Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tay khuûng boá Bin Ladan keâu goïi thaùnh chieán choáng Hoa Kyø, ngöôøi Do Thaùi vaø ngöôøi Kitoâ

Tay khuûng boá Bin Ladan keâu goïi thaùnh chieán choáng Hoa Kyø, ngöôøi Do Thaùi vaø ngöôøi Kitoâ.

(AFP 12/01/99) - Hoa Kyø (Washington) - Tay khuûng boá Bin Landen, ngöôøi bò caùo buoäc chuû möu vuï noå bom hai toøa ñaïi söù Myõ ôû Chaâu Phi, vöøa laäp laïi lôøi keâu goïi môû cuoäc thaùnh chieán choáng Hoa Kyø, Do Thaùi vaø Kitoâ Giaùo.

Trong cuoäc phoûng vaán ñöôïc phaùt ñi treân ñaøi truyeàn CBS ôû Hoa Kyø, leân tieáng qua moät thoâng dòch vieân, nhaø trieäu phuù vaø laø moät tín ñoà Hoài Giaùo cöïc ñoan ngöôøi AÛ Raäp Saudi naøy ñaõ noùi nhö sau: "Taát caû ngöôøi Myõ laø keû thuø cuûa chuùng toâi, khoâng phaûi chæ nhöõng ngöôøi tröïc tieáp chieán ñaáu choáng chuùng toâi nhöng luoân caû nhöõng ngöôøi traû thueá cho chính phuû Hoa Kyø. Chuùng toâi ñaõ thaønh laäp moät maët traän Hoài Giaùo ñeå tieáp tuïc chieán ñaáu choáng laïi ngöôøi Do Thaùi vaø ngöôøi Kitoâ. Chuùng toâi hy voïng laø Thöôïng Ñeá seõ môû ñöôøng cho chuùng toâi choáng laïi nhöõng keû thuø naøy.

Theo ñaøi truyeàn hình CBS, cuoäc phoûng vaán treân ñaây ñöôïc thöïc hieän caùch ñaây hai tuaàn taïi Afghanistan, nôi oâng Osama Bin Laden ñang soáng löu vong. Hoa Kyø caùo buoäc raèng chính oâng Bin Ladan ñaõ taøi trôï vaø chuû möu vuï noå bom taïi hai toøa ñaïi söù cuûa Hoa Kyø ôû Tanzania vaø Kenya daïo thaùng 8 naêm ngoaùi 1998. Toång coäng coù 224 ngöôøi bò thieät maïng trong hai vuï noå bom naøy.


Soá tuø nhaân chính trò taïi Cuba giaûm suùt keå töø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Soá tuø nhaân chính trò taïi Cuba giaûm suùt keå töø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

(AFP 12/01/99) - Cuba (Havana) - Moät naêm sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, soá tuø nhaân chính trò taïi Cuba ñaõ giaûm töø 482 xuoáng coøn 339.

UÛy ban nhaân quyeàn vaø hoøa giaûi quoác gia cuûa Cuba, moät toå chöùc baát ñoàng chính kieán ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù Ba 12/01/99. Baùo caùo cuûa toå chöùc naøy noùi raèng keå töø sau chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ töø ngaøy 21-25 thaùng Gieâng naêm ngoaùi 1998, coù toång coäng 188 tuø nhaân chính trò ñöôïc traû töï do, trong soá naøy coù khoaûng 100 ngöôøi naèm trong danh saùch ÑTC göûi leân chuû tòch Fidel Castro ñeå xin traû töï do. Tuy nhieân cuõng trong voøng moät naêm qua, coù theâm 30 ngöôøi ñaõ bò baét giöõ vì nhöõng caùo buoäc coù lieân quan ñeán chính trò. Trong soá nhöõng ngöôøi hieän coøn ñang bò giam giöõ, coù 4 nhaân vaät baát ñoàng chính kieán bò giam maø khoâng ñöôïc mang ra xeùt xöû. Moät trong 4 ngöôøi naøy laø oâng Vladimiro Roca, con trai cuûa moät trong nhöõng laõnh tuï saùng laäp ñaûng coäng saûn Cuba. OÂng Roca vaø ba ngöôøi khaùc bò baét vaøo thaùng 7 naêm 1997 sau khi cho coâng boá moät taøi lieäu chæ trích cheá ñoä Fidel Castro.


Pheùp laï cuûa thaùnh Januario bò baùc boû

Pheùp laï cuûa thaùnh Januario bò baùc boû.

