Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhaø Nguyeän di ñoäng taïi Siberi

Nhaø Nguyeän di ñoäng taïi Siberi.

Mascova [Apic 11/01/99] - Vaøo thaùng 3/1999 tôùi ñaây, treân truyeán ñöôøng saét Siberi,seõ coù moät Nhaø Nguyeän di ñoäng ñeå phuïc vuï cho caùc tín höõu Chính Thoáng. Coâng ty hoûa xa Nga ñaõ daønh cho toøa thöôïng phuï Mascôva moät soá toa ñeå ñöôïc bieán thaønh moät Nhaø Nguyeän di ñoäng.

Vôùi söï taøi trôï cuûa Toå Chöùc "Trôï Giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå", Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ mua ñöôïc moät chieác taøu vaø bieán thaønh moät Nhaø Nguyeän di ñoäng treân soâng Volga. Nay, ñeå saên soùc muïc vuï cho caùc tín höõu ôû raûi raùc trong moät luïc ñòa roäng khoaûng 13 trieäu caây soá vuoâng, Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ nghó ñeán vieäc xöû duïng ñöôøng saét.

Nhaø Nguyeän di ñoäng treân ñöôøng saét naøy seõ phuïc vuï cho caùc tín höõu taïi nhöõng vuøng maø caùc nôi thôø phöôïng ñaõ bò cheá ñoä coïng saûn tröôùc kia phaù huûy hay taïi nhöõng nôi chöa töøng coù ñuû ñieàu kieän ñeå cöû haønh thaùnh leã vaø caùc bí tích khaùc.

Saùng kieán xöû duïng Nhaø Nguyeän di ñoäng treân ñöôøng saét naøy cuõng ñaõ töøng ñöôïc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø xöû duïng hoài ñaàu theá kyû naøy ñeå phuïc vuï cho caùc nôi ít daân cö taïi mieàn Taây.


Toång Thoáng Ba Lan muoán giaûi quyeát vaán ñeà caùc Caây Thaùnh Giaù taïi Auschwitz

Toång Thoáng Ba Lan muoán giaûi quyeát vaán ñeà caùc Caây Thaùnh Giaù taïi Auschwitz.

Gierusalem [Apic 11/01/99] - Toång Thoáng Ba Lan, oâng Aleksander Kwasniewski, muoán giaûi quyeát vaán ñeà caùc caây thaùnh giaù ñöôïc moät soá ngöôøi Coâng Giaùo döïng leân gaàn traïi taäp trung Auschwitz.

Hoâm Chuùa Nhöït [10/01/99] vöøa qua, nhaân vieáng thaêm vieän baûo taøng Yad Vashem taïi Israel, Toång Thoáng Aleksander Kwasniewski ñaõ tuyeân boá raèng quoác hoäi Ba Lan ñang soaïn thaûo moät luaät môùi ñeå baûo toàn nhöõng nôi ñaõ töøng coù traïi taäp trung Ñöùc Quoác Xaõ. Luaät môùi naøy seõ cho pheùp chính phuû can thieäp ñeå giaûi quyeát caùc cuoäc tranh chaáp coù lieân quan ñeán caùc nôi caàn ñöôïc baûo toàn.

Toång Thoáng Kwasniewski cuõng laáy laøm tieác laø hieän nay khuynh höôùng baøi Do Thaùi ñang soáng laïi taïi Ba Lan. Tuy nhieân, oâng khaúng ñònh raèng ñaây chæ laø phaûn öùng cuûa moät thieåu soá maø thoâi.


Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Nga caûnh caùo veà loái soáng xa hoa cuûa caùc linh muïc Chính Thoáng Giaùo

Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Nga caûnh caùo veà loái soáng xa hoa cuûa caùc linh muïc Chính Thoáng Giaùo.

Mascova [Apic 11/01/99] - Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga, môùi ñaây ñaõ leân tieáng chæ trích loái soáng xa hoa cuûa caùc Linh Muïc Chính Thoáng.

Trong moät baûn baùo caùo veà ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II noùi raèng moät soá Linh Muïc Chính Thoáng Nga "baét chöôùc loái soáng cuûa nhöõng nguôøi Nga môùi, laùi nhöõng chieác xe sang troïng vaø caàm treân tay nhöõng chieác ñieän thoaïi di ñoäng ñeå qua laïi tröôùc maët nhöõng ngöôøi giaùo daân ngheøo".

Baûn baùo caùo treân ñaây ñaõ ñöôïc ñoïc tröôùc Thöôïng Hoäi Ñoàng cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga hoài cuoái thaùng 12/1998 naêm vöøa qua. Traùi vôùi thoâng leä, laàn naøy Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ cho coâng boá nguyeân vaên baûn baùo caùo cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï Giaùo Chuû. Caùc quan saùt vieân cho raèng sôû dæ Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga cho coâng boá toaøn boä baûn baùo caùo laø ñeå ñaùnh tan nhöõng ngoä nhaän cho raèng Giaùo Hoäi quaù chuù taâm ñeán vieäc xaây caát nhaø thôø maø queân ñi nhöõng vaán ñeà thöïc teá maø daân chuùng ñang phaûi ñöông ñaàu.

Trong baûn baùo caùo cuûa mình, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II leân aùn tham voïng vaø thaùi ñoä tham lam cuûa moät soá thaønh phaàn trong caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi. Ngaøi cho bieát raèng, ñeå kieám tieàn, moät soá thaønh phaàn trong caùc coäng ñoàng khoâng ngaàn ngaïi ñi ñeâm vôùi ñaïi dieän cuûa caùc ngaân haøng vaø toå chöùc tö nhaân vaø ngay caû nhöõng con buoân chôï ñen. Cuõng theo Ñöùc Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga, moät soá giaùo só quan heä vôùi giôùi doanh nghieäp hay caùc chính trò gia ñeå taïo aùp löïc treân ngaøi.

Ngaøi keâu goïi caùc Linh Muïc Chính Thoáng haõy noå löïc nhieàu hôn nöõa ñeå phuïc vuï nhöõng thaønh phaàn keùm may maén trong xaõ hoäi. Ngaøi than phieàn nhö sau: "Haèng naêm, toâi vaãn xin caùc vò quaûn haït vaø nhöõng vò höõu traùch trong caùc hoäi ñoàng haõy ñaåy maïnh caùc coâng taùc baùc aùi trong caùc giaùo xöù. Nhöng tieác thay, lôøi cuûa toâi ñaõ khoâng ñöôïc laéng nghe".


Back to Radio Veritas Asia Home Page