Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Töï Do Toân Giaùo vaãn laø yeáu toá trung taâm trong chính saùch cuûa Hoa Kyø

Töï Do Toân Giaùo vaãn laø yeáu toá trung taâm trong chính saùch cuûa Hoa Kyø.

(AFP 14/01/99) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Baûy 16/01/99 Hoa Kyø seõ cöû haønh "Ngaøy Töï Do Toân Giaùo". Ngaøy Töï Do Toân Giaùo naøy ñöôïc toång thoáng Bill Clinton coâng boá hoâm thöù Naêm 14/01/99.

Trong thoâng caùo, oâng Clinton khaúng ñònh raèng, Töï Do Toân Giaùo seõ tieáp tuïc laø yeáu toá trung taâm trong chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Hoa Kyø. OÂng noùi nhö sau: "Töï Do Toân Giaùo laø moät nhaân quyeàn caên baûn caàn phaûi ñöôïc moãi quoác gia vaø moãi moät chính phuû toân troïng vaø ñaûm baûo. Vieäc thaêng tieán quyeàn Töï Do Toân Giaùo cho taát caû moïi ngöôøi phaûi tieáp tuïc laø ñieåm trung taâm trong chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Hoa Kyø". OÂng Clinton cho bieát naêm ngoaùi (1998) oâng ñaõ kyù moät ñaïo luaät thaønh laäp chöùc vuï ñaïi söù löu ñoäng taïi Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø ñeå theo doõi tình hình Töï Do Toân Giaùo ôû nöôùc ngoaøi. Theo vò toång thoáng Hoa Kyø, chính nhôø vieäc toân troïng Quyeàn Töï Do Toân Giaùo maø Hoa Kyø ñaõ traùnh ñöôïc bieát bao söï thuø haän vaø baïo ñoäng ñang gaây haïi cho raát nhieàu ngöôøi taïi nhöõng nôi khaùc treân theá giôùi. Do ñoù Hoa Kyø khoâng theå naøo laøm ngô tröôùc nhöõng vuï baùch haïi toân giaùo ôû baát cöù nôi naøo Quyeàn Töï Do Toân Giaùo bò vi phaïm.

Veà ñieåm naøy, oâng Clinton ghi nhaän theâm nhö sau: "Chuùng ta luoân luoân caûnh giaùc trong coâng taùc baûo veä söï töï do cuûa chuùng ta. Tuy nhieân nhöõng noã löïc cuûa chuùng ta khoâng chæ döøng laïi trong phaïm vi ñaát nöôùc cuûa chuùng ta maø thoâi. Ngaøy nay, chuùng ta khoâng theå laøm ngô tröôùc nhöõng khoå ñau cuûa nhöõng anh chò em treân khaép theá giôùi, nhöõng ngöôøi ñang bò quaáy roái, bò caàm tuø, tra taán vaø haønh quyeát, ñôn giaûn chæ vì hoï muoán soáng theo tín ngöôõng cuûa rieâng hoï."


Hoa Kyø ñöùng haøng thöù ba treân theá giôùi veà soá tín höõu Coâng Giaùo

Hoa Kyø ñöùng haøng thöù ba treân theá giôùi veà soá tín höõu Coâng Giaùo.

New York [Zenit 14/01/99] - Hoa Kyø ñaõ vuôït qua YÙ vaø Phi Luaät Taân ñeå ñöùng haøng thöù ba treân theá giôùi veà soá tín höõu Coâng Giaùo. Nöôùc coù ñoâng tín höõu Coâng Giaùo nhöùt theá giôùi laø Brasil vôùi 118 trieäu 4 traêm ngaøn ngöôøi, keá ñoù laø Mehicoâ vôùi 88 trieäu ngöôøi.

Theo nieân lòch Coâng Giaùo theá giôùi naêm 1999, vôùi 61 trieäu tín höõu Coâng Giaùo, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø chieám 22, 7 phaàn traêm daân soá.

Söï gia taêng soá tín höõu Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø cuõng ñöôïc phaûn aùnh qua con soá caùc daân bieåu vaø nghò só. Hieän nay, coù 125 Daân Bieåu Coâng Giaùo vaø 25 Thöôïng Nghò Só Coâng Giaùo. Chia theo Ñaûng thì Coïng Hoøa coù 58 ngöôøi vaø Daân Chuû coù 95 ngöôøi.


ÑTC tieáp caùc vieân chöùc vaø nhaân vieân an ninh cuûa Chính Phuû YÙ caïnh Vatican

ÑTC tieáp caùc vieân chöùc vaø nhaân vieân an ninh cuûa Chính Phuû YÙ caïnh Vatican.

Vatican - 14.01.99 - Saùng thöù Naêm, 14/01/99, ÑTC ñaõ tieáp caùc vieân chöùc vaø nhaân vieân an ninh cuûa Chính Phuû YÙ beân caïnh Vatican, nhaân dòp Ñaàu Naêm Môùi.

Trong dieãn vaên vaén chuùc möøng, ÑTC baøy toû loøng bieát ôn, söï tín nhieäm vaø vieäc ñaùnh giaù cao ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa caùc vieân chöùc vaø nhaân vieân an ninh , ñöôïc thöïc hieän "vôùi tinh thaàn traùch nhieäm". Ngaøi noùi: "Söï hieän dieän kín ñaùo vaø saùng suoát, luoân luoân laø ñaëc ñieåm cuûa anh chò em, nhaèm ñeán vieäc ngaên caûn vaø laøm teâ lieät moïi yeáu toá gaây phieàn nhieãu, phaù roái traät töï, ngoõ haàu hoaït ñoäng cuûa Ngöôøi Keá Nghieäïp Thaùnh Pheâroâ ñöôïc dieãn ra trong baàu khí bình thaûn, vaø ngoõ haàu baûo ñaûm söï coù theå höôûng kinh nghieäm toân giaùo ñích thöïc cho caùc ngöôøi haønh höông ñeán vieáng thaêm ngaøi vaø caàu nguyeäïn taïi caùc nôi thaùnh cuûa trung taâm Ñaïo Coâng Giaùo".