Trieste - YÙ [Apic 12/01/99] - Moät khoa hoïc gia ngöôøi YÙ cho raèng pheùp laï ñöôïc gaùn cho thaùnh Januario taïi Napoli chæ laø moät hieän töôïng vaät lyù bình thöôøng. Theo baø Margherita Hack, moät nhaø vaät lyù thieân theå ñang giaûng daïy taïi ñaïi hoïc Trieste, YÙ, maùu cuûa thaùnh Januario hieän ñang caát giöõ taïi nhaø thôø chính toøa Napoli, coù chöùa ñöïng chaát saét ôû traïng thaùi giöaõ loûng giöaõ ñaëc. Chæ caàn lay ñoäng oáng chöùa, maùu ñoâng ñaëc seõ bieán thaønh theå loûng.

Phaûn öùng tröôùc lôøi tuyeân boá treân ñaây cuûa giaùo sö Margherita Hach, hoâm thöù Hai 11/01/99 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano, Toång Giaùm Muïc Napoli, ñaõ yeâu caàu giôùi khoa hoïc gia YÙ ñaåy maïnh cuoäc nghieân cöùu. Töø nhieàu theá kyû qua, caùc khoa hoïc gia ñaõ ñöa ra nhieàu giaûi thích lieân quan ñeán vieäc hoùa loûng cuûa maùu thaùnh Januario, quan thaøy cuûa thaønh phoá Napoli. Nhöng cho tôùi nay, chöa coù giaûi thích naøo ñöôïc xem laø thoûa ñaùng.

Leã thaùnh Januario, Giaùm Muïc töû ñaïo vaøo naêm 305, ñöôïc cöû haønh moãi naêm vaøo ngaøy 19/09. Vò thaùnh naøy noãi tieáng laø vì haèng naêm vaøo nhöõng dòp ñaëc bieät, maùu cuûa ngaøi bieán thaønh loûng, roài sau ñoù ñoâng ñaëc trôû laïi.


ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Bosnia-Erzegovina ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Bosnia-Erzegovina ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 12.01.99 - Saùng thöù Ba 12.01.99, ÑTC tieáp boán giaùm muïc thuoäc Coäng Hoøa Bosnia-Erzegovina ñeán Roma, vieáng Toøa Thaùnh theo luaät ñònh (Ad Limina). Ñaây laø buoåi tieáp kieán ñaàu tieân trong naêm 1999 daønh cho caùc Giaùm Muïc ñeán Roma. Vò ñöôïc tieáp kieán tröôùc heát trong boán vò laø Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljic, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Sarajevo vaø vò giaùm muïc phuï taù cuûa ngaøi, Ñöùc Cha Pero Sudar.

Bosnia-Erzegovina trong nhöõng naêm vöøa qua bò taøn phaù do cuoäc noäi chieán. Nhieàu ngöôøi di taûn chöa trôû veà laøng maïc vaø thaønh phoá cuûa mình. Trong nhöõng naêm chieán tranh tröôùc ñaây, ÑTC ñaõ öôùc muoán vieáng thaêm caùc daân toäc naøy, ñeå gaàn guõi hoï trong côn thöû thaùch naëng neà. Nhöng caùc löïc löôïng Lieân Hieäp Quoác khoâng theå baûo ñaûm an ninh cho ngaøi ñöôïc. Chuyeán vieáng thaêm phaûi dôøi laïi maõi tôùi thaùng Tö naêm 1997, khi tình hình khaû quan hôn. Nhöng luùc ñoù, ÑTC chæ coù theå vieáng thaêm Thaønh Phoá Sarajevo maø thoâi. Ngaøi ñaõ ôû laïi ñaây hôn moät ngaøy vaø cöû haønh thaùnh leã cho coäng ñoàng Coâng Giaùo. Ñaây laø moät trong caùc chuyeán vieáng thaêm khoù khaên vaø nguy hieåm, cuõng nhö chuyeán vieáng thaêm Beyrouth, thuû ñoâ Liban, moät thaùng sau ñoù.

Sau boán giaùm muïc Bosnia-Erzegovina, ÑTC tieáp hai vò ñaïi dieän ngoaïi giao Toøa Thaùnh: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Manuel Monteiro de Castro, ngöôøi Boà Ñaøo Nha, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Coäng Hoøa Nam Phi, kieâm Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Botswana vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hans Schwemmer, ngöôøi Ñöùc, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Papua Nuova Guinea vaø Ñaûo Salomon.

Buoåi saùng cuûa ÑTC keát thuùc baèng buoåi tieáp kieán Ñaïi Söù Coäng Hoøa Hungari, oâng Jozsef Bratinka vaø phu nhaân vaø Ñaïi Söù Ñaûo Malta, oâng Daniel Micallef, vaø phu nhaân. Caû hai vò ñaïi dieän ngoaïi giao naøy ñeán töø giaõ ÑTC, ñeå trôû veà nöôùc laõnh nhaän nhieäm vuï môùi.


Cha Odorico Doøng Phanxico, vò tieân phong cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi AÙ Chaâu

Cha Odorico Doøng Phanxico, vò tieân phong cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi AÙ Chaâu.

