Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Coäng ñoàng quoác teá quan ngaïi veà tình hình baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä

Coäng ñoàng quoác teá quan ngaïi veà tình hình baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä.

(AFP 13/01/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Coäng ñoàng quoác teá ñang baét ñaàu leân tieáng baøy toû söï lo ngaïi tröôùc tình hình nhöõng vuï baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä ñang gia taêng.

Söï gia taêng naøy, trong ñoù coù hôn 12 vuï ñoát phaù caùc nhaø thôø cuûa ngöôøi Kitoâ taïi bang Gujarat ôû mieàn Taây AÁn, ñang laøm hö haïi uy tín cuûa AÁn Ñoä ôû nöôùc ngoaøi giöõa luùc quoác gia naøy ñang böôùc ra khoûi bò quoác teá coâ laäp theo sau nhöõng vuï thöû nghieäm nguyeân töû daïo thaùng 5/1998 naêm ngoaùi. Thöù Ba 12/01/99, ñaïi söù Richard Celeste cuûa Hoa Kyø ñaõ xin ñöôïc hoäi kieán vôùi oâng Vishnu Hari Dalmia, chuû tòch Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi ñeå baøy toû söï quan taâm cuûa oâng tröôùc nhöõng lôøi coâng boá khieâu khích cuûa Hoäi Ñoàng naøy nhaém vaøo caùc coäng ñoaøn thieåu soá ôû AÁn Ñoä. Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi laø toå chöùc ñang môû chieán dòch choáng ngöôøi Kitoâ giaùo ôû AÁn Ñoä. Ñaùp öùng söï quan taâm cuûa vò ñaïi söù Hoa Kyø, oâng Vishnu Dalmia cho raèng baùo caùo veà nhöõng vuï taán coâng ôû bang Gujarat vaø nhöõng nôi khaùc, ñaõ ñöôïc phoùng ñaïi.

Trong khi ñoù, oâng Jean-Claude Juncker, thuû töôùng Luïc Xaâm Baûo ñeán vieáng thaêm AÁn Ñoä, ñaõ trôû thaønh nhaø laõnh ñaïo chính phuû ñaàu tieân ôû nöôùc ngoaøi, coâng khai leân tieáng veà nhöõng vuï baïo ñoäng baøi Kitoâ giaùo ôû AÁn Ñoä. OÂng cho caùc kyù giaû bieát laø taàm côõ vaø con soá nhöõng vuï taán coâng naøy ñaõ khieán cho oâng phaûi neâu leân vaán ñeà naøy trong cuoäc hoäi kieán cuûa oâng vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo chính phuû AÁn Ñoä. ÑTC Gioan Phaoloâ II coù leõ cuõng ñaõ nghó tôùi AÁn Ñoä khi ngaøi noùi vôùi caùc vò ñaïi söù caïnh Toøa Thaùnh vaøo hoâm thöù Hai 11/01/99 raèng, haøng loaït nhöõng vuï baïo ñoäng ñang gaây neân noãi thoáng khoå ñaùng tieác leân caùc coäng ñoaøn Coâng Giaùo ôû AÙ Chaâu. Trong baøi phoûng vaán ñang treân moät nhaät baùo cuûa AÁn Ñoä, soá ra hoâm thöù Tö 13/01/99, ñaïi söù Heinrich Dieckmann cuûa Ñöùc ghi nhaän raèng nhöõng vuï taán coâng noùi treân laø chuyeän noäi boä cuûa AÁn Ñoä nhöng laïi coù lieân heä tôùi coäng ñoàng quoác teá. OÂng noùi nhö sau: "AÁn Giaùo laø moät toân giaùo khoan nhöôïng nhöng nhöõng vuï taán coâng laïi khoâng phaûi laø caùch ñeå baøy toû tinh thaàn khoan nhöôïng". Ñöùc hieän ñang giöõ gheá chuû tòch luaân phieân trong Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø caùc nhaø ngoaïi giao ñang cöùu xeùt tôùi vieäc ñöa ra nhöõng lôøi phaûn ñoái coâng khai, neáu söï lieân laïc giöõa rieâng caùc nhaø laõnh ñaïo khoâng thay ñoåi ñöôïc tình hieän giôø.


