Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Soá Daân Bieåu vaø Nghò Só Coâng Giaùo trong Quoác Hoäi Hoa Kyø

Soá Daân Bieåu vaø Nghò Só Coâng Giaùo trong Quoác Hoäi Hoa Kyø.

(Avvenire 16.01.99) - Washington - 16.01.99 - Sau cuoäc baàu cöû baùn phaàn thaùng 11/1998 naêm vöøa qua, trong Quoác Hoäi thöù 106 cuûa Hoa Kyø coù 153 ngöôøi Coâng Giaùo, trong soá naøy coù 25 vò taïi Thöôïng Vieän vaø 128 taïi Haï Vieän laø ngöôøi Coâng Giaùo. Trong Quoác Hoäi khoùa tröôùc, con soá caùc ñaïi dieän Coâng Giaùo laø 155 vò. Sau caùc daân bieåu vaø nghò só Coâng Giaùo, ñeán caùc daân bieåu vaø nghò só thuoäc Giaùo Hoäi Tin Laønh Baptiste coù 69 vò, vaø Giaùo Hoäi Tin Laønh Methodiste ñöùng haøng thöù ba: 59 vò.


Chöông trình muïc vuï cuûa Ñöùc taân Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lima, thuû ñoâ Peruø

Chöông trình muïc vuï cuûa Ñöùc taân Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lima, thuû ñoâ Peruø.

(Avvenire 16.01.99) - Ayacucho - 16.01.99 - Sau khi ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lima, thuû ñoâ Peruø, Ñöùc Cha Juan Luis Cipriani ñaõ gaëp giôùi baùo chí ñeå trình baøy chöông trình hoaït ñoäng muïc vuï cuûa ngaøi. Cuoäc gaëp gôõ ñaõ dieãn ra taïi Ayacuhco, truï sôû Toøa Giaùm Muïc, nôi ngaøi ñaõ laøm Giaùm Muïc trong nhieàu naêm vaø daán thaân trong vieäc chieán ñaáu choáng naïn khuûng boá vaø hoaït ñoäng cho hoøa bình.

Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin trong dòp boå nhieäm, Ñöùc Cha Cipriani ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán, vì ñaõ can ñaûm ñöùng ra laøm trung gian giöõa Chính Phuû Peruø vaø nhoùm khuûng boá Tupac Amaru, trong vuï chieám giöõ Söù Quaùn Nhaät taïi Lima vaøo cuoái naêm 1996 vaø ñaàu naêm 1997.

Trong cuoäc hoïp baùo, Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Lima baøy toû yù ñònh cuûa ngaøi laø tröïc tieáp gaëp gôõ vôùi caùc thöïc taïi cuûa caùc giaùo xöù vaø caùc khu vöïc ngheøo naøn nhaát cuûa Thuû Ñoâ, ñeå bieát roõ vaø hieåu nhieàu hôn nhöõng lo laéng cuûa ngöôøi daân vaø sau ñoù ñeå ñöa ra nhöõng hoaït ñoäng cuï theå veà tình lieân ñôùi. Ñoái vôùi phong traøo khuûng boá, Ñöùc Cha Cipriani nhaéc laïi: Caàn phaûi daán thaân nhieàu trong vieäc hoøa giaûi, ñaõ ñöôïc khôûi söï töø maáy naêm nay. Ñöùc Cha Cipriani ñaõ phaûi soáng trong hoaøn caûnh gaëp gôõ vôùi nhöõng ngöôøi khuûng boá vaø ngaøi bò nhieàu ñe doïa, nhöng vaãn ñoái thoaïi vôùi hoï trong suoát thôøi laøm Giaùm Muïc taïi Aycucho.


Back to Radio Veritas Asia Home Page