Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc giaùo lyù vieân phaûi uoán naén ñôøi soáng ñaïo cuûa hoïc sinh

Caùc giaùo lyù vieân phaûi uoán naén ñôøi soáng ñaïo cuûa hoïc sinh.

(UCAN IJ1781.1010 15/01/99) - Indonesia (Jakarta) - Ñöùc Hoàng Y Julius Darmaatmadja, Toång Giaùm Muïc Jakarta, keâu goïi caùc giaùo vieân Coâng Giaùo vaø giaùo lyù vieân trong Toång Giaùo Phaän haõy vöôït xa hôn chöông trình cuûa hoïc ñöôøng ñeå uoán naén ñôøi soáng ñaïo cuûa caùc hoïc sinh.

Ngaøy 9/01/99 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Darmaatmadja ñaõ môû moät böõa tieäc cho khoaûng 600 giaùo vieân vaø giaùo lyù vieân. Ñaây laø moät saùng kieán môùi cuûa ngaøi nhaém khích leä hoï haõy tieáp tuïc ngheà nghieäp cuûa mình maø khoâng phaûi sôï haõi. Leân tieáng trong dòp naøy, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Jakarta khuyeân hoï raèng beân caïnh vieäc giaûng daïy caùc moân hoïc cuûa nhaø tröôøng, caùc em hoïc sinh cuõng caàn ñöôïc khuyeán khích sieâng naêng caàu nguyeän, hoïc hoûi Kinh Thaùnh vaø soáng caùc giaù trò Kitoâ trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Ngaøi noùi nhö sau: "Trong tö caùch laø giaùo vieân Coâng Giaùo, anh chò em phaûi kieán taïo nhöõng ñoäng löïc maïnh cho caùc em hoïc sinh. Trong cuoäc khuûng hoaûng hieän nay, anh chò em laø ngöôøi höôùng daãn caùc em hoïc sinh ñaït ñöôïc haïnh kieåm toát.

Thay maët caùc anh chò em ñoàng nghieäp, baø Roberta Purwati, ngöôøi ñieàu hôïp caùc giaùo vieân daïy moân toân giaùo ôû tröôøng coâng, baøy toû caûm nghó raèng, vieäc vun troàng giaù trò Kitoâ nôi caùc em hoïc sinh ñoøi hoûi khoâng chæ söï taän taâm cuûa giaùo vieân maø thoâi, nhöng lôøi khuyeân cuûa hoï chæ coù taùc ñoäng tieâu cöïc treân caùc em, khi chính caùc giaùo vieân bieát neâu göông toát cho caùc em. Baø Purwati ghi nhaän hai yeáu toá khieán cho vieäc vun troàng giaù trò Kitoâ cho caùc em hoïc sinh trôû neân khoù khaên, thöù nhöùt laø do tình traïng thieáu huït giaùo vieân vaø thöù hai giôø hoïc moân toân giaùo trong tröôøng hoïc quaù ít. Baø ñöa ra ñeà nghò laø caùc cha xöù neân toå chöùc caùc khoùa hoïc huaán luyeän ñaëc bieät cho caùc em hoïc sinh.


Hai nhaø truyeàn giaùo ngöôøi YÙ ñöôïc traû töï do, Toång Giaùm Muïc Freetown bò baét laøm con tin

Hai nhaø truyeàn giaùo ngöôøi YÙ ñöôïc traû töï do, Toång Giaùm Muïc Freetown bò baét laøm con tin.

(AFP 13-14-15/01/99) - Roma - Thöù Naêm 15/01/99, haõng thoâng taán truyeàn giaùo MISNA cho bieát Ñöùc Cha Joseph Henry Ganda, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Freetown cuûa Sierra Leone ñaõ bò caùc phieán quaân baét laøm con tin.

