Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc linh muïc cöïu sinh vieân Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Baéc Myõ ôû Roma

ÑTC tieáp caùc linh muïc cöïu sinh vieân Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Baéc Myõ ôû Roma.

Vatican - 08.01.99 - Saùng thöù Saùu, muøng 8 thaùng Gieâng 1999, sau khi ñaõ tieáp Thuû Töôùng YÙ, ÑTC tieáp 375 linh muïc cöïu sinh vieân Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Baéc Myõ ôû Roma, tham döï Ñaïi Hoäi do Hoïc Vieän toå chöùc. Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho caùc linh muïc, ÑTC noùi: "Ngaøy nay ñöùng tröôùc bieát bao khuynh höôùng ñöa ñeán nhöõng chia reõ trong xaõ hoäi, ñieàu khaån caáp hôn caû ñoái vôùi caùc linh muïc laø "trôû neân trung thaønh vaø chöùng nhaân cuûa söï hieäp thoâng sieâu nhieân vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi tha nhaân: söï hieäp thoâng naøy laø trung taâm ñích thöïc cuûa vieäc chuùng ta thuoäc veà Giaùo Hoäi". ÑTC khuyeân caùc linh muïc cöïu sinh vieân cuûa Hoïc Vieän Baéc Myõ taïi Roma, haõy thu löôïm caùc thaønh quaû veà coâng vieäïc khoâng bieát moûi meät cuûa caùc theá heä linh muïc, nam nöõ tu só vaø giaùo daân taïi Hoa Kyø; nhôø ñoù Giaùo Hoäi ngaøy nay ñöôïc höôûng nhöõng taøi naêng quyù giaù cho coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø ñöa Giaùo Huaán luaân lyù vaø xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi vaøo trong cuoäc tranh luaän hieän ñang aûnh höôûng ñeán töông lai cuûa Ñaát Nöôùc. ÑTC noùi tieáp: "Thaùch ñoá lôùn lao hieän ñang chôø ñôïi caùc ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø trong moïi laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng quoác gia vaø cuûa neàn vaên hoùa, laø thaùch ñoá ñem ñeán moät chöùng taù coâng coäng hieäp nhaát vaø xaùc tín cho caùc chaân lyù veà con ngöôøi vaø veà coäng ñoàng con ngöôøi: caùc chaân lyù naøy ñaõ döôïc Thieân Chuùa maïc khaûi, lyù trí coù theå khaùm phaù ñöôïc vaø cuõng ñöôïc nhaéc ñeán trong Hieán Phaùp cuûa Hoa Kyø".

ÑTC keát thuùc: "Hy voïng cuûa Toâi laø Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Baéc Myõ, trong khi huaán luyeän caùc vò rao giaûng thoâng minh, khoân ngoan vaø thaùnh thieän cuûa Tin Möøng, coù theå ñaùp laïi ñaày ñuû thaùch ñoá naøy vaø thöïc hieän moät aûnh höôûng xaây döïng cho vieäc canh taân luaân lyù cuûa xaõ hoäi Hoa Kyø".


Back to Radio Veritas Asia Home Page