Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Indonesia seõ khoâng trôû thaønh moät nöôùc Hoài Giaùo

Indonesia seõ khoâng trôû thaønh moät nöôùc Hoài Giaùo.

(Reuters 17/01/98) - Hoa Kyø (New York) - Toång Thoáng Habibie cuûa Indonesia cam keát seõ choáng laïi baát cöù toan tính naøo muoán bieán Indonesia thaønh moät nöôùc Hoài Giaùo.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi tuaàn baùo Newsweek, soá ra tuaàn naøy, oâng Habibie cho bieát nhö sau: "Baát cöù ai laø Toång Thoáng cuûa Indonesia cuõng ñeàu phaûi giöõ theá naøo ñeå quoác gia naøy khoâng trôû thaønh moät quoác gia bò chi phoái bôûi toân giaùo, luoân caû bôûi Hoài Giaùo. Laø moät ngöôøi coù nieàm tin toân giaùo vaø moät nhaø trí thöùc, toâi seõ laø moät trong soá nhöõng ngöôøi ñaàu tieân choáng laïi baát cöù toan tính naøo muoán bieán Indonesia thaønh moät nöôùc Hoài Giaùo. Ngöôøi daân taïi quoác gia naøy tin nôi moät Thieân Chuùa, tuy nhieân coù nhieàu ñöôøng daãn ñeán Roma.

Toång Thoáng Habibie leân nhaäm chöùc thaùng 5/1998 naêm ngoaùi, sau khi cöïu Toång Thoáng Suharto töø chöùc. Traû lôøi caâu hoûi lieân quan tôùi oâng Suharto, Toång Thoáng Habibie traû lôøi oâng khoâng tin laø cöïu Toång Thoáng Suharto ñang ñöùng ñaøng sau nhöõng vuï baïo ñoäng giöõa caùc saéc toäc cuõng nhö giöõa hai phía Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo, hieän ñang laøm ruùng ñoäng caû nöôùc. OÂng Habibie noùi nhö sau: "Toâi khoâng tin laø oâng Suharto ñang ñöùng ñaøng sau nhöõng vuï phaù roái naøy. OÂng ta ñaõ ñoùng goùp nhieàu cho Indonesia keå töø khi quoác gia naøy tuyeân boá ñoäc laäp cho ñeán khi oâng töø chöùc. Toâi khoâng theå hình dung raèng moät ngöôøi nhö vaäy laïi phaïm nhöõng haønh vi toäi aùc".


Baùo caùo môùi veà traùch nhieäm cuûa chính phuû Guatemala trong caùc vuï saùt haïi

Baùo caùo môùi veà traùch nhieäm cuûa chính phuû Guatemala trong caùc vuï saùt haïi.

Guatemala [Apic 17/01/99]- Moät cuoäc nghieân cöùu môùi ñaây cho thaáy chính phuû Guatemala ñaõ tröïc tieáp nhuùng tay vaøo caùc vuï thaûm saùt trong 36 naêm noäi chieán. Moät baûn baùo caùo ñöôïc Toå Chöùc vì tieán boä khoa hoïc cuûa Hoa Kyø vaø Trung Taâm Quoác Teá nghieân cöùu nhaân quyeàn coâng boá hoâm 11/01/99 vöøa qua xaùc nhaän raèng trong 36 naêm noäi chieán, chính phuû Guatemala ñaõ tröïc tieáp saùt haïi 150 ngaøn ngöôøi.

Theo oâng Patrick Ball, chuyeân vieân nghieân cöùu cuûa Toå Chöùc vì tieán boä khoa hoïc cuûa Hoa Kyø, chính phuû Guatemala ñaõ tröïc tieáp ra leänh saùt haïi haøng chuïc ngaøn ngöôøi, phaàn ñoâng laø daân söï. Hoà sô cho thaáy coù khoaûng 37 ngaøn vuï aùm saùt do caùc chính phuû quaân phieät chuû tröông trong thaäp nieân 80.

Theo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, caùc nhoùm baùn quaân söï phaûi chòu traùch nhieäm veà ít nhöùt 400 vuï haønh quyeát taäp theå.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi: Ñöùc Cha Juan Gerardi, giaùm muïc phuï taù Guatemala, ñaõ bò saùt haïi ngaøy 26/04/98 naêm vöøa qua, chæ naêm ngaøy sau khi cho coâng boá baûn baùo caùo cuûa ngaøi veà nhöõng haønh ñoäng toäi aùc cuûa chính quyeàn. Coù nhieàu chæ daãn cho thaáy quaân ñoäi ñaõ nhuùng tay vaøo vuï saùt haïi naøy. Nhöng ngöôøi ta laïi caâu löu moät linh muïc maø khoâng ñöa ra baèng chöùng naøo.


Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Chaâu Myõ

Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Chaâu Myõ.

Buenos Aires [Zenit 17/01/99] - Treû em seõ chieám moät choã quan troïng trong Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Chaâu Myõ, dieãn ra taïi Parana, Argentina töø ngaøy 28/09/99 ñeán 3/10/99 naêm nay. Ban toå chöùc cho bieát: sôû dó coù söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuûa treû em trong hoäi nghò laø vì ngaøy caøng coù nhieàu nhoùm hoïat ñoäng vôùi caùc toå chöùc truyeàn giaùo thieáu nhi cuõng nhö aûnh höôûng cuûa hoï ñoái vôùi coâng taùc muïc vuï cho treû em, gia ñình vaø thaøy daïy cuûa chuùng.

Theo döï truø, trong moãi phaùi ñoaøn seõ coù töø 5 ñeán 10 em, töø 10 ñeán 14 tuoåi. Ñaïi bieåu cuûa caùc nöôùc seõ laéng nghe caùc em noùi veà söï ñoùng goùp cuûa hoï cho hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi.

Vôùi chuû ñeà "Chaâu Myõ cuøng vôùi Chuùa Kitoâ, Ñaáng laø Muoái cuûa Ñaát chuùng ta", Ñaïi Hoäi Truyeàn Giaùo Chaâu Myõ nhaèm muïc tieâu thuùc ñaåy caùc Giaùo Hoäi taïi luïc ñòa loan baùo Chuùa Kitoâ cho moïi daân toäc baèng chöùng taù, phuïc vuï vaø ñoái thoaïi. Öu tieân phuïc vuï ngöôøi ngheøo cuõng laø moät trong nhöõng chuû ñeà chính cuûa Ñaïi Hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page