Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Thuû Töôùng Nhaät Baûn

ÑTC tieáp Thuû Töôùng Nhaät Baûn.

Vatican - 09.01.99 - Saùng thöù Saùu muøng 8 thaùng 01/1999, ÑTC tieáp oâng Massimo D’Alema, Thuû Töôùng Coäng Hoøa YÙ, moät quoác gia ngay beân caïnh Toøa Thaùnh. Roài saùng thöù Baåy 9/01/99, ÑTC tieáp oâng Keizo Obuchi, Thuû Töôùng Nhaät Baûn, moät quoác gia ôû mieàn Vieãn Ñoâng. Thuû Töôùng Nhaät hieän ñang vieáng thaêm caùc Nuôùc Chaâu AÂu. Ngaøy 13/01/99 tôùi ñaây, oâng seõ vieáng thaêm Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc, quoác gia seõ tieáp ñoùn caùc Vò laõnh ñaïo cuûa 7 cöôøng quoác kyõ ngheäï nhaát theá giôùi vaøo thaùng Saùu 1999 tôùi taïi Thaønh phoá Koeln.

Sau buoåi tieáp kieán, Tieán Só Navarro Walls, phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, cho phoå bieán thoâng caùo vaén taét sau ñaây: "Hoâm nay, thöù Baåy, moàng 9 thaùng Gieâng 1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp kieán rieâng Thuû Töôùng Nhaät Baûn, oâng Keizo Obuchi, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng". Tröôùc ñoù, Thuû Töôùng ñaõ gaëp Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh. Trong cuoäc gaëp gôõ, hai beân ñaõ duyeät laïi caùc vaán ñeà cuûa moái lieân heä giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi taïi Nhaät Baûn, caùch rieâng vieäc chuaån bò leã möøng kyû nieäm 450 naêm Thaùnh Phanxico Xavieâ tôùi thaønh phoá Kagoshima, vaøo ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1549. Cuõng trong caùc cuoäc thaûo luaän naøy,hai beân ñaõ trao ñoåi yù kieán veà nhöõng thöïc taïi cuûa caùc Nöôùc Chaâu AÙ trong luùc naøy".

Trong nhöõng ngaøy vieáng thaêm Roma, Thuû Töôùng Keizo Obuchi cuõng gaëp Thuû Töôùng Massimo D’Alema vaø Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, oâng Oscar Luigi Scafaro.


ÑTC boå nhieäm Taân Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Lima, beân Peruø

ÑTC boå nhieäm Taân Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Lima, beân Peruø.

Vatican - 09.01.99 - ÑTC ñaõ chaáp nhaän ñôn xin töø chöùc cuûa Ñöùc Hoàng Y Augusto Vargas Alzamora, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lima, thuû ñoâ Coäng Hoøa Peruø, vì lyù do tuoåi taùc. Ñoàng thôøi ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Juan Luis Cipriani Thorne, hieän laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Ayacucho, thay theá Ñöùc Hoàng Y Vargas Alzamora. Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc Lima thuoäc Giaùo Haït Opus Dei. Ngaøi ñöôïc quoác teá bieát ñeán nhieàu, vì vai troø quyeát ñònh trong vieäc laøm trung gian, ñeå giaûi quyeát caùch hoøa bình côn khuûng hoaûng , töø thaùng 12 naêm 1996 ñeán thaùng Tö naêm 1997, thôøi gian quaân khuûng boá thuoäc Phong Traøo Caùch Maïng Tuøpac Amaru, ñoät nhaäp chieám Ñaïi Söù Quaùn Nhaät Baûn taïi Lima. Vieäc chieám Ñaïi Söù Quaùn ñaõ keát thuùc baèng cuoäc ñoå maùu do bôûi cuoäc haønh quaân ñöôïc toå chöùc raát bí maät cuûa quaân ñoäi Chính Phuû Peruø .


Back to Radio Veritas Asia Home Page