Toøa thaùnh baùc boû tin ñoàn cho raèng Toøa Thaùnh vaø chính phuû Israel baát ñoàng yù kieán veà vieäc tröng baøy "chieác thuyeàn cuûa cuûa Chuùa Gieâsu"

Toøa thaùnh baùc boû tin ñoàn cho raèng Toøa Thaùnh vaø chính phuû Israel baát ñoàng yù kieán veà vieäc tröng baøy "chieác thuyeàn cuûa cuûa Chuùa Gieâsu".

Vatican [Zenit 13/01/99] - Phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls , khaúng ñònh raèng giöõa Toøa Thaùnh vaø chính phuû Israel khoâng heà coù söï maâu thuaån lieân quan ñeán vieäc cho tröng baøy "chieác thuyeàn cuûa Chuùa Gieâsu" taïi Roma nhaân dòp naêm thaùnh 2000.

Chieác thuyeàn naøy ñaõ ñöôïc khaùm phaù taïi Galileâ hoài naêm 1986. UÛy Ban Du Lòch cuûa Israel ñaõ ñoàng yù ñeå cho chieác thuyeàn ñöôïc tröng baøy taïi Roma vaøo dòp naêm thaùnh 2000. Nhöng gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng cuoäc tranh luaän soâi noåi giöõa UÛy Ban Du Lòch vaø boä giaùo duïc Israel. Ñieàu naøy khieán cho moät soá baùo chí taïi YÙ suy luaän raèng giöõa Toøa Thaùnh vaø Israel ñaõ coù nhieàu tranh caûi lieân quan ñeán vieäc cho tröng baøy chieác thuyeàn.

Phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Thaùnh baùc boû tin ñoàn treân ñaây. OÂng cho bieát nguôøi ñöa ra yù töôûng cho tröng baøy chieác thuyeàn taïi Roma laø chính Ñaïi Söù cuûa Israel beân caïnh Toøa Thaùnh.


Theâm hai nhaø nguyeän bò ngöôøi AÁn Giaùo ñoát

Theâm hai nhaø nguyeän bò ngöôøi AÁn Giaùo ñoát.

(Reuters 13/01/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Thöù Tö 13/01/99, caûnh saùt taïi bang Gujarat cho bieát coù theâm hai nhaø nguyeän Coâng Giaùo bò ngöôøi AÁn Giaùo ñoát taïi laøng Dhuda vaø laøng Lahan Chriya, thuoäc quaän Dangs cuûa bang Gujarat ôû mieàn Taây AÁn.

Quaän Dangs naèm caùch thuû phuû Ahmedabad cuûa bang Gujarat khoaûng 500 kiloâmeùt, laø nôi nhöõng thaønh phaàn AÁn Giaùo cuoàng tin ñang môû chieán dòch choáng ngöôøi Kitoâ giaùo thieåu soá. Caûnh saùt taïi ñaây cho haõng thoâng taán Reuters bieát vuï ñoát hai nhaø nguyeän noùi treân xaûy ra vaøo saùng sôùm hoâm thöù Ba 12/01/99. Nhöõng vuï taán coâng vaø ñoát phaù caùc ñòa ñieåm cuûa ngöôøi Kitoâ Giaùo thöôøng dieãn ra vaøo buoåi toái hoaëc saùng sôùm. Nhöõng keû taán coâng ñeán nôi vaø chaâm löûa ñoát muïc tieâu vaø sau ñoù ruùt lui chæ trong voøng vaøi phuùt. Chöa coù thuû phaïm naøo bò baét giöõ trong vuï taán coâng môùi nhaát naøy. Ñaây laø vuï taán coâng thöù hai sau chuyeán kinh lyù cuûa thuû töôùng Atal Vajpayee taïi quaän Dangs vaø ñuùng nhö lôøi cuûa cha Emmanuel, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä, raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa oâng Vajpayee ñaõ khoâng chaën ñöùng laøn soùng baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ Giaùo taïi bang Gujarat.