ÑTC caàu chuùc: Öôùc gì traät töï beân ngoaøi do Löïc Löôïng an ninh baûo ñaûm vôùi söï canh phoøng chuù yù, trôû neân hình aûnh cuûa moät traät töï hoøa hôïp beân trong, traät töï veà tö töôûng, veà löïa choïn vaø veà thaønh tín, traät töï cuûa vieäc ñònh höôùng cuoäc ñôøi, traät töï cuûa lyù töôûng con ngöôøi, cuûa daán thaân luaân lyù vaø toân giaùo, nhaát laø trong dòp cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000, moät cô hoäi ñoøi hoûi moät söï chuaån bò thieâng lieâng chu ñaùo.

ÑTC nhaán maïnh raèng: Veà ñieåm naøy caàn phaûi baûo ñaûm söï bình thaûn vaø baûo veä cho caùc ngöôøi haønh höông ñeán töø caùc nôi treân theá giôùi trong dòp cöû haønh caùc leã nghi taïi Ñeàn Thôø Vatican vaø taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, trong suoát Naêm Thaùnh 2000. ÑTC noùi: "Toâi bieát raèng anh em ñang toå chöùc ñeå ñaùp laïi caùch töông xöùng nhöõng ñoøi hoûi cuûa Naêm Thaùnh, vôùi nhöõng coá gaéng ñöôïc phoái hôïp veà caùc phöông tieän kyõ thuaät vaø veà nhaân löïc. Toâi thaønh thöïc bieát ôn veà coâng vieäc naøy".


Cuoäc haønh höông cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Cuba taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Baø cuûa tình Baùc AÙi

Cuoäc haønh höông cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Cuba taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Baø cuûa tình Baùc AÙi.

Santiago de Cuba - 14.01.99 - Ngaøy 24 thaùng Gieâng 1999 tôùi ñaây caùc ngöôøi Coâng Giaùo Cuba seõ tham döï cuoäc haønh höông taïi Thaønh Phoá Santiago de Cuba, nôi coù Ñeàn Thaùnh kính Ñöùc Maria, döôùi töôùc hieäu: Ñöùc Baø cuûa tình Baùc AÙi. Ñeàn Thôø ñöôïc xaây caát treân nôi tröôùc ñaây coù moû ñoàng. Chính ngaøy 24 thaùng Gieâng naêm ngoaùi (1998), ÑTC ñaõ ñoäi trieàu thieân cho Töôïng Ñöùc Meï taïi ñaây, Quan Thaày cuûa Cuba, trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï töø ngaøy 21 ñeán 26 thaùng Gieâng 1998.

Chính Ñöùc Cha Pedro Claro Meurice Estíu, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Santiago de Cuba, thaønh phoá lôùn thöù hai vaø ñoâng daân cö hôn caû, naèm veà ven bieån mieàn nam Cuba, sau Thuû Ñoâ La Havana, ñaõ loan tin veà cuoäc haønh höông vó ñaïi naøy. Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaõ cöû haønh thaùnh leã taï ôn veà "raát nhieàu thaønh quaû toát ñeïp cuûa vieäc trôû laïi vaø cuûa tình lieân ñôùi, phaùt xuaát bôûi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

Luùc ñoù, khi vöøa ñaët chaân xuoáng Cuba, ÑTC ñaõ noùi leân nhöõng lôøi raát yù nghóa nhö sau: "Ngaøy vui möøng, ngaøy haïnh phuùc ñaõ ñeán, ngaøy ñaõ mong öôùc, chôø ñôïi töø laâu. Toâi ñeán nhö ngöôøi haønh höông cuûa tình yeâu, cuûa chaân lyù vaø cuûa hy voïng". Vaø ÑTC ñaõ caàu chuùc nhö sau: "Öôùc gì Cuba môû roäng cöûa cho theá giôùi vaø theá giôùi môû roäng cöûa cho Cuba".

Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba ñöôïc theo doõi vôùi nhieàu chuù yù treân caû theá giôùi vaø chuyeán vieáng thaêm naøy ñaõ ñem laïi nhöõng thaønh quaû doài daøo veà thieâng lieâng vaø vaät chaát. Cho tôùi luùc naøy chöa theå ñaùnh giaù ñaày ñuû ñöôïc. Vaø nhöõng thaønh quaû quan troïng hôn ca cuûa chuyeán vieáng thaêm: laø vieäc giaûm bôùt nhöõng giôùi haïn töï do cuûa Giaùo Hoäi taïi Cuba, --- cho pheùp caùc Linh Muïc vaø Nöõ Tu nöôùc ngoaøi ñeán Cuba truyeàn giaùo, --- Leã Giaùng Sinh ñöôïc taùi laäp nhö ngaøy leã nghæ toaøn quoác, do saéc leänh ñöôïc chính Chuû Tòch Fidel Castro kyù vaø cho coâng boá, keå töø leã Giaùng Sinh naêm 1998, - leänh caám vaän cuûa Hoa Kyø giaûm bôùt nhieàu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page