veà hang ñaù Arigbo ñeå caàu nguyeän vôùi Ñöùc Meï.

Trung taâm Thaùnh Maãu ñöôïc döï truø xaây caát daøi 72 thöôùc, roäng 62 thöôùc vaø cao 47 thöôùc. Theo öôùc tính, beân trong Nhaø Thôø seõ coù khoaûng 3,000 choã ngoài. Khoaûng troáng beân ngoaøi cuõng coù maùi vaø coù söùc chöùa 1,000 nguôøi. Ngoaøi ra, saân thöôïng hai beân nhaø thôø moãi beân cuõng coù khoaûng 500 choã ngoài. Cung thaùnh coù theå ñuû choã cho 50 vò ñoàng teá.

Vieân ñaù ñaàu tieân cuûa Trung Taâm Thaùnh Maãu Arigbo ñöôïc laáy töø Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Ñöùc Baø Caû ôû Roma. Ñöùc Hoàng Y Bernadin Gantin, ngöôøi Benin, Toång Tröôûng boä caùc Giaùm Muïc, laø nguôøi ñaõ cöû haønh nghi thöùc ñaët vieân ñaù ñaàu tieân daïo thaùng 10/1998 naêm vöøa qua.

Vieäc xaây caát trung taâm Thaùnh Maãu Arigbo ñöôïc taøi trôï bôûi nhieàu aân nhaân, trong ñoù coù Ñöùc Thaùnh Cha vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ.


11 nhaø truyeàn giaùo bò baét coùc taïi Sierra Leone

11 nhaø truyeàn giaùo bò baét coùc taïi Sierra Leone.

(Reuters 18/01/99) - Roma - Haõng Thoâng Taán Truyeàn Giaùo MISNA coù truï sôû taïi Roma loan tin hoâm thöù Hai (18/01/99), coù 4 linh muïc, 6 nöõ tu vaø moät tu só ñaõ bò quaân phieán loaïn baét coùc taïi Sierra Leone.

Moät nguoàn tin töø thuû ñoâ Freetown cho bieát 11 vò truyeàn giaùo noùi treân bò baét coù caùch ñaây moät tuaàn taïi quaän Kissy naèm veà phía ñoâng cuûa thuû ñoâ. Trong soá naøy coù 3 vò linh muïc vaø moät tu só ngöôøi YÙ, vò linh muïc coøn laïi ngöôøi Taây Ban Nha. Trong soá 6 nöõ tu, coù 4 chò ngöôøi AÁn Ñoä, moät ngöôøi Kenya vaø nöõ tu thöù tö coù theå laø ngöôøi Bangladesh. Thuû ñoâ Freetown ñang bò phaù huûy bôûi nhöõng traän ñuïng ñoä döõ doäi keå töø ngaøy 6/01/99 vöøa qua, giöõa phieán quaân vôùi quaân ñoäi chính phuû vaø cuûa löïc löôïng giöõ gìn hoøa bình ECOMOG töø Nigeria. Quaân phieán loaïn ñang bò ñaåy lui ra khoûi thuû ñoâ, tuy nhieân nhöõng traän giao chieán leû teû vaãn tieáp dieãn.


ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Dominicana

ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Dominicana.

Vatican - 18.01.99 - Luùc 11 giôø saùng thöù Hai, ÑTC ñaõ tieáp oâng Leonel Fernandez Reyna, Toàng Thoáng Coäng Hoøa Dominicana vaø ñoaøn tuøy tuøng.

Toång Thoáng töø Paris ñeán Roma chieàu Chuùa Nhaät 17 thaùng Gieâng 1999. Roma laø chaëng thöù ba vaø sau cuøng cuûa chuyeán coâng du Chaâu AÂu cuûa Toång Thoáng. Ngaøy 12 thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, oâng vieáng thaêm Madrid, thuû ñoâ Taây Ban Nha. Trong chuyeán vieáng thaêm Roma, oâng vaø phaùi ñoaøn seõ gaëp nhaø caàm quyeøn Coäng Hoøa YÙ vaø kyù keát moät thoûa öùôc veà coäng taùc.

Cuõng neân nhôù laïi: ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Dominicana ba laàn: laàn thöù nhaát, ngaøi tôùi thuû ñoâ Santo Domingo vaøo thaùng Gieâng naêm 1979, sau ít thaùng ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng (16.10.1978). Sau ñoù ngaøi tôùi Mexico, ñeå chuû toïa Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù ba cuûa Lieân Hoäi Ñoàng caùc Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh taïi Puebla. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm muïc vuï môû ñaàu cho caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá khaùc. Laàn thöù hai ÑTC vieáng thaêm Coäng Hoøa Dominicana vaøo thaùng 10 naêm 1984 vaø laàn thöù ba cuõng thaùng 10 naêm 1992: caû hai laàn naøy lieân heä ñeán caùc leã möøng kyû nieäm 500 naêm rao giaûng Tin Möøng taïi Chaâu Myõ Latinh.


Söù ñieäp Muøa Chay 1999 cuûa ÑTC

Söù ñieäp Muøa Chay 1999 cuûa ÑTC.

Vatican - 18.01.99 - Söù ñieäp Muøa Chay 1999 cuûa ÑTC veà ñeà taøi: "Thieân Chuùa seõ doïn moät tieäc cho caùc daân toäc", seõ ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm ("Cor Unum"), trình baøy vôùi giôùi baùo chí vaøo saùng thöù Ba 19 thaùng Gieâng, luùc 11:30 tröa, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh treân ñöôøng Hoøa Giaûi (Conciliazione). Cuøng tham döï cuoäc hoïp baùo coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Benito Cocchi, Chuû Tòch Hoäi Caritas quoác gia YÙ; Giaùm Chöùc Karel Kasteel, phoù thö kyù vaø oâng Frank J. Devane, vieân chöùc cuûa Hoäi Ñoàng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page