Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC cöû haønh thaùnh leã taïi Nhaø Nguyeän Sixtine vaø röûa toäi cho 19 em nhoû

ÑTC cöû haønh thaùnh leã taïi Nhaø Nguyeän Sixtine vaø röûa toäi cho 19 em nhoû.

Vatican - 10.01.99 - Chuùa Nhaät muøng 10 thaùng Gieâng 1999, Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röûa, vaøo luùc 10 giôø saùng, trong nhaø nguyeän Sixtine, ÑTC cöû haønh Thaùnh leã vaø laøm Pheùp Röûa Toäi cho 19 em nhoû, trong soá naøy 16 em thuoäc Quoác Tòch YÙ, moät Phaùp, moät Ba Lan vaø moät Thuïy Só. ÑTC vaãn giöõ truyeàn thoáng naøy, töø khi ngaøi leân laøm Giaùo Hoaøng ñeán nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page