(Avvenire 12.01.1999) - Bangkok - 12.01.99 - Môùi ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luigi Bressan, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Thaùi Lan, Kampuchia, Singapor, kieâm Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Brunei, Laøo, Malaysia vaø Myanmar, ñaõ vieát moät baøi daøi ñaêng treân baùo coù töïa ñeà laø "Royal Asiatic Society" (Hoäi Hoaøng Gia AÙ Chaâu) phaân boä Malaysia, noùi veà hình aûnh cuûa Cha Odorico da Pordenone, vò tieân phong trong vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi mieàn Vieãn Ñoâng. Cha sinh naêm 1265 taïi Villanova thuoäc tænh Pordenone, mieàn Baéc nöôùc YÙ. Theo nhöõng nguoàn tin chaéc chaén , Cha leân ñöôøng ñi truyeàn giaùo vaøo naêm 1314. Cha ñi töø Trung Ñoâng ñeán AÁn Ñoä, roài töø ñaây, Cha sang Trung Quoác vaø Vieät Nam. Cha trôû veà YÙ vaøo naêm 1330.

Cha thuaät laïi coâng cuoäc truyeàn giaùo cuûa Cha cho moät cha thuoäc Doøng. Baûn töôøng thuaät naøy ngaøy nay laø moät taøi lieäu quí giaù ñeå bieát Chaâu AÙ thôøi ñoù vaø lòch söû cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi mieàn Vieãn Ñoâng.


Hoài Giaùo vaø vaán ñeà töï do toân giaùo

Hoài Giaùo vaø vaán ñeà töï do toân giaùo.

Roma - 12.01.99 - "Töï do toân giaùo taïi caùc nöôùc ña soá daân cö theo Hoài Giaùo". Ñaây laø ñeà taøi cuûa Hoäi Nghò do Vaên Phoøng Italia cuûa "Hoäi Quoác Teá Trôï Giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå" toå chöùc taïi Trung Taâm Ñaïi Keát Nga ôû Roma, vaøo thöù Naêm 14 thaùng Gieâng 1999 naøy. Sau ñaây laø chöông trình cuûa Ñaïi Hoäi: Ban saùng (thöù Naêm) hoaøn toaøn daønh cho chöùng taù cuûa nhöõng vò tieáp xuùc vôùi Hoài Giaùo, trong ñoù coù Ñöùc Cha Macram Max Gassis, giaùm muïc giaùo phaän El Obeid beân Sudan.

Luùc 12 giôø, Baûn baùo caùo naêm 1998 veà töï do toân giaùo taïi caùc quoác gia ña soá daân cö theo Hoài Giaùo. Ban chieàu, luùc 15:30, Thaûo luaän baøn troøn do Cha Bernardo Cervellera, giaùm doác Haõng Thoâng Taán quoác teá Fides ñieàu haønh. Trong caùc vò tham döï cuoäc thaûo luaän baøn troøn naøy coù Cha Khaled Akashed.

Trong dieãn vaên ñoïc cho Ngoaïi giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh saùng thöù Hai 11 thaùng Gieâng 1999, ÑTC nhaéc ñeán nhöõng vuï ñoát phaù nhaø thôø, baùch haïi vaø saùt haïi caùc nhaø truyeàn giaùo, kyø thò caùc tín höõu Coâng Giaùo taïi moät soá quoác gia ña soá theo Hoài Giaùo. Ngaøi khoâng nhaéc teân nöôùc naøo, nhöng moïi ngöôøi ñeàu bieát ñeán nhöõng vuï ñaùng tieác môùi xaåy ra taïi Indonesia. Ñeâm Leã Giaùng Sinh vöøa qua, nhieàu nôi khoâng daùm toå chöùc thaùnh leã Nöûa Ñeâm. Roài taïi quoác gia AÛ Raäp Arabie Saudite, nôi coù raát nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo Philippines, Ñaïi Haøn vaø Chaâu AÂu laøm vieäc. Hoï khoâng ñöôïc giöõ Saùch Thaùnh, aûnh töôïng, khoâng ñöôïc tuï hoïp ñeå caàu nguyeän hay döï thaùnh leã, duø trong caùc gia ñình . Nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo chæ ñöôïc döï thaùnh leã moät vaøi laàn trong naêm taïi caùc Söù Quaùn.

Ñeå giuùp phaàn naøo anh chò em Coâng Giaùo taïi caùc nöôùc Hoài Giaùo, Ñaøi Phaùt Thanh Vatican moãi chieàu thöù Baåy, töø Truï Sôû cuûa Ñaøi, truyeàn thanh thaùnh leã baèng tieáng Anh. Trong khi ñoù, thì caùc tín höõu Hoài Giaùo ñöôïc töï do hoaøn toaøn xaây caát ñeàn thôø, caùc cô sôû vaên hoùa vaø tuï hoïp caàu nguyeän taïi caùc nöôùc khaùc, ngay taïi caû Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page