Quaän Dangs cuûa bang Gujarat coù khoaûng 144 ngaøn daân, ngöôøi Kitoâ Giaùo chieám khoaûng 15%. Tính treân toaøn nöôùc, ngöôøi Kitoâ chæ chieám khoaûng 2% trong toång soá 960 trieäu daân AÁn Ñoä, trong khi hôn 80% laø ngöôøi theo AÁn Giaùo. Thöù Tö 13/01/99, oâng Ramnath Ojha, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi, laø toå chöùc ñang môû chieán dòch baøi ngöôøi Kitoâ Giaùo, ñaõ leân tieáng caùo buoäc raèng ngöôøi Kitoâ Giaùo ñang trôû neân quyeát ñoaùn hôn (assertive) keå töø khi baø Sonja Gandhi trôû thaønh laõnh tuï cuûa ñaûng Quoác Ñaïi ñoái laäp keå töø naêm ngoaùi 1998. Baø Sonja Gandhi laø phu nhaân cuûa coá thuû töôùng Rajiv Gandhi, sinh taïi Italy vaø laø moät tín höõu Coâng Giaùo.


ÑTC boå nhieäm caùc giaùm muïc môùi

ÑTC boå nhieäm caùc giaùm muïc môùi.

Vatican - 13.01.99 - Taïi Coäng Hoøa Nam Phi, ÑTC boå nhieäm Cha Buti Joseph Thagale, 52 tuoåi, thuoäc Tu Hoäi Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo Taän Hieán cuûa Ñöùc Maria voâ nhieãm (OMI), hieän laø Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Phi vaø cha sôû taïi Orlando Est, laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Bloemfontein.

Taïi Brazil, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Joseù Antonio Aparecido Tosi Marques, 51 tuoåi, hieän laø giaùm muïc phuï taù Giaùo Phaän San Salvador da Bahia laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Fortaleza. Cuõng taïi Brazil, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Gerardo Majella Agnelo , 66 tuoåi, hieän laø thö kyù boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän San Salvador da Bahia, thay theá Ñöùc Hoàng Y Neves Lucas Moreira,, môùi ñöôïc ÑTC ñaët laøm Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc.

Taïi Philippines, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Joseù Palma, 49 tuoåi, hieän laø Giaùm Muïc phuï taù giaùo phaän Cebuø, laøm giaùm muïc giaùo phaän Calbayog.

Taïi Papua Nuova Guinea, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Geùrard-Joseph Deschamps, 70 tuoåi, thuoäc Tu Hoäi Montfortain, hieän laø Giaùm Muïc giaùo phaän Daru-Kiunga, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Bereina . Cuõng taïi Papua Nuova Guinea, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Gilles Coteù, 54 tuoåi, cuõng thuoäc Tu Hoäi Montfortain, hieän laø Giaùm Muïc phuï taù giaùo phaän Daru-Kiunga leân laøm Giaùm Muïc chính toøa.


ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI.

Vatican - 13.01.99 - Luùc 10 giôø saùng thöù Tö , 13 thaùng Gieâng 1999, ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nôi treân theá giôùi trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI. Ñaây laø buoåi tieáp kieán ñaàu tieân. Hai thöù Tö tröôùc ñaây, ñaõ khoâng coù buoåi tieáp kieán vì Leã Giaùng Sinh vaø Ñaàu Naêm Môùi.

Buoåi tieáp kieán sau cuøng cuûa naêm 1998 nhaèm ngaøy 23 thaùng 12/1998. Thöù Tö 30 thaùng 12/1998, ÑTC nghæ taïi Traïi Heø Castelgandolfo. Taïi ñaây ngaøi ñaõ tieáp 800 chuûng sinh tham döï Hoäi Nghò quoác teá do Phong Traøo Focolari toå chöùc. Thöù Tö ñaàu naêm môùi 1999, nhaèm ngaøy Leã Hieån Linh, ÑTC chuû söï thaùnh leã taán phong chín vò giaùm muïc môùi trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Buoåi tieáp kieán saùng thö Tö 13 thaùng Gieâng 1999 truøng vôùi kyû nieäm raát yù nghóa: cuõng chính ngaøy naøy, caùch ñaây ñuùng 35 naêm, Ñöùc Phaoloâ VI boå nhieäm Ñöùc Karol Wojtyla laøm Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Cracovia, giaùo phaän trong ñoù ngaøi sinh ra, laøm Linh Muïc vaø Giaùm Muïc phuï taù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page