Baûn tin cuûa MISNA khoâng noùi roõ chi tieát veà ngaøy giôø xaûy ra vuï baét giöõ naøy, nhöng theo caùc nguoàn tin töø Sierra Leone thì vaøo hoâm thöù Ba 12/01/99 hay thöù Tö 13/01/99 caùc phieán quaân ñang coù maët taïi thuû ñoâ ñaõ ñeán nôi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ganda truù nguï vaø yeâu caàu ngaøi ñi theo hoï. Hieän giôø thì giaùo hoäi Coâng Giaùo ñòa phöông ñang lieân laïc vôùi caùc phieán quaân vaø ñöôïc nhöõng ngöôøi caàm giöõ vò Toång Giaùm Muïc höùa laø hoï seõ ñeå cho ngaøi ñöôïc gaëp Ñöùc Cha Giorgio Biguzzi, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sierra Leone.

Tröôùc ñoù, caùc phieán quaân ñaõ traû töï do cho hai nhaø truyeàn giaùo ngöôøi YÙ sau khi töôûng laàm hai vò laø nhöõng ngöôøi lính ñöôïc chính phuû thueâ möôùn ñeå choáng laïi löïc löôïng phieán quaân. Ngoaøi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ganda, moät vò linh muïc khaùc laø cha Mario Guerra vaãn coøn ñang bò caùc phieán quaân giam giöõ. Cha Mario Guerra bò baét töø daïo thaùng 11/1998 naêm ngoaùi.


Vò thaåm phaùn, ñaëc traùch xöû vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, ñaõ töø chöùc

Vò thaåm phaùn, ñaëc traùch xöû vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, ñaõ töø chöùc.

(AFP 15/01/99) - Guatemala (Thuû ñoâ Guatemala)-Vò thaåm phaùn, ñaëc traùch xöû vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùm Muïc Guatemala, ñaõ töø chöùc vaøo hoâm thöù Saùu 15/01/99 vieän leõ laø coù nhieàu ngöôøi ñang ñaët nghi vaán veà tính caùch "khoâng thieân vò" cuûa oâng.

Trong thö xin töø chöùc, thaåm phaùn Isaias Figueroa noùi raèng oâng khoâng theå tieáp tuïc giöõ gheá thaåm phaùn trong vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi bôûi vì beân bò caùo cuõng nhö phía ñöùng kieän ñeàu caùo buoäc oâng laø thieân vò. Tuy laø keå töø khi khôûi ñaàu xeùt xöû vuï aùn naøy cho ñeán nay, toái caùo phaùp vieän chöa heà ñaët vaán ñeà veà uy tín thaåm phaùn Figueroa, nhöng theo oâng ñieàu toát nhöùt trong luùc naøy laø oâng neân töø chöùc. Vieäc töø chöùc naøy xaûy ra ba ngaøy, sau khi toái cao phaùp vieän baùc boû ñôn xin thay thaåm phaùn cuûa vò luaät sö bieän hoä cho ngöôøi duy nhaát ñang bò baét giöõ trong vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi, ñoù laø linh muïc Mario Orantes.

Cha Orantes bò coâng toá vieân caùo buoäc laø ngöôøi ñaõ ra leänh cho con choù cuûa cha nuoâi caén cheát Ñöùc Cha Gerardi, sau khi ngöôøi ta tìm thaáy veát raêng choù caén treân thi theå cuûa vò Giaùm Muïc bò saùt haïi. Cha ñaõ bò giam keå töø ngaøy 22/07/98 naêm ngoaùi vaø hieän ñang phaûi naèm beänh vieän. Caùc chuyeân gia giaûo nghieäm xaùc cuûa Hoa Kyø vaø Taây Ban Nha ñaõ khoâng tìm thaáy veát raêng choù treân thi theå cuûa Ñöùc Cha Gerardi theo nhö lôøi caùo buoäc cuûa beân coâng toá vieân. OÂng Jose Toledo, luaät söï bieän hoä cho cha Mario Orantes baøy toû söï haøi loøng veà vieäc töø chöùc cuûa thaåm phaùn Figueroa, oâng noùi nhö sau: "Vôùi moät vò thaåm phaùn môùi, ít ra chuùng ta coù theå hy voïng laø vuï xeùt xöû naøy seõ coâng baèng hôn, bôûi vì vò thaåm phaùn cuõ ñaõ giöõ thaùi ñoä ñoái nghòch vôùi thaân chuû cuûa toâi laø linh muïc Orantes."


Back to Radio Veritas Asia